פירוש רש"י עה"ת – הפניות יוצאות לחמשת חומשי התורה בין 54 פרשיות השבוע בלבד

רוב תודות לאסתי קליין מספריית מכללת "הרצוג" על הסיוע הביבליוגרפי ועל העצות המועילות.

הפניות יוצאות לחמשת חומשי התורה בין 54 פרשיות השבוע בלבד

המיון הוא לפי סדר הופעת ההפניות בכל פרשה ופרשה:

פרשה הפניה יוצאת לפרשת… מספר הפניות
בראשית בא 1
בראשית 39
שופטים 2
כי תצא 1
נח 2
יתרו 1
תרומה 1
בלק 2
עקב 1
שמות 2
ואתחנן 1
וארא 1
דברים 1
כי תשא 1
סה"כ 56
נח לך לך 3
חיי שרה 2
נח 17
ואתחנן 1
וארא 1
בראשית 6
וירא 1
שמות 1
משפטים 1
סה"כ 33
לך לך שמות 2
וירא 9
ויחי 1
ויצא 4
בלק 2
לך לך 28
מסעי 1
במדבר 1
חוקת 1
דברים 2
בראשית 4
בחוקותי 1
בשלח 1
נח 3
חיי שרה 1
מקץ 4
תולדות 2
ויגש 3
בא 1
וישב 1
סה"כ 72
וירא וירא 39
בראשית 3
חוקת 1
וישב 3
בהעלותך 1
לך לך 29
כי תבוא 1
נח 3
כי תשא 3
מקץ 2
שמות 1
קרח 1
מטות 1
ויחי 1
בשלח 2
דברים 2
ויצא 3
עקב 1
משפטים 1
תולדות 2
האזינו 1
סה"כ 101
חיי שרה שלח 1
לך לך 6
נח 1
חיי שרה 5
וירא 4
תולדות 2
פקודי 1
ויחי 1
בהר 1
וישלח 1
סה"כ 23
תולדות חיי שרה 3
וישב 1
ויחי 2
נשא 1
וירא 2
תולדות 8
עקב 1
כי תבוא 1
בלק 1
ויצא 3
שופטים 1
בהעלותך 1
שלח 1
לך לך 2
מקץ 1
ויגש 2
סה"כ 31
 
ויצא תולדות 2
וירא 2
ויצא 21
שמות 1
לך לך 2
וישלח 3
בראשית 1
נח 2
חוקת 1
האזינו 1
וארא 1
עקב 1
מסעי 1
ויגש 1
ואתחנן 1
בשלח 1
חיי שרה 1
ויקרא 1
סה"כ 44
וישלח תולדות 6
וישלח 13
וירא 3
ויצא 10
חוקת 1
מקץ 3
אמור 1
ויגש 1
בשלח 1
עקב 1
בלק 1
משפטים 2
וישב 1
מסעי 1
לך לך 2
סה"כ 47
וישב ויצא 2
וישב 9
שלח 1
לך לך 1
ויחי 1
כי תשא 1
תולדות 3
יתרו 1
בראשית 1
בשלח 1
אחרי מות 1
מקץ 1
ויגש 1
משפטים 1
אמור 1
וירא 1
קרח 2
תזריע 1
במדבר 1
סה"כ 31
 
מקץ מקץ 13
כי תבוא 2
בשלח 1
צו 1
לך לך 1
קדושים 1
פנחס 1
נשא 1
וישב 2
חיי שרה 2
ואתחנן 1
יתרו 1
ויגש 2
משפטים 1
כי תצא 1
וישלח 1
וארא 1
סה"כ 33
ויגש ויגש 3
פקודי 1
ויחי 1
פנחס 1
ויצא 1
וישלח 1
וזאת הברכה 6
שמות 1
מקץ 1
סה"כ 16
ויחי ויחי 5
בא 1
וישלח 2
פנחס 2
ויצא 4
וישב 7
תולדות 3
בלק 3
קרח 1
בשלח 1
וזאת הברכה 3
תרומה 1
האזינו 2
מטות 3
שמות 1
חוקת 1
מקץ 1
יתרו 1
לך לך 2
מסעי 2
אמור 2
נשא 1
כי תצא 1
משפטים 2
במדבר 1
חיי שרה 2
שלח 1
וירא 1
וארא 1
סה"כ 58
 
שמות שמות 13
נח 1
ויחי 5
וזאת הברכה 2
שמיני 1
שלח 1
יתרו 1
וישב 1
וירא 5
ואתחנן 1
שופטים 2
בראשית 2
כי תבוא 2
בלק 1
ויצא 2
בא 2
ויגש 1
מטות 1
לך לך 1
חוקת 1
עקב 2
כי תצא 1
תזריע 1
בשלח 1
משפטים 1
כי תשא 1
חיי שרה 1
בהעלותך 3
קרח 1
סה"כ 58
וארא שמות 12
קדושים 3
לך לך 7
וארא 26
תולדות 2
וישלח 2
בראשית 2
יתרו 1
בא 1
משפטים 1
האזינו 1
נצבים 1
כי תצא 1
בשלח 1
ויגש 1
וירא 1
פקודי 1
ויקהל 1
סה"כ 65
 
בא בלק 1
כי תשא 3
שמות 2
כי תבוא 1
וארא 9
לך לך 5
וילך 1
בא 28
צו 1
שלח 1
בחוקותי 2
ראה 2
מקץ 1
משפטים 1
בראשית 1
אמור 1
ויצא 2
יתרו 1
וישלח 1
תולדות 1
פנחס 1
עקב 1
ואתחנן 1
סה"כ 68
בשלח כי תשא 1
שלח 6
שמות 3
לך לך 2
דברים 1
בשלח 25
וירא 2
בא 3
וארא 4
חיי שרה 1
ויצא 4
בלק 1
תרומה 2
חוקת 1
בהעלותך 5
וזאת הברכה 1
בהר 1
בראשית 2
יתרו 1
עקב 1
ואתחנן 1
וישב 1
מקץ 1
סה"כ 70
 
יתרו יתרו 14
שמות 6
בהעלותך 2
תולדות 1
בראשית 1
וארא 1
כי תשא 3
בשלח 3
משפטים 5
וזאת הברכה 1
ואתחנן 6
פנחס 1
כי תצא 3
אחרי מות 1
קדושים 2
במדבר 1
ראה 2
כי תבוא 2
ויקרא 1
תצוה 1
סה"כ 57
משפטים האזינו 2
בהר 4
ראה 6
משפטים 21
מצורע 1
יתרו 1
אמור 2
תולדות 3
כי תצא 6
קדושים 3
מסעי 2
בחוקותי 1
מקץ 2
בא 2
ואתחנן 1
חוקת 1
שופטים 2
בראשית 1
קרח 1
עקב 2
בלק 1
פנחס 1
צו 1
וישב 2
כי תשא 2
שלח 1
ויקרא 1
בהעלותך 2
סה"כ 75
תרומה פקודי 5
אמור 3
כי תשא 1
תצוה 4
תרומה 25
ויקרא 1
נשא 1
במדבר 1
בהעלותך 1
ויקהל 2
יתרו 2
סה"כ 46
 
תצוה פנחס 2
צו 5
תרומה 4
תצוה 19
פקודי 2
ויצא 2
ויקרא 1
קרח 1
אמור 1
שמיני 1
אחרי מות 1
סה"כ 39
כי תשא בחוקותי 3
פקודי 6
במדבר 5
ויקהל 1
כי תשא 24
תצוה 3
ואתחנן 1
שמות 1
תרומה 3
משפטים 5
וארא 2
יתרו 5
וישב 2
מקץ 1
וירא 1
תולדות 1
וישלח 1
בא 1
נשא 2
עקב 3
שלח 1
בלק 1
קרח 2
בהר 1
כי תצא 1
דברים 1
חוקת 1
סה"כ 79
ויקהל תרומה 4
תצוה 1
ויקהל 1
וארא 1
פקודי 1
סה"כ 8
פקודי נשא 2
תצוה 7
פקודי 1
שמיני 1
לך לך 1
מסעי 1
סה"כ 13
 
ןיקרא בלק 1
נשא 6
תרומה 1
דברים 2
יתרו 1
ויקרא 15
תצוה 2
מצורע 1
צו 3
אמור 2
וארא 1
שמיני 1
משפטים 1
שופטים 1
כי תצא 1
סה"כ 39
צו צו 9
אמור 2
ויקרא 3
בחוקותי 1
וישלח 1
ראה 1
שמיני 3
תצוה 1
סה"כ 21
שמיני שמיני 12
ויקרא 1
נשא 1
תצוה 2
וארא 1
עקב 2
צו 2
חוקת 1
מטות 1
קדושים 1
אמור 2
ראה 1
בראשית 1
סה"כ 28
תזריע דברים 1
לך לך 1
תזריע 7
מצורע 1
סה"כ 10
מצורע צו 2
כי תצא 1
מצורע 23
תזריע 1
קדושים 1
ויחי 1
סה"כ 29
אחרי מות אחרי מות 14
וישב 1
כי תשא 1
תצוה 1
יתרו 1
קדושים 2
סה"כ 20
 
קדושים אמור 5
יתרו 3
צו 3
תצוה 1
ויקרא 2
כי תצא 3
משפטים 1
עקב 1
כי תבוא 1
בחוקותי 1
בלק 1
שופטים 1
קדושים 3
ראה 1
וישלח 1
לך לך 1
תולדות 1
סה"כ 30
אמור ראה 1
קדושים 3
כי תבוא 1
תזריע 1
צו 2
קרח 1
נשא 1
וזאת הברכה 1
אמור 4
פנחס 4
בשלח 1
תצוה 2
במדבר 1
כי תשא 2
שלח 1
בלק 1
משפטים 1
סה"כ 28
בהר יתרו 1
משפטים 2
ויקהל 1
קדושים 1
בהר 4
בחוקותי 2
חיי שרה 2
שופטים 4
שלח 1
כי תשא 1
סה"כ 19
בחוקותי ואתחנן 1
נח 2
לך לך 1
האזינו 3
בחוקותי 9
כי תבוא 1
משפטים 2
בשלח 1
וירא 1
קרח 2
ראה 3
סה"כ 26
 
במדבר קרח 3
ויחי 1
במדבר 3
בהעלותך 1
מסעי 1
נשא 2
סה"כ 11
נשא נשא 12
מסעי 1
ויקרא 4
משפטים 2
כי תצא 1
לך לך 1
ויחי 1
אמור 2
וזאת הברכה 1
צו 2
שמות 1
במדבר 1
ויקהל 1
תצוה 1
בראשית 2
וירא 2
ויצא 1
וישב 1
תרומה 1
סה"כ 38
בהעלותך תרומה 1
מצורע 1
ויצא 1
שמות 8
בהעלותך 20
במדבר 3
בא 2
אמור 1
מסעי 3
וישב 2
וירא 2
וישלח 1
עקב 1
בשלח 2
מטות 1
האזינו 1
כי תשא 3
וארא 2
משפטים 3
בהר 1
חוקת 1
כי תצא 1
מקץ 1
נח 2
ואתחנן 3
פנחס 1
סה"כ 68
שלח דברים 3
שמות 1
שלח 20
מסעי 1
לך לך 2
כי תשא 2
מטות 1
עקב 1
כי תבוא 1
בשלח 2
יתרו 2
ויקרא 1
כי תצא 1
וארא 3
סה"כ 41
קרח ויחי 1
וארא 1
קרח 10
במדבר 1
יתרו 1
כי תשא 1
בהעלותך 1
שלח 2
בראשית 2
שמות 2
פנחס 1
נח 1
וירא 1
סה"כ 25
חוקת ויצא 1
חוקת 9
כי תשא 2
מסעי 1
בשלח 1
בהעלותך 2
שמות 1
שמיני 1
לך לך 2
וישלח 1
תולדות 2
בראשית 1
ואתחנן 1
האזינו 1
שלח 1
ראה 1
עקב 1
דברים 5
וזאת הברכה 1
בלק 2
סה"כ 37
 
בלק וישלח 2
בלק 20
ויצא 1
וירא 2
מטות 2
משפטים 1
קדושים 3
לך לך 3
תולדות 2
ויחי 2
כי תבוא 2
האזינו 2
כי תצא 2
שמות 1
כי תשא 1
שופטים 1
סה"כ 47
פנחס בהעלותך 1
מטות 2
חיי שרה 1
יתרו 1
ואתחנן 2
כי תשא 2
קרח 1
עקב 1
וישלח 1
ויגש 1
פנחס 13
שלח 2
ויחי 1
מסעי 2
דברים 1
חוקת 2
האזינו 1
ויקרא 1
תצוה 1
משפטים 1
וירא 2
ויצא 1
סה"כ 41
מטות כי תשא 1
אחרי מות 2
בא 1
מטות 12
שלח 1
דברים 3
בשלח 3
וישב 1
וארא 1
חוקת 4
תולדות 1
ויצא 1
בראשית 1
וזאת הברכה 1
סה"כ 33
מסעי בהעלותך 1
שלח 1
מסעי 6
בהר 1
בשלח 2
תולדות 1
משפטים 2
סה"כ 14
דברים בשלח 4
חוקת 1
בהעלותך 1
לך לך 7
דברים 8
וירא 1
שלח 3
יתרו 1
ואתחנן 3
מטות 1
ויחי 1
בלק 1
ראה 1
שמות 1
וזאת הברכה 1
סה"כ 35
ואתחנן כי תשא 1
שלח 1
ואתחנן 7
וזאת הברכה 1
עקב 1
וארא 1
שמות 1
בשלח 4
יתרו 2
בראשית 1
ראה 1
משפטים 1
שופטים 1
וירא 1
סה"כ 24
עקב לך לך 2
שמות 2
כי תשא 2
עקב 12
שלח 2
תולדות 1
מסעי 1
ויצא 2
קרח 1
ויגש 2
ואתחנן 1
בראשית 1
וזאת הברכה 1
משפטים 1
סה"כ 31
ראה לך לך 1
כי תבוא 4
ראה 15
צו 1
משפטים 5
קדושים 2
שופטים 2
אמור 3
קרח 3
בראשית 1
כי תצא 1
בהר 1
בחוקותי 1
מסעי 1
בא 5
סה"כ 46
שופטים שופטים 7
עקב 1
קרח 1
בלק 2
קדושים 2
אמור 1
בשלח 1
סה"כ 15
כי תצא שופטים 6
כי תצא 6
וילך 1
קדושים 2
אחרי מות 1
אמור 1
מטות 1
במדבר 1
וירא 1
בהר 1
משפטים 1
בשלח 2
סה"כ 24
כי תבוא כי תבוא 13
עקב 3
ראה 5
וילך 2
קרח 1
משפטים 1
בחוקותי 4
יתרו 1
קדושים 1
כי תצא 1
תזריע 1
האזינו 1
ואתחנן 1
שופטים 1
מקץ 2
בשלח 2
סה"כ 40
נצבים נצבים 3
כי תבוא 2
תזריע 1
בלק 1
שופטים 1
סה"כ 8
וילך וזאת הברכה 1
דברים 1
האזינו 3
יתרו 1
ואתחנן 1
בהעלותך 1
נצבים 1
סה"כ 9
האזינו שופטים 2
עקב 1
וזאת הברכה 3
וירא 1
בא 2
תזריע 1
בהעלותך 1
יתרו 1
בשלח 1
האזינו 32
אחרי מות 1
משפטים 1
נצבים 2
בהר 1
וישלח 3
במדבר 1
נח 1
חוקת 2
סה"כ 57
וזאת הברכה תולדות 2
יתרו 2
וישלח 2
נשא 2
כי תשא 4
מקץ 1
חוקת 2
שמות 1
פנחס 1
ויגש 1
וזאת הברכה 1
דברים 2
בהעלותך 2
ויחי 1
שלח 1
וילך 1
אמור 1
עקב 1
סה"כ 28