פירוש הרשב"ם עה"ת: הפניות יוצאות לספרי כתובים (מיון לפי סדר המקראות ולפי סדר ספרי כתובים)

תוכן המדור

הפניות יוצאות לספרי כתובים – מיון לפי סדר המקראות

הפניות יוצאות לספרי כתובים – מיון לפי סדר ספרי כתובים

 

הפניות יוצאות לספרי כתובים – מיון לפי סדר המקראות

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק ספר פרק פסוק סדרה
בראשית בראשית א ה דניאל א ז כתובים
בראשית בראשית א ח נחמיה ט ו כתובים
בראשית בראשית א יד רות ב כג כתובים
בראשית בראשית א יד תהלים קד יט כתובים
בראשית בראשית א כא איוב מ כה כתובים
בראשית בראשית א כב תהלים סו ג כתובים
בראשית בראשית א כד תהלים קיד ח כתובים
בראשית בראשית א כו איוב א ו כתובים
בראשית בראשית א כו תהלים מט יג כתובים
בראשית בראשית ה לא דניאל ט כד כתובים
בראשית וירא יט יא איוב ד ב כתובים
בראשית וירא יט יג תהלים עח מה כתובים
בראשית וירא כ יג תהלים קיט קעו כתובים
בראשית וירא כא כ איוב טז יג כתובים
בראשית וירא כא כ תהלים מח יג כתובים
בראשית וירא כב א אסתר ג א כתובים
בראשית וירא כב א איוב ד ב כתובים
בראשית וירא כב א תהלים כו ב כתובים
בראשית וירא כב יג תהלים סח כו כתובים
בראשית וירא כב יג קהלת יב ב כתובים
בראשית חיי שרה כג טז שיר השירים ה ה כתובים
בראשית חיי שרה כד סה אסתר ז ו כתובים
בראשית חיי שרה כה יב רות ד יח כתובים
בראשית תולדות כה יט דברי הימים א' א כח כתובים
בראשית תולדות כה יט דברי הימים א' א לב כתובים
בראשית תולדות כה יט דברי הימים א' א לד כתובים
בראשית תולדות כה כב איוב כ יט כתובים
בראשית תולדות כה כג תהלים קמח יא כתובים
בראשית תולדות כו כו משלי יב כו כתובים
בראשית תולדות כו לד תהלים קמח ח כתובים
בראשית תולדות כו לד משלי יד י כתובים
בראשית תולדות כז יב איוב מ כב כתובים
בראשית תולדות כז יט קהלת ט ז כתובים
בראשית תולדות כז יט תהלים קלב א כתובים
בראשית תולדות כז יט דברי הימים ב' ו מב כתובים
בראשית תולדות כז מ תהלים נה ג כתובים
בראשית ויצא כח טו תהלים צא יא כתובים
בראשית ויצא ל יא תהלים צד כא כתובים
בראשית ויצא ל יא תהלים קו מג כתובים
בראשית ויצא ל יא איוב ל יב כתובים
בראשית ויצא ל יא איוב טז יג כתובים
בראשית ויצא ל יד שיר השירים ז יד כתובים
בראשית ויצא ל לח דניאל ח כב כתובים
בראשית ויצא לא ז איוב יט ג כתובים
בראשית ויצא לא לט איכה א א כתובים
בראשית וישלח לב ט תהלים כז ג כתובים
בראשית וישלח לב ט תהלים קמח ח כתובים
בראשית וישלח לב ט איוב א יט כתובים
בראשית וישלח לב כט איוב לג כא כתובים
בראשית וישלח לג יח רות א יט כתובים
בראשית וישלח לד י תהלים קיט קנד כתובים
בראשית וישלח לד טז איכה ה ו כתובים
בראשית וישלח לה טז איוב לד כד כתובים
בראשית וישלח לה יח דניאל יב יג כתובים
בראשית וישלח לו יב דברי הימים א' א לו כתובים
בראשית וישלח לו יב דברי הימים א' א לט כתובים
בראשית וישלח לו יב דברי הימים א' ח לה-לו כתובים
בראשית וישלח לו יב דברי הימים א' ט מא-מב כתובים
בראשית וישלח לו כד דברי הימים א' א מ כתובים
בראשית וישלח לו כד דברי הימים א' א יז כתובים
בראשית וישלח לו כד תהלים עו ז כתובים
בראשית וישב לז יט אסתר ז ו כתובים
בראשית וישב לח ט תהלים קמה ח כתובים
בראשית וישב לח כו איוב לב ב כתובים
בראשית וישב לח ל דברי הימים ב' כו יט כתובים
בראשית וישב לט ו דניאל ה א כתובים
בראשית וישב לט ו איוב ג כד כתובים
בראשית וישב מ טז איוב ל ו כתובים
בראשית מקץ מא ב איוב ח יא כתובים
בראשית מקץ מא ח דניאל ב ג כתובים
בראשית מקץ מא י תהלים לד א כתובים
בראשית מקץ מא י תהלים קי ד כתובים
בראשית מקץ מא לה אסתר ב ג כתובים
בראשית מקץ מא מ תהלים עח ט כתובים
בראשית מקץ מא מב משלי ז טז כתובים
בראשית מקץ מא מה דניאל א ז כתובים
בראשית מקץ מא מה דניאל ד ה כתובים
בראשית מקץ מא נא איכה ג יז כתובים
בראשית מקץ מא נא משלי כו יט כתובים
בראשית מקץ מא נא איכה ד יא כתובים
בראשית מקץ מג יד אסתר ד טז כתובים
בראשית ויגש מה כד תהלים ד ה כתובים
בראשית ויגש מה כד איוב ט ו כתובים
בראשית ויגש מה כו איכה ב יח כתובים
בראשית ויגש מו ד איוב ט לג כתובים
בראשית ויגש מו כט איוב לד כג כתובים
בראשית ויגש מז ו רות ג יא כתובים
בראשית ויגש מז יג איוב יז ז כתובים
בראשית ויגש מז יג איוב כב כח כתובים
בראשית ויחי מח יא תהלים קו ל כתובים
בראשית ויחי מט ג איוב כ י כתובים
בראשית ויחי מט ד דברי הימים א' ה א-ב כתובים
בראשית ויחי מט ה איוב לז יב כתובים
בראשית ויחי מט ה איכה ב ט כתובים
בראשית ויחי מט ה תהלים עד יח כתובים
בראשית ויחי מט ח דניאל יא כא כתובים
בראשית ויחי מט ח דברי הימים א' כט כה כתובים
בראשית ויחי מט ח תהלים מה יח כתובים
בראשית ויחי מט ח תהלים קז ח כתובים
בראשית ויחי מט ח איכה ג לב כתובים
בראשית ויחי מט י דברי הימים ב' י א כתובים
בראשית ויחי מט יא משלי כג כט-ל כתובים
בראשית ויחי מט יב שיר השירים ה א כתובים
בראשית ויחי מט טז תהלים קי ו כתובים
בראשית ויחי מט כא דברי הימים א' יב ט כתובים
בראשית ויחי מט כב תהלים צג ג כתובים
בראשית ויחי מט כב תהלים צג י כתובים
בראשית ויחי מט כב תהלים צד ג כתובים
בראשית ויחי מט כב קהלת א ב כתובים
בראשית ויחי מט כג איוב טז יג כתובים
בראשית ויחי מט כד תהלים קה כה כתובים
בראשית ויחי מט כד תהלים יח לה כתובים
בראשית ויחי מט כד תהלים לח ג כתובים
בראשית ויחי מט כד תהלים סח לא כתובים
בראשית ויחי מט כד תהלים כב יג כתובים
בראשית ויחי נ ב שיר השירים ב יג כתובים
שמות שמות א טז קהלת ו ו כתובים
שמות שמות ב י תהלים יח יז כתובים
שמות שמות ג ה רות ב טז כתובים
שמות שמות ג כב תהלים ב ח כתובים
שמות שמות ד ט תהלים צג ג כתובים
שמות שמות ד ט תהלים צד ג כתובים
שמות שמות ד כה תהלים פט מד כתובים
שמות שמות ד כה תהלים פט מד כתובים
שמות שמות ד כה איוב א יט כתובים
שמות שמות ה יג קהלת י ו כתובים
שמות וארא ז יד דברי הימים ב' כד טו כתובים
שמות וארא ט יז תהלים צד ד כתובים
שמות וארא ט יז איוב מא ט כתובים
שמות וארא ט יז משלי יג ז כתובים
שמות וארא ט יז דניאל ד יב כתובים
שמות וארא ט יז דניאל ב ט כתובים
שמות בא יא ב תהלים ב ח כתובים
שמות בא יב א-ב אסתר ג ז כתובים
שמות בא יב ד תהלים לב ט כתובים
שמות בא יב ד תהלים לט יא כתובים
שמות בא יב יד איוב מ כב כתובים
שמות בא יב כב אסתר ב כא כתובים
שמות בא יב לח תהלים קו לה כתובים
שמות בא יג ב משלי יז יד כתובים
שמות בא יג ד איוב ח יב כתובים
שמות בא יג ד שיר השירים ו יא כתובים
שמות בא יג ח תהלים קיח כב-כד כתובים
שמות בא יג ט שיר השירים ח ו כתובים
שמות בשלח יד ג איוב לח טז כתובים
שמות בשלח יד ג איוב כח יא כתובים
שמות בשלח יד טז תהלים קו ד כתובים
שמות בשלח טו א תהלים צד ב כתובים
שמות בשלח טו א משלי טו כה כתובים
שמות בשלח טו א תהלים י ב כתובים
שמות בשלח טו א תהלים עח ט כתובים
שמות בשלח טו ב איכה א א כתובים
שמות בשלח טו ב תהלים קכג א כתובים
שמות בשלח טו ב תהלים נט י כתובים
שמות בשלח טו ב איוב ד טו כתובים
שמות בשלח טו ג תהלים ט יז כתובים
שמות בשלח טו ו תהלים קיח טז כתובים
שמות בשלח טו ו תהלים צג ג כתובים
שמות בשלח טו ו תהלים צד ג כתובים
שמות בשלח טו ו תהלים צב י כתובים
שמות בשלח טו ח שיר השירים ז ג כתובים
שמות בשלח טו ח איוב י י כתובים
שמות בשלח טו ט תהלים לח ג כתובים
שמות בשלח טו ט תהלים לח ג כתובים
שמות בשלח טו ט תהלים יח לה כתובים
שמות בשלח טו טז תהלים סה ה כתובים
שמות בשלח טו כב תהלים עח כח כתובים
שמות בשלח טז ג איוב ה כו כתובים
שמות בשלח טז טו אסתר ג ז כתובים
שמות בשלח טז טו אסתר ט כו כתובים
שמות בשלח יז יב תהלים ק ה כתובים
שמות יתרו יח ב תהלים סח כו כתובים
שמות יתרו יח ט דברי הימים א' טז כז כתובים
שמות יתרו יח ט איוב לא כז כתובים
שמות יתרו יח ט משלי ל ו כתובים
שמות יתרו יח כא איוב כז ח כתובים
שמות יתרו יח כו רות ב ח כתובים
שמות יתרו כ ו משלי ג ט כתובים
שמות יתרו כ ז תהלים כה ו כתובים
שמות משפטים כב כז קהלת י כ כתובים
שמות משפטים כג ה נחמיה ג ח כתובים
שמות משפטים כג יט משלי כז כז כתובים
שמות משפטים כג כא אסתר ו י כתובים
שמות משפטים כג כא איכה א כ כתובים
שמות משפטים כג לא תהלים פט ד כתובים
שמות משפטים כד י איכה ד ז כתובים
שמות תרומה כה ג איכה ד ה כתובים
שמות תרומה כז ג משלי ו כז כתובים
שמות תרומה כז ח איוב יא יב כתובים
שמות תצוה כח לו שיר השירים ב ט כתובים
שמות תצוה כט כט תהלים קה טו כתובים
שמות כי תשא ל כג שיר השירים ד יד כתובים
שמות כי תשא ל כג שיר השירים ד טז כתובים
שמות כי תשא ל כג שיר השירים ה ה כתובים
שמות כי תשא ל כה איוב מא כג כתובים
שמות כי תשא לב כ רות ג ב כתובים
שמות כי תשא לב כד משלי כה ד כתובים
שמות כי תשא לב כה משלי א כה כתובים
שמות כי תשא לב כה משלי ד טו כתובים
שמות כי תשא לב כה איוב ד יב כתובים
שמות כי תשא לד כא משלי יב יא כתובים
שמות כי תשא לד כא משלי כח יט כתובים
ויקרא ויקרא א טו תהלים עה ט כתובים
ויקרא ויקרא ב יד איכה ג טז כתובים
ויקרא ויקרא ד כב אסתר ו ח כתובים
ויקרא שמיני יא לז דניאל א יב כתובים
ויקרא תזריע יג ב איוב לז כא כתובים
ויקרא מצורע טו יא משלי ל כ כתובים
ויקרא מצורע טו יא איוב יד יט כתובים
ויקרא קדושים יט טז דניאל ג ח כתובים
ויקרא קדושים יט יח משלי ח יג כתובים
ויקרא קדושים כ יז משלי כה י כתובים
ויקרא קדושים כ יז משלי יד לד כתובים
ויקרא אמור כג ב איכה א טו כתובים
ויקרא אמור כג ב קהלת ב טו כתובים
ויקרא בהר כו א תהלים עג ז כתובים
ויקרא בחוקותי כו יח משלי כד טז כתובים
ויקרא בחוקותי כו כא משלי כה יז כתובים
ויקרא בחוקותי כו כו איוב יט ג כתובים
ויקרא בחוקותי כו לה תהלים קיד ג כתובים
ויקרא בחוקותי כו לו איוב כג טז כתובים
ויקרא בחוקותי כו לט תהלים לח ו כתובים
במדבר במדבר ג א דברי הימים א' כג יג-יד כתובים
במדבר במדבר ד י דברי הימים ב' לה ג כתובים
במדבר במדבר ד כ איכה ב ב כתובים
במדבר במדבר ד כ איכה ב ה כתובים
במדבר נשא ה יב משלי ד טו כתובים
במדבר נשא ו ג דניאל ה יב כתובים
במדבר נשא ז ג תהלים עו י כתובים
במדבר בהעלותך י לא איוב כט טו כתובים
במדבר בהעלותך יא ז תהלים לב ד כתובים
במדבר בהעלותך יא ח איוב א ז כתובים
במדבר בהעלותך יא כח קהלת יא ט כתובים
במדבר בהעלותך יב יב משלי כב כו כתובים
במדבר בהעלותך יב יב משלי כג כ כתובים
במדבר שלח יג ב תהלים ח ז כתובים
במדבר שלח יג טז דניאל ד ה כתובים
במדבר שלח יד יז משלי טז לב כתובים
במדבר שלח יד כב איוב יט ג כתובים
במדבר שלח יד לו-לז שיר השירים ז י כתובים
במדבר שלח יד לו-לז משלי יא י כתובים
במדבר שלח יד לו-לז איוב כ ה כתובים
במדבר שלח טו לט שיר השירים ב ט כתובים
במדבר קרח טז יב רות ד א כתובים
במדבר קרח יז כ אסתר ז י כתובים
במדבר קרח יח יט דברי הימים ב' יג ה כתובים
במדבר חוקת כא יד תהלים נה כג כתובים
במדבר חוקת כא יד קהלת ב כב כתובים
במדבר חוקת כא יד תהלים קל ד כתובים
במדבר בלק כב לג איכה ג כט כתובים
במדבר בלק כג ג איוב לג כא כתובים
במדבר בלק כג כ משלי יז ה כתובים
במדבר בלק כג כא איוב יא יא כתובים
במדבר בלק כג כא משלי יח כד כתובים
במדבר בלק כד ו שיר השירים ד יד כתובים
במדבר בלק כד ו שיר השירים ה טו כתובים
במדבר בלק כד ח תהלים צה ד כתובים
במדבר בלק כד יח משלי כז ז כתובים
במדבר מטות ל ג תהלים קל ז כתובים
במדבר מטות לב יז תהלים נה ט כתובים
במדבר מסעי לג נה משלי כו ג כתובים
במדבר מסעי לג נה איוב ה ה כתובים
במדבר מסעי לג נה משלי כה יג כתובים
דברים דברים א כז משלי יח ח כתובים
דברים ואתחנן ד כח תהלים קלה יז כתובים
דברים ואתחנן ה יח תהלים עג יט כתובים
דברים ואתחנן ו ד דברי הימים ב' יג י כתובים
דברים ואתחנן ו ז תהלים סד ד כתובים
דברים ואתחנן ז ה תהלים עה יא כתובים
דברים עקב ז כג איכה ה יח כתובים
דברים עקב ז כג תהלים מו ד כתובים
דברים עקב ז כג תהלים עג כו כתובים
דברים עקב ז כג איכה ב כב כתובים
דברים עקב ז כג איכה ד יא כתובים
דברים עקב ז כג איכה ד א כתובים
דברים עקב ז כג אסתר ב ט כתובים
דברים ראה יב ל תהלים קט יא כתובים
דברים ראה יב ל דניאל ה ו כתובים
דברים ראה יג ז איוב ב ג כתובים
דברים ראה יג ז דברי הימים ב' יח ב כתובים
דברים ראה יד א דניאל ד יא כתובים
דברים ראה טו ב איכה א טו כתובים
דברים ראה טו ט תהלים מא ט כתובים
דברים ראה טו יא קהלת ז כ כתובים
דברים שופטים טז כב דברי הימים ב' כ לג כתובים
דברים שופטים יח יא תהלים נח ו כתובים
דברים שופטים יח יא תהלים קיט סג כתובים
דברים שופטים יח יא שיר השירים ח יג כתובים
דברים שופטים יט ה קהלת י י כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ג כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ד כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ד כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ה כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ז כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ח כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ח כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ט כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א יא כתובים
דברים כי תצא כא יז איוב כ י כתובים
דברים כי תצא כא יח איכה א כ כתובים
דברים כי תצא כא כ משלי כג כ כתובים
דברים כי תצא כב ח תהלים נה ד כתובים
דברים כי תבוא כו ה תהלים קיט קעו כתובים
דברים כי תבוא כו יד איוב כ י כתובים
דברים כי תבוא כח ח משלי ג י כתובים
דברים כי תבוא כח כד תהלים יא ו כתובים
דברים כי תבוא כח מ איוב יח טז כתובים
דברים כי תבוא כח מ משלי כג לב כתובים
דברים כי תבוא כח נט תהלים קיט צ כתובים
דברים האזינו לב י תהלים לד ח כתובים
דברים האזינו לב י תהלים יז ח כתובים
דברים האזינו לב יד תהלים סה יד כתובים
דברים האזינו לב יד תהלים לז כ כתובים
דברים האזינו לב יד תהלים לז כ כתובים
דברים האזינו לב יד תהלים פד ג כתובים
דברים האזינו לב יד תהלים עג כו כתובים
דברים האזינו לב יד תהלים עה ט כתובים
דברים האזינו לב כד שיר השירים ח ו כתובים
דברים האזינו לב כד איוב ה ז כתובים
דברים האזינו לב כד תהלים עו ד כתובים
דברים האזינו לב כד תהלים צא ה כתובים
דברים האזינו לב כד תהלים צא ו כתובים
דברים האזינו לב לג תהלים נח ה כתובים
דברים האזינו לב לו תהלים קי ו כתובים
דברים האזינו לב לו נחמיה ג ח כתובים
דברים האזינו לב מא תהלים סד ד כתובים
דברים האזינו לב מא תהלים צב יא כתובים
דברים האזינו לב מג תהלים קיז א כתובים
דברים האזינו לב מג תהלים קיז ב כתובים
דברים וזאת הברכה לג ב תהלים סח יח כתובים
דברים וזאת הברכה לג ג תהלים סח ב כתובים
דברים וזאת הברכה לג ג תהלים סח יח כתובים

 

הפניות יוצאות לספרי כתובים – מיון לפי סדר ספרי כתובים

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק ספר פרק פסוק סדרה
שמות שמות ג כב תהלים ב ח כתובים
שמות בא יא ב תהלים ב ח כתובים
בראשית ויגש מה כד תהלים ד ה כתובים
במדבר שלח יג ב תהלים ח ז כתובים
שמות בשלח טו ג תהלים ט יז כתובים
שמות בשלח טו א תהלים י ב כתובים
דברים כי תבוא כח כד תהלים יא ו כתובים
דברים האזינו לב י תהלים יז ח כתובים
שמות שמות ב י תהלים יח יז כתובים
בראשית ויחי מט כד תהלים יח לה כתובים
שמות בשלח טו ט תהלים יח לה כתובים
בראשית ויחי מט כד תהלים כב יג כתובים
שמות יתרו כ ז תהלים כה ו כתובים
בראשית וירא כב א תהלים כו ב כתובים
בראשית וישלח לב ט תהלים כז ג כתובים
במדבר בהעלותך יא ז תהלים לב ד כתובים
שמות בא יב ד תהלים לב ט כתובים
בראשית מקץ מא י תהלים לד א כתובים
דברים האזינו לב י תהלים לד ח כתובים
דברים האזינו לב יד תהלים לז כ כתובים
דברים האזינו לב יד תהלים לז כ כתובים
בראשית ויחי מט כד תהלים לח ג כתובים
שמות בשלח טו ט תהלים לח ג כתובים
שמות בשלח טו ט תהלים לח ג כתובים
ויקרא בחוקותי כו לט תהלים לח ו כתובים
שמות בא יב ד תהלים לט יא כתובים
דברים ראה טו ט תהלים מא ט כתובים
בראשית ויחי מט ח תהלים מה יח כתובים
דברים עקב ז כג תהלים מו ד כתובים
בראשית וירא כא כ תהלים מח יג כתובים
בראשית בראשית א כו תהלים מט יג כתובים
בראשית תולדות כז מ תהלים נה ג כתובים
דברים כי תצא כב ח תהלים נה ד כתובים
במדבר מטות לב יז תהלים נה ט כתובים
במדבר חוקת כא יד תהלים נה כג כתובים
דברים האזינו לב לג תהלים נח ה כתובים
דברים שופטים יח יא תהלים נח ו כתובים
שמות בשלח טו ב תהלים נט י כתובים
דברים ואתחנן ו ז תהלים סד ד כתובים
דברים האזינו לב מא תהלים סד ד כתובים
שמות בשלח טו טז תהלים סה ה כתובים
דברים האזינו לב יד תהלים סה יד כתובים
בראשית בראשית א כב תהלים סו ג כתובים
דברים וזאת הברכה לג ג תהלים סח ב כתובים
דברים וזאת הברכה לג ב תהלים סח יח כתובים
דברים וזאת הברכה לג ג תהלים סח יח כתובים
בראשית וירא כב יג תהלים סח כו כתובים
שמות יתרו יח ב תהלים סח כו כתובים
בראשית ויחי מט כד תהלים סח לא כתובים
ויקרא בהר כו א תהלים עג ז כתובים
דברים ואתחנן ה יח תהלים עג יט כתובים
דברים עקב ז כג תהלים עג כו כתובים
דברים האזינו לב יד תהלים עג כו כתובים
בראשית ויחי מט ה תהלים עד יח כתובים
ויקרא ויקרא א טו תהלים עה ט כתובים
דברים האזינו לב יד תהלים עה ט כתובים
דברים ואתחנן ז ה תהלים עה יא כתובים
דברים האזינו לב כד תהלים עו ד כתובים
בראשית וישלח לו כד תהלים עו ז כתובים
במדבר נשא ז ג תהלים עו י כתובים
בראשית מקץ מא מ תהלים עח ט כתובים
שמות בשלח טו א תהלים עח ט כתובים
שמות בשלח טו כב תהלים עח כח כתובים
בראשית וירא יט יג תהלים עח מה כתובים
דברים האזינו לב יד תהלים פד ג כתובים
שמות משפטים כג לא תהלים פט ד כתובים
שמות שמות ד כה תהלים פט מד כתובים
שמות שמות ד כה תהלים פט מד כתובים
דברים האזינו לב כד תהלים צא ה כתובים
דברים האזינו לב כד תהלים צא ו כתובים
בראשית ויצא כח טו תהלים צא יא כתובים
שמות בשלח טו ו תהלים צב י כתובים
דברים האזינו לב מא תהלים צב יא כתובים
בראשית ויחי מט כב תהלים צג ג כתובים
שמות שמות ד ט תהלים צג ג כתובים
שמות בשלח טו ו תהלים צג ג כתובים
בראשית ויחי מט כב תהלים צג י כתובים
שמות בשלח טו א תהלים צד ב כתובים
בראשית ויחי מט כב תהלים צד ג כתובים
שמות שמות ד ט תהלים צד ג כתובים
שמות בשלח טו ו תהלים צד ג כתובים
שמות וארא ט יז תהלים צד ד כתובים
בראשית ויצא ל יא תהלים צד כא כתובים
במדבר בלק כד ח תהלים צה ד כתובים
שמות בשלח יז יב תהלים ק ה כתובים
בראשית בראשית א יד תהלים קד יט כתובים
שמות תצוה כט כט תהלים קה טו כתובים
בראשית ויחי מט כד תהלים קה כה כתובים
שמות בשלח יד טז תהלים קו ד כתובים
בראשית ויחי מח יא תהלים קו ל כתובים
שמות בא יב לח תהלים קו לה כתובים
בראשית ויצא ל יא תהלים קו מג כתובים
בראשית ויחי מט ח תהלים קז ח כתובים
דברים ראה יב ל תהלים קט יא כתובים
בראשית מקץ מא י תהלים קי ד כתובים
בראשית ויחי מט טז תהלים קי ו כתובים
דברים האזינו לב לו תהלים קי ו כתובים
ויקרא בחוקותי כו לה תהלים קיד ג כתובים
בראשית בראשית א כד תהלים קיד ח כתובים
דברים האזינו לב מג תהלים קיז א כתובים
דברים האזינו לב מג תהלים קיז ב כתובים
שמות בשלח טו ו תהלים קיח טז כתובים
שמות בא יג ח תהלים קיח כב-כד כתובים
דברים שופטים יח יא תהלים קיט סג כתובים
דברים כי תבוא כח נט תהלים קיט צ כתובים
בראשית וישלח לד י תהלים קיט קנד כתובים
בראשית וירא כ יג תהלים קיט קעו כתובים
דברים כי תבוא כו ה תהלים קיט קעו כתובים
שמות בשלח טו ב תהלים קכג א כתובים
במדבר חוקת כא יד תהלים קל ד כתובים
במדבר מטות ל ג תהלים קל ז כתובים
בראשית תולדות כז יט תהלים קלב א כתובים
דברים ואתחנן ד כח תהלים קלה יז כתובים
בראשית וישב לח ט תהלים קמה ח כתובים
בראשית תולדות כו לד תהלים קמח ח כתובים
בראשית וישלח לב ט תהלים קמח ח כתובים
בראשית תולדות כה כג תהלים קמח יא כתובים
שמות כי תשא לב כה משלי א כה כתובים
שמות יתרו כ ו משלי ג ט כתובים
דברים כי תבוא כח ח משלי ג י כתובים
שמות כי תשא לב כה משלי ד טו כתובים
במדבר נשא ה יב משלי ד טו כתובים
שמות תרומה כז ג משלי ו כז כתובים
בראשית מקץ מא מב משלי ז טז כתובים
ויקרא קדושים יט יח משלי ח יג כתובים
במדבר שלח יד לו-לז משלי יא י כתובים
שמות כי תשא לד כא משלי יב יא כתובים
בראשית תולדות כו כו משלי יב כו כתובים
שמות וארא ט יז משלי יג ז כתובים
בראשית תולדות כו לד משלי יד י כתובים
ויקרא קדושים כ יז משלי יד לד כתובים
שמות בשלח טו א משלי טו כה כתובים
במדבר שלח יד יז משלי טז לב כתובים
במדבר בלק כג כ משלי יז ה כתובים
שמות בא יג ב משלי יז יד כתובים
דברים דברים א כז משלי יח ח כתובים
במדבר בלק כג כא משלי יח כד כתובים
במדבר בהעלותך יב יב משלי כב כו כתובים
במדבר בהעלותך יב יב משלי כג כ כתובים
דברים כי תצא כא כ משלי כג כ כתובים
בראשית ויחי מט יא משלי כג כט-ל כתובים
דברים כי תבוא כח מ משלי כג לב כתובים
ויקרא בחוקותי כו יח משלי כד טז כתובים
שמות כי תשא לב כד משלי כה ד כתובים
ויקרא קדושים כ יז משלי כה י כתובים
במדבר מסעי לג נה משלי כה יג כתובים
ויקרא בחוקותי כו כא משלי כה יז כתובים
במדבר מסעי לג נה משלי כו ג כתובים
בראשית מקץ מא נא משלי כו יט כתובים
במדבר בלק כד יח משלי כז ז כתובים
שמות משפטים כג יט משלי כז כז כתובים
שמות כי תשא לד כא משלי כח יט כתובים
שמות יתרו יח ט משלי ל ו כתובים
ויקרא מצורע טו יא משלי ל כ כתובים
בראשית בראשית א כו איוב א ו כתובים
במדבר בהעלותך יא ח איוב א ז כתובים
בראשית וישלח לב ט איוב א יט כתובים
שמות שמות ד כה איוב א יט כתובים
דברים ראה יג ז איוב ב ג כתובים
בראשית וישב לט ו איוב ג כד כתובים
בראשית וירא יט יא איוב ד ב כתובים
בראשית וירא כב א איוב ד ב כתובים
שמות כי תשא לב כה איוב ד יב כתובים
שמות בשלח טו ב איוב ד טו כתובים
במדבר מסעי לג נה איוב ה ה כתובים
דברים האזינו לב כד איוב ה ז כתובים
שמות בשלח טז ג איוב ה כו כתובים
בראשית מקץ מא ב איוב ח יא כתובים
שמות בא יג ד איוב ח יב כתובים
בראשית ויגש מה כד איוב ט ו כתובים
בראשית ויגש מו ד איוב ט לג כתובים
שמות בשלח טו ח איוב י י כתובים
במדבר בלק כג כא איוב יא יא כתובים
שמות תרומה כז ח איוב יא יב כתובים
ויקרא מצורע טו יא איוב יד יט כתובים
בראשית וירא כא כ איוב טז יג כתובים
בראשית ויצא ל יא איוב טז יג כתובים
בראשית ויחי מט כג איוב טז יג כתובים
בראשית ויגש מז יג איוב יז ז כתובים
דברים כי תבוא כח מ איוב יח טז כתובים
בראשית ויצא לא ז איוב יט ג כתובים
ויקרא בחוקותי כו כו איוב יט ג כתובים
במדבר שלח יד כב איוב יט ג כתובים
במדבר שלח יד לו-לז איוב כ ה כתובים
בראשית ויחי מט ג איוב כ י כתובים
דברים כי תצא כא יז איוב כ י כתובים
דברים כי תבוא כו יד איוב כ י כתובים
בראשית תולדות כה כב איוב כ יט כתובים
בראשית ויגש מז יג איוב כב כח כתובים
ויקרא בחוקותי כו לו איוב כג טז כתובים
שמות יתרו יח כא איוב כז ח כתובים
שמות בשלח יד ג איוב כח יא כתובים
במדבר בהעלותך י לא איוב כט טו כתובים
בראשית וישב מ טז איוב ל ו כתובים
בראשית ויצא ל יא איוב ל יב כתובים
שמות יתרו יח ט איוב לא כז כתובים
בראשית וישב לח כו איוב לב ב כתובים
בראשית וישלח לב כט איוב לג כא כתובים
במדבר בלק כג ג איוב לג כא כתובים
בראשית ויגש מו כט איוב לד כג כתובים
בראשית וישלח לה טז איוב לד כד כתובים
בראשית ויחי מט ה איוב לז יב כתובים
ויקרא תזריע יג ב איוב לז כא כתובים
שמות בשלח יד ג איוב לח טז כתובים
בראשית תולדות כז יב איוב מ כב כתובים
שמות בא יב יד איוב מ כב כתובים
בראשית בראשית א כא איוב מ כה כתובים
שמות וארא ט יז איוב מא ט כתובים
שמות כי תשא ל כה איוב מא כג כתובים
שמות תצוה כח לו שיר השירים ב ט כתובים
במדבר שלח טו לט שיר השירים ב ט כתובים
בראשית ויחי נ ב שיר השירים ב יג כתובים
שמות כי תשא ל כג שיר השירים ד יד כתובים
במדבר בלק כד ו שיר השירים ד יד כתובים
שמות כי תשא ל כג שיר השירים ד טז כתובים
בראשית ויחי מט יב שיר השירים ה א כתובים
בראשית חיי שרה כג טז שיר השירים ה ה כתובים
שמות כי תשא ל כג שיר השירים ה ה כתובים
במדבר בלק כד ו שיר השירים ה טו כתובים
שמות בא יג ד שיר השירים ו יא כתובים
שמות בשלח טו ח שיר השירים ז ג כתובים
במדבר שלח יד לו-לז שיר השירים ז י כתובים
בראשית ויצא ל יד שיר השירים ז יד כתובים
שמות בא יג ט שיר השירים ח ו כתובים
דברים האזינו לב כד שיר השירים ח ו כתובים
דברים שופטים יח יא שיר השירים ח יג כתובים
בראשית וישלח לג יח רות א יט כתובים
שמות יתרו יח כו רות ב ח כתובים
שמות שמות ג ה רות ב טז כתובים
בראשית בראשית א יד רות ב כג כתובים
שמות כי תשא לב כ רות ג ב כתובים
בראשית ויגש מז ו רות ג יא כתובים
במדבר קרח טז יב רות ד א כתובים
בראשית חיי שרה כה יב רות ד יח כתובים
בראשית ויצא לא לט איכה א א כתובים
שמות בשלח טו ב איכה א א כתובים
ויקרא אמור כג ב איכה א טו כתובים
דברים ראה טו ב איכה א טו כתובים
שמות משפטים כג כא איכה א כ כתובים
דברים כי תצא כא יח איכה א כ כתובים
במדבר במדבר ד כ איכה ב ב כתובים
במדבר במדבר ד כ איכה ב ה כתובים
בראשית ויחי מט ה איכה ב ט כתובים
בראשית ויגש מה כו איכה ב יח כתובים
דברים עקב ז כג איכה ב כב כתובים
ויקרא ויקרא ב יד איכה ג טז כתובים
בראשית מקץ מא נא איכה ג יז כתובים
במדבר בלק כב לג איכה ג כט כתובים
בראשית ויחי מט ח איכה ג לב כתובים
דברים עקב ז כג איכה ד א כתובים
שמות תרומה כה ג איכה ד ה כתובים
שמות משפטים כד י איכה ד ז כתובים
בראשית מקץ מא נא איכה ד יא כתובים
דברים עקב ז כג איכה ד יא כתובים
בראשית וישלח לד טז איכה ה ו כתובים
דברים עקב ז כג איכה ה יח כתובים
בראשית ויחי מט כב קהלת א ב כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ג כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ד כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ד כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ה כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ז כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ח כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ח כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א ט כתובים
דברים שופטים כ ח קהלת א יא כתובים
ויקרא אמור כג ב קהלת ב טו כתובים
במדבר חוקת כא יד קהלת ב כב כתובים
שמות שמות א טז קהלת ו ו כתובים
דברים ראה טו יא קהלת ז כ כתובים
בראשית תולדות כז יט קהלת ט ז כתובים
שמות שמות ה יג קהלת י ו כתובים
דברים שופטים יט ה קהלת י י כתובים
שמות משפטים כב כז קהלת י כ כתובים
במדבר בהעלותך יא כח קהלת יא ט כתובים
בראשית וירא כב יג קהלת יב ב כתובים
בראשית מקץ מא לה אסתר ב ג כתובים
דברים עקב ז כג אסתר ב ט כתובים
שמות בא יב כב אסתר ב כא כתובים
בראשית וירא כב א אסתר ג א כתובים
שמות בא יב א-ב אסתר ג ז כתובים
שמות בשלח טז טו אסתר ג ז כתובים
בראשית מקץ מג יד אסתר ד טז כתובים
ויקרא ויקרא ד כב אסתר ו ח כתובים
שמות משפטים כג כא אסתר ו י כתובים
בראשית חיי שרה כד סה אסתר ז ו כתובים
בראשית וישב לז יט אסתר ז ו כתובים
במדבר קרח יז כ אסתר ז י כתובים
שמות בשלח טז טו אסתר ט כו כתובים
בראשית בראשית א ה דניאל א ז כתובים
בראשית מקץ מא מה דניאל א ז כתובים
ויקרא שמיני יא לז דניאל א יב כתובים
בראשית מקץ מא ח דניאל ב ג כתובים
שמות וארא ט יז דניאל ב ט כתובים
ויקרא קדושים יט טז דניאל ג ח כתובים
בראשית מקץ מא מה דניאל ד ה כתובים
במדבר שלח יג טז דניאל ד ה כתובים
דברים ראה יד א דניאל ד יא כתובים
שמות וארא ט יז דניאל ד יב כתובים
בראשית וישב לט ו דניאל ה א כתובים
דברים ראה יב ל דניאל ה ו כתובים
במדבר נשא ו ג דניאל ה יב כתובים
בראשית ויצא ל לח דניאל ח כב כתובים
בראשית בראשית ה לא דניאל ט כד כתובים
בראשית ויחי מט ח דניאל יא כא כתובים
בראשית וישלח לה יח דניאל יב יג כתובים
שמות משפטים כג ה נחמיה ג ח כתובים
דברים האזינו לב לו נחמיה ג ח כתובים
בראשית בראשית א ח נחמיה ט ו כתובים
בראשית וישלח לו כד דברי הימים א' א יז כתובים
בראשית תולדות כה יט דברי הימים א' א כח כתובים
בראשית תולדות כה יט דברי הימים א' א לב כתובים
בראשית תולדות כה יט דברי הימים א' א לד כתובים
בראשית וישלח לו יב דברי הימים א' א לו כתובים
בראשית וישלח לו יב דברי הימים א' א לט כתובים
בראשית וישלח לו כד דברי הימים א' א מ כתובים
בראשית ויחי מט ד דברי הימים א' ה א-ב כתובים
בראשית וישלח לו יב דברי הימים א' ח לה-לו כתובים
בראשית וישלח לו יב דברי הימים א' ט מא-מב כתובים
בראשית ויחי מט כא דברי הימים א' יב ט כתובים
שמות יתרו יח ט דברי הימים א' טז כז כתובים
במדבר במדבר ג א דברי הימים א' כג יג-יד כתובים
בראשית ויחי מט ח דברי הימים א' כט כה כתובים
בראשית תולדות כז יט דברי הימים ב' ו מב כתובים
בראשית ויחי מט י דברי הימים ב' י א כתובים
במדבר קרח יח יט דברי הימים ב' יג ה כתובים
דברים ואתחנן ו ד דברי הימים ב' יג י כתובים
דברים ראה יג ז דברי הימים ב' יח ב כתובים
דברים שופטים טז כב דברי הימים ב' כ לג כתובים
שמות וארא ז יד דברי הימים ב' כד טו כתובים
בראשית וישב לח ל דברי הימים ב' כו יט כתובים
במדבר במדבר ד י דברי הימים ב' לה ג כתובים