פירוש הרשב"ם עה"ת – הפניות נכנסות לחומש ויקרא לפי סדר המקראות

הפניות נכנסות לחומש ויקרא לפי סדר המקראות

מקרא

הפניה

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ספר

פרק

פסוק

חומש

פרשה

בראשית חיי שרה כג יח ויקרא כז ט ויקרא בחוקותי
בראשית ויצא ל לז ויקרא כז לב ויקרא בחוקותי
בראשית ויצא לא ז ויקרא כו כו ויקרא בחוקותי
בראשית וישלח לב כו ויקרא ה כא ויקרא ויקרא
בראשית וישב מ ד ויקרא כה כט ויקרא בהר
בראשית מקץ מא א ויקרא כה כט-ל ויקרא בהר
בראשית מקץ מא מז ויקרא כה כא ויקרא בהר
בראשית ויחי מט ח ויקרא יט לג ויקרא קדושים
שמות שמות א י ויקרא כג ב ויקרא אמור
שמות שמות א יא ויקרא ב ו ויקרא ויקרא
שמות וארא ו יח ויקרא י ד ויקרא שמיני
שמות וארא ח כה ויקרא כה לה ויקרא בהר
שמות וארא ט יז ויקרא כא ד ויקרא אמור
שמות בשלח טו כב ויקרא ח יד ויקרא צו
שמות יתרו יח ב ויקרא טו כח ויקרא מצורע
שמות יתרו יט ח ויקרא ט כד ויקרא שמיני
שמות יתרו יט ח ויקרא י א-ב ויקרא שמיני
שמות יתרו כ יב ויקרא כ טז ויקרא קדושים
שמות משפטים כא ב ויקרא כה לט ויקרא בהר
שמות משפטים כא ב ויקרא כה מ ויקרא בהר
שמות משפטים כא יח ויקרא יד מ ויקרא מצורע
שמות משפטים כא כ ויקרא כה מ ויקרא בהר
שמות משפטים כב כ ויקרא כה יד ויקרא בהר
שמות משפטים כג ג ויקרא יט טו ויקרא קדושים
שמות משפטים כג כא ויקרא כז לג ויקרא בחוקותי
שמות תרומה כה כט ויקרא כד ז ויקרא אמור
שמות תרומה כה ל ויקרא כד ה ויקרא אמור
שמות תצוה כח ז ויקרא ח ז ויקרא צו
שמות תצוה כח ח ויקרא ח ז ויקרא צו
שמות תצוה כח לה ויקרא טו יז ויקרא מצורע
שמות תצוה כט מג ויקרא ט ד ויקרא שמיני
שמות תצוה כט מג ויקרא ט כד ויקרא שמיני
שמות תצוה ל י ויקרא טז יח ויקרא אחרי מות
שמות כי תשא ל לו ויקרא טז יב ויקרא אחרי מות
ויקרא ויקרא א ג ויקרא ג א ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא א טו ויקרא א יא ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ב יב ויקרא כג טז ויקרא אמור
ויקרא ויקרא ד יב ויקרא ו ד ויקרא צו
ויקרא ויקרא ד יז ויקרא ד ו ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ה ט ויקרא א טו ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ה יז ויקרא ה יח ויקרא ויקרא
ויקרא צו ו ב ויקרא יט ו ויקרא קדושים
ויקרא צו ו ב ויקרא ז טז ויקרא צו
ויקרא צו ו ג ויקרא ו ד ויקרא צו
ויקרא שמיני י א ויקרא א ז ויקרא ויקרא
ויקרא שמיני י ג ויקרא כא י-יב ויקרא אמור
ויקרא שמיני י ז ויקרא כא י-יב ויקרא אמור
ויקרא שמיני י יט ויקרא ט ב ויקרא שמיני
ויקרא שמיני יא כו ויקרא יא לט ויקרא שמיני
ויקרא שמיני יא לו ויקרא יא לד ויקרא שמיני
ויקרא שמיני יא מ ויקרא כב ח ויקרא אמור
ויקרא תזריע יג ב ויקרא יג כט ויקרא תזריע
ויקרא תזריע יג לא ויקרא יג לז ויקרא תזריע
ויקרא מצורע יד מא ויקרא יד מג ויקרא מצורע
ויקרא מצורע יד נו ויקרא טז כא ויקרא אחרי מות
ויקרא מצורע יד נו ויקרא טז כ ויקרא אחרי מות
ויקרא מצורע טו יא ויקרא טו ג ויקרא מצורע
ויקרא מצורע טו יא ויקרא ו כא ויקרא צו
ויקרא אחרי מות טז ו ויקרא טז יא ויקרא אחרי מות
ויקרא אחרי מות טז י ויקרא יד ז ויקרא מצורע
ויקרא אחרי מות טז לב ויקרא טז ג ויקרא אחרי מות
ויקרא אחרי מות יח ה ויקרא יח כט ויקרא אחרי מות
ויקרא קדושים יט יא ויקרא ה כב ויקרא ויקרא
ויקרא קדושים יט כ ויקרא יג לו ויקרא תזריע
ויקרא אמור כא א ויקרא כא יד ויקרא אמור
ויקרא אמור כא ז ויקרא כא טו ויקרא אמור
ויקרא בהר כה לג ויקרא כה לב ויקרא בהר
ויקרא בחוקותי כו יט ויקרא כו כו ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו כה ויקרא כו טו ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו לה ויקרא כו לד ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו מו ויקרא כה א ויקרא בהר
ויקרא בחוקותי כו מו ויקרא כו לה ויקרא בחוקותי
במדבר נשא ה ו ויקרא ה כא ויקרא ויקרא
במדבר נשא ו כא ויקרא כג לח ויקרא אמור
במדבר נשא ו כו ויקרא כו ט ויקרא בחוקותי
במדבר נשא ו כו ויקרא כו ט ויקרא בחוקותי
במדבר נשא ז ג ויקרא כג מ ויקרא אמור
במדבר שלח יד כב ויקרא כו כו ויקרא בחוקותי
במדבר קרח יז כח ויקרא כא יז ויקרא אמור
במדבר קרח יז כח ויקרא כב ג ויקרא אמור
במדבר קרח יח יט ויקרא ב יג ויקרא ויקרא
במדבר קרח יח כז ויקרא כב טו-טז ויקרא אמור
במדבר בלק כה ו ויקרא יח ו ויקרא אחרי מות
דברים דברים א א ויקרא כה א ויקרא בהר
דברים עקב ז יד ויקרא יג כא ויקרא תזריע
דברים ראה טו ב ויקרא כג ב ויקרא אמור
דברים ראה טו יט ויקרא כז כו ויקרא בחוקותי
דברים ראה טז ט ויקרא כג י ויקרא אמור
דברים ראה טז יג ויקרא כג מג ויקרא אמור
דברים כי תצא כב ו ויקרא כב כח ויקרא אמור
דברים כי תבוא כח סט ויקרא כו מו ויקרא בחוקותי
דברים האזינו לב ה ויקרא כב כה ויקרא אמור
דברים האזינו לב יז ויקרא יז ז ויקרא אחרי מות
דברים האזינו לב כח ויקרא כז לב ויקרא בחוקותי
דברים האזינו לב מב ויקרא יג מה ויקרא תזריע