פירוש הרשב"ם עה"ת : בחינת סדר ההפניות הפנים-מקראיות מחומש דברים לתורה

בחינת סדר ההפניות היוצאות מחומש דברים לתורה

פרשה מקרא פרשה הפניה הפניה קדימה/אחורה חומש זהה פרק זהה בחומש אותה פרשה
דברים דברים א,א לך לך בראשית יב,ח א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,א בשלח שמות יד,ב א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,א בהעלותך במדבר ט,א א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,א בא שמות יב,א-ב א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,א בהר ויקרא כה,א א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,א מסעי במדבר לג,מח א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,א ואתחנן דברים ד,מה-מו ק כן לא לא
דברים דברים א,א משפטים שמות כג,לא א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,א מסעי במדבר לד,ג א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,א ואתחנן דברים ד,מט ק כן לא לא
דברים דברים א,א לך לך בראשית יג,ג א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,א וישלח בראשית לו,לט א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,ב שלח במדבר יג,יז א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,ב שלח במדבר יד,מ א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,ב שלח במדבר יד,מד א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,ב שלח במדבר יד,מה א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,ב דברים דברים א,מג ק כן כן כן
דברים דברים א,ב בהעלותך במדבר י,לג א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,ב בהעלותך במדבר י,יא א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,ב בהעלותך במדבר י,יב א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,ב בהעלותך במדבר יא,א א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,ב בהעלותך במדבר י,כב א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,ב בהעלותך במדבר י,לג א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,ב שלח במדבר יג,כו א לא חומש שונה לא
דברים דברים א,ב דברים דברים ב,יד ק כן לא כן
דברים דברים א,ב דברים דברים ב,א ק כן לא כן
דברים דברים א,ב דברים דברים א,יט ק כן כן כן
דברים דברים א,ב דברים דברים ב,א-ז ק כן לא כן
דברים דברים א,ב דברים דברים א,יט ק כן כן כן
דברים דברים א,מא שלח במדבר יד,מ א לא חומש שונה לא
דברים דברים ב,ד דברים דברים ב,כט ק כן כן כן
דברים דברים ב,ד חוקת במדבר כ,כא א לא חומש שונה לא
דברים דברים ב,ד דברים דברים ב,ו ק כן כן כן
דברים דברים ב,ד דברים דברים ב,כט ק כן כן כן
דברים דברים ב,ד חוקת במדבר כ,כ א לא חומש שונה לא
דברים דברים ב,ד חוקת במדבר כ,כא א לא חומש שונה לא
דברים דברים ב,ד וילך דברים לא,יב ק כן לא לא
דברים דברים ב,ה דברים דברים ב,ט ק כן כן כן
דברים דברים ב,ה דברים דברים ב,יט ק כן כן כן
דברים דברים ב,ה דברים דברים ב,ט ק כן כן כן
דברים דברים ב,ה דברים דברים ב,יט ק כן כן כן
דברים דברים ב,יד שלח במדבר יד,מד א לא חומש שונה לא
דברים דברים ב,יד דברים דברים א,מב א כן לא כן
דברים דברים ב,יד דברים דברים א,מא א כן לא כן
דברים דברים ב,כ לך לך בראשית טו,כ א לא חומש שונה לא
דברים דברים ב,כ דברים דברים ג,יג ק כן לא כן
דברים דברים ב,כט כי תצא דברים כג,ה ק כן לא לא
דברים דברים ב,כט חוקת במדבר כ,כא א לא חומש שונה לא
דברים דברים ג,יא דברים דברים ג,ב א כן כן כן
דברים דברים ג,יג דברים דברים ב,יט א כן לא כן
ואתחנן דברים ג,כד דברים דברים ב,כה א כן לא לא
ואתחנן דברים ג,כד עקב דברים ח,יט ק כן לא לא
ואתחנן דברים ג,כד חוקת במדבר כ,י א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ג,כד חוקת במדבר כ,יב א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ג,כד ואתחנן דברים ג,כז ק כן כן כן
ואתחנן דברים ג,כט ואתחנן דברים ד,ג-ד ק כן לא כן
ואתחנן דברים ד,ז שמות שמות ב,כד א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ד,ז בשלח שמות יד,י א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ד,ז בשלח שמות יד,טו א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ד,יא יתרו שמות יט,יז א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ד,יא וירא בראשית יח,א-ב א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ד,יא ואתחנן דברים ה,כא ק כן לא כן
ואתחנן דברים ד,לז בא שמות יב,יב א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ד,לז בשלח שמות יג,כא א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ד,מא שופטים דברים יט,ב ק כן לא לא
ואתחנן דברים ד,מא שופטים דברים יט,ח ק כן לא לא
ואתחנן דברים ד,מא שופטים דברים יט,ט ק כן לא לא
ואתחנן דברים ה,ה ואתחנן דברים ה,ד א כן כן כן
ואתחנן דברים ה,ה ואתחנן דברים ה,ו ק כן כן כן
ואתחנן דברים ה,ז ויצא בראשית לא,ל א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ה,ז יתרו שמות כ,כב א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ה,ז משפטים שמות כב,יט א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ה,יא יתרו שמות כ,י א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ה,יא ואתחנן דברים ז,יא ק כן לא כן
ואתחנן דברים ה,יח ואתחנן דברים ה,כא ק כן כן כן
ואתחנן דברים ה,יח וירא בראשית יח,כג א לא חומש שונה לא
ואתחנן דברים ה,כז ואתחנן דברים ד,יד א כן לא כן
ואתחנן דברים ז,א כי תבוא דברים כח,מ ק כן לא לא
ואתחנן דברים ז,א שופטים דברים יט,ה ק כן לא לא
ואתחנן דברים ז,ז ואתחנן דברים ז,א א כן כן כן
ואתחנן דברים ז,ט עקב דברים ז,יב ק כן כן לא
עקב דברים ז,יד תזריע ויקרא יג,כא א לא חומש שונה לא
עקב דברים ז,כג ויצא בראשית כט,י א לא חומש שונה לא
עקב דברים ז,כג ויצא בראשית לב,ג א לא חומש שונה לא
עקב דברים ח,ז עקב דברים ח,יד ק כן כן כן
עקב דברים ח,ט עקב דברים ח,ח א כן כן כן
עקב דברים ח,כ עקב דברים ז,יב א כן לא כן
עקב דברים ט,ג עקב דברים ז,כב א כן לא כן
עקב דברים ט,ג עקב דברים ז,כב א כן לא כן
עקב דברים ט,ג שופטים דברים יז,טו ק כן לא לא
עקב דברים ט,ג ראה דברים יב,יז ק כן לא לא
עקב דברים ט,ה-ז עקב דברים ט,ה א כן כן כן
עקב דברים ט,כה-כו עקב דברים ט,כז-כח ק כן כן כן
עקב דברים ט,כה-כו נצבים דברים כט,כג-כז ק כן לא לא
עקב דברים י,ו עקב דברים ט,כ א כן לא כן
עקב דברים י,ו מסעי במדבר לג,לא א לא חומש שונה לא
עקב דברים י,ו בהעלותך במדבר יא,לה א לא חומש שונה לא
עקב דברים י,ח כי תשא שמות לב,כו א לא חומש שונה לא
עקב דברים יא,ב עקב דברים ח,ה א כן לא כן
ראה דברים יא,כו ראה דברים יא,כט ק כן כן כן
ראה דברים יג,ד שופטים דברים יח,י-יג ק כן לא לא
ראה דברים טו,ב אמור ויקרא כג,ב א לא חומש שונה לא
ראה דברים טו,יח ראה דברים טו,י א כן כן כן
ראה דברים טו,יח כי תבוא דברים כח,נו-נז ק כן לא לא
ראה דברים טו,יט בחוקותי ויקרא כז,כו א לא חומש שונה לא
ראה דברים טז,ט אמור ויקרא כג,י א לא חומש שונה לא
ראה דברים טז,יג אמור ויקרא כג,מג א לא חומש שונה לא
שופטים דברים טז,כב ראה דברים יב,ח א כן לא לא
שופטים דברים יז,יח ואתחנן דברים ו,ז א כן לא לא
שופטים דברים יח,יא וישלח בראשית לב,כו א לא חומש שונה לא
שופטים דברים יח,טו וזאת הברכה דברים לד,י ק כן לא לא
שופטים דברים יח,טו וזאת הברכה דברים לד,י ק כן לא לא
שופטים דברים יט,ו שופטים דברים יט,ג א כן כן כן
שופטים דברים כ,כ כי תבוא דברים כח,נב ק כן לא לא
שופטים דברים כא,ה שופטים דברים כא,ז-ח ק כן כן כן
כי תצא דברים כא,יד כי תצא דברים כד,ז ק כן לא כן
כי תצא דברים כא,כג משפטים שמות כב,כז א לא חומש שונה לא
כי תצא דברים כב,ו משפטים שמות כג,יט א לא חומש שונה לא
כי תצא דברים כב,ו אמור ויקרא כב,כח א לא חומש שונה לא
כי תצא דברים כג,א כי תצא דברים כג,ג ק כן כן כן
כי תצא דברים כג,טו מטות במדבר לא,ו א לא חומש שונה לא
כי תצא דברים כד,ח בהעלותך במדבר יב,יד א לא חומש שונה לא
כי תצא דברים כד,ט בהעלותך במדבר יב,טו א לא חומש שונה לא
כי תצא דברים כד,טז יתרו שמות כ,ד א לא חומש שונה לא
כי תצא דברים כה,יח האזינו דברים לב,ו ק כן לא לא
כי תצא דברים כה,יח בלק במדבר כג,טו א לא חומש שונה לא
כי תבוא דברים כו,ב כי תבוא דברים כו,יא ק כן כן כן
כי תבוא דברים כו,ה לך לך בראשית יב,א א לא חומש שונה לא
כי תבוא דברים כו,ה וירא בראשית כ,יג א לא חומש שונה לא
כי תבוא דברים כו,טו נצבים דברים כט,כח ק כן לא לא
כי תבוא דברים כו,טו נצבים דברים כט,כח ק כן לא לא
כי תבוא דברים כו,יח כי תבוא דברים כז,יט ק כן לא כן
כי תבוא דברים כו,כא כי תבוא דברים כז,כב ק כן לא כן
כי תבוא דברים כח,כד וירא בראשית יט,כד א לא חומש שונה לא
כי תבוא דברים כח,לז ואתחנן דברים ו,ז א כן לא לא
כי תבוא דברים כח,מ ואתחנן דברים ז,א א כן לא לא
כי תבוא דברים כח,מ לך לך בראשית יז,יא א לא חומש שונה לא
כי תבוא דברים כח,מ חוקת במדבר כא,ט א לא חומש שונה לא
כי תבוא דברים כח,סט בחוקותי ויקרא כו,מו א לא חומש שונה לא
נצבים דברים כט,ט כי תבוא דברים כט,א א כן כן לא
נצבים דברים כט,כד עקב דברים ט,כח א כן לא לא
נצבים דברים כט,כד עקב דברים ט,כה-כו א כן לא לא
האזינו דברים לב,א עקב דברים יא,יז א כן לא לא
האזינו דברים לב,ד האזינו דברים לב,טו ק כן כן כן
האזינו דברים לב,ה אמור ויקרא כב,כה א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,ח נח בראשית י,ה א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,ח נח בראשית י,יט א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,י בהעלותך במדבר יא,כב א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,י בשלח שמות יג,כא א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,טו האזינו דברים לב,ו א כן כן כן
האזינו דברים לב,טו האזינו דברים לב,ו א כן כן כן
האזינו דברים לב,יז אחרי מות ויקרא יז,ז א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,יח נח בראשית י,כו א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,יט-כ האזינו דברים לב,ה א כן כן כן
האזינו דברים לב,כד משפטים שמות כא,כב א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,כח ויצא בראשית ל,לז א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,כח בחוקותי ויקרא כז,לב א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,ל האזינו דברים לב,ד א כן כן כן
האזינו דברים לב,לב האזינו דברים לב,כו א כן כן כן
האזינו דברים לב,לב דברים דברים א,י א כן לא לא
האזינו דברים לב,לג האזינו דברים לב,כז א כן כן כן
האזינו דברים לב,לו משפטים שמות כג,ה א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,לז האזינו דברים לב,כז א כן כן כן
האזינו דברים לב,מ לך לך בראשית יד,כב א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,מב תזריע ויקרא יג,מה א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,מג מסעי במדבר לה,לג א לא חומש שונה לא
האזינו דברים לב,מד וילך דברים לא,יד א כן לא לא
וזאת הברכה דברים לג,א וילך דברים לא,ל א כן לא לא
וזאת הברכה דברים לג,א האזינו דברים לב,א א כן לא לא
וזאת הברכה דברים לג,ב ואתחנן דברים ד,לג א כן לא לא
וזאת הברכה דברים לד,א האזינו דברים לב,מט א כן לא לא
וזאת הברכה דברים לד,א וזאת הברכה דברים לג,א א כן לא כן
וזאת הברכה דברים לד,י בהעלותך במדבר יב,ו-ז א לא חומש שונה לא