פרשני התורה – מילים וביטויים שכיחים בטקסט המפרשים רש"י, רמב"ן, ראב"ע, כלי יקר, אור החיים, שפתי חכמים, בעל הטורים

תוכן המדור

אור החיים

 

בעל הטורים

 

כלי יקר

 

ראב"ע

 

רמב"ן

 

רש"י

 

שפתי חכמים

      צפיפות לקסיקלית – קישורים

אור החיים

מילה אחת מספר שתי מילים מספר שלוש מילים מספר
וגו 5951 בתורת כהנים 133 וגו צריך לדעת 258
הוא 4322 שפירשתי בפסוק 78 למה הוצרך לומר 108
לומר 3443 כוונת הכתוב 64 עוד צריך לדעת 92
אלא 3360 אומרו תהלים 64 היה צריך לומר 87
ולא 2794 שיעור הכתוב 64 עוד ירצה באומרו 72
אמר 2735 פירוש אפילו 49 צריך לדעת אומרו 51
שלא 2697 יתבאר הכתוב 44 ולא הספיק לומר 50
פירוש 2565 כוונת אומרו 43 דרך אומרו תהלים 48
היה 2289 ותמצא שאמרו 41 ואין צריך לומר 43
אשר 2250 שכתבנו למעלה 39 צריך לדעת כוונת 39
והוא 2249 הכתוב באומרו 36 ולזה דקדק לומר 37
אומרו 2187 יכוין הכתוב 36 הוא שיעור הכתוב 33
הכתוב 2081 האמור בענין 34 עוד ירצה לומר 32
ישראל 2009 ניצוצי הקדושה 34 אכן כוונת הכתוב 31
עוד 1928 הודיע הכתוב 34 והוא מאמר הכתוב 27
אין 1584 והודיע הכתוב 33 לדעת לאיזה ענין 27
לזה 1566 ישראל פירוש 32 לדעת כוונת אומרו 26
משה 1473 הכתוב להודיע 30 צריך לדעת לאיזה 25
להם 1461 שפירשתי בפרשת 30 ממה שאמר הכתוב 24
דבר 1452 דכתיב דברים 27 דרך אומרו משלי 24
לצד 1406 כאמור בדבריהם 26 וכו והוא אומרו 21
למה 1311 דכתיב תהלים 26 וזה שיעור הכתוב 20
שהוא 1277 שאמרו במסכת 26 ואת מצותי תשמרו 20
שאין 1174 ואולי שיכוין 24 דברי אלהים חיים 19
וכו 1146 בפסוק ראשון 23 אמר לשון יחיד 19
היא 1131 ליוצאי מצרים 23 דרך אומרו ישעי 18
דרך 1125 ובתורת כהנים 23 וצא ולמד ממעשה 18
אחר 1124 שכתבתי בפסוק 22 ישראל והוא אומרו 18
שאמר 1064 מצותי תשמרו 22 כמו שכתבנו למעלה 18
צריך 1038 ואולי שנתכוון 22 בעל קרבן אהרן 18
טעם 1015 בפסוק שלפני 22 טעם שהוצרך לומר 18
בני 956 וידבר אלהים 22 בני ישראל פירוש 17
ולזה 927 כידוע ליודעי 22 ארץ סיחון ועוג 17
הדבר 915 שפירשתי למעלה 21 והוא אומרו לאמר 17
אחד 886 שכתבתי למעלה 21 עוד יתבאר הכתוב 17
וזה 881 מודיע הכתוב 20 היה אומר הכתוב 17
ואם 841 ויאמר אלהים 20 בתורת כהנים אמרו 17
ואמר 829 הוצרך הכתוב 20 טומאת מקדש וקדשיו 17
כאן 804 שבועת העדות 20 עוד ירמוז באומרו 16
אדם 791 האמורים בענין 20 וכמו שפירשתי בפסוק 16
אבל 790 ירמוז באומרו 19 עוד נתכוון לומר 16
ואומרו 770 שפירשנו בפסוק 19 עוד נראה לומר 16
לדעת 769 בפרשה הקודמת 19 עוד נראה לפרש 15
יהיה 757 אומרו דברים 19 עוד יכוין לומר 15
כמו 756 נמצינו אומרים 19 וגו ודקדק לומר 15
ואין 730 יודיע הכתוב 19 לזה דקדק לומר 15
הגם 728 כבודו יתברך 19 דרך אומרו דברים 15
אומר 723 נתכוון הכתוב 18 אכן יתבאר הענין 14
שאמרו 714 התורה והמצות 18 וגו והוא אומרו 14
היו 708 לעולם העליון 18 וגו בתורת כהנים 14
עליו 705 ועיין בפסוק 18 כאשר אבאר בסמוך 14
הארץ 676 דכתיב בראשית 17 מנין תלמוד לומר 14
שהיה 672 הקדים הכתוב 17 בתורת כהנים דרשו 13
אליו 660 יתבאר הענין 17 והיה נראה לומר 13
דברים 655 הדברים הנאמרים 17 ואלו דברי אלהים 13
ירצה 642 רצונו יתברך 17 במה שאמר הכתוב 13
שהם 639 רחמנא ליצלן 17 כמו שפירשתי בפסוק 13
לפי 630 נתכוון באומרו 17 ועיין בפסוק שאחר 12
בהם 600 אומרו בראשית 17 טעם אומרו לאמר 12
ממנו 593 במקומות אחרים 17 אמר לשון רבים 12
בזה 586 יציאת מצרים 16 דקדק הכתוב לומר 12
התורה 582 בפסוק בראשית 15 וכן תמצא שאמר 11
עצמו 582 עשירית האיפה 15 ולא הספיק באומרו 11
בין 582 יתבאר אומרו 15 אולי שיכוין לומר 11
בפסוק 578 שאמרו רבותינו 15 למה שינה הכתוב 11
אותם 578 הוצרך להזכיר 15 וגו דקדק לומר 11
לשון 574 בחינת הקדושה 15 תורים ובני יונה 11
אמרו 554 כללות ישראל 15 ואעשה אותך לגוי 11
הדברים 552 ישראל ממצרים 15 עוד ירצה להיות 11
הרי 549 שהוצרך הכתוב 15 והגם שאמר הכתוב 11
אינו 526 ושיעור הכתוב 15 תמצא שאמר הכתוב 11
מהם 524 אומות העולם 15 וכן תעשו לדורות 11
ואולי 522 גדולי ישראל 15 דקדק לומר תיבת 11
יעקב 510 שכתבתי בפרשת 15 אשר הוצאתיך מארץ 11
אומרם 509 נתכוון במאמר 14 והוא אומרו ויהי 11
דכתיב 500 ואמרו רבותינו 14 דרך אומרו ירמי 11
אני 499 נתכוין הכתוב 14 הוצאתיך מארץ מצרים 11
הספיק במאמר 14 לזה הקדים לומר 11
האמור בסמוך 14 אבינו עליו השלום 11
הכתוב בפרשת 14 ואלו ואלו דברי 10
ואולי שנתכוין 14 שאמר הכתוב בפרשת 10
שכינתו יתברך 14 וגו הוצרך לומר 10
שאמרו בזוהר 14 אותך לגוי גדול 10
שכתבנו בסמוך 14 יכוין הכתוב לומר 10
והנכון בעיני 14 ובתורת כהנים אמרו 10
כאומרו תהלים 14 איך יוצדק לומר 10
אברהם אבינו 14 שהיה צריך לומר 10
פירוש באמצעות 13 ואולי שיכוין לומר 10
כאמור בסמוך 13 והוא שאמר הכתוב 10
הכתוב במאמר 13 תבא הסברא לומר 10
ישראל במדבר 13 ולא הספיק במאמר 10
ומעשים טובים 13 בחקתי תלכו פירוש 9
דתורת כהנים 13 עוד אפשר לומר 9
פירוש להיות 13 לשון יחיד לומר 9
לכבוד ולתפארת 13 אחר שאמר הכתוב 9
עובדי עבודה 12 טעם שכפל לומר 9
אלהים אחרים 12 דרך אומרו שמות 9
בעולם העליון 12 והם דברינו עצמם 9
בנועם דבריו 12 למה דקדק לומר 9
הספיק באומרו 12 למה הוצרך להזכיר 9
לסברת האומר 12 הוצרך לומר תיבת 9
יסודי התורה 12 וכו תלמוד לומר 9
הכתוב דברים 12 וגו נתכוון לומר 9
בפרשת בראשית 12 למה הוצרך הכתוב 9
ירמוז הכתוב 11 ואם תאמר והלא 9
כוונתו באומרו 11 באם אינו ענין 9
יכוין באומרו 11 דרך אומרו בראשית 9
הרמוז בתיבת 11 בכל התורה כולה 9
אומרו וידבר 11 רבינו עליו השלום 9
לאלוה מילין 11 מעלה עליו הכתוב 9
היינו אומרים 11 עוד ירצה אומרו 9
לכללות ישראל 11 אמרו בתורת כהנים 9
באחרית הימים 11 כמו שאמר הכתוב 9
בתחלת הפרשה 11 מצות ומעשים טובים 8
דבריהם שאמרו 11 והוא אומרו ועשיתם 8
לשמור ולעשות 11 שאמר הכתוב דברים 8
הזכיר הכתוב 11 עוד נתכוין לומר 8
שכוונת הכתוב 11 אשר נתתי לפניך 8
ישראל דכתיב 10 תנא דתורת כהנים 8
ועשיתם אותם פירוש 8
לאמר צריך לדעת 8
וגו ואמרו רבותינו 8
מעשה בלתי הגון 8
כמו שגמר אומר 8
אומרו ועשיתם אותם 8
כמו שפירשתי למעלה 8
משה רבינו עליו 8
דבר בלתי הגון 8
דרשו בתורת כהנים 8
ובתורת כהנים דרשו 8
וכאן הודיע הכתוב 8
והוא אומרו וידבר 8
עוד יכוין הכתוב 7
אומרו וידבר אלהים 7
עוד ירמוז הכתוב 7
שכר כעושה מצוה 7
מהם והוא אומרו 7
כסא כבודו יתברך 7
לזה הוצרך לומר 7
דברה תורה כלשון 7
עוד יכוין באומרו 7
המלך עליו השלום 7
והוא אומרו והיה 7
עוד ירצה להודיע 7
וכן תמצא שאמרו 7
עוד ירצה בהעיר 7
טעם נכון בדבר 7
בשלהם אינם במיתה 7
שדרשו בתורת כהנים 7
ואומרו ועשיתם אותם 7
וכמו שכתבנו למעלה 7
ומה שאמר הכתוב 7
יעשה אותם האדם 7
ולזה תמצא שאמר 7
אין מקום לומר 7
בעל בחירה ורצון 7
שאין למעלה ממנה 7
דרך אומרם במסכת 7
ואין דבריו נראים 7
אומרו ויהי לשון 7
וגו פירוש כנגד 7
ויהי ביום השמיני 7
אשר יעשה האדם 7
נתכוון לומר שהגם 7
טמאה וחיה ועוף 7
והוא שדקדק לומר 7
ויש מקום לומר 7
במה שקדם לומר 7
שאמר הכתוב לעיל 7
והוא אומרו כאשר 7
כדרך אומרו תהלים 7
שלש מאות ועשר 6
 

בעל הטורים

מילה אחת מספר שתי מילים מספר שלוש מילים מספר
ואידך 572 הפסוק מתחיל 29 הפסוק מתחיל ומסיים 9
לומר 435 והיינו דכתיב 26 לעיל מיניה כתיב 8
הכא 412 כדאיתא במדרש 13 ארצות גוים בעבור 4
במסורה 377 מתחיל ומסיים 12 בעבור ישמרו חקיו 4
פרק 347 והיינו דאמרינן 9 להם ארצות גוים 4
הוא 263 בזכות אברהם 9 חמשה חומשי תורה 4
בגימטריא 261 תיבות בפסוק 8 ואנשי תמיד יבדילו 4
ולא 252 מימים ימימה 6 ואעשך לגוי גדול 4
ישראל 249 אלהים אחרים 6 זובח לאלהים יחרם 4
אשר 247 לימות המשיח 6 הכא ואידך בפרשת 4
שלא 221 בדברי הימים 5 גוים בעבור ישמרו 4
כתיב 220 ואידך באיוב 5 הכא ואידך ויהי 4
וזהו 205 לדרוש אלהים 5 לחם לאכול ובגד 3
להם 195 מלאכי אלהים 5 וראשו מגיע השמימה 3
כנגד 193 במעשה בראשית 5 לאכול ובגד ללבוש 3
רמז 190 ישראל וסמיך 5 שמע למצרים יחילו 3
וסמיך 186 והיינו דאיתא 5 למצרים יחילו כשמע 3
פרשת 183 אברהם דכתיב 5 לבבך ובכל נפשך 3
היה 182 וכתיב בתריה 5 וצרתי עליך מוצב 3
אלא 181 תלמידי חכמים 4 ועיני ישראל כבדו 3
ליה 179 אכילה ושתיה 4 כתיב לעיל מיניה 3
דין 178 ואיתא במדרש 4 ותכהין עיניו מראות 3
משה 172 חנניה מישאל 4 ושנים יניסו רבבה 3
כמו 164 אלהיכם וסמיך 4 אלהי אברהם אביך 3
אמר 162 ויברך אלהים 4 כנגד עשרת הדברות 3
וכן 161 ופרעה הקריב 4 וקראת ישועה חומותיך 3
דכתיב 149 ובערב חתרתי 4 ולא נפקד ממנו 3
בגימ 142 הוציאוה ותשרף 4 חקיו ותורותיו ינצורו 3
היו 141 ואידך בפרשת 4 ישמרו חקיו ותורותיו 3
לפי 141 בעבור ישמרו 4 ופי אמלא תוכחות 3
בגי 138 כימים הראשונים 4 ונקה האיש מעון 3
בני 138 שבתותי תשמרו 3 החכמה תחיה בעליה 3
מלמד 130 מספר ימיך אמלא 3
וגו 125 תקרבו לגלות ערוה 3
יעקב 124 אתכם הרעה וקראת 3
חסר 117 מטות אבותם ינחלו 3
שנאמר 117 פרשת וזאת הברכה 3
איש 114 לשמות מטות אבותם 3
שהיה 113 פעמים כתיב בפרשה 3
גבי 111 ונעלם מעיני אישה 3
אחד 111 ואם מימיך נשתה 3
עולה 111 כצאת השמש בגבורתו 3
אין 111 עליו וימות ויפל 3
שהוא 109 חנניה מישאל ועזריה 3
אבל 105 ותנח עליהם הרוח 3
תורה 101 ויפל בקרב מחנהו 3
שנים 98 ויפל עליו וימות 3
שאנן מואב מנעוריו 3
שלט האדם באדם 2

כלי יקר

מילה אחת מספר שתי מילים מספר שלוש מילים מספר
הוא 2145 שנאמר תהלים 62 שאינו יודע לשאול 15
אשר 1687 כמבואר למעלה 54 ולא תעלה במעלות 12
אמר 1481 שנאמר בראשית 39 מזבח אדמה תעשה 12
היה 1465 ויכול להיות 37 זאת תורת העולה 12
ולא 1402 שנאמר ישעיה 32 דברים קשים כגידין 11
לפי 1348 שנאמר דברים 27 הארץ באתם לראות 11
שלא 1209 שנאמר במדבר 19 האיש החפץ חיים 11
ישראל 1168 כדמסיק בילקוט 19 קום התהלך בארץ 11
אבל 1158 שנאמר ויקרא 19 ואהבת לרעך כמוך 11
נאמר 1073 חידוש העולם 18 אלה אלהיך ישראל 10
אלא 1047 אלהים אחרים 18 ואם נפשך לומר 10
אין 1028 שמסיק בילקוט 18 והבט ימין וראה 10
וגו 1003 וקרוב לשמוע 17 תרימו למרום קרנכם 10
להם 969 בפנים מאירות 16 רעות רבות וצרות 10
לומר 891 שנאמר יחזקאל 15 ראשון לחשבון עונות 10
שנאמר 854 כדאיתא במדרש 13 ראש ונשובה מצרימה 10
משה 770 תרימו למרום 13 כמו שיתבאר בסמוך 9
לשון 754 אכילה ושתיה 13 אשר אומר אליך 9
דבר 745 שיתבאר בסמוך 12 ואפקוד עונה עליה 9
היו 679 למעלה בפסוק 12 ערות הארץ באתם 9
הקב 653 דברות ראשונות 12 אחד בפני עצמו 8
הארץ 624 בפריה ורביה 11 ותטמא הארץ ואפקוד 8
יהיה 608 שנאמר ירמיה 11 הארץ ואפקוד עונה 8
כמו 595 מלאכת המשכן 11 טוב הצפון לצדיקים 8
כדי 576 ודומה כאילו 11 והיה כאשר תריד 8
אחר 569 עוללות אפרים 11 כמבואר למעלה בפסוק 8
אחד 567 וביאור הענין 11 בעת ההיא לאמר 8
וכן 558 ונשובה מצרימה 11 לפי דעתם ועצתם 8
אלו 543 לחשבון עונות 11 ויהי מתיו מספר 8
וזה 531 ראשון לחשבון 11 הקרב הקרב ביותר 7
לכך 529 אלהיך ישראל 10 מטל השמים ומשמני 7
בני 509 למרום קרנכם 10 למאי נפקא מינה 7
למה 497 נראין הדברים 10 השמים ומשמני הארץ 7
אינו 482 מתנות כהונה 10 אשר ימצא בכחו 7
בהם 474 קלקול הדינין 10 נוכל לומר שלכך 7
אני 469 ישראל ערבים 10 ואעשך לגוי גדול 7
שהוא 450 צריכין להיות 10 מעלה עליו הכתוב 7
ודאי 449 ביאור הענין 10 אין האדם יכול 7
ועל 444 עושין רצונו 10 בית ישראל בלבם 7
התורה 442 דברות אחרונות 10 יוצא מידי פשוטו 7
כאן 438 כאילו הקריב 10 אשר אנכי יושב 7
היינו 435 רוחות העולם 10 אין אלהי בקרבי 7
שכל 434 וכתיב ישעיה 9 צריך להיות מתון 7
שאין 432 לארכה ולרחבה 9 וישחטו שעיר עזים 7
איש 429 מבלתי יכולת 9 בארץ לארכה ולרחבה 7
וכל 427 נאמרו בלשון 9 ומצאוהו רעות רבות 7
יעקב 423 ממקום למקום 9 התהלך בארץ לארכה 7
אתה 416 במדרש תנחומא 9 אשר אעשה לפרעה 6
בכל 409 האזינו השמים 9 כמו שיתבאר לקמן 6
מקום 406 ראשון ראשון 9 רמז נכון ויקר 6
שהיה 403 לעסוק בתורה 9 אין צדיק בארץ 6
האדם 402 ראויין להיות 9 הוצאתיך מארץ מצרים 6
היא 401 לתחיית המתים 9 אשר צפנת ליראיך 6
דברים 399 יעסוק בתורה 8 אשר אנכי מצוך 6
וישב ישראל בארץ 6
אותך ראיתי צדיק 6
ישראל בארץ גושן 6
פירש רבינו בחיי 6
הוא יעסוק בתורה 6
לזכר חידוש העולם 6
אתה רוצה לעקור 6
כמו שנאמר תהלים 6
אין שייך לומר 6
אשר הוצאתיך מארץ 6
כמבואר למעלה פרשת 6
רוח יעקב אביהם 6
שהיה יחידי בעולם 6
ובטרם יקרב אליהם 6
לחם ואינו מוצא 6
אלה פקודי המשכן 6
אברהם יצחק ויעקב 6
והיה זרעך כעפר 6
במצרים רעים וחטאים 6
והמשכיל ישמע ויוסיף 6
בכל ימות השנה 6
לבו בהוראה שוטה 6
וכל משכיל ישתומם 6
עליו הכתוב כאילו 6
והנה קרוב לשמוע 6
ותגיד לבני ישראל 6
מעלה כאילו אינו 6
זרעך כעפר הארץ 6
לפתח חטאת רובץ 6
אביון מקרב הארץ 6
הפוסל במומו פוסל 6
ואין פותר אותם 6
וביום פקדי ופקדתי 6
לפי שנאמר תהלים 6
יחדל אביון מקרב 6

 

ראב"ע

מילה אחת מספר שתי מילים מספר שלוש מילים מספר
כמו 1590 והנכון בעיני 65 מהבנין הכבד הנוסף 20
הוא 1346 ויתכן להיות 36 ואל תתמה בעבור 16
ולא 921 בלשון ישמעאל 34 מושך עצמו ואחר 14
והנה 908 הזכיר הכתוב 24 ואין צורך להזכיר 13
בעבור 879 בעבור שהזכיר 22 והיה ראוי להיות 12
וכן 811 המתרגם ארמית 20 דרך שלשת ימים 12
שהוא 799 בעבור היותו 19 כדברי המתרגם ארמית 10
השם 797 עבודת כוכבים 14 היה ראוי להיות 10
אמר 777 הפרשה בעבור 12 מושכת עצמה ואחרת 10
היה 666 מבנין התפעל 11 והנכון בעיני שהוא 10
וטעם 646 ישראל בעבור 11 רפה בלשון ישמעאל 9
משה 640 מוקדם ומאוחר 10 ויש אומרים שהוא 9
ישראל 611 ויאמר הגאון 10 כאשר אפרש במקומו 9
כאשר 608 לאהרן ולבניו 10 היה ראוי להיותו 9
שלא 558 כדברי המתרגם 10 מוקדם ומאוחר בתורה 8
אשר 539 אלהים אחרים 10 זאת הפרשה בעבור 8
כתוב 496 בעבור שמצאו 9 ולפי דעתי שהוא 8
אחר 457 וחלילה חלילה 9 משה הכהן הספרדי 7
והוא 443 בראיות גמורות 9 אשר ילדה אותה 7
והטעם 427 והישר בעיני 9 פתח אוהל מועד 7
דבר 392 ובעבור שהזכיר 9 רבי יונה המדקדק 7
אין 376 להיות פירוש 8 בעבור שהוא כתוב 7
פרק 374 ומאוחר בתורה 8 והנבואה עודד הנביא 7
דרך 366 תנופת העומר 8 יום וארבעים לילה 7
היו 354 יהודה המדקדק 8 ולא אוכל לפרש 6
בני 352 לשנים פעולים 8 ילדה אותה ללוי 6
ואין 345 בדברי הימים 8 השם הנכבד והנורא 6
מגזרת 342 הדבור הראשון 8 אמר אברהם המחבר 6
ואם 337 כמשפט הלשון 8 אין הפרש ביניהם 6
אחד 337 הזכיר בתחלה 8 הולך לפניהם יומם 6
וזה 308 הנכון בעיני 8 רבי יהודה המדקדק 6
היא 307 ורבים כמוהו 7 ולפי דעתי שמלת 6
הזכיר 301 ויתכן להיותו 7 רבי יהודה הלוי 6
טעם 285 בעבור היותם 7 והעד שאמר הכתוב 5
ואחר 280 הכתוב למעלה 7
הכתוב 276 ממחנה ישראל 7
אמרו 276 ויעלו עולות 7
הארץ 275 מפורש בדברי 7
ויש 275 הנכבד והנורא 7
הנה 257 מהבנין הדגוש 7
רבים 255 הזכירו הכתוב 6
להם 255 והזכיר הכתוב 6
יום 247 בצאתם ממצרים 6
פרשת 245 בעבור היותה 6
אומרים 241 אברהם המחבר 6
שהם 235 ורבים פירשו 6
אדם 231 הלוחות בארון 6
יהיה 231 מהפעלים העומדים 6

רמב"ן

מילה אחת מספר שתי מילים מספר שלוש מילים מספר
אשר 2481 והנכון בעיני 120 במשנה תורה דברים 27
ולא 2357 כענין שנאמר 95 כמו שאמר לעיל 20
הוא 2123 בתורת כהנים 61 כאשר פירשתי לעיל 19
אבל 1972 הזכיר הכתוב 55 כמו שאמר להלן 16
אמר 1970 ויתכן שיהיה 47 היה ראוי שיאמר 15
וכן 1737 כענין שכתוב 45 אמר במורה הנבוכים 15
שלא 1530 שאמרו רבותינו 36 ואיננו נכון בעיני 15
להם 1475 כדברי רבותינו 32 וכך אמרו בבראשית 14
היה 1344 מלאכת עבודה 29 דעת אונקלוס שאמר 13
הכתוב 1292 בעבור היותו 27 וכן במקומות רבים 13
כאשר 1227 במורה הנבוכים 27 ואינו נכון בעיני 12
ישראל 1223 שנאמר תהלים 27 יום וארבעים לילה 11
כמו 1176 רבותינו סנהדרין 26 ולא הוצרך להזכיר 11
משה 1080 מדברי רבותינו 25 כמו שאמר דברים 11
הזה 1014 אלהים אחרים 25 כמו שאמר שמות 11
והנה 986 שנאמר דברים 24 אברהם יצחק ויעקב 10
שאמר 939 והזכיר הכתוב 23 אשר תקראו אותם 10
פסוק 908 והנראה בעיני 21 אשר אנכי מצוך 10
בני 887 שהזכירו רבותינו 20 מנין תלמוד לומר 10
לשון 852 פירוש הכתוב 20 ורבי אברהם פירש 10
להלן 836 מלאכת המשכן 19 כמו שאמר פסוק 10
שהוא 834 ובתורת כהנים 19 בני ישראל ואמרת 10
אותו 828 שיעור הכתוב 18 לשון רבינו שלמה 10
אלא 818 בעשרת הדברות 18 הוא אלהי האלהים 9
והוא 812 במעשה בראשית 17 יום השבת לקדשו 9
בכל 809 הוצרך הכתוב 17 ולא הזכיר הכתוב 9
הארץ 807 הוצרך להזכיר 17 אנכי מצוך היום 9
בעבור 783 שהזכירו חכמים 17 זעקת סדום ועמורה 9
לעיל 749 בדברי הימים 17 כמו שאמרו רבותינו 9
ועל 728 לפניו יתברך 16 מוקדם ומאוחר בתורה 9
השם 725 שיאמר הכתוב 15 בכל מלאכת עבודה 9
ואמר 716 ויתכן שיאמר 14 מיתה בידי שמים 9
בהם 703 בדברי רבותינו 14 דברי התורה הזאת 9
אותם 698 שנאמר במדבר 14 והנכון בעיני שיאמר 9
היו 689 כדברי אונקלוס 13 וכך אמרו במכילתא 9
אין 685 בשמים ובארץ 13 כמו שנאמר לעיל 9
היא 651 בגמרא במסכת 13 וכן תרגם אונקלוס 9
לומר 642 שנאמר מלכים 13 כאשר פירשתי בסדר 9
אמרו 629 אותות ומופתים 13 דרך הפשט יאמר 8
דבר 628 אברהם אבינו 13 הנה אנכי שולח 8
שנאמר 621 ישראל במדבר 13 ארץ סיחון ועוג 8
יהיה 614 הכתוב להזכיר 13 רבי עקיבא אומר 8
דרך 591 ואמרת אליהם 12 אנכי שולח מלאך 8
מפני 587 יזכיר הכתוב 12 שני מלכי האמורי 8
דברים 581 בפסוק הראשון 12 וכך אמרו בספרי 8
אחד 576 במסכת סנהדרין 12 ולא פירש הכתוב 8
טעם 564 בלשון חכמים 11 הרב במורה הנבוכים 8
ואם 563 כדברי האומר 11 אתכם מארץ מצרים 8
עליו 551 ויהיה פירוש 11 כמו שנאמר להלן 8
יאמר 545 למעלה בפסוק 11 וכך אמרו רבותינו 8
וטעם 544 הזכירו רבותינו 11 יערוך אותו אהרן 7
ואין 536 שנאמר בראשית 11
במדבר 532 בעבור היותה 11
שמות 532 לאהרן ולבניו 11
הזכיר 527 כענין שאמרו 11
וזה 524 בעבור שהזכיר 11
וכל 511 הכתוב דברים 11
ממנו 507 מוקדם ומאוחר 11
רבותינו 500 ואולי בעבור 11
אברהם 493 בגמרא סנהדרין 10
עוד 489 מדברי סופרים 10
בארץ 479 הכתוב בהווה 10
פרק 478 וביום השביעי 10
אחר 477 תירוש ויצהר 10
ואת 464 שנאמר ישעיהו 10
וגו 463 בפסוק הקודם 10
אני 446 בעיני שיאמר 10
אלהים 441 שנאמר יחזקאל 10
שאין 438 וענין הכתוב 10
רבי 425 ישראל ואמרת 10
ארץ 423 רבותינו במכילתא 10
שהיה 419 הגדול והנורא 10
העם 414 ליציאת מצרים 10
עליהם 412 שנאמר ירמיהו 9
בראשית 412
ויקרא 408
איש 397
הזאת 388
רבים 379
אחרי 376
כאן 372
מהם 370
לפני 367
התורה 363
אהרן 359
עשה 359
מצרים 359
אותה 358
כלל 357
שיהיה 357
אדם 354
אליו 354
ועוד 350
ביום 350
כענין 346
אתה 345
בין 342
ולכך 334
לכם 333
בפסוק 332
ההוא 331
יעקב 329
אומר 325
והיה 323
שהם 323
לכל 319
היום 318
צוה 315
בית 313
מקום 312
הנה 311
לעשות 311
עשו 311
גדול 303
תהלים 301
ויתכן 295

רש"י

מילה אחת מספר שתי מילים מספר שלוש מילים מספר
הוא 1130 עבודת אלילים 47 מנין תלמוד לומר 17
אלא 1105 כענין שנאמר 29 ואי אפשר לומר 12
לשון 964 עובדי אלילים 16 ומה תלמוד לומר 11
ולא 908 פשוטו ומדרשו 14 זהו פשוטו ומדרשו 11
וגו 849 האמור למעלה 14 וכן תרגם אונקלוס 10
כמו 833 כדאיתא במסכת 12 האומות עובדי אלילים 8
שלא 708 אלהים אחרים 11 אלא לשון בקשה 7
שנאמר 690 לעבודת אלילים 11 רבי עקיבא אומר 7
אשר 660 שתרגם אונקלוס 10 שדבר הכתוב בהווה 6
וכן 597 בתורת כהנים 10 מוקדם ומאוחר בתורה 6
היה 584 ויראת מאלהיך 10 וזהו שתרגם אונקלוס 6
דבר 561 כתפות האפוד 9 דרך שלשת ימים 6
אמר 521 האומות עובדי 9 אלא שדבר הכתוב 6
לפי 514 בדברי הימים 8 כמו ששנינו במסכת 5
לומר 501 ישראל אומרים 8 ואונקלוס תרגם לשון 5
ישראל 500 פירשו רבותינו 8 שנה שהיו ישראל 5
להם 470 בעבודת אלילים 8 כדאיתא במסכת סוטה 5
משה 465 הכתוב בהווה 8 שלא תאמר הואיל 5
פרק 463 ורבותינו פירשו 7 כמו שפירשתי למעלה 5
אחר 457 ממשמע שנאמר 7 אחר הדברים האלה 5
אין 430 ואמרו רבותינו 7 לפי שהוא דבוק 5
אני 420 מוקדם ומאוחר 7 כמו שמפורש בענין 5
אומר 412 במלאכת המשכן 7 ולא יתכן לפרש 5
שהוא 395 ישראל ממצרים 7 ואעשך לגוי גדול 4
אחד 364 ורבותינו דרשוהו 6 הבית תלמוד לומר 4
בני 348 ישראל במדבר 6 שלא יאמרו ישראל 4
היא 344 ומאוחר בתורה 6 אלא סמוך למיתה 4
היו 338 המזרח למערב 6 שאין הברזל מזיע 4
שאין 325 מלאכת המשכן 6 בין מחנה מצרים 4
נאמר 315 עובדי גילולים 6 כדרך שאין הברזל 4
עליו 299 לאהרן ולבניו 6 כמו שאתה אומר 4
אתה 290 עשירית האיפה 6 היה צריך לומר 4
אבל 281 ממקום למקום 6 פרשת וזאת הברכה 4
הרי 281 מבלתי יכולת 5 ויסע מלאך האלהים 4
כאן 278 יאמרו ישראל 5 רבי ישמעאל אומר 4
אותו 278 הארון והשלחן 5 ולא יתכן לומר 4
ואם 277 לפיכך הוצרך 5 במה הכתוב מדבר 4
תלמוד 270 ששנינו במסכת 5 גרשון ובני מררי 4
דברים 267 דמיון במקרא 5 רבי יהודה אומר 4
איש 254 בפנים אחרים 5 תלמוד לומר והלא 4
שמות 250 כדאיתא בספרי 5 וכו כדאיתא במסכת 4
הארץ 241 אומות העולם 5 תצא כצאת העבדים 4
שנה 240 שפירשתי למעלה 5 למה נסמכה פרשת 4
במדבר 240 מוליך ומביא 5 זכר ולשון נקבה 4
הכתוב 237 והכריע ביניהם 5 תוך ביתך דברים 4
פרשת 235 דרומית מערבית 5 תיבה שתחלת יסודה 4
הקב 233 מרבותינו אומרים 5 ארץ סיחון ועוג 4
בראשית 229 שיקבלו עליהם 5 תהיה אחרי רבים 4
בין 229 כשיצאו ממצרים 5 שני גדיי עזים 4
והוא 223 שלמעלה הימנו 5 ומבני יששכר יודעי 4
שהיה 219 שמפורש בענין 5 יששכר יודעי בינה 4
לכם 219 בשחיטת קדשים 5 שנאמר ויבא הפליט 4
מקום 216 דרומית מזרחית 5 לדא נקשן דניאל 4
יום 213 אחורי המשכן 5 שהיו ישראל במדבר 4
עליהם 211 עורות אילים 5 בני ישראל שמות 4
ספרי 208 האמורים למעלה 4 לפי שהוא אומר 4
כתרגומו 206 מיתה בידי שמים 4
אחת 204 אין מוקדם ומאוחר 4
ואת 204 הכתוב השלישי והכריע 3
אדם 203
מכאן 201
אינו 200
בכל 198
יכול 193
שהיו 191
לכך 190
בית 189
בהם 188
הזה 187
ואין 187
שני 186
יעקב 183
שהרי 182
שנים 180
אלו 178
לפני 177
בלשון 175
יהיה 174
ארץ 174
ידי 173
אותם 172
וכל 168
אהרן 164
ויקרא 163
ועל 162
מצרים 162
בלע 158
ימים 152
לפיכך 152
כדי 151
ממנו 149
למה 147
ביום 145
היתה 143
תהלים 142
להיות 141
רבי 139

שפתי חכמים

מילה אחת מספר שתי מילים מספר שלוש מילים מספר
הוא 2363 זכרונו לברכה 41 כרחך צריך לומר 62
אלא 2357 עבודת אלילים 40 רבותינו זכרונם לברכה 24
היה 1973 דלטעם ראשון 35 ואם תאמר והלא 21
לומר 1807 זכרונם לברכה 31 ואם תאמר ולמה 19
ולא 1509 בתורת כהנים 28 ויש לומר דלעיל 16
וכו 1308 רבותינו זכרונם 24 מאי נפקא מינה 15
כתיב 1270 כדכתיב בפרשת 22 ויש לומר דהכי 13
שלא 1263 בפרשת במדבר 21 לומר דהכי פירושו 13
למה 1234 בפרשת בראשית 20 מכל מקום כיון 12
אבל 1212 בפרשת ויקרא 19 שהרי כתיב אחריו 11
פירש 1163 דלעיל מיניה 18 ואעשך לגוי גדול 11
וגו 1133 דכתיב בפרשת 17 ויש לומר משום 11
כמו 1031 מדכתיב אחריו 17 ואם תאמר והרי 11
שהוא 975 והוכחתו מדכתיב 16 ויש לומר כיון 10
פירוש 888 ויהיה פירוש 16 קטיגור נעשה סניגור 10
ואם 845 בפרשת משפטים 15 ועל כרחך צריך 10
לשון 844 מדכתיב בפרשת 14 הוה אמינא דוקא 10
כלומר 782 בפרשת בהעלותך 14 ואם תאמר היאך 10
אחר 742 מדכתיב בסמוך 12 אין שייך לומר 10
משום 721 שכתוב אחריו 12 רבינו עליו השלום 10
משמע 720 כיבוס בגדים 12 אבל עכשיו שפירש 9
אמר 708 בעבודת אלילים 11 למאי נפקא מינה 9
היו 703 בפרשת תרומה 11 לכך צריך לומר 9
לעיל 689 מלאכת המשכן 11 דאי סלקא דעתך 9
דאם 676 ויאמר אלהים 10 ואם תאמר דלמא 9
אין 671 הוצרך להוסיף 10 שמע מינה שהוא 9
דכתיב 649 פירוש מדכתיב 10 מיתה בידי שמים 9
דהא 614 שמפרש והולך 9 כבר תירצו בגמרא 9
ישראל 578 הוכחתו מדכתיב 9 דכתיב לעיל מיניה 8
לכן 572 הואיל וכתיב 9 ויש לומר מדכתיב 8
נמי 570 ויהיה פירושו 9 אלה תולדות יעקב 8
ליה 570 דלפירוש ראשון 9 וכו ובזה יתורץ 8
לפי 567 אדלעיל מיניה 9 כמו שמפרש והולך 8
הכי 552 וליכא למימר 9 עיין לעיל בפרשת 8
צריך 551 עכשיו שפירש 9 דכל מקום שנאמר 8
משה 539 וכתיב אחריו 9 לעיל מיניה כתיב 8
להם 527 מקשים העולם 9 לומר דהכי קאמר 8
והא 524 תירצו בגמרא 9 לכך הוצרך לפרש 8
אחד 520 ומפרש והולך 9 שהוא לשון עתיד 8
קשה 516 שפירש בפרשת 8 ויש לומר דלכך 8
אשר 514 בלשון הקודש 8 ענר אשכול וממרא 7
כאן 509 ליוצאי מצרים 8 שלא תטעה לומר 7
כיון 507 בפרשת קדושים 8 ויש לומר דהתם 7
שאין 503 ולטעם אחרון 8 היה צריך לומר 7
תאמר 497 השמים והארץ 8 משה רבינו עליו 7
גילוי עריות 8 ויש לומר דודאי 7
היינו יודעים 8 לומר דהוה אמינא 7
והיכן מצינו 7 נדרש לפניו ולאחריו 7
לפירוש ראשון 7 כמו שכתוב לעיל 7
לפיכך הוצרך 7 אבל השתא דכתיב 7
עובדי אלילים 7 ועבדום וענו אותם 6
עבודת כוכבים 7 לעיל בפרשת במדבר 6
דהוכחתו מדכתיב 7 והוי כאלו כתיב 6
לדחוק ולפרש 7 שלא נטעה לומר 6
האמור למעלה 7 וכו ואין להקשות 6
לפניו ולאחריו 7 ואם תאמר כיון 6
וכתיב בתריה 7 דאיכא למדרש דרשינן 6
הוצרך לכתוב 7 והא לעיל בפרשת 6
אשכול וממרא 7 דאי אפשר לומר 6
דליכא למימר 7 היכא דאיכא למדרש 6
שהוקם המשכן 7 דהא כתיב אחריו 6
לאהרן ולבניו 7 אתי שפיר דכתיב 6
פירוש אפילו 6 אלא להכי כתיב 6
ועיין בפרשת 6 חוץ מיראת שמים 5
פירוש ראשון 6 גור אריה פירוש 5
למדרש דרשינן 6 שלא יתכן לומר 5
דאיכא למדרש 6 ואם תאמר דילמא 5
דלעיל מיירי 6 כבר כתיב לעיל 5
טעונין נסכים 6 בראש חודש ניסן 5
כהנים גדולים 6 כתיב לעיל מיניה 5
בפרשת שופטים 6 שפתי חכמים פרשת 5
כדכתיב בסמוך 6 ויחנו במדבר פארן 5
דאיכא למימר 6 אינו רוצה לומר 5
באנפי נפשיה 6 אכין ורקין מיעוטין 5
מערבית דרומית 6 אבל עכשיו דכתיב 5
קרנות המזבח 6 והא לעיל כתיב 5
ולטעם ראשון 6 והא דכתיב בקרא 5
סימני טומאה 6 ועיין לעיל בפרשת 5
וינזרו מקדשי 6 חוץ לשלש מחנות 5
עשירית האיפה 6 תחת כנפי השכינה 5
מיורדי מצרים 6 דהא כתיב לעיל 5
מביאה ראשונה 5 כמו שמפורש בפרשת 5
כלומר שעדיין 5 כדכתיב לעיל בפרשת 5
הוצרך הכתוב 5 דגל מחנה יהודה 5
פירוש הפסוק 5 ויש לומר דהוה 5
נחשים ועקרבים 5 ימים מצות תאכלו 5
ולמקצה השמים 5 מאי נפקא מיניה 5
בבגדי כהונה 5 דאין לומר דקאי 5
דכתיב בתריה 5 כמו שפירש לעיל 5
שכתוב בפרשת 5 דהא לעיל כתיב 5
דברים בטלים 5 פרשת וזאת הברכה 5
כיבוש וחילוק 5 שאין שייך לומר 5
בפרשת תולדות 5 הוה אמינא אפילו 5
ויזכור אלהים 5 בפרשת במדבר סיני 5
נקיים וקרבן 5 בלא דברים בטלים 5
יתורץ קושיית 5 דאין שייך לומר 5
שמפורש בפרשת 5 שהוא לשון רבים 4
עשרים ומעלה 5
וגומר דמשמע 5
דלעיל בפרשת 5
למחנה שכינה 5
אמינא אפילו 5
הנזכרים למעלה 5
האמור בפרשת 5
בפרשת ואתחנן 5
ויחנו במדבר 5
לגאול ממכרו 5
כדלעיל בפרשת 5
ורקין מיעוטין 5
במעשה בראשית 5
עכשיו אימתי 5
במלאכת המשכן 5
עכשיו דכתיב 5
דכתיב בסמוך 5
אמינא הואיל 5
לעבודת אלילים 5
שכתבתי בפרשת 5
ומתרץ דודאי 5
לאברהם למקנה 5
טומאה חמורה 5
בפרשת שמיני 5
לאביו ולאמו 5
ליציאת מצרים 5
וירשתה וישבת 4

 

צפיפות לקסיקלית – קישורים