פירוש הרשב"ם עה"ת – הפניות נכנסות לחומש ויקרא לפי סדר המקראות בחומש

הפניות נכנסות לחומש ויקרא לפי סדר המקראות בחומש

מקרא

הפניה

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ספר

פרק

פסוק

חומש

פרשה

ויקרא שמיני י א ויקרא א ז ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא א טו ויקרא א יא ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ה ט ויקרא א טו ויקרא ויקרא
שמות שמות א יא ויקרא ב ו ויקרא ויקרא
במדבר קרח יח יט ויקרא ב יג ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא א ג ויקרא ג א ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ד יז ויקרא ד ו ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ה יז ויקרא ה יח ויקרא ויקרא
בראשית וישלח לב כו ויקרא ה כא ויקרא ויקרא
במדבר נשא ה ו ויקרא ה כא ויקרא ויקרא
ויקרא קדושים יט יא ויקרא ה כב ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ד יב ויקרא ו ד ויקרא צו
ויקרא צו ו ג ויקרא ו ד ויקרא צו
ויקרא מצורע טו יא ויקרא ו כא ויקרא צו
ויקרא צו ו ב ויקרא ז טז ויקרא צו
שמות תצוה כח ז ויקרא ח ז ויקרא צו
שמות תצוה כח ח ויקרא ח ז ויקרא צו
שמות בשלח טו כב ויקרא ח יד ויקרא צו
ויקרא שמיני י יט ויקרא ט ב ויקרא שמיני
שמות תצוה כט מג ויקרא ט ד ויקרא שמיני
שמות יתרו יט ח ויקרא ט כד ויקרא שמיני
שמות יתרו יט ח ויקרא י א-ב ויקרא שמיני
שמות וארא ו יח ויקרא י ד ויקרא שמיני
ויקרא שמיני יא לו ויקרא יא לד ויקרא שמיני
ויקרא שמיני יא כו ויקרא יא לט ויקרא שמיני
דברים עקב ז יד ויקרא יג כא ויקרא תזריע
ויקרא תזריע יג ב ויקרא יג כט ויקרא תזריע
ויקרא קדושים יט כ ויקרא יג לו ויקרא תזריע
ויקרא תזריע יג לא ויקרא יג לז ויקרא תזריע
דברים האזינו לב מב ויקרא יג מה ויקרא תזריע
ויקרא אחרי מות טז י ויקרא יד ז ויקרא מצורע
שמות משפטים כא יח ויקרא יד מ ויקרא מצורע
ויקרא מצורע יד מא ויקרא יד מג ויקרא מצורע
ויקרא מצורע טו יא ויקרא טו ג ויקרא מצורע
שמות תצוה כח לה ויקרא טו יז ויקרא מצורע
שמות יתרו יח ב ויקרא טו כח ויקרא מצורע
ויקרא אחרי מות טז לב ויקרא טז ג ויקרא אחרי מות
ויקרא אחרי מות טז ו ויקרא טז יא ויקרא אחרי מות
שמות כי תשא ל לו ויקרא טז יב ויקרא אחרי מות
שמות תצוה ל י ויקרא טז יח ויקרא אחרי מות
ויקרא מצורע יד נו ויקרא טז כ ויקרא אחרי מות
ויקרא מצורע יד נו ויקרא טז כא ויקרא אחרי מות
דברים האזינו לב יז ויקרא יז ז ויקרא אחרי מות
במדבר בלק כה ו ויקרא יח ו ויקרא אחרי מות
ויקרא אחרי מות יח ה ויקרא יח כט ויקרא אחרי מות
ויקרא צו ו ב ויקרא יט ו ויקרא קדושים
שמות משפטים כג ג ויקרא יט טו ויקרא קדושים
בראשית ויחי מט ח ויקרא יט לג ויקרא קדושים
שמות יתרו כ יב ויקרא כ טז ויקרא קדושים
שמות וארא ט יז ויקרא כא ד ויקרא אמור
ויקרא שמיני י ג ויקרא כא י-יב ויקרא אמור
ויקרא שמיני י ז ויקרא כא י-יב ויקרא אמור
ויקרא אמור כא א ויקרא כא יד ויקרא אמור
ויקרא אמור כא ז ויקרא כא טו ויקרא אמור
במדבר קרח יז כח ויקרא כא יז ויקרא אמור
במדבר קרח יז כח ויקרא כב ג ויקרא אמור
ויקרא שמיני יא מ ויקרא כב ח ויקרא אמור
במדבר קרח יח כז ויקרא כב טו-טז ויקרא אמור
דברים האזינו לב ה ויקרא כב כה ויקרא אמור
דברים כי תצא כב ו ויקרא כב כח ויקרא אמור
שמות שמות א י ויקרא כג ב ויקרא אמור
דברים ראה טו ב ויקרא כג ב ויקרא אמור
דברים ראה טז ט ויקרא כג י ויקרא אמור
ויקרא ויקרא ב יב ויקרא כג טז ויקרא אמור
שמות תצוה כט מג ויקרא ט כד ויקרא שמיני
במדבר נשא ו כא ויקרא כג לח ויקרא אמור
במדבר נשא ז ג ויקרא כג מ ויקרא אמור
דברים ראה טז יג ויקרא כג מג ויקרא אמור
שמות תרומה כה ל ויקרא כד ה ויקרא אמור
שמות תרומה כה כט ויקרא כד ז ויקרא אמור
ויקרא בחוקותי כו מו ויקרא כה א ויקרא בהר
דברים דברים א א ויקרא כה א ויקרא בהר
שמות משפטים כב כ ויקרא כה יד ויקרא בהר
בראשית מקץ מא מז ויקרא כה כא ויקרא בהר
בראשית וישב מ ד ויקרא כה כט ויקרא בהר
בראשית מקץ מא א ויקרא כה כט-ל ויקרא בהר
ויקרא בהר כה לג ויקרא כה לב ויקרא בהר
שמות וארא ח כה ויקרא כה לה ויקרא בהר
שמות משפטים כא ב ויקרא כה לט ויקרא בהר
שמות משפטים כא ב ויקרא כה מ ויקרא בהר
שמות משפטים כא כ ויקרא כה מ ויקרא בהר
במדבר נשא ו כו ויקרא כו ט ויקרא בחוקותי
במדבר נשא ו כו ויקרא כו ט ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו כה ויקרא כו טו ויקרא בחוקותי
בראשית ויצא לא ז ויקרא כו כו ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו יט ויקרא כו כו ויקרא בחוקותי
במדבר שלח יד כב ויקרא כו כו ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו לה ויקרא כו לד ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו מו ויקרא כו לה ויקרא בחוקותי
דברים כי תבוא כח סט ויקרא כו מו ויקרא בחוקותי
בראשית חיי שרה כג יח ויקרא כז ט ויקרא בחוקותי
דברים ראה טו יט ויקרא כז כו ויקרא בחוקותי
בראשית ויצא ל לז ויקרא כז לב ויקרא בחוקותי
דברים האזינו לב כח ויקרא כז לב ויקרא בחוקותי
שמות משפטים כג כא ויקרא כז לג ויקרא בחוקותי