פירוש הרשב"ם עה"ת: הפניות יוצאות לספרי נביאים (מיון לפי סדר המקראות ולפי סדר ספרי נביאים)

תוכן המדור

   הפניות יוצאות לספרי נביאים – מיון לפי סדר המקראות

הפניות יוצאות לספרי נביאים – מיון לפי סדר ספרי נביאים

 

הפניות יוצאות לספרי נביאים – מיון לפי סדר המקראות

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק ספר פרק פסוק סדרה
בראשית בראשית א א הושע א ב נביאים
בראשית בראשית א ב ירמיה ד כג נביאים
בראשית בראשית א ב ירמיה ד כה נביאים
בראשית בראשית א ב ירמיה ט ט נביאים
בראשית בראשית א ד שמואל א' א כ נביאים
בראשית בראשית א יד מלכים ב' כ ט נביאים
בראשית בראשית א יד יואל ג ג נביאים
בראשית בראשית א יד ירמיה י ב נביאים
בראשית בראשית א כא ישעיה כז א נביאים
בראשית בראשית א כב יהושע ב ה נביאים
בראשית בראשית א כב ישעיה לה ג נביאים
בראשית בראשית א כו מלכים א' כב יט-כב נביאים
בראשית בראשית א כו ישעיה ו ח נביאים
בראשית בראשית א כח יואל ב ו נביאים
בראשית נח י ט יונה ג ג נביאים
בראשית וירא יח ח ישעיה ו א-ב נביאים
בראשית וירא יח ח מלכים א' כב יט נביאים
בראשית וירא יט ח ישעיה סה ה נביאים
בראשית וירא יט יא ירמיה כ ט נביאים
בראשית וירא יט יא ישעיה טז יב נביאים
בראשית וירא יט יז שופטים יג כב נביאים
בראשית וירא כ ז ישעיה נז יט נביאים
בראשית וירא כ יג ירמיה נ ו נביאים
בראשית וירא כ טז יחזקאל כח יז נביאים
בראשית וירא כ טז מיכה ז י נביאים
בראשית וירא כ טז מיכה ד יא נביאים
בראשית וירא כא ח שמואל א' א כג נביאים
בראשית וירא כא ח שמואל א' א כד נביאים
בראשית וירא כא כ ירמיה ב יב נביאים
בראשית וירא כא כ ישעיה כג ב נביאים
בראשית וירא כא כ מלכים א' יט י נביאים
בראשית וירא כב א שמואל א' ו א נביאים
בראשית וירא כב ב ישעיה יג כ נביאים
בראשית חיי שרה כג ב יהושע טו יג נביאים
בראשית חיי שרה כג טז מלכים ב' יב ה נביאים
בראשית חיי שרה כד ב מלאכי א ו נביאים
בראשית חיי שרה כד כ ישעיה כב ו נביאים
בראשית חיי שרה כד כ ירמיה ו טו נביאים
בראשית חיי שרה כד כא ישעיה ו יא נביאים
בראשית חיי שרה כד כא מיכה ו טז נביאים
בראשית חיי שרה כד כה מלכים א' ג כו נביאים
בראשית חיי שרה כד לב מלכים א' כ יא נביאים
בראשית תולדות כה כא יחזקאל לה יג נביאים
בראשית תולדות כה כב ירמיה נא לא נביאים
בראשית תולדות כה כב ירמיה יג טז נביאים
בראשית תולדות כה כב מלכים א' כב ח נביאים
בראשית תולדות כה כג מלאכי א ב נביאים
בראשית תולדות כו כו שופטים טו ו נביאים
בראשית תולדות כו כו ירמיה כא ד נביאים
בראשית תולדות כו לג מלכים א' יט ג נביאים
בראשית תולדות כו לד יהושע א יח נביאים
בראשית תולדות כז א שמואל א' ג ב נביאים
בראשית תולדות כז ג שופטים ה יב נביאים
בראשית תולדות כז ז יונה ג ג נביאים
בראשית ויצא כח יב מלאכי א יא נביאים
בראשית ויצא כט א ישעיה ט יא נביאים
בראשית ויצא כט יז ישעיה מד יג נביאים
בראשית ויצא כט לב ישעיה נו ג נביאים
בראשית ויצא ל ח שמואל א' כ כח נביאים
בראשית ויצא ל יא ישעיה סה יא נביאים
בראשית ויצא ל כ מלכים א' ח יג נביאים
בראשית ויצא ל כג ירמיה טז ה נביאים
בראשית ויצא ל לז ירמיה ו כו נביאים
בראשית ויצא ל לז עמוס ה טז נביאים
בראשית ויצא ל לז יחזקאל ד ז נביאים
בראשית ויצא ל לז ישעיה נב י נביאים
בראשית ויצא ל לח שמואל א' ו יב נביאים
בראשית ויצא ל לח יחזקאל לז ז נביאים
בראשית ויצא לא יט הושע ג ד נביאים
בראשית ויצא לא יט זכריה י ב נביאים
בראשית ויצא לא לט מלכים א' א כא נביאים
בראשית ויצא לא מט שופטים יא כט נביאים
בראשית ויצא לא מט יחזקאל ג יז נביאים
בראשית וישלח לב ה מלאכי א ב נביאים
בראשית וישלח לב ט יונה ד ח נביאים
בראשית וישלח לב יא מלכים א' ח סד נביאים
בראשית וישלח לב יא מלכים ב' כ א נביאים
בראשית וישלח לב כג שמואל ב' יז כא-כד נביאים
בראשית וישלח לב כו ירמיה ו ח נביאים
בראשית וישלח לב כט הושע יב ד נביאים
בראשית וישלח לב כט הושע יב ה נביאים
בראשית וישלח לג יח יהושע יט מז נביאים
בראשית וישלח לד י שופטים יב ו נביאים
בראשית וישלח לד י ישעיה נח ב נביאים
בראשית וישלח לד י ישעיה נח ה-ו נביאים
בראשית וישלח לד י ישעיה מד יב נביאים
בראשית וישלח לה טז ישעיה י יג נביאים
בראשית וישלח לה כא מיכה ה א נביאים
בראשית וישלח לה כא מיכה ד ח נביאים
בראשית וישלח לו יב יהושע יג ז-ח נביאים
בראשית וישלח לו כד שמואל ב' יג כ נביאים
בראשית וישב לז ב הושע יא א נביאים
בראשית וישב לז ב שמואל ב' ב יד נביאים
בראשית וישב לז יח מלאכי א יד נביאים
בראשית וישב לח ב ישעיה כג ח נביאים
בראשית וישב לח ב הושע יב ח נביאים
בראשית וישב לח כא מלכים א' יד כד נביאים
בראשית וישב לח כו שמואל א' כד יז נביאים
בראשית וישב לח ל מלכים ב' ג כב נביאים
בראשית וישב מ ח יחזקאל לג לב נביאים
בראשית וישב מ טז ישעיה יט ט נביאים
בראשית מקץ מא י יהושע י א נביאים
בראשית מקץ מא י שמואל א' טו ח נביאים
בראשית מקץ מא לד שמואל א' ח יד-טו נביאים
בראשית מקץ מא מ מלכים ב' י ב נביאים
בראשית מקץ מא מב יחזקאל כז ז נביאים
בראשית מקץ מא מד מלכים א' יא כז נביאים
בראשית מקץ מא מד מלכים א' יא כח נביאים
בראשית מקץ מא מה שמואל ב' ח יח נביאים
בראשית מקץ מא נא ישעיה מד כא נביאים
בראשית מקץ מא נא שמואל ב' יט כז נביאים
בראשית מקץ מא נא שמואל ב' כא ה נביאים
בראשית מקץ מא נו ישעיה נה א נביאים
בראשית מקץ מב א מלכים ב' יד ח נביאים
בראשית מקץ מב ט חבקוק ג יג נביאים
בראשית מקץ מב ט ישעיה יט ז נביאים
בראשית מקץ מג לב ישעיה ל ז נביאים
בראשית מקץ מג לב שמואל ב' טז ה-ו נביאים
בראשית מקץ מד ג שמואל א' יד כט נביאים
בראשית מקץ מד ד יהושע ו ז נביאים
בראשית מקץ מד ד ירמיה י כ נביאים
בראשית ויגש מד טו יחזקאל כא כו נביאים
בראשית ויגש מה כד חבקוק ג ז נביאים
בראשית ויגש מה כד ישעיה לב יא נביאים
בראשית ויגש מה כו ירמיה מח יא נביאים
בראשית ויגש מז כא מלכים ב' יח לב נביאים
בראשית ויחי מז כט מלכים א' ב א נביאים
בראשית ויחי מח א-ב שופטים יט יח נביאים
בראשית ויחי מח ח מלכים א' כב יט נביאים
בראשית ויחי מח יא שופטים ד יח נביאים
בראשית ויחי מח כב יהושע כד יב נביאים
בראשית ויחי מח כב יהושע כד יב נביאים
בראשית ויחי מט ג הושע יב ט נביאים
בראשית ויחי מט ה יחזקאל טז ג נביאים
בראשית ויחי מט ו יהושע יא ו נביאים
בראשית ויחי מט ח מלכים ב' ו כז נביאים
בראשית ויחי מט ח שמואל א' יז מז נביאים
בראשית ויחי מט ח שמואל ב' יא כד נביאים
בראשית ויחי מט ח יחזקאל יח טז נביאים
בראשית ויחי מט ח ישעיה יב ד נביאים
בראשית ויחי מט ט שופטים יד ה נביאים
בראשית ויחי מט ט יחזקאל יט ב נביאים
בראשית ויחי מט י מלכים א' ה ד נביאים
בראשית ויחי מט י יהושע כד א נביאים
בראשית ויחי מט י יהושע כד כו נביאים
בראשית ויחי מט י שופטים כא יט נביאים
בראשית ויחי מט י ירמיה מא ה נביאים
בראשית ויחי מט יא מלכים א' ד כ נביאים
בראשית ויחי מט יא מלכים א' ה ה נביאים
בראשית ויחי מט יא ישעיה סג ב נביאים
בראשית ויחי מט יא ישעיה סג ג נביאים
בראשית ויחי מט יב ישעיה נה א נביאים
בראשית ויחי מט יג ישעיה כג ב נביאים
בראשית ויחי מט יג ישעיה כג ד נביאים
בראשית ויחי מט יד ישעיה לב כ נביאים
בראשית ויחי מט טו שמואל א' ח יד-טו נביאים
בראשית ויחי מט טז יהושע ו ט נביאים
בראשית ויחי מט כא שופטים ה יח נביאים
בראשית ויחי מט כג שופטים יא כה נביאים
בראשית ויחי מט כג ירמיה ט ז נביאים
בראשית ויחי מט כג ירמיה ט ב נביאים
בראשית ויחי מט כג ישעיה יב ו נביאים
בראשית ויחי מט כד שמואל ב' ו טז נביאים
בראשית ויחי מט כד שמואל א' כא ח נביאים
בראשית ויחי מט כה הושע ט יד נביאים
בראשית ויחי מט כה הושע ט יד נביאים
בראשית ויחי מט כז שמואל א' יד מז נביאים
בראשית ויחי מט כז ירמיה ה ו נביאים
בראשית ויחי מט כז צפניה ג ג נביאים
בראשית ויחי נ כו יחזקאל יד כב נביאים
בראשית ויחי נ כו יחזקאל מז ח נביאים
שמות שמות א ז יחזקאל י ד נביאים
שמות שמות א ז ישעיה ו א נביאים
שמות שמות א י שופטים ה כו נביאים
שמות שמות א יא ישעיה כב טו נביאים
שמות שמות א יב ישעיה ז טז נביאים
שמות שמות א טז מלכים ב' יט ג נביאים
שמות שמות א טז ירמיה יח ג נביאים
שמות שמות ב ב שמואל א' א כ נביאים
שמות שמות ב ו שופטים יג ח נביאים
שמות שמות ב ו שמואל א' א ה נביאים
שמות שמות ב טז שופטים ד יא נביאים
שמות שמות ג יא-יב שופטים ו יד נביאים
שמות שמות ג יא-יב שמואל א' טז ב נביאים
שמות שמות ג יא-יב שמואל א' טז ב נביאים
שמות שמות ג טו שמואל א' י כד נביאים
שמות שמות ג טו שמואל א' כא ג נביאים
שמות שמות ד י יחזקאל ג ד-ו נביאים
שמות שמות ד כה יהושע ה ב נביאים
שמות שמות ד כו שופטים יט ט נביאים
שמות שמות ה ט ישעיה יז ח נביאים
שמות וארא ז יד ישעיה ב ט נביאים
שמות וארא ז יד מלכים א' ה יא נביאים
שמות וארא ז יד חבקוק א טז נביאים
שמות וארא ז יד ישעיה ב יז נביאים
שמות וארא ח ה שופטים ז ב נביאים
שמות וארא ח יז ירמיה ה ו נביאים
שמות וארא ח יז צפניה ג ג נביאים
שמות וארא ח כב שמואל ב' טז יג נביאים
שמות וארא ח כה עובדיה א ח נביאים
שמות וארא ח כה יחזקאל כו ג נביאים
שמות וארא ח כה ירמיה יז ד נביאים
שמות וארא ח כה זכריה ג ד נביאים
שמות וארא ח כה מיכה ו ד נביאים
שמות וארא ח כה מיכה ה יב נביאים
שמות וארא ח כה מיכה ה יג נביאים
שמות וארא ט יז ישעיה סב י נביאים
שמות וארא ט יז ירמיה לד יא נביאים
שמות וארא ט יז יחזקאל לח כג נביאים
שמות וארא ט יז ירמיה ט כג נביאים
שמות וארא ט יז מיכה ו ב נביאים
שמות וארא ט יז ירמיה ד ל נביאים
שמות וארא ט יז ישעיה כח כ נביאים
שמות וארא ט יז מלכים א' יז כא נביאים
שמות וארא ט יז מלכים א' א ה נביאים
שמות וארא ט יז שופטים יא ג נביאים
שמות וארא ט יז מלכים א' ח כח נביאים
שמות וארא ט יז מיכה ו טז נביאים
שמות וארא ט יז חגי א ו נביאים
שמות וארא ט יז יהושע ט יב נביאים
שמות וארא ט יז שמואל ב' כב כז נביאים
שמות וארא ט יז שמואל ב' כב כו נביאים
שמות וארא ט יט ירמיה ו א נביאים
שמות וארא ט יט ישעיה י לא נביאים
שמות וארא ט לג יחזקאל כב כב נביאים
שמות בא י י ישעיה ה כא נביאים
שמות בא י כא ישעיה יג כ נביאים
שמות בא יא ד מלכים ב' ג כ נביאים
שמות בא יא ה שופטים טז כא נביאים
שמות בא יב א-ב מלכים א' ו א נביאים
שמות בא יב ד יהושע ו ד נביאים
שמות בא יב ד ישעיה סו ד נביאים
שמות בא יב כב מלכים ב' יב יד נביאים
שמות בא יב לט מלכים א' א א נביאים
שמות בשלח יג יח יהושע א יד נביאים
שמות בשלח יג כב יהושע א ח נביאים
שמות בשלח יד כד שמואל א' ז י נביאים
שמות בשלח טו ב ירמיה מט טז נביאים
שמות בשלח טו ב ישעיה נא כא נביאים
שמות בשלח טו ב ירמיה ו ב נביאים
שמות בשלח טו ב ישעיה כז י נביאים
שמות בשלח טו ד שמואל ב' יא כד נביאים
שמות בשלח טו ה יחזקאל מג יא נביאים
שמות בשלח טו ז ישעיה כב יט נביאים
שמות בשלח טו ח יהושע ג טז נביאים
שמות בשלח טו טז יונה ב ח נביאים
שמות בשלח טו יז שופטים טז כח נביאים
שמות בשלח טו כ ירמיה לז טז-יז נביאים
שמות בשלח טז לא שמואל א' כו יא נביאים
שמות בשלח טז לה יהושע ה יב נביאים
שמות בשלח יז יב ישעיה כב כג נביאים
שמות בשלח יז טז ישעיה ז יד נביאים
שמות יתרו יח ב מלכים א' ט טז נביאים
שמות יתרו יח כא חבקוק ב ט נביאים
שמות יתרו יט ו שמואל ב' ח יח נביאים
שמות יתרו יט ח שופטים יז ג-ד נביאים
שמות יתרו יט יח ישעיה ו ד נביאים
שמות יתרו כ יב מלכים א' כא יט נביאים
שמות יתרו כ יב ישעיה א כא נביאים
שמות יתרו כ כ שופטים ו כה נביאים
שמות יתרו כ כ ירמיה יז ב נביאים
שמות יתרו כ כא ישעיה מד יב-יג נביאים
שמות משפטים כא ו שמואל א' א כב נביאים
שמות משפטים כא ח מלאכי ב יד נביאים
שמות משפטים כא י מיכה ג ג נביאים
שמות משפטים כא יג שמואל א' כד יא נביאים
שמות משפטים כא יח ישעיה נח ד נביאים
שמות משפטים כב ט מלכים א' יג כח נביאים
שמות משפטים כב יב עמוס ג יב נביאים
שמות משפטים כב כד מלכים ב' ד א נביאים
שמות משפטים כב כד ישעיה נ א נביאים
שמות משפטים כג יז ישעיה י לג נביאים
שמות משפטים כג כ יהושע ה יד נביאים
שמות משפטים כג כא ירמיה מח יא נביאים
שמות משפטים כג כא יהושע א יח נביאים
שמות משפטים כג כז שמואל א' ז י נביאים
שמות משפטים כג כז שמואל ב' כב טו נביאים
שמות משפטים כג כז ישעיה יד ל נביאים
שמות משפטים כג לא ישעיה ט יא נביאים
שמות משפטים כג לא ירמיה א יד נביאים
שמות משפטים כד יא שמואל א' ו יט נביאים
שמות תרומה כה ג נחום ב ד נביאים
שמות תרומה כה ג ישעיה א יח נביאים
שמות תרומה כה יח יחזקאל כח יד נביאים
שמות תרומה כה ל שמואל א' א ה נביאים
שמות תרומה כו לו שמואל ב' א כא נביאים
שמות תרומה כז ג ישעיה ל יד נביאים
שמות תרומה כז ד עמוס ט ט נביאים
שמות תרומה כז ט מלכים א' ו לב נביאים
שמות תרומה כז ט מלכים א' ו יח נביאים
שמות תצוה כח ד ישעיה סב ג נביאים
שמות כי תשא לב ד מלכים ב' ה כג נביאים
שמות כי תשא לב כד ישעיה כד טז נביאים
שמות כי תשא לב לב ישעיה ד ג נביאים
שמות כי תשא לג יד שמואל ב' יז יא נביאים
שמות כי תשא לג כג ירמיה לד יח נביאים
שמות כי תשא לד כט חבקוק ג ד נביאים
שמות כי תשא לד לד ירמיה יד ח נביאים
שמות ויקהל לה כה מלכים א' ה י נביאים
שמות ויקהל לו ו שופטים ה כו נביאים
שמות פקודי מ לה מלכים א' ח יא נביאים
ויקרא ויקרא א ג מלאכי א ח נביאים
ויקרא ויקרא א ג מלאכי א י נביאים
ויקרא ויקרא א טו ישעיה נא יז נביאים
ויקרא ויקרא א טז נחום ג ו נביאים
ויקרא ויקרא א טז צפניה ג א נביאים
ויקרא ויקרא ב ב ישעיה סו ג נביאים
ויקרא צו ו ג שמואל א' ד יב נביאים
ויקרא צו ו יד ישעיה יג כ נביאים
ויקרא שמיני י א מלכים א' יח כה נביאים
ויקרא שמיני י ב שופטים יז ג-ד נביאים
ויקרא שמיני י ג יחזקאל כד טז-יז נביאים
ויקרא שמיני יא כא חבקוק ג ו נביאים
ויקרא תזריע יב ב ירמיה ח יח נביאים
ויקרא תזריע יג ב שמואל א' ב לו נביאים
ויקרא תזריע יג י שמואל א' ב טו נביאים
ויקרא תזריע יג נא יחזקאל כח כד נביאים
ויקרא מצורע יד לז זכריה ו ג נביאים
ויקרא מצורע יד מא ישעיה מד יג נביאים
ויקרא מצורע יד נו שמואל ב' יא כה נביאים
ויקרא מצורע טו ג שמואל א' כא יד נביאים
ויקרא מצורע טו יא שופטים ג כד נביאים
ויקרא מצורע טו יא ישעיה כח ב נביאים
ויקרא אחרי מות טז י הושע י יד נביאים
ויקרא אחרי מות יח יח שמואל א' א ו נביאים
ויקרא קדושים יט י ירמיה ו ט נביאים
ויקרא קדושים יט יג שמואל ב' כג כא נביאים
ויקרא קדושים יט טז שמואל ב' כב יד נביאים
ויקרא קדושים יט יז ירמיה ט ז נביאים
ויקרא קדושים יט כ שופטים ה יח נביאים
ויקרא קדושים יט כג ירמיה ו י נביאים
ויקרא קדושים יט כג יחזקאל מד ט נביאים
ויקרא קדושים יט כג חבקוק ב טז נביאים
ויקרא קדושים יט לה יחזקאל ד יא נביאים
ויקרא בחוקותי כו יג ירמיה כז ב נביאים
ויקרא בחוקותי כו יח ישעיה ל כו נביאים
ויקרא בחוקותי כו יח ישעיה ד א נביאים
ויקרא בחוקותי כו יט יחזקאל טז מט נביאים
ויקרא בחוקותי כו יט יחזקאל כד כא נביאים
ויקרא בחוקותי כו כו יחזקאל ד טז נביאים
ויקרא בחוקותי כו כח יחזקאל כה ד נביאים
ויקרא בחוקותי כו ל ירמיה ז לב נביאים
ויקרא בחוקותי כו לב ירמיה יט ח נביאים
ויקרא בחוקותי כו לו ישעיה נח יג נביאים
במדבר במדבר ד י ישעיה מו ז נביאים
במדבר במדבר ד כ שמואל א' ו יט נביאים
במדבר במדבר ד כ ישעיה ג יב נביאים
במדבר במדבר ד כ ישעיה ט טו נביאים
במדבר נשא ה יב הושע ה ב נביאים
במדבר נשא ו ג ישעיה י ו נביאים
במדבר נשא ו ג ישעיה יז ד נביאים
במדבר נשא ו ג ירמיה טו א נביאים
במדבר נשא ו ג מלאכי ב ג נביאים
במדבר נשא ז ג ישעיה סו כ נביאים
במדבר בהעלותך י כט שופטים ד יא נביאים
במדבר בהעלותך יא ח ירמיה ה א נביאים
במדבר בהעלותך יא כח ישעיה ט טז נביאים
במדבר שלח יג כב יהושע כא יב נביאים
במדבר שלח יג לג ישעיה מ כב נביאים
במדבר שלח יד לו-לז מלכים א' יב טו נביאים
במדבר שלח טו לח יחזקאל ח ג נביאים
במדבר קרח טז יב שופטים ד ה נביאים
במדבר קרח טז ל ירמיה לא כא נביאים
במדבר קרח טז לב ירמיה מט כא נביאים
במדבר קרח יז י ירמיה ד ד נביאים
במדבר חוקת כא ה יחזקאל כא כו נביאים
במדבר חוקת כא יא ירמיה כו יח נביאים
במדבר חוקת כא יא מיכה א ו נביאים
במדבר חוקת כא יד ירמיה נ כד נביאים
במדבר חוקת כא ל ישעיה נו ג נביאים
במדבר בלק כב ו יהושע יג כב נביאים
במדבר בלק כב ז יחזקאל כא כו-כז נביאים
במדבר בלק כב לג עמוס ה טו נביאים
במדבר בלק כג ז ישעיה ט יא נביאים
במדבר בלק כג ז שופטים ד ד נביאים
במדבר בלק כג ח מלאכי א ד נביאים
במדבר בלק כג ט יונה ד יא נביאים
במדבר בלק כג כג מלכים ב' ד טז נביאים
במדבר בלק כד ד שמואל א' לא ח נביאים
במדבר בלק כד ו ישעיה מד ד נביאים
במדבר בלק כד יט עובדיה א יח נביאים
במדבר בלק כד כד ישעיה לג כא נביאים
במדבר בלק כה ד שמואל ב' כא ו נביאים
במדבר מטות ל ג שופטים ג כה נביאים
במדבר מסעי לג נה הושע ב ח נביאים
במדבר מסעי לג נה מלכים א' יב יא נביאים
במדבר מסעי לה כה ישעיה יד יז נביאים
דברים דברים א א שופטים כא יט נביאים
דברים דברים ב ד ירמיה טז כא נביאים
דברים דברים ב יד יהושע ה ו נביאים
דברים דברים ב כג יחזקאל כא לב נביאים
דברים דברים ג יג שמואל ב' יב כו נביאים
דברים ואתחנן ג כד ישעיה מא כה נביאים
דברים ואתחנן ג כד ישעיה ט ג נביאים
דברים ואתחנן ד טז יחזקאל ח ג נביאים
דברים עקב ז יד שמואל ב' יד ב נביאים
דברים עקב ז כג שמואל א' ז טז נביאים
דברים עקב ז כג ישעיה מח ה נביאים
דברים עקב ז כג ישעיה טז יא נביאים
דברים עקב ז כג ירמיה מח לו נביאים
דברים עקב ז כג מלכים ב' כה כט נביאים
דברים ראה יג ז מלכים א' כא כה נביאים
דברים ראה יד א מלכים א' יח כח נביאים
דברים ראה טו ב ירמיה לו ט נביאים
דברים ראה טו יח ישעיה טז יד נביאים
דברים ראה טו יח ישעיה כא טז נביאים
דברים שופטים טז כא שופטים ו כה נביאים
דברים שופטים טז כא ירמיה יז ב נביאים
דברים שופטים יח ח מלכים ב' יב ו נביאים
דברים שופטים יח יא ירמיה כא ז נביאים
דברים שופטים יח יא שמואל ב' יא כה נביאים
דברים שופטים יח כב יונה ג י נביאים
דברים שופטים יט יד ישעיה מב יז נביאים
דברים שופטים כ יט מלכים ב' כד י נביאים
דברים כי תצא כא יז הושע יב ט נביאים
דברים כי תצא כב ח עמוס ב יג נביאים
דברים כי תצא כב ח עמוס ב יג נביאים
דברים כי תצא כד טו הושע ד ח נביאים
דברים כי תצא כד טז מלכים ב' יד ו נביאים
דברים כי תצא כד טז יחזקאל יח ב נביאים
דברים כי תבוא כו ה ירמיה נ ו נביאים
דברים כי תבוא כו י יהושע כד ב נביאים
דברים כי תבוא כו י יהושע כד יג נביאים
דברים כי תבוא כו יד הושע יב ט נביאים
דברים כי תבוא כח כ שמואל א' ז י נביאים
דברים כי תבוא כח כ מלאכי ב ב-ג נביאים
דברים כי תבוא כח נט ישעיה כב כג נביאים
דברים האזינו לב ה הושע יג ט נביאים
דברים האזינו לב י זכריה ב יב נביאים
דברים האזינו לב יא ישעיה מא כה נביאים
דברים האזינו לב יא ישעיה יג יז נביאים
דברים האזינו לב יד ישעיה ל כג נביאים
דברים האזינו לב יד שמואל ב' יג לט נביאים
דברים האזינו לב יד יחזקאל מא יג נביאים
דברים האזינו לב טו מלכים א' ז מו נביאים
דברים האזינו לב יח ירמיה יח כג נביאים
דברים האזינו לב כד ירמיה טו ח נביאים
דברים האזינו לב כד צפניה ב ד נביאים
דברים האזינו לב כח ירמיה ו כו נביאים
דברים האזינו לב לב ישעיה ג ט נביאים
דברים האזינו לב לה ירמיה ה יג נביאים
דברים האזינו לב לה ירמיה מד כא נביאים
דברים האזינו לב מא שמואל א' כב כב נביאים
דברים וזאת הברכה לג ב חבקוק ג ג נביאים
דברים וזאת הברכה לג ב שופטים ה ד נביאים
דברים וזאת הברכה לד ו עמוס ו יב נביאים

 

הפניות יוצאות לספרי נביאים – מיון לפי סדר ספרי נביאים

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק ספר פרק פסוק סדרה
שמות בשלח יג כב יהושע א ח נביאים
שמות בשלח יג יח יהושע א יד נביאים
בראשית תולדות כו לד יהושע א יח נביאים
שמות משפטים כג כא יהושע א יח נביאים
בראשית בראשית א כב יהושע ב ה נביאים
שמות בשלח טו ח יהושע ג טז נביאים
שמות שמות ד כה יהושע ה ב נביאים
דברים דברים ב יד יהושע ה ו נביאים
שמות בשלח טז לה יהושע ה יב נביאים
שמות משפטים כג כ יהושע ה יד נביאים
שמות בא יב ד יהושע ו ד נביאים
בראשית מקץ מד ד יהושע ו ז נביאים
בראשית ויחי מט טז יהושע ו ט נביאים
שמות וארא ט יז יהושע ט יב נביאים
בראשית מקץ מא י יהושע י א נביאים
בראשית ויחי מט ו יהושע יא ו נביאים
בראשית וישלח לו יב יהושע יג ז-ח נביאים
במדבר בלק כב ו יהושע יג כב נביאים
בראשית חיי שרה כג ב יהושע טו יג נביאים
בראשית וישלח לג יח יהושע יט מז נביאים
במדבר שלח יג כב יהושע כא יב נביאים
בראשית ויחי מט י יהושע כד א נביאים
דברים כי תבוא כו י יהושע כד ב נביאים
בראשית ויחי מח כב יהושע כד יב נביאים
בראשית ויחי מח כב יהושע כד יב נביאים
דברים כי תבוא כו י יהושע כד יג נביאים
בראשית ויחי מט י יהושע כד כו נביאים
ויקרא מצורע טו יא שופטים ג כד נביאים
במדבר מטות ל ג שופטים ג כה נביאים
במדבר בלק כג ז שופטים ד ד נביאים
במדבר קרח טז יב שופטים ד ה נביאים
שמות שמות ב טז שופטים ד יא נביאים
במדבר בהעלותך י כט שופטים ד יא נביאים
בראשית ויחי מח יא שופטים ד יח נביאים
דברים וזאת הברכה לג ב שופטים ה ד נביאים
בראשית תולדות כז ג שופטים ה יב נביאים
בראשית ויחי מט כא שופטים ה יח נביאים
ויקרא קדושים יט כ שופטים ה יח נביאים
שמות שמות א י שופטים ה כו נביאים
שמות ויקהל לו ו שופטים ה כו נביאים
שמות שמות ג יא-יב שופטים ו יד נביאים
שמות יתרו כ כ שופטים ו כה נביאים
דברים שופטים טז כא שופטים ו כה נביאים
שמות וארא ח ה שופטים ז ב נביאים
שמות וארא ט יז שופטים יא ג נביאים
בראשית ויחי מט כג שופטים יא כה נביאים
בראשית ויצא לא מט שופטים יא כט נביאים
בראשית וישלח לד י שופטים יב ו נביאים
שמות שמות ב ו שופטים יג ח נביאים
בראשית וירא יט יז שופטים יג כב נביאים
בראשית ויחי מט ט שופטים יד ה נביאים
בראשית תולדות כו כו שופטים טו ו נביאים
שמות בא יא ה שופטים טז כא נביאים
שמות בשלח טו יז שופטים טז כח נביאים
שמות יתרו יט ח שופטים יז ג-ד נביאים
ויקרא שמיני י ב שופטים יז ג-ד נביאים
שמות שמות ד כו שופטים יט ט נביאים
בראשית ויחי מח א-ב שופטים יט יח נביאים
בראשית ויחי מט י שופטים כא יט נביאים
דברים דברים א א שופטים כא יט נביאים
שמות שמות ב ו שמואל א' א ה נביאים
שמות תרומה כה ל שמואל א' א ה נביאים
ויקרא אחרי מות יח יח שמואל א' א ו נביאים
בראשית בראשית א ד שמואל א' א כ נביאים
שמות שמות ב ב שמואל א' א כ נביאים
שמות משפטים כא ו שמואל א' א כב נביאים
בראשית וירא כ ח שמואל א' א כג נביאים
בראשית וירא כא ח שמואל א' א כד נביאים
ויקרא תזריע יג י שמואל א' ב טו נביאים
ויקרא תזריע יג ב שמואל א' ב לו נביאים
בראשית תולדות כז א שמואל א' ג ב נביאים
ויקרא צו ו ג שמואל א' ד יב נביאים
בראשית וירא כב א שמואל א' ו א נביאים
בראשית ויצא ל לח שמואל א' ו יב נביאים
שמות משפטים כד יא שמואל א' ו יט נביאים
במדבר במדבר ד כ שמואל א' ו יט נביאים
שמות בשלח יד כד שמואל א' ז י נביאים
שמות משפטים כג כז שמואל א' ז י נביאים
דברים כי תבוא כח כ שמואל א' ז י נביאים
דברים עקב ז כג שמואל א' ז טז נביאים
בראשית מקץ מא לד שמואל א' ח יד-טו נביאים
בראשית ויחי מט טו שמואל א' ח יד-טו נביאים
שמות שמות ג טו שמואל א' י כד נביאים
בראשית מקץ מד ג שמואל א' יד כט נביאים
בראשית ויחי מט כז שמואל א' יד מז נביאים
בראשית מקץ מא י שמואל א' טו ח נביאים
שמות שמות ג יא-יב שמואל א' טז ב נביאים
שמות שמות ג יא-יב שמואל א' טז ב נביאים
בראשית ויחי מט ח שמואל א' יז מז נביאים
בראשית ויצא ל ח שמואל א' כ כח נביאים
שמות שמות ג טו שמואל א' כא ג נביאים
בראשית ויחי מט כד שמואל א' כא ח נביאים
ויקרא מצורע טו ג שמואל א' כא יד נביאים
דברים האזינו לב מא שמואל א' כב כב נביאים
שמות משפטים כא יג שמואל א' כד יא נביאים
בראשית וישב לח כו שמואל א' כד יז נביאים
שמות בשלח טז לא שמואל א' כו יא נביאים
במדבר בלק כד ד שמואל א' לא ח נביאים
שמות תרומה כז לו שמואל ב' א כא נביאים
בראשית וישב לז ב שמואל ב' ב יד נביאים
בראשית ויחי מט כד שמואל ב' ו טז נביאים
בראשית מקץ מא מה שמואל ב' ח יח נביאים
שמות יתרו יט ו שמואל ב' ח יח נביאים
בראשית ויחי מט ח שמואל ב' יא כד נביאים
שמות בשלח טו ד שמואל ב' יא כד נביאים
ויקרא מצורע יד נו שמואל ב' יא כה נביאים
דברים שופטים יח יא שמואל ב' יא כה נביאים
דברים דברים ג יג שמואל ב' יב כו נביאים
בראשית וישלח לו כד שמואל ב' יג כ נביאים
דברים האזינו לב יד שמואל ב' יג לט נביאים
דברים עקב ז יד שמואל ב' יד ב נביאים
בראשית מקץ מג לב שמואל ב' טז ה-ו נביאים
שמות וארא ח כב שמואל ב' טז יג נביאים
שמות כי תשא לג יד שמואל ב' יז יא נביאים
בראשית וישלח לב כג שמואל ב' יז כא-כד נביאים
בראשית מקץ מא נא שמואל ב' יט כז נביאים
בראשית מקץ מא נא שמואל ב' כא ה נביאים
במדבר בלק כה ד שמואל ב' כא ו נביאים
ויקרא קדושים יט טז שמואל ב' כב יד נביאים
שמות משפטים כג כז שמואל ב' כב טו נביאים
שמות וארא ט יז שמואל ב' כב כו נביאים
שמות וארא ט יז שמואל ב' כב כז נביאים
ויקרא קדושים יט יג שמואל ב' כג כא נביאים
שמות בא יב לט מלכים א' א א נביאים
שמות וארא ט יז מלכים א' א ה נביאים
בראשית ויצא לא לט מלכים א' א כא נביאים
בראשית ויחי מח כט מלכים א' ב א נביאים
בראשית חיי שרה כד כה מלכים א' ג כו נביאים
בראשית ויחי מט יא מלכים א' ד כ נביאים
בראשית ויחי מט י מלכים א' ה ד נביאים
בראשית ויחי מט יא מלכים א' ה ה נביאים
שמות ויקהל לה כה מלכים א' ה י נביאים
שמות וארא ז יד מלכים א' ה יא נביאים
שמות בא יב א-ב מלכים א' ו א נביאים
שמות תרומה כח ט מלכים א' ו יח נביאים
שמות תרומה כח ט מלכים א' ו לב נביאים
דברים האזינו לב טו מלכים א' ז מו נביאים
שמות פקודי מ לה מלכים א' ח יא נביאים
בראשית ויצא ל כ מלכים א' ח יג נביאים
שמות וארא ט יז מלכים א' ח כח נביאים
בראשית וישלח לב יא מלכים א' ח סד נביאים
שמות יתרו יח ב מלכים א' ט טז נביאים
בראשית מקץ מא מד מלכים א' יא כז נביאים
בראשית מקץ מא מד מלכים א' יא כח נביאים
במדבר מסעי לג נה מלכים א' יב יא נביאים
במדבר שלח יד לו-לז מלכים א' יב טו נביאים
שמות משפטים כב ט מלכים א' יג כח נביאים
בראשית וישב לח כא מלכים א' יד כד נביאים
שמות וארא ט יז מלכים א' יז כא נביאים
ויקרא שמיני י א מלכים א' יח כה נביאים
דברים ראה יד א מלכים א' יח כח נביאים
בראשית תולדות כו לג מלכים א' יט ג נביאים
בראשית וירא כא כ מלכים א' יט י נביאים
בראשית חיי שרה כד לב מלכים א' כ יא נביאים
שמות יתרו כ יב מלכים א' כא יט נביאים
דברים ראה יג ז מלכים א' כא כה נביאים
בראשית תולדות כה כב מלכים א' כב ח נביאים
בראשית בראשית א כו מלכים א' כב יט-כב נביאים
בראשית וירא יח ח מלכים א' כב יט נביאים
בראשית ויחי מח ח מלכים א' כב יט נביאים
שמות בא יא ד מלכים ב' ג כ נביאים
בראשית וישב לח ל מלכים ב' ג כב נביאים
שמות משפטים כב כד מלכים ב' ד א נביאים
במדבר בלק כג כג מלכים ב' ד טז נביאים
שמות כי תשא לב ד מלכים ב' ה כג נביאים
בראשית ויחי מט ח מלכים ב' ו כז נביאים
בראשית מקץ מא מ מלכים ב' י ב נביאים
בראשית חיי שרה כג טז מלכים ב' יב ה נביאים
דברים שופטים יח ח מלכים ב' יב ו נביאים
שמות בא יב כב מלכים ב' יב יד נביאים
דברים כי תצא כד טז מלכים ב' יד ו נביאים
בראשית מקץ מב א מלכים ב' יד ח נביאים
בראשית ויגש מז כא מלכים ב' יח לב נביאים
שמות שמות א טז מלכים ב' יט ג נביאים
בראשית וישלח לב יא מלכים ב' כ א נביאים
בראשית בראשית א יד מלכים ב' כ ט נביאים
דברים שופטים כ יט מלכים ב' כד י נביאים
דברים עקב ז כג מלכים ב' כה כט נביאים
שמות תרומה כה ג ישעיה א יח נביאים
שמות יתרו כ יב ישעיה א כא נביאים
שמות וארא ז יד ישעיה ב ט נביאים
שמות וארא ז יד ישעיה ב יז נביאים
דברים האזינו לב לב ישעיה ג ט נביאים
במדבר במדבר ד כ ישעיה ג יב נביאים
ויקרא בחוקותי כו יח ישעיה ד א נביאים
שמות כי תשא לב לב ישעיה ד ג נביאים
שמות בא י י ישעיה ה כא נביאים
בראשית וירא יח ח ישעיה ו א-ב נביאים
שמות שמות א ז ישעיה ו א נביאים
שמות יתרו יט יח ישעיה ו ד נביאים
בראשית בראשית א כו ישעיה ו ח נביאים
בראשית חיי שרה כד כא ישעיה ו יא נביאים
שמות בשלח יז טז ישעיה ז יד נביאים
שמות שמות א יב ישעיה ז טז נביאים
דברים ואתחנן ג כד ישעיה ט ג נביאים
בראשית ויצא כט א ישעיה ט יא נביאים
שמות משפטים כג לא ישעיה ט יא נביאים
במדבר בלק כג ז ישעיה ט יא נביאים
במדבר במדבר ד כ ישעיה ט טו נביאים
במדבר בהעלותך יא כח ישעיה ט טז נביאים
במדבר נשא ו ג ישעיה י ו נביאים
בראשית וישלח לה טז ישעיה י יג נביאים
שמות וארא ט יט ישעיה י לא נביאים
שמות משפטים כג יז ישעיה י לג נביאים
בראשית ויחי מט ח ישעיה יב ד נביאים
בראשית ויחי מט כג ישעיה יב ו נביאים
דברים האזינו לב יא ישעיה יג יז נביאים
בראשית וירא כב ב ישעיה יג כ נביאים
שמות בא י כא ישעיה יג כ נביאים
ויקרא צו ו יד ישעיה יג כ נביאים
במדבר מסעי לה כה ישעיה יד יז נביאים
שמות משפטים כג כז ישעיה יד ל נביאים
דברים עקב ז כג ישעיה טז יא נביאים
בראשית וירא יט יא ישעיה טז יב נביאים
דברים ראה טו יח ישעיה טז יד נביאים
במדבר נשא ו ג ישעיה יז ד נביאים
שמות שמות ה ט ישעיה יז ח נביאים
בראשית מקץ מב ט ישעיה יט ז נביאים
בראשית וישב מ טז ישעיה יט ט נביאים
דברים ראה טו יח ישעיה כא טז נביאים
בראשית חיי שרה כד כ ישעיה כב ו נביאים
שמות שמות א יא ישעיה כב טו נביאים
שמות בשלח טו ז ישעיה כב יט נביאים
שמות בשלח יז יב ישעיה כב כג נביאים
דברים כי תבוא כח נט ישעיה כב כג נביאים
בראשית וירא כא כ ישעיה כג ב נביאים
בראשית ויחי מט יג ישעיה כג ב נביאים
בראשית ויחי מט יג ישעיה כג ד נביאים
בראשית וישב לח ב ישעיה כג ח נביאים
שמות כי תשא לב כד ישעיה כד טז נביאים
בראשית בראשית א כא ישעיה כז א נביאים
שמות בשלח טו ב ישעיה כז י נביאים
ויקרא מצורע טו יא ישעיה כח ב נביאים
שמות וארא ט יז ישעיה כח כ נביאים
בראשית מקץ מג לב ישעיה ל ז נביאים
שמות תרומה כז ג ישעיה ל יד נביאים
דברים האזינו לב יד ישעיה ל כג נביאים
ויקרא בחוקותי כו יח ישעיה ל כו נביאים
בראשית ויגש מה כד ישעיה לב יא נביאים
בראשית ויחי מט יד ישעיה לב כ נביאים
במדבר בלק כד כד ישעיה לג כא נביאים
בראשית בראשית א כב ישעיה לה ג נביאים
במדבר שלח יג לג ישעיה מ כב נביאים
דברים ואתחנן ג כד ישעיה מא כה נביאים
דברים האזינו לב יא ישעיה מא כה נביאים
דברים שופטים יט יד ישעיה מב יז נביאים
במדבר בלק כד ו ישעיה מד ד נביאים
בראשית וישלח לד י ישעיה מד יב נביאים
שמות יתרו כ כא ישעיה מד יב-יג נביאים
בראשית ויצא כט יז ישעיה מד יג נביאים
ויקרא מצורע יד מא ישעיה מד יג נביאים
בראשית מקץ מא נא ישעיה מד כא נביאים
במדבר במדבר ד י ישעיה מו ז נביאים
דברים עקב ז כג ישעיה מח ה נביאים
שמות משפטים כב כד ישעיה נ א נביאים
ויקרא ויקרא א טו ישעיה נא יז נביאים
שמות בשלח טו ב ישעיה נא כא נביאים
בראשית ויצא ל לז ישעיה נב י נביאים
בראשית מקץ מא נו ישעיה נה א נביאים
בראשית ויחי מט יב ישעיה נה א נביאים
בראשית ויצא כט לב ישעיה נו ג נביאים
במדבר חוקת כא ל ישעיה נו ג נביאים
בראשית וירא כ ז ישעיה נז יט נביאים
בראשית וישלח לד י ישעיה נח ב נביאים
שמות משפטים כא יח ישעיה נח ד נביאים
בראשית וישלח לד י ישעיה נח ה-ו נביאים
ויקרא בחוקותי כו לו ישעיה נח יג נביאים
שמות תצוה כח ד ישעיה סב ג נביאים
שמות וארא ט יז ישעיה סב י נביאים
בראשית ויחי מט יא ישעיה סג ב נביאים
בראשית ויחי מט יא ישעיה סג ג נביאים
בראשית וירא יח ט ישעיה סה ה נביאים
בראשית ויצא ל יא ישעיה סה יא נביאים
ויקרא ויקרא ב ב ישעיה סו ג נביאים
שמות בא יב ד ישעיה סו ד נביאים
במדבר נשא ז ג ישעיה סו כ נביאים
שמות משפטים כג לא ירמיה א יד נביאים
בראשית וירא כא כ ירמיה ב יב נביאים
במדבר קרח יז י ירמיה ד ד נביאים
בראשית בראשית א ב ירמיה ד כג נביאים
בראשית בראשית א ב ירמיה ד כה נביאים
שמות וארא ט יז ירמיה ד ל נביאים
במדבר בהעלותך יא ח ירמיה ה א נביאים
בראשית ויחי מט כז ירמיה ה ו נביאים
שמות וארא ח יז ירמיה ה ו נביאים
דברים האזינו לב לה ירמיה ה יג נביאים
שמות וארא ט יט ירמיה ו א נביאים
שמות בשלח טו ב ירמיה ו ב נביאים
בראשית וישלח לב כו ירמיה ו ח נביאים
ויקרא קדושים יט י ירמיה ו ט נביאים
ויקרא קדושים יט כג ירמיה ו י נביאים
בראשית חיי שרה כד כ ירמיה ו טו נביאים
בראשית ויצא ל לז ירמיה ו כו נביאים
דברים האזינו לב כח ירמיה ו כו נביאים
ויקרא בחוקותי כו ל ירמיה ז לב נביאים
ויקרא תזריע יב ב ירמיה ח יח נביאים
בראשית ויחי מט כג ירמיה ט ב נביאים
בראשית ויחי מט כג ירמיה ט ז נביאים
ויקרא קדושים יט יז ירמיה ט ז נביאים
בראשית בראשית א ב ירמיה ט ט נביאים
שמות וארא ט יז ירמיה ט כג נביאים
בראשית בראשית א יד ירמיה י ב נביאים
בראשית מקץ מד ד ירמיה י כ נביאים
בראשית תולדות כה כב ירמיה יג טז נביאים
שמות כי תשא לד לד ירמיה יד ח נביאים
במדבר נשא ו ג ירמיה טו א נביאים
דברים האזינו לב כד ירמיה טו ח נביאים
בראשית ויצא ל כג ירמיה טז ה נביאים
דברים דברים ב ד ירמיה טז כא נביאים
שמות יתרו כ כ ירמיה יז ב נביאים
דברים שופטים טז כא ירמיה יז ב נביאים
שמות וארא ח כה ירמיה יז ד נביאים
שמות שמות א טז ירמיה יח ג נביאים
דברים האזינו לב יח ירמיה יח כג נביאים
ויקרא בחוקותי כו לב ירמיה יט ח נביאים
בראשית וירא יט יא ירמיה כ ט נביאים
בראשית תולדות כו כו ירמיה כא ד נביאים
דברים שופטים יח יא ירמיה כא ז נביאים
במדבר חוקת כא יא ירמיה כו יח נביאים
ויקרא בחוקותי כו יג ירמיה כז ב נביאים
במדבר קרח טז ל ירמיה לא כא נביאים
שמות וארא ט יז ירמיה לד יא נביאים
שמות כי תשא לג כג ירמיה לד יח נביאים
דברים ראה טו ב ירמיה לו ט נביאים
שמות בשלח טו כ ירמיה לז טז-יז נביאים
בראשית ויחי מט י ירמיה מא ה נביאים
דברים האזינו לב לה ירמיה מד כא נביאים
בראשית ויגש מה כו ירמיה מח יא נביאים
שמות משפטים כג כא ירמיה מח יא נביאים
דברים עקב ז כג ירמיה מח לו נביאים
שמות בשלח טו ב ירמיה מט טז נביאים
במדבר קרח טז לב ירמיה מט כא נביאים
בראשית וירא כ יג ירמיה נ ו נביאים
דברים כי תבוא כו ה ירמיה נ ו נביאים
במדבר חוקת כא יד ירמיה נ כד נביאים
בראשית תולדות כה כב ירמיה נא לא נביאים
שמות שמות ד י יחזקאל ג ד-ו נביאים
בראשית ויצא לא מט יחזקאל ג יז נביאים
בראשית ויצא ל לז יחזקאל ד ז נביאים
ויקרא קדושים יט לה יחזקאל ד יא נביאים
ויקרא בחוקותי כו כו יחזקאל ד טז נביאים
במדבר שלח טו לח יחזקאל ח ג נביאים
דברים ואתחנן ד טז יחזקאל ח ג נביאים
שמות שמות א ז יחזקאל י ד נביאים
בראשית ויחי נ כו יחזקאל יד כב נביאים
בראשית ויחי מט ה יחזקאל טז ג נביאים
ויקרא בחוקותי כו יט יחזקאל טז מט נביאים
דברים כי תצא כד טז יחזקאל יח ב נביאים
בראשית ויחי מט ח יחזקאל יח טז נביאים
בראשית ויחי מט ט יחזקאל יט ב נביאים
בראשית ויגש מד טו יחזקאל כא כו נביאים
במדבר חוקת כא ה יחזקאל כא כו נביאים
במדבר בלק כב ז יחזקאל כא כו-כז נביאים
דברים דברים ב כג יחזקאל כא לב נביאים
שמות וארא ט לג יחזקאל כב כב נביאים
ויקרא שמיני י ג יחזקאל כד טז-יז נביאים
ויקרא בחוקותי כו יט יחזקאל כד כא נביאים
ויקרא בחוקותי כו כח יחזקאל כה ד נביאים
שמות וארא ח כה יחזקאל כו ג נביאים
בראשית מקץ מא מב יחזקאל כז ז נביאים
שמות תרומה כה יח יחזקאל כח יד נביאים
בראשית וירא כ טז יחזקאל כח יז נביאים
ויקרא תזריע יג נא יחזקאל כח כד נביאים
בראשית וישב מ ח יחזקאל לג לב נביאים
בראשית תולדות כה כא יחזקאל לה יג נביאים
בראשית ויצא ל לח יחזקאל לז ז נביאים
שמות וארא ט יז יחזקאל לח כג נביאים
דברים האזינו לב יד יחזקאל מא יג נביאים
שמות בשלח טו ה יחזקאל מג יא נביאים
ויקרא קדושים יט כג יחזקאל מד ט נביאים
בראשית ויחי נ כו יחזקאל מז ח נביאים
בראשית בראשית א א הושע א ב נביאים
במדבר מסעי לג נה הושע ב ח נביאים
בראשית ויצא לא יט הושע ג ד נביאים
דברים כי תצא כד טו הושע ד ח נביאים
במדבר נשא ה יב הושע ה ב נביאים
בראשית ויחי מט כה הושע ט יד נביאים
בראשית ויחי מט כה הושע ט יד נביאים
ויקרא אחרי מות טז י הושע י יד נביאים
בראשית וישב לז ב הושע יא א נביאים
בראשית וישלח לב כט הושע יב ד נביאים
בראשית וישלח לב כט הושע יב ה נביאים
בראשית וישב לח ב הושע יב ח נביאים
בראשית ויחי מט ג הושע יב ט נביאים
דברים כי תצא כא יז הושע יב ט נביאים
דברים כי תבוא כו יד הושע יב ט נביאים
דברים האזינו לב ה הושע יג ט נביאים
בראשית בראשית א כח יואל ב ו נביאים
בראשית בראשית א יד יואל ג ג נביאים
דברים כי תצא כב ח עמוס ב יג נביאים
דברים כי תצא כב ח עמוס ב יג נביאים
שמות משפטים כב יב עמוס ג יב נביאים
במדבר בלק כב לג עמוס ה טו נביאים
בראשית ויצא ל לז עמוס ה טז נביאים
דברים וזאת הברכה לד ו עמוס ו יב נביאים
שמות תרומה כז ד עמוס ט ט נביאים
שמות וארא ח כה עובדיה א ח נביאים
במדבר בלק כד יט עובדיה א יח נביאים
שמות בשלח טו טז יונה ב ח נביאים
בראשית נח י ט יונה ג ג נביאים
בראשית תולדות כז ז יונה ג ג נביאים
דברים שופטים יח כב יונה ג י נביאים
בראשית וישלח לב ט יונה ד ח נביאים
במדבר בלק כג ט יונה ד יא נביאים
במדבר חוקת כא יא מיכה א ו נביאים
שמות משפטים כא י מיכה ג ג נביאים
בראשית וישלח לה כא מיכה ד ח נביאים
בראשית וירא כ טז מיכה ד יא נביאים
בראשית וישלח לה כא מיכה ה א נביאים
שמות וארא ח כה מיכה ה יב נביאים
שמות וארא ח כה מיכה ה יג נביאים
שמות וארא ט יז מיכה ו ב נביאים
שמות וארא ח כה מיכה ו ד נביאים
בראשית חיי שרה כד כא מיכה ו טז נביאים
שמות וארא ט יז מיכה ו טז נביאים
בראשית וירא כ טז מיכה ז י נביאים
שמות תרומה כה ג נחום ב ד נביאים
ויקרא ויקרא א טז נחום ג ו נביאים
שמות וארא ז יד חבקוק א טז נביאים
שמות יתרו יח כא חבקוק ב ט נביאים
ויקרא קדושים יט כג חבקוק ב טז נביאים
דברים וזאת הברכה לג ב חבקוק ג ג נביאים
שמות כי תשא לד כט חבקוק ג ד נביאים
ויקרא שמיני יא כא חבקוק ג ו נביאים
בראשית ויגש מה כד חבקוק ג ז נביאים
בראשית מקץ מב ט חבקוק ג יג נביאים
דברים האזינו לב כד צפניה ב ד נביאים
ויקרא ויקרא א טז צפניה ג א נביאים
בראשית ויחי מט כז צפניה ג ג נביאים
שמות וארא ח יז צפניה ג ג נביאים
שמות וארא ט יז חגי א ו נביאים
דברים האזינו לב י זכריה ב יב נביאים
שמות וארא ח כה זכריה ג ד נביאים
ויקרא מצורע יד לז זכריה ו ג נביאים
בראשית ויצא לא יט זכריה י ב נביאים
בראשית תולדות כה כג מלאכי א ב נביאים
בראשית וישלח לב ה מלאכי א ב נביאים
במדבר בלק כג ח מלאכי א ד נביאים
בראשית חיי שרה כד ב מלאכי א ו נביאים
ויקרא ויקרא א ג מלאכי א ח נביאים
ויקרא ויקרא א ג מלאכי א י נביאים
בראשית ויצא כח יב מלאכי א יא נביאים
בראשית וישב לז יח מלאכי א יד נביאים
דברים כי תבוא כח כ מלאכי ב ב-ג נביאים
במדבר נשא ו ג מלאכי ב ג נביאים
שמות משפטים כא ח מלאכי ב יד נביאים