פירוש הרשב"ם עה"ת : בחינת סדר ההפניות הפנים-מקראיות – מבט כללי לסדר קדימות ואיחור ולפי פרשיות

תוכן המדור

 

הפניה למקרא מאוחר (ק=הפניה קדימה)

 

הפניה למקרא מוקדם (א=הפניה אחורה)

 

הפניה בין מקראות באותה פרשה

הפניה למקרא מאוחר (ק=הפניה קדימה)

מקרא הפניה הפניה קדימה/אחורה חומש זהה פרק זהה בחומש
בראשית א,א בראשית ב,ד ק כן לא
בראשית א,א בראשית א,ב ק כן כן
בראשית א,א בראשית י,י ק כן לא
בראשית א,א בראשית ט,יח ק כן לא
בראשית א,א בראשית לה,כב ק כן לא
בראשית א,א בראשית מט,ד ק כן לא
בראשית א,א שמות כ,ז ק לא חומש שונה
בראשית א,א שמות כ,י ק לא חומש שונה
בראשית א,א בראשית א,לא ק כן כן
בראשית א,ב בראשית א,ט ק כן כן
בראשית א,ב שמות יד,כא ק לא חומש שונה
בראשית א,ד שמות ב,ב ק לא חומש שונה
בראשית א,ד שמות ב,ב ק לא חומש שונה
בראשית א,ה בראשית ח,כב ק כן לא
בראשית א,ה במדבר יג,טז ק לא חומש שונה
בראשית א,ה במדבר יג,ח ק לא חומש שונה
בראשית א,ה בראשית מא,מה ק כן לא
בראשית א,יד במדבר ט,ו ק לא חומש שונה
בראשית א,כב בראשית א,כח ק כן כן
בראשית א,כב שמות יב,ג ק לא חומש שונה
בראשית א,כד במדבר כד,ג ק לא חומש שונה
בראשית א,כז בראשית ב,כא ק כן לא
בראשית א,כח במדבר לב,כט ק לא חומש שונה
בראשית א,כט בראשית יד,כב ק כן לא
בראשית א,כט בראשית כג,יג ק כן לא
בראשית א,ל בראשית ט,ג ק כן לא
בראשית ד,ג שמות לב,לד ק לא חומש שונה
בראשית ה,לא שמות יב,מ ק לא חומש שונה
בראשית יא,ד דברים א,כח ק לא חומש שונה
בראשית טו,טז שמות כ,ד ק לא חומש שונה
בראשית יח,א שמות כג,כא ק לא חומש שונה
בראשית יח,א שמות ג,ב ק לא חומש שונה
בראשית יח,א שמות ג,ד ק לא חומש שונה
בראשית יח,א בראשית יט,א ק כן לא
בראשית יח,א בראשית יט,ב ק כן לא
בראשית יח,ה בראשית יט,ח ק כן לא
בראשית יח,ו שמות כט,ב ק לא חומש שונה
בראשית יח,ט במדבר כב,ט ק לא חומש שונה
בראשית יח,י שמות א,יט ק לא חומש שונה
בראשית יח,יד בראשית יט,כד ק כן לא
בראשית יח,טו שמות כג,כד ק לא חומש שונה
בראשית יח,טו דברים טו,ז-ח ק לא חומש שונה
בראשית יח,טז בראשית יט,א ק כן לא
בראשית יח,טז בראשית יח,יז ק כן כן
בראשית יח,טז בראשית יח,כב ק כן כן
בראשית יח,כג דברים לב,כג ק לא חומש שונה
בראשית יט,יא שמות ז,יח ק לא חומש שונה
בראשית יט,יא שמות ז,כד ק לא חומש שונה
בראשית יט,יג דברים לב,כד ק לא חומש שונה
בראשית יט,טו בראשית יט,כג ק כן כן
בראשית יט,יז בראשית לב,לא ק כן לא
בראשית יט,ד בראשית כ,ו ק כן לא
בראשית כ,ז בראשית כ,יח ק כן כן
בראשית כ,יג דברים כו,ה ק לא חומש שונה
בראשית כ,טז בראשית לד,יב ק כן לא
בראשית כ,טז בראשית כד,נג ק כן לא
בראשית כ,טז שמות י,ה ק לא חומש שונה
בראשית כא,כ בראשית מט,כג ק כן לא
בראשית כב,א בראשית כב,כ ק כן כן
בראשית כב,א בראשית כב,כג ק כן כן
בראשית כב,א דברים כ,טז ק לא חומש שונה
בראשית כב,א שמות יז,ז ק לא חומש שונה
בראשית כב,א שמות יז,ז ק לא חומש שונה
בראשית כב,ב שמות י,כא ק לא חומש שונה
בראשית כב,ו דברים לב,מב ק לא חומש שונה
בראשית כב,יג שמות ה,א ק לא חומש שונה
בראשית כג,ב במדבר כא,כח ק לא חומש שונה
בראשית כג,ד בראשית כג,יז-יט ק כן כן
בראשית כג,ט בראשית כג,יז ק כן כן
בראשית כג,יח ויקרא כז,ט ק לא חומש שונה
בראשית כג,יח בראשית כג,כ ק כן כן
בראשית כד,א בראשית כד,לה ק כן כן
בראשית כד,י בראשית כד,נד ק כן כן
בראשית כד,כ בראשית כט,י ק כן לא
בראשית כד,כב בראשית כד,כג ק כן כן
בראשית כד,כב שמות יד,טז ק לא חומש שונה
בראשית כד,כג דברים כה,א ק לא חומש שונה
בראשית כד,כג בראשית לא,לו ק כן לא
בראשית כד,כג דברים יז,ח ק לא חומש שונה
בראשית כד,כג בראשית לב,יד ק כן לא
בראשית כד,כג בראשית כד,כה ק כן כן
בראשית כד,כג בראשית לא,לה ק כן לא
בראשית כד,כג שמות ד,כא ק לא חומש שונה
בראשית כד,נג במדבר לא,נ ק לא חומש שונה
בראשית כד,נג שמות ג,כב ק לא חומש שונה
בראשית כד,סה בראשית לז,יט ק כן לא
בראשית כה,יב בראשית כה,יט ק כן כן
בראשית כה,כ בראשית כה,כו ק כן כן
בראשית כה,כב שמות יח,טו ק לא חומש שונה
בראשית כה,כד בראשית כט,כה ק כן לא
בראשית כה,כד בראשית מא,ז ק כן לא
בראשית כה,לא בראשית לא,מו ק כן לא
בראשית כה,לב בראשית כה,לד ק כן כן
בראשית כה,לד בראשית כז,לו ק כן לא
בראשית כה,לד במדבר טו,לא ק לא חומש שונה
בראשית כה,לד בראשית לג,יט ק כן לא
בראשית כו,א שמות יג,יז ק לא חומש שונה
בראשית כו,ח בראשית לט,יז ק כן לא
בראשית כו,ח בראשית לט,יד ק כן לא
בראשית כו,כג בראשית כו,כד ק כן כן
בראשית כו,כו במדבר יג,ב ק לא חומש שונה
בראשית כו,כט בראשית כו,לא ק כן כן
בראשית כו,לד בראשית כז,א ק כן לא
בראשית כו,לד בראשית כז,מו ק כן לא
בראשית כו,לד דברים לב,לב ק לא חומש שונה
בראשית כז,ג בראשית מ,כב ק כן לא
בראשית כז,יב דברים כח,כט ק לא חומש שונה
בראשית כז,יט בראשית כז,כה ק כן כן
בראשית כז,כט בראשית מט,ח ק כן לא
בראשית כז,לו בראשית כט,טו ק כן לא
בראשית כח,ט שמות טו,כ ק לא חומש שונה
בראשית כח,ט במדבר כו,נט ק לא חומש שונה
בראשית כח,ט בראשית לו,כב ק כן לא
בראשית כח,ט בראשית לו,כ ק כן לא
בראשית כח,יא בראשית כח,יח ק כן כן
בראשית כח,יב בראשית כח,יג ק כן כן
בראשית כח,יב שמות כ,יז ק לא חומש שונה
בראשית כח,יב שמות כה,מ ק לא חומש שונה
בראשית כח,טז שמות ב,יד ק לא חומש שונה
בראשית כח,יח במדבר ז,א ק לא חומש שונה
בראשית כח,יח בראשית לא,יג ק כן לא
בראשית כח,יח בראשית כח,כב ק כן כן
בראשית כח,כא בראשית כט,טו ק כן לא
בראשית כט,כה בראשית מא,ז ק כן לא
בראשית כט,כז בראשית ל,כה ק כן לא
בראשית כט,ל שמות יב,לב ק לא חומש שונה
בראשית כט,ל במדבר כב,לג ק לא חומש שונה
בראשית כט,לא בראשית ל,א ק כן לא
בראשית ל,א בראשית מח,ז ק כן לא
בראשית ל,ח בראשית לא,ל ק כן לא
בראשית ל,כא במדבר כו,מו ק לא חומש שונה
בראשית ל,כג דברים כב,ב ק לא חומש שונה
בראשית ל,ל בראשית לג,יד ק כן לא
בראשית ל,לא-לב שמות לד,ח ק לא חומש שונה
בראשית ל,לז ויקרא כז,לב ק לא חומש שונה
בראשית ל,לז במדבר כב,כז ק לא חומש שונה
בראשית ל,לז במדבר יח,כו ק לא חומש שונה
בראשית ל,לח במדבר כז,א ק לא חומש שונה
בראשית לא,ז ויקרא כו,כו ק לא חומש שונה
בראשית לא,מט בראשית לה,יא ק כן לא
בראשית לא,נא שמות טו,ד ק לא חומש שונה
בראשית לב,ז שמות ד,יד ק לא חומש שונה
בראשית לב,ח במדבר כה,יז ק לא חומש שונה
בראשית לב,ח במדבר לא,מב ק לא חומש שונה
בראשית לב,יג שמות לב,יב ק לא חומש שונה
בראשית לב,יג שמות לב,יד ק לא חומש שונה
בראשית לב,יג במדבר יד,טז ק לא חומש שונה
בראשית לב,יג במדבר יד,כ ק לא חומש שונה
בראשית לב,כו במדבר כב,כד ק לא חומש שונה
בראשית לב,כו ויקרא ה,כא ק לא חומש שונה
בראשית לב,כו שמות מ,כד ק לא חומש שונה
בראשית לב,כט שמות ד,יג ק לא חומש שונה
בראשית לב,כט שמות ד,יד ק לא חומש שונה
בראשית לב,כט שמות ד,יד ק לא חומש שונה
בראשית לב,כט שמות ד,כד ק לא חומש שונה
בראשית לב,כט במדבר כב,כב ק לא חומש שונה
בראשית לב,כט במדבר כב,כה ק לא חומש שונה
בראשית לב,כט במדבר כג,ג ק לא חומש שונה
בראשית לג,יח במדבר כא,כו ק לא חומש שונה
בראשית לג,יח בראשית לד,ב ק כן לא
בראשית לד,יט שמות כב,כח ק לא חומש שונה
בראשית לד,יט שמות כג,כד ק לא חומש שונה
בראשית לד,ל שמות ה,כא ק לא חומש שונה
בראשית לה,כב בראשית מט,ד ק כן לא
בראשית לו,יב שמות טו,כ ק לא חומש שונה
בראשית לו,יב בראשית לו,כב ק כן כן
בראשית לו,כ דברים ב,יב ק לא חומש שונה
בראשית לו,כב שמות טו,כ ק לא חומש שונה
בראשית לו,כד בראשית לח,יא ק כן לא
בראשית לו,כד שמות טו,א ק לא חומש שונה
בראשית לו,מ בראשית לו,מג ק כן כן
בראשית לז,ב דברים י,כב ק לא חומש שונה
בראשית לז,ב בראשית מה,ו ק כן לא
בראשית לז,יא בראשית מה,כא ק כן לא
בראשית לז,יא בראשית מה,כח ק כן לא
בראשית לז,יח במדבר כה,יח ק לא חומש שונה
בראשית לז,כ בראשית לז,כז ק כן כן
בראשית לז,כ בראשית לח,טז ק כן לא
בראשית לז,כ שמות א,י ק לא חומש שונה
בראשית לז,כ דברים יא,כו ק לא חומש שונה
בראשית לז,כג בראשית לז,לב ק כן כן
בראשית לז,כג בראשית לז,לג ק כן כן
בראשית לז,כח בראשית מה,ד ק כן לא
בראשית לח,ט שמות כא,יא ק לא חומש שונה
בראשית לח,ט במדבר לה,יד ק לא חומש שונה
בראשית לח,יד בראשית לח,כא ק כן כן
בראשית לח,יז בראשית לח,כג ק כן כן
בראשית לח,כא דברים כג,יח ק לא חומש שונה
בראשית מ,ד ויקרא כה,כט ק לא חומש שונה
בראשית מ,י במדבר יז,כג ק לא חומש שונה
בראשית מ,יג במדבר א,ב ק לא חומש שונה
בראשית מ,יג בראשית מ,כ ק כן כן
בראשית מ,יג דברים כח,סח ק לא חומש שונה
בראשית מא,א ויקרא כה,כט-ל ק לא חומש שונה
בראשית מא,א שמות יג,י ק לא חומש שונה
בראשית מא,א שמות יב,ו ק לא חומש שונה
בראשית מא,ד-ה בראשית מא,ז ק כן כן
בראשית מא,י במדבר כד,ז ק לא חומש שונה
בראשית מא,י בראשית מא,מד ק כן כן
בראשית מא,י בראשית מא,מג ק כן כן
בראשית מא,לה בראשית מא,מט ק כן כן
בראשית מא,מב בראשית מה,ח ק כן לא
בראשית מא,מה במדבר יג,טז ק לא חומש שונה
בראשית מא,מז ויקרא כה,כא ק לא חומש שונה
בראשית מא,נ בראשית מח,ה ק כן לא
בראשית מא,נ בראשית מח,ו ק כן לא
בראשית מב,ח בראשית מב,כג ק כן כן
בראשית מב,יב בראשית מג,ז ק כן לא
בראשית מג,לב בראשית מו,לד ק כן לא
בראשית מג,לב שמות ח,כב ק לא חומש שונה
בראשית מג,לד שמות לט,לב ק לא חומש שונה
בראשית מד,ג במדבר כד,ה ק לא חומש שונה
בראשית מד,ד שמות ט,כט ק לא חומש שונה
בראשית מד,ה בראשית מד,טו ק כן כן
בראשית מה,יא דברים ט,ג ק לא חומש שונה
בראשית מה,יא דברים ז,כה ק לא חומש שונה
בראשית מה,כד דברים כח,סה ק לא חומש שונה
בראשית מו,ד שמות יב,לב ק לא חומש שונה
בראשית מו,כו דברים י,כב ק לא חומש שונה
בראשית מו,לד שמות ח,כב ק לא חומש שונה
בראשית מח,א-ב בראשית מח,יב ק כן כן
בראשית מח,א-ב בראשית מט,לג ק כן לא
בראשית מח,א-ב דברים כב,ב ק לא חומש שונה
בראשית מח,ו במדבר כו,כא ק לא חומש שונה
בראשית מח,ו במדבר כו,מ ק לא חומש שונה
בראשית מח,ו במדבר כו,נג-נה ק לא חומש שונה
בראשית מח,ו במדבר כו,כט-לב ק לא חומש שונה
בראשית מח,ח בראשית מח,י ק כן כן
בראשית מח,ח שמות לג,כ ק לא חומש שונה
בראשית מח,יא בראשית נ,כ ק כן לא
בראשית מח,יא במדבר כה,ז ק לא חומש שונה
בראשית מח,כ שמות כא,א ק לא חומש שונה
בראשית מח,כ דברים ד,מד ק לא חומש שונה
בראשית מח,כ דברים לא,יט ק לא חומש שונה
בראשית מט,ה במדבר ח,כו ק לא חומש שונה
בראשית מט,ח במדבר כז,כ ק לא חומש שונה
בראשית מט,ח שמות טו,ד ק לא חומש שונה
בראשית מט,ח ויקרא יט,לג ק לא חומש שונה
בראשית מט,יא בראשית מט,יב ק כן כן
בראשית מט,יב דברים לב,יד ק לא חומש שונה
בראשית מט,יג דברים לג,יח ק לא חומש שונה
בראשית מט,יד דברים לג,יח ק לא חומש שונה
בראשית מט,טו דברים יב,ט ק לא חומש שונה
בראשית מט,טז דברים לב,לו ק לא חומש שונה
בראשית מט,טז דברים לב,מג ק לא חומש שונה
בראשית מט,יט דברים ג,יח ק לא חומש שונה
בראשית מט,כב שמות טו,ו ק לא חומש שונה
בראשית מט,כב במדבר כג,ט ק לא חומש שונה
בראשית מט,כג במדבר כ,יג ק לא חומש שונה
בראשית מט,כד דברים כח,כח ק לא חומש שונה
בראשית מט,כד שמות ח,יג ק לא חומש שונה
בראשית מט,כו במדבר לד,י ק לא חומש שונה
בראשית מט,כו במדבר לד,ח ק לא חומש שונה
בראשית מט,כו במדבר לג,טו ק לא חומש שונה
בראשית נ,כו במדבר י,יז ק לא חומש שונה
שמות א,א שמות א,ז ק כן כן
שמות א,י ויקרא כג,ב ק לא חומש שונה
שמות א,יא ויקרא ב,ו ק לא חומש שונה
שמות ב,א במדבר כו,נט ק לא חומש שונה
שמות ב,טז במדבר י,כט ק לא חומש שונה
שמות ב,כג שמות ג,א ק כן לא
שמות ב,כג שמות ד,יט ק כן לא
שמות ב,כג שמות ד,יט ק כן לא
שמות ג,ה דברים ז,א ק לא חומש שונה
שמות ג,יא-יב שמות ג,יח ק כן כן
שמות ד,יד שמות ד,כד ק כן כן
שמות ה,ד במדבר ה,יח ק לא חומש שונה
שמות ה,ו דברים טז,יח ק לא חומש שונה
שמות ו,א שמות יב,לג ק כן לא
שמות ו,ג שמות ו,ד ק כן כן
שמות ו,יח במדבר כו,נח ק לא חומש שונה
שמות ו,יח במדבר טז,א ק לא חומש שונה
שמות ו,יח ויקרא י,ד ק לא חומש שונה
שמות ו,כד במדבר כו,יא ק לא חומש שונה
שמות ו,כד שמות כד,א ק כן לא
שמות ז,יד דברים לב,טו ק לא חומש שונה
שמות ז,יד שמות ט,ז ק כן לא
שמות ז,כג שמות ח,יא ק כן לא
שמות ז,כג שמות ח,כח ק כן לא
שמות ח,כה במדבר כא,ב ק לא חומש שונה
שמות ח,כה ויקרא כה,לה ק לא חומש שונה
שמות ט,יז שמות י,ב ק כן לא
שמות ט,יז במדבר טז,יג ק לא חומש שונה
שמות ט,יז במדבר ז,פט ק לא חומש שונה
שמות ט,יז ויקרא כא,ד ק לא חומש שונה
שמות י,ג שמות לד,כד ק כן לא
שמות יא,א שמות יא,ד ק כן כן
שמות יא,ד שמות יב,כט ק כן לא
שמות יא,ה שמות יב,כט ק כן לא
שמות יא,ח שמות יב,ל-לא ק כן לא
שמות יב,א-ב במדבר כט,א ק לא חומש שונה
שמות יב,א-ב שמות יט,א ק כן לא
שמות יב,ג שמות יב,מו ק כן כן
שמות יב,ד במדבר לא,לז ק לא חומש שונה
שמות יב,ד שמות טז,יד ק כן לא
שמות יב,ד במדבר לא,כח ק לא חומש שונה
שמות יב,ד במדבר כב,ג ק לא חומש שונה
שמות יב,יז שמות יב,לט ק כן כן
שמות יב,לד דברים כח,ה ק לא חומש שונה
שמות יב,לו שמות לג,ו ק כן לא
שמות יב,נא שמות יג,ב ק כן לא
שמות יג,יג במדבר ג,מז ק לא חומש שונה
שמות יג,יג במדבר יח,טז ק לא חומש שונה
שמות יג,טו שמות יג,טז ק כן כן
שמות יג,יז במדבר יד,ג ק לא חומש שונה
שמות יג,יז במדבר יד,ד ק לא חומש שונה
שמות יג,יז במדבר יא,ה ק לא חומש שונה
שמות יג,יז שמות יג,יח ק כן כן
שמות יג,יז דברים א,ב ק לא חומש שונה
שמות יד,ה דברים ז,ח ק לא חומש שונה
שמות יד,ה במדבר כו,י ק לא חומש שונה
שמות יד,ה שמות טז,ג ק כן לא
שמות יד,ז שמות טו,ד ק כן לא
שמות טו,ב שמות לב,א ק כן לא
שמות טו,ז שמות יט,כא ק כן לא
שמות טו,כ שמות טז,לד ק כן לא
שמות טו,כב ויקרא ח,יד ק לא חומש שונה
שמות טו,כה דברים לג,י ק לא חומש שונה
שמות טו,כה שמות כג,כה ק כן לא
שמות טז,ג במדבר ב,כ ק לא חומש שונה
שמות טז,ד שמות טז,יח ק כן כן
שמות טז,ד דברים ח,ג ק לא חומש שונה
שמות טז,ה שמות טז,כג ק כן כן
שמות טז,טו שמות טז,לא ק כן כן
שמות טז,לא במדבר יא,ח ק לא חומש שונה
שמות טז,לא במדבר יא,ח ק לא חומש שונה
שמות טז,לא במדבר יא,ז ק לא חומש שונה
שמות יז,יב דברים כח,נט ק לא חומש שונה
שמות יז,יג שמות לב,יח ק כן לא
שמות יז,טז שמות יח,ד ק כן לא
שמות יז,טז דברים לב,מ ק לא חומש שונה
שמות יח,ב ויקרא טו,כח ק לא חומש שונה
שמות יח,ט במדבר כא,א ק לא חומש שונה
שמות יח,יג שמות יט,א-ב ק כן לא
שמות יח,יט שמות יח,כג ק כן כן
שמות יח,יט שמות יח,כב ק כן כן
שמות יח,יט שמות יח,כב ק כן כן
שמות יט,ד דברים לב,יא ק לא חומש שונה
שמות יט,ח שמות יט,ט ק כן כן
שמות יט,ח ויקרא ט,כד ק לא חומש שונה
שמות יט,ח ויקרא י,א-ב ק לא חומש שונה
שמות יט,י במדבר יא,יח ק לא חומש שונה
שמות יט,יח דברים טו,ב ק לא חומש שונה
שמות יט,יח במדבר ז,פח ק לא חומש שונה
שמות יט,כג שמות יט,כד ק כן כן
שמות יט,כג שמות יט,כד ק כן כן
שמות כ,ו דברים ז,ט ק לא חומש שונה
שמות כ,ו דברים ז,ט ק לא חומש שונה
שמות כ,ז דברים לב,ז-ח ק לא חומש שונה
שמות כ,ז דברים ט,ז-ח ק לא חומש שונה
שמות כ,ז שמות כ,י ק כן כן
שמות כ,יב במדבר לה,טז-יח ק לא חומש שונה
שמות כ,יב ויקרא כ,טז ק לא חומש שונה
שמות כ,יב דברים ד,מב ק לא חומש שונה
שמות כ,יב דברים לט,לב ק לא חומש שונה
שמות כ,כ דברים טז,כא ק לא חומש שונה
שמות כ,כ דברים כז,ו ק לא חומש שונה
שמות כ,כ דברים כז,ה ק לא חומש שונה
שמות כא,ב שמות כב,ב ק כן לא
שמות כא,ב ויקרא כה,לט ק לא חומש שונה
שמות כא,ב ויקרא כה,מ ק לא חומש שונה
שמות כא,יג שמות כא,טז ק כן כן
שמות כא,יח ויקרא יד,מ ק לא חומש שונה
שמות כא,כ ויקרא כה,מ ק לא חומש שונה
שמות כא,כח דברים יד,כא ק לא חומש שונה
שמות כא,כח שמות כב,ל ק כן לא
שמות כב,ו שמות כב,ט ק כן כן
שמות כב,טו-טז דברים כב,כט ק לא חומש שונה
שמות כב,כ ויקרא כה,יד ק לא חומש שונה
שמות כב,כ שמות כג,ט ק כן לא
שמות כב,כה דברים כד,יא ק לא חומש שונה
שמות כב,כה דברים כד,י ק לא חומש שונה
שמות כב,כז דברים כא,כג ק לא חומש שונה
שמות כב,כז דברים כא,כג ק לא חומש שונה
שמות כב,כח-כט דברים יח,ד ק לא חומש שונה
שמות כב,כח-כט דברים כב,ט ק לא חומש שונה
שמות כב,ל דברים יד,כא ק לא חומש שונה
שמות כג,א דברים יג,טו ק לא חומש שונה
שמות כג,ג ויקרא יט,טו ק לא חומש שונה
שמות כג,ה דברים לב,לו ק לא חומש שונה
שמות כג,יז שמות לד,כג ק כן לא
שמות כג,יז שמות לד,כג ק כן לא
שמות כג,יט דברים כו,ב ק לא חומש שונה
שמות כג,כא ויקרא כז,לג ק לא חומש שונה
שמות כג,כד דברים יג,י ק לא חומש שונה
שמות כד,א שמות כד,טז ק כן כן
שמות כד,א שמות כד,יב ק כן כן
שמות כד,י שמות לג,כג ק כן לא
שמות כד,יא במדבר ד,כ ק לא חומש שונה
שמות כד,יא שמות לג,כג ק כן לא
שמות כד,יא שמות לד,ו ק כן לא
שמות כד,יא שמות לד,י ק כן לא
שמות כה,ו שמות ל,לד ק כן לא
שמות כה,ח שמות כט,מג ק כן לא
שמות כה,ט שמות כה,מ ק כן כן
שמות כה,טז דברים ט,ט ק לא חומש שונה
שמות כה,כט ויקרא כד,ז ק לא חומש שונה
שמות כה,כט במדבר ד,ז ק לא חומש שונה
שמות כה,ל ויקרא כד,ה ק לא חומש שונה
שמות כה,לא שמות כו,לה ק כן לא
שמות כה,לא שמות כה,לה ק כן כן
שמות כה,לז שמות כו,לה ק כן לא
שמות כה,לז במדבר ח,ב ק לא חומש שונה
שמות כו,לא שמות כו,לו ק כן כן
שמות כו,לו במדבר ד,כה ק לא חומש שונה
שמות כז,לו במדבר ז,פח ק לא חומש שונה
שמות כז,לו דברים טו,ב ק לא חומש שונה
שמות כח,ז ויקרא ח,ז ק לא חומש שונה
שמות כח,ח ויקרא ח,ז ק לא חומש שונה
שמות כח,יב שמות כח,לו ק כן כן
שמות כח,טו במדבר כז,כא ק לא חומש שונה
שמות כח,לה ויקרא טו,יז ק לא חומש שונה
שמות כט,מג ויקרא ט,ד ק לא חומש שונה
שמות כט,מג ויקרא ט,כד ק לא חומש שונה
שמות ל,י ויקרא טז,יח ק לא חומש שונה
שמות ל,יב שמות לח,כה ק כן לא
שמות ל,טז שמות לח,כז ק כן לא
שמות ל,לו ויקרא טז,יב ק לא חומש שונה
שמות לא,ו במדבר ד,ו ק לא חומש שונה
שמות לא,ו במדבר ד,יג ק לא חומש שונה
שמות לא,ו במדבר ד,ח ק לא חומש שונה
שמות לב,ד שמות לב,כד ק כן כן
שמות לב,ד דברים יג,ד ק לא חומש שונה
שמות לב,ד שמות לב,כה ק כן כן
שמות לב,כ במדבר יז,ב ק לא חומש שונה
שמות לב,כט במדבר לב,יב ק לא חומש שונה
שמות לב,לב במדבר יא,טו ק לא חומש שונה
שמות לג,ג דברים ד,כד ק לא חומש שונה
שמות לג,יב שמות לג,טז ק כן כן
שמות לג,יד דברים ג,כ ק לא חומש שונה
שמות לג,יד דברים כה,יט ק לא חומש שונה
שמות לג,יח שמות לד,ו ק כן לא
שמות לג,יח שמות לד,י ק כן לא
שמות לג,יח שמות לד,י ק כן לא
שמות לג,יח שמות לד,ל ק כן לא
שמות לד,י שמות לד,ל ק כן כן
שמות לד,י שמות לד,לה ק כן כן
שמות לד,כט דברים י,ד ק לא חומש שונה
שמות לד,לב דברים לג,יז ק לא חומש שונה
שמות מ,לה במדבר ז,פט ק לא חומש שונה
ויקרא א,א במדבר ז,פט ק לא חומש שונה
ויקרא א,א במדבר ח,ב ק לא חומש שונה
ויקרא א,ג ויקרא ג,א ק כן לא
ויקרא ב,יב ויקרא כג,טז ק כן לא
ויקרא ד,ג דברים לג,י ק לא חומש שונה
ויקרא ד,יב ויקרא ו,ד ק כן לא
ויקרא ה,יז ויקרא ה,יח ק כן כן
ויקרא ו,ב ויקרא יט,ו ק כן לא
ויקרא ו,ב ויקרא ז,טז ק כן לא
ויקרא ו,ג במדבר כג,יח ק לא חומש שונה
ויקרא ו,ג ויקרא ו,ד ק כן כן
ויקרא י,ג ויקרא כא,י-יב ק כן לא
ויקרא י,ז ויקרא כא,י-יב ק כן לא
ויקרא יא,כו ויקרא יא,לט ק כן כן
ויקרא יא,מ ויקרא כב,ח ק כן לא
ויקרא יג,ב ויקרא יג,כט ק כן כן
ויקרא יג,לא ויקרא יג,לז ק כן כן
ויקרא יג,נא דברים כח,כ ק לא חומש שונה
ויקרא יד,מא ויקרא יד,מג ק כן כן
ויקרא יד,נו ויקרא טז,כא ק כן לא
ויקרא יד,נו ויקרא טז,כ ק כן לא
ויקרא יד,נו במדבר ח,ז ק לא חומש שונה
ויקרא טז,ו ויקרא טז,יא ק כן כן
ויקרא טז,י דברים יט,יא ק לא חומש שונה
ויקרא יח,ה ויקרא יח,כט ק כן כן
ויקרא יט,כד דברים יד,כג ק לא חומש שונה
ויקרא כא,א ויקרא כא,יד ק כן כן
ויקרא כא,א במדבר ו,ז ק לא חומש שונה
ויקרא כא,ז ויקרא כא,טו ק כן כן
ויקרא כג,כד במדבר י,ט ק לא חומש שונה
ויקרא כג,מג דברים טז,יג ק לא חומש שונה
ויקרא כג,מג דברים ח,יד ק לא חומש שונה
ויקרא כג,מג דברים ח,ב-ג ק לא חומש שונה
ויקרא כג,מג דברים ח,ז-יח ק לא חומש שונה
ויקרא כו,י דברים יד,כח-כט ק לא חומש שונה
ויקרא כו,יט ויקרא כו,כו ק כן כן
ויקרא כו,כא במדבר כג,טו ק לא חומש שונה
ויקרא כו,כח דברים ח,ה ק לא חומש שונה
ויקרא כו,כח דברים כא,יח ק לא חומש שונה
ויקרא כו,לו דברים כ,ח ק לא חומש שונה
ויקרא כו,לו דברים ב,כח ק לא חומש שונה
במדבר א,א במדבר ג,א ק כן לא
במדבר א,א במדבר ג,ב ק כן לא
במדבר א,א במדבר ג,ד ק כן לא
במדבר א,ב במדבר י,יא ק כן לא
במדבר א,ב במדבר י,כט ק כן לא
במדבר א,יט במדבר כו,ג ק כן לא
במדבר א,מז במדבר א,מט ק כן כן
במדבר א,מז במדבר א,נ ק כן כן
במדבר ג,א במדבר ג,כז ק כן כן
במדבר ג,ט במדבר כז,ז ק כן לא
במדבר ד,י במדבר יג,כג ק כן לא
במדבר ד,י במדבר יג,כג ק כן לא
במדבר ו,ג במדבר ח,כו ק כן לא
במדבר ו,ג במדבר יז,ב ק כן לא
במדבר ו,כג במדבר ו,כד ק כן כן
במדבר ו,כג במדבר ו,כז ק כן כן
במדבר ו,כו דברים י,יז ק לא חומש שונה
במדבר י,לג במדבר יא,א ק כן לא
במדבר י,לג במדבר כא,ד-ה ק כן לא
במדבר י,ז במדבר יא,א ק כן לא
במדבר יא,יב דברים יא,לא ק לא חומש שונה
במדבר יא,יב דברים יא,לא ק לא חומש שונה
במדבר יא,כח דברים לב,י ק לא חומש שונה
במדבר יא,לה במדבר יב,טז ק כן לא
במדבר יג,כב דברים א,לו ק לא חומש שונה
במדבר יג,כב במדבר יד,כד ק כן לא
במדבר יג,כב דברים א,כח ק לא חומש שונה
במדבר יג,כב במדבר יג,לג ק כן כן
במדבר יד,יד במדבר יד,טז ק כן כן
במדבר טו,כ דברים יח,ד ק לא חומש שונה
במדבר טז,יב דברים כה,ז ק לא חומש שונה
במדבר טז,יג במדבר כב,לג ק כן לא
במדבר יז,כח במדבר יח,ז ק כן לא
במדבר יז,כח במדבר יח,ד ק כן לא
במדבר יז,כח במדבר יח,ז ק כן לא
במדבר יח,א במדבר יח,ד ק כן כן
במדבר יח,א במדבר יח,ז ק כן כן
במדבר יח,יב במדבר יח,ל ק כן כן
במדבר יט,ב במדבר יט,יד ק כן כן
במדבר כ,י במדבר כ,יב ק כן כן
במדבר כא,יד דברים ב,א ק לא חומש שונה
במדבר כא,יד במדבר כא,יז ק כן כן
במדבר כא,יד דברים ז,כה ק לא חומש שונה
במדבר כב,כה במדבר כג,ג ק כן לא
במדבר כג,ז דברים ד,כד ק לא חומש שונה
במדבר כד,יד במדבר לא,טז ק כן לא
במדבר כה,ח דברים יח,ג ק לא חומש שונה
במדבר ל,ג דברים כג,כב ק לא חומש שונה
במדבר ל,ג דברים כג,כד ק לא חומש שונה
במדבר לא,נ במדבר לט,נד ק כן לא
במדבר לג,נו דברים כ,טז ק לא חומש שונה
במדבר לה,יד דברים ד,מא ק לא חומש שונה
דברים א,א דברים ד,מה-מו ק כן לא
דברים א,א דברים ד,מט ק כן לא
דברים א,ב דברים א,מג ק כן כן
דברים א,ב דברים ב,יד ק כן לא
דברים א,ב דברים ב,א ק כן לא
דברים א,ב דברים א,יט ק כן כן
דברים א,ב דברים ב,א-ז ק כן לא
דברים א,ב דברים א,יט ק כן כן
דברים ב,ד דברים ב,כט ק כן כן
דברים ב,ד דברים ב,ו ק כן כן
דברים ב,ד דברים ב,כט ק כן כן
דברים ב,ד דברים לא,יב ק כן לא
דברים ב,ה דברים ב,ט ק כן כן
דברים ב,ה דברים ב,יט ק כן כן
דברים ב,ה דברים ב,ט ק כן כן
דברים ב,ה דברים ב,יט ק כן כן
דברים ב,כ דברים ג,יג ק כן לא
דברים ב,כט דברים כג,ה ק כן לא
דברים ג,כד דברים ח,יט ק כן לא
דברים ג,כד דברים ג,כז ק כן כן
דברים ג,כט דברים ד,ג-ד ק כן לא
דברים ד,יא דברים ה,כא ק כן לא
דברים ד,מא דברים יט,ב ק כן לא
דברים ד,מא דברים יט,ח ק כן לא
דברים ד,מא דברים יט,ט ק כן לא
דברים ה,ה דברים ה,ו ק כן כן
דברים ה,יא דברים ז,יא ק כן לא
דברים ה,יח דברים ה,כא ק כן כן
דברים ז,א דברים כח,מ ק כן לא
דברים ז,א דברים יט,ה ק כן לא
דברים ז,ט דברים ז,יב ק כן כן
דברים ח,ז דברים ח,יד ק כן כן
דברים ט,ג דברים יז,טו ק כן לא
דברים ט,ג דברים יב,יז ק כן לא
דברים ט,כה-כו דברים ט,כז-כח ק כן כן
דברים ט,כה-כו דברים כט,כג-כז ק כן לא
דברים יא,כו דברים יא,כט ק כן כן
דברים יג,ד דברים יח,י-יג ק כן לא
דברים טו,יח דברים כח,נו-נז ק כן לא
דברים יח,טו דברים לד,י ק כן לא
דברים יח,טו דברים לד,י ק כן לא
דברים כ,כ דברים כח,נב ק כן לא
דברים כא,ה דברים כא,ז-ח ק כן כן
דברים כא,יד דברים כד,ז ק כן לא
דברים כג,א דברים כג,ג ק כן כן
דברים כה,יח דברים לב,ו ק כן לא
דברים כו,ב דברים כו,יא ק כן כן
דברים כו,טו דברים כט,כח ק כן לא
דברים כו,טו דברים כט,כח ק כן לא
דברים כו,יח דברים כז,יט ק כן לא
דברים כו,כא דברים כז,כב ק כן לא
דברים לב,ד דברים לב,טו ק כן כן

הפניה למקרא מוקדם (א=הפניה אחורה)

מקרא הפניה הפניה קדימה/אחורה חומש זהה פרק זהה בחומש
בראשית א,ו בראשית א,ב א כן כן
בראשית א,ט בראשית א,ב א כן כן
בראשית א,יד בראשית א,ד א כן כן
בראשית א,כא בראשית א,כ א כן כן
בראשית י,טו בראשית י,ה א כן כן
בראשית יא,ד בראשית א,כח א כן לא
בראשית יח,ט בראשית ג,ט א כן לא
בראשית יח,יג בראשית יח,יב א כן כן
בראשית יח,יז בראשית י,יט א כן לא
בראשית יח,כ בראשית יג,יג א כן לא
בראשית יח,כו בראשית יח,כב א כן כן
בראשית כ,יג בראשית יב,א א כן לא
בראשית כ,טז בראשית יב,טז א כן לא
בראשית כא,יב בראשית טו,יג א כן לא
בראשית כא,כא בראשית טז,יב א כן לא
בראשית כב,א בראשית טו,א א כן לא
בראשית כב,א בראשית כא,ל א כן לא
בראשית כג,ט בראשית יג,י א כן לא
בראשית כד,א בראשית ט,יח א כן לא
בראשית כד,כ בראשית כד,יט א כן כן
בראשית כד,כא בראשית כד,יט א כן כן
בראשית כד,כג בראשית טו,יד א כן לא
בראשית כד,לה בראשית כד,א א כן כן
בראשית כד,ס בראשית כב,יז א כן לא
בראשית כד,סב בראשית י,יט א כן לא
בראשית כד,סב בראשית טז,ז א כן לא
בראשית כד,סב בראשית כ,א א כן לא
בראשית כד,סג בראשית ב,ה א כן לא
בראשית כה,ח בראשית טו,טו א כן לא
בראשית כה,יז בראשית טז,טז א כן לא
בראשית כה,יז בראשית יז,כה א כן לא
בראשית כה,יח בראשית טז,יב א כן לא
בראשית כה,יט בראשית כה,יב א כן כן
בראשית כה,יט בראשית כא,יב א כן לא
בראשית כה,כז בראשית ד,כ א כן לא
בראשית כה,כח בראשית כה,כג א כן כן
בראשית כו,א בראשית יב,י א כן לא
בראשית כו,ג בראשית יב,א א כן לא
בראשית כו,ה בראשית כב,יח א כן לא
בראשית כו,ה בראשית יז,ט א כן לא
בראשית כו,ה בראשית כא,ד א כן לא
בראשית כו,טו בראשית ט,יח א כן לא
בראשית כו,כח בראשית כא,כג א כן לא
בראשית כו,כט בראשית כד,לא א כן לא
בראשית כז,ג בראשית יב,יא א כן לא
בראשית כז,ג בראשית טז,יא א כן לא
בראשית כז,ז בראשית י,ט א כן לא
בראשית כז,יג בראשית כה,כג א כן לא
בראשית כח,יב בראשית יב,ז א כן לא
בראשית ל,יא בראשית כט,לב א כן לא
בראשית ל,יא בראשית כט,לג א כן לא
בראשית ל,כד בראשית ל,כג א כן כן
בראשית ל,לא-לב בראשית כב,ט א כן לא
בראשית לא,א בראשית יג,ב א כן לא
בראשית לא,כג בראשית ל,לו א כן לא
בראשית לא,מט בראשית א,כב א כן לא
בראשית לב,ב בראשית כח,טו א כן לא
בראשית לב,ח בראשית טז,ד א כן לא
בראשית לב,ט בראשית יט,כג א כן לא
בראשית לב,י בראשית כח,יג א כן לא
בראשית לב,כא בראשית לב,יט א כן כן
בראשית לב,לב בראשית כט,כה א כן לא
בראשית לג,יח בראשית ד,יז א כן לא
בראשית לה,יז בראשית ל,כד א כן לא
בראשית לו,ב בראשית כו,לד א כן לא
בראשית לו,ב בראשית כח,ט א כן לא
בראשית לו,יב בראשית כח,ט א כן לא
בראשית לו,כב בראשית כח,ט א כן לא
בראשית לו,כד בראשית י,כג א כן לא
בראשית לז,ב בראשית ה,לב א כן לא
בראשית לז,ב בראשית ו,ח-ט א כן לא
בראשית לז,ב בראשית י,א א כן לא
בראשית לז,ב בראשית י,ה א כן לא
בראשית לז,ב בראשית לו,ו א כן לא
בראשית לז,ב בראשית לו,ט א כן לא
בראשית לז,ב בראשית לה,כב א כן לא
בראשית לז,ב בראשית לה,כו-כז א כן לא
בראשית לז,טו בראשית לז,יד א כן כן
בראשית לז,יט בראשית כד,סה א כן לא
בראשית לז,כד בראשית לז,כב א כן כן
בראשית לח,טו בראשית לח,יד א כן כן
בראשית לח,יז בראשית לב,יט א כן לא
בראשית מ,ד בראשית כד,נה א כן לא
בראשית מא,א בראשית כד,נה א כן לא
בראשית מא,ז בראשית כט,כה א כן לא
בראשית מא,י בראשית יד,יח א כן לא
בראשית מא,י בראשית מא,א א כן כן
בראשית מא,ל בראשית מא,כא א כן כן
בראשית מא,מד בראשית מא,מ א כן כן
בראשית מא,נא בראשית לג,יא א כן לא
בראשית מב,יב בראשית מב,ג א כן כן
בראשית מה,א בראשית מג,לא א כן לא
בראשית מה,כח בראשית מה,כו א כן כן
בראשית מו,א בראשית כו,כה א כן לא
בראשית מז,כט בראשית כז,א-ב א כן לא
בראשית מח,כט בראשית מז,כז א כן לא
בראשית מח,ג בראשית לה,יא א כן לא
בראשית מח,ה בראשית מא,נ א כן לא
בראשית מח,יא בראשית יט,ג א כן לא
בראשית מט,ד בראשית כג,יג א כן לא
בראשית מט,ח בראשית כז,כט א כן לא
בראשית מט,כ בראשית יח,יב א כן לא
בראשית מט,כד בראשית לא,מב א כן לא
בראשית מט,כו בראשית כח,יג א כן לא
בראשית מט,כו בראשית כח,יד א כן לא
בראשית מט,כח בראשית מט,א א כן כן
בראשית מט,לג בראשית מח,ב א כן לא
בראשית מט,לג בראשית מח,יב א כן לא
בראשית נ,ט בראשית ח,כ א כן לא
בראשית נ,כג בראשית מח,יט א כן לא
בראשית נ,כו בראשית ט,כד א כן לא
בראשית נ,כו בראשית לח,כה א כן לא
שמות א,יב בראשית כז,מו א לא חומש שונה
שמות א,טז בראשית יא,יב א לא חומש שונה
שמות ב,יז שמות ב,ו א כן כן
שמות ב,ב בראשית א,לא א לא חומש שונה
שמות ב,כג בראשית ט,יח א לא חומש שונה
שמות ג,כב שמות ג,כא א כן כן
שמות ד,יט שמות ב,טו א כן לא
שמות ד,יט שמות ב,כג א כן לא
שמות ד,כו בראשית לג,יט א לא חומש שונה
שמות ד,כז שמות ד,יד א כן כן
שמות ה,ט בראשית ד,ד א לא חומש שונה
שמות ה,יג בראשית יט,טו א לא חומש שונה
שמות ו,ט שמות ד,לא א כן לא
שמות ו,ל שמות ו,יב א כן כן
שמות ו,ל שמות ו,יד א כן כן
שמות ז,ה שמות ה,ב א כן לא
שמות ז,יד בראשית יח,יב א לא חומש שונה
שמות ז,יז שמות ה,ב א כן לא
שמות ז,כא בראשית ל,א א לא חומש שונה
שמות ז,כא בראשית מח,ז א לא חומש שונה
שמות ז,כג שמות ז,יג א כן כן
שמות ח,יג בראשית לא,מב א לא חומש שונה
שמות ט,טז שמות ה,ב א כן לא
שמות ט,יז בראשית ג,ח א לא חומש שונה
שמות ט,יז בראשית מד,טז א לא חומש שונה
שמות ט,לד שמות ט,כז א כן כן
שמות י,א שמות ט,כז א כן לא
שמות י,א שמות ט,לד א כן לא
שמות י,א שמות ט,כז א כן לא
שמות י,יא שמות י,י א כן כן
שמות יא,ו בראשית לב,ט א לא חומש שונה
שמות יא,ח שמות י,כט א כן לא
שמות יב,ז בראשית כו,ח א לא חומש שונה
שמות יב,יב שמות ה,ב א כן לא
שמות יב,כא שמות יב,ג א כן כן
שמות יב,לו שמות ג,כא א כן לא
שמות יב,לט שמות ז,יד א כן לא
שמות יב,לט בראשית כז,יד א לא חומש שונה
שמות יב,מ בראשית טו,יג א לא חומש שונה
שמות יב,מב בראשית לז,יא א לא חומש שונה
שמות יג,יז בראשית כו,ג א לא חומש שונה
שמות יג,יז בראשית כו,ו א לא חומש שונה
שמות יג,יח שמות ג,יז א כן לא
שמות יד,טז בראשית כג,ו א לא חומש שונה
שמות יד,ל בראשית ג,ח א לא חומש שונה
שמות טו,ח שמות יד,כא א כן לא
שמות טו,יא שמות טו,ו א כן כן
שמות טו,יא שמות יד,לא א כן לא
שמות טו,יב שמות יד,כו א כן לא
שמות טו,טז שמות טו,ו א כן כן
שמות טו,יז שמות ב,ג א כן לא
שמות טו,כ בראשית כח,ט א לא חומש שונה
שמות טו,כ בראשית לו,כב א לא חומש שונה
שמות טז,ו שמות טז,ג א כן כן
שמות טז,טו בראשית לא,מז א לא חומש שונה
שמות טז,כב שמות טז,ה א כן כן
שמות יז,טו שמות יז,יד א כן כן
שמות יז,טז שמות יז,טו א כן כן
שמות יח,ב בראשית ט,יח א לא חומש שונה
שמות יח,ב בראשית כב,יג א לא חומש שונה
שמות יח,ט בראשית ט,כז א לא חומש שונה
שמות יח,יג שמות טו,כה א כן לא
שמות יח,יג שמות יח,ה א כן כן
שמות יח,יח בראשית יא,ז א לא חומש שונה
שמות יח,כא בראשית לז,כו א לא חומש שונה
שמות יט,ב שמות ג,יב א כן לא
שמות יט,יא בראשית יט,כד א לא חומש שונה
שמות יט,יג שמות יט,יב א כן כן
שמות יט,כג שמות יט,יב א כן כן
שמות יט,כג שמות יט,יב א כן כן
שמות יט,כג שמות יט,כא א כן כן
שמות כ,ז שמות יג,ג א כן לא
שמות כ,יב בראשית ד,ח א לא חומש שונה
שמות כ,יד שמות ט,כח א כן לא
שמות כא,ח שמות כא,ז א כן כן
שמות כא,יג שמות כ,יב א כן לא
שמות כא,יג שמות כ,יא א כן לא
שמות כא,יג שמות כ,יב א כן לא
שמות כב,יט שמות כ,ב א כן לא
שמות כב,כ שמות ג,ט א כן לא
שמות כב,כא שמות א,יא א כן לא
שמות כב,כה שמות כב,כד א כן כן
שמות כב,כו שמות כב,כא א כן כן
שמות כב,כו שמות כב,כב א כן כן
שמות כג,א שמות כ,יב א כן לא
שמות כג,ז שמות כא,יג א כן לא
שמות כג,יח שמות יב,י א כן לא
שמות כד,א שמות כ,יז-יח א כן לא
שמות כד,ז שמות כד,ד א כן כן
שמות כד,יא שמות ג,ו א כן לא
שמות כד,יא בראשית טו,יז א לא חומש שונה
שמות כד,יא בראשית טו,יח א לא חומש שונה
שמות כד,יא שמות כד,ה א כן כן
שמות כה,י שמות כה,ח א כן כן
שמות כה,ל בראשית מג,לד א לא חומש שונה
שמות כה,מ בראשית יב,ז א לא חומש שונה
שמות כח,כ שמות כה,ב א כן לא
שמות כח,לו שמות יב,ז א כן לא
שמות ל,לד בראשית ט,יז א לא חומש שונה
שמות לב,ד בראשית לא,ל א לא חומש שונה
שמות לב,יח שמות יז,יג א כן לא
שמות לב,כ בראשית לג,יט א לא חומש שונה
שמות לג,יב שמות לב,לד א כן לא
שמות לג,יב שמות לב,לד א כן לא
שמות לג,יח שמות ג,ו א כן לא
שמות לג,יח שמות לג,טז א כן כן
שמות לג,יח שמות לג,יד א כן כן
שמות לג,יח בראשית טו,ח א לא חומש שונה
שמות לג,יח בראשית טו,יז א לא חומש שונה
שמות לג,יח בראשית טו,יח א לא חומש שונה
שמות לג,יח שמות לג,טז א כן כן
שמות לד,ה שמות לג,כא א כן לא
שמות לד,ה שמות לג,יט א כן לא
שמות לד,כא בראשית ד,יב א לא חומש שונה
שמות לד,כז שמות לד,יא א כן כן
שמות לד,כח שמות לד,א א כן כן
שמות לד,לב שמות כה,ב א כן לא
שמות לד,לד שמות לב,א א כן לא
שמות לה,ג בראשית מט,יא א לא חומש שונה
שמות לה,ג שמות יב,טז א כן לא
שמות לה,כה שמות טז,כג א כן לא
שמות לו,ז שמות לה,כה א כן לא
שמות לו,ז בראשית לא,מב א לא חומש שונה
שמות לט,לב שמות ח,יג א כן לא
שמות מ,לה בראשית מג,לד א לא חומש שונה
שמות מ,לה שמות כה,כב א כן לא
ויקרא א,א שמות מ,לה א לא חומש שונה
ויקרא א,א שמות יט,ג א לא חומש שונה
ויקרא א,א שמות ג,ד א לא חומש שונה
ויקרא א,טו ויקרא א,יא א כן כן
ויקרא ב,א שמות לב,לד א לא חומש שונה
ויקרא ד,יז ויקרא ד,ו א כן כן
ויקרא ה,ט ויקרא א,טו א כן לא
ויקרא ו,יד שמות י,כא א לא חומש שונה
ויקרא י,א ויקרא א,ז א כן לא
ויקרא י,ב שמות יט,ח א לא חומש שונה
ויקרא י,ג שמות כט,מג א לא חומש שונה
ויקרא י,יט ויקרא ט,ב א כן לא
ויקרא יא,ח שמות ל,כט א לא חומש שונה
ויקרא יא,כא בראשית ב,א א לא חומש שונה
ויקרא יא,לו ויקרא יא,לד א כן כן
ויקרא יג,ט שמות ד,ו א לא חומש שונה
ויקרא טו,יא ויקרא טו,ג א כן כן
ויקרא טו,יא ויקרא ו,כא א כן לא
ויקרא טז,ב שמות כה,כב א לא חומש שונה
ויקרא טז,י ויקרא יד,ז א כן לא
ויקרא טז,י שמות ג,א א לא חומש שונה
ויקרא טז,לב ויקרא טז,ג א כן כן
ויקרא יט,יא ויקרא ה,כב א כן לא
ויקרא יט,כ שמות כא,ד א לא חומש שונה
ויקרא יט,כ ויקרא יג,לו א כן לא
ויקרא כה,לג ויקרא כה,לב א כן כן
ויקרא כו,כא בראשית מז,ו א לא חומש שונה
ויקרא כו,כא בראשית יג,יב א לא חומש שונה
ויקרא כו,כה ויקרא כו,טו א כן כן
ויקרא כו,לה ויקרא כו,לד א כן כן
ויקרא כו,לה בראשית יא,כח א לא חומש שונה
ויקרא כו,לה בראשית לט,יב א לא חומש שונה
ויקרא כו,לה בראשית ה,ה א לא חומש שונה
ויקרא כו,מו ויקרא כה,א א כן לא
ויקרא כו,מו ויקרא כו,לה א כן כן
במדבר ג,יט בראשית מ,ד א לא חומש שונה
במדבר ג,כז במדבר ג,א א כן כן
במדבר ג,מט בראשית לא,מב א לא חומש שונה
במדבר ג,מט שמות ח,יג א לא חומש שונה
במדבר ג,מט בראשית לא,ב א לא חומש שונה
במדבר ד,י שמות כה,כח א לא חומש שונה
במדבר ד,כ במדבר ד,ה-טו א כן כן
במדבר ד,כ במדבר ד,ב א כן כן
במדבר ד,כב במדבר ד,ב א כן כן
במדבר ה,ו ויקרא ה,כא א לא חומש שונה
במדבר ו,ג בראשית מב,יז א לא חומש שונה
במדבר ו,ג שמות יב,מד א לא חומש שונה
במדבר ו,כא ויקרא כג,לח א לא חומש שונה
במדבר ו,כו ויקרא כו,ט א לא חומש שונה
במדבר ו,כו ויקרא כו,ט א לא חומש שונה
במדבר ז,ג ויקרא כג,מ א לא חומש שונה
במדבר ז,יג במדבר ז,יב א כן כן
במדבר ח,ז שמות ח,ד א לא חומש שונה
במדבר ח,כא במדבר ח,ז א כן כן
במדבר י,לא שמות יח,יט א לא חומש שונה
במדבר יא,ז במדבר יא,ו א כן כן
במדבר יא,ז שמות טז,לא א לא חומש שונה
במדבר יא,יב בראשית י,כו א לא חומש שונה
במדבר יא,כ במדבר יא,ה א כן כן
במדבר יא,כא שמות יט,כג א לא חומש שונה
במדבר יא,כא במדבר יא,כ א כן כן
במדבר יא,כח בראשית ח,ב א לא חומש שונה
במדבר יא,כח בראשית כג,ו א לא חומש שונה
במדבר יא,לה שמות יב,לז א לא חומש שונה
במדבר יא,לה שמות יט,ד א לא חומש שונה
במדבר יג,טז בראשית מא,מה א לא חומש שונה
במדבר יג,לג בראשית ו,ד א לא חומש שונה
במדבר יד,ט שמות טו,טו א לא חומש שונה
במדבר יד,יד שמות לב,יב א לא חומש שונה
במדבר יד,כ בראשית כג,יג א לא חומש שונה
במדבר יד,כב בראשית לא,ז א לא חומש שונה
במדבר יד,כב ויקרא כו,כו א לא חומש שונה
במדבר יד,מג בראשית לט,ד א לא חומש שונה
במדבר יד,מג שמות יג,כב א לא חומש שונה
במדבר טז,א בראשית יב,ה א לא חומש שונה
במדבר טז,ב במדבר א,טז א כן לא
במדבר טז,יג שמות יב,לב א לא חומש שונה
במדבר טז,יג בראשית כט,ל א לא חומש שונה
במדבר טז,טו בראשית מג,לד א לא חומש שונה
במדבר טז,טו בראשית כו,י א לא חומש שונה
במדבר טז,כח במדבר טז,יז א כן כן
במדבר יז,ה במדבר יז,ד א כן כן
במדבר יז,ה במדבר יז,ב א כן כן
במדבר יז,י במדבר טז,כא א כן לא
במדבר יז,יז במדבר יז,ו א כן כן
במדבר יז,כז במדבר טז,לג א כן לא
במדבר יז,כח ויקרא כא,יז א לא חומש שונה
במדבר יז,כח ויקרא כב,ג א לא חומש שונה
במדבר יח,ט במדבר ה,ח א כן לא
במדבר יח,יט ויקרא ב,יג א לא חומש שונה
במדבר יח,כז ויקרא כב,טו-טז א לא חומש שונה
במדבר כ,ח שמות יז,ו א לא חומש שונה
במדבר כ,ח במדבר יז,כה א כן לא
במדבר כ,י במדבר כ,ח א כן כן
במדבר כ,י במדבר כ,ח א כן כן
במדבר כא,א במדבר יג,יז א כן לא
במדבר כא,א במדבר יג,כט א כן לא
במדבר כא,א במדבר יד,מג א כן לא
במדבר כא,יד במדבר כ,יא א כן לא
במדבר כא,ל שמות יד,יא א לא חומש שונה
במדבר כב,ג בראשית כז,מו א לא חומש שונה
במדבר כב,לג בראשית מג,י א לא חומש שונה
במדבר כב,לג בראשית לא,מב א לא חומש שונה
במדבר כב,לג בראשית מג,יב א לא חומש שונה
במדבר כב,לג שמות יב,לב א לא חומש שונה
במדבר כה,ו ויקרא יח,ו א לא חומש שונה
במדבר ל,ב במדבר כט,לט א כן לא
במדבר ל,ג בראשית ח,י א לא חומש שונה
במדבר ל,יא במדבר ל,ז א כן כן
במדבר לא,ה במדבר לא,ב א כן כן
במדבר לא,נ שמות ל,יב א לא חומש שונה
במדבר לא,נ שמות ל,טז א לא חומש שונה
דברים א,א בראשית יב,ח א לא חומש שונה
דברים א,א שמות יד,ב א לא חומש שונה
דברים א,א במדבר ט,א א לא חומש שונה
דברים א,א שמות יב,א-ב א לא חומש שונה
דברים א,א ויקרא כה,א א לא חומש שונה
דברים א,א במדבר לג,מח א לא חומש שונה
דברים א,א שמות כג,לא א לא חומש שונה
דברים א,א במדבר לד,ג א לא חומש שונה
דברים א,א בראשית יג,ג א לא חומש שונה
דברים א,א בראשית לו,לט א לא חומש שונה
דברים א,ב במדבר יג,יז א לא חומש שונה
דברים א,ב במדבר יד,מ א לא חומש שונה
דברים א,ב במדבר יד,מד א לא חומש שונה
דברים א,ב במדבר יד,מה א לא חומש שונה
דברים א,ב במדבר י,לג א לא חומש שונה
דברים א,ב במדבר י,יא א לא חומש שונה
דברים א,ב במדבר י,יב א לא חומש שונה
דברים א,ב במדבר יא,א א לא חומש שונה
דברים א,ב במדבר י,כב א לא חומש שונה
דברים א,ב במדבר י,לג א לא חומש שונה
דברים א,ב במדבר יג,כו א לא חומש שונה
דברים א,מא במדבר יד,מ א לא חומש שונה
דברים ב,ד במדבר כ,כא א לא חומש שונה
דברים ב,ד במדבר כ,כ א לא חומש שונה
דברים ב,ד במדבר כ,כא א לא חומש שונה
דברים ב,יד במדבר יד,מד א לא חומש שונה
דברים ב,יד דברים א,מב א כן לא
דברים ב,יד דברים א,מא א כן לא
דברים ב,כ בראשית טו,כ א לא חומש שונה
דברים ב,כט במדבר כ,כא א לא חומש שונה
דברים ג,יא דברים ג,ב א כן כן
דברים ג,יג דברים ב,יט א כן לא
דברים ג,כד דברים ב,כה א כן לא
דברים ג,כד במדבר כ,י א לא חומש שונה
דברים ג,כד במדבר כ,יב א לא חומש שונה
דברים ד,ז שמות ב,כד א לא חומש שונה
דברים ד,ז שמות יד,י א לא חומש שונה
דברים ד,ז שמות יד,טו א לא חומש שונה
דברים ד,יא שמות יט,יז א לא חומש שונה
דברים ד,יא בראשית יח,א-ב א לא חומש שונה
דברים ד,לז שמות יב,יב א לא חומש שונה
דברים ד,לז שמות יג,כא א לא חומש שונה
דברים ה,ה דברים ה,ד א כן כן
דברים ה,ז בראשית לא,ל א לא חומש שונה
דברים ה,ז שמות כ,כב א לא חומש שונה
דברים ה,ז שמות כב,יט א לא חומש שונה
דברים ה,יא שמות כ,י א לא חומש שונה
דברים ה,יח בראשית יח,כג א לא חומש שונה
דברים ה,כז דברים ד,יד א כן לא
דברים ז,ז דברים ז,א א כן כן
דברים ז,יד ויקרא יג,כא א לא חומש שונה
דברים ז,כג בראשית כט,י א לא חומש שונה
דברים ז,כג בראשית לב,ג א לא חומש שונה
דברים ח,ט דברים ח,ח א כן כן
דברים ח,כ דברים ז,יב א כן לא
דברים ט,ג דברים ז,כב א כן לא
דברים ט,ג דברים ז,כב א כן לא
דברים ט,ה-ז דברים ט,ה א כן כן
דברים י,ו דברים ט,כ א כן לא
דברים י,ו במדבר לג,לא א לא חומש שונה
דברים י,ו במדבר יא,לה א לא חומש שונה
דברים י,ח שמות לב,כו א לא חומש שונה
דברים יא,ב דברים ח,ה א כן לא
דברים טו,ב ויקרא כג,ב א לא חומש שונה
דברים טו,יח דברים טו,י א כן כן
דברים טו,יט ויקרא כז,כו א לא חומש שונה
דברים טז,ט ויקרא כג,י א לא חומש שונה
דברים טז,יג ויקרא כג,מג א לא חומש שונה
דברים טז,כב דברים יב,ח א כן לא
דברים יז,יח דברים ו,ז א כן לא
דברים יח,יא בראשית לב,כו א לא חומש שונה
דברים יט,ו דברים יט,ג א כן כן
דברים כא,כג שמות כב,כז א לא חומש שונה
דברים כב,ו שמות כג,יט א לא חומש שונה
דברים כב,ו ויקרא כב,כח א לא חומש שונה
דברים כג,טו במדבר לא,ו א לא חומש שונה
דברים כד,ח במדבר יב,יד א לא חומש שונה
דברים כד,ט במדבר יב,טו א לא חומש שונה
דברים כד,טז שמות כ,ד א לא חומש שונה
דברים כה,יח במדבר כג,טו א לא חומש שונה
דברים כו,ה בראשית יב,א א לא חומש שונה
דברים כו,ה בראשית כ,יג א לא חומש שונה
דברים כח,כד בראשית יט,כד א לא חומש שונה
דברים כח,לז דברים ו,ז א כן לא
דברים כח,מ דברים ז,א א כן לא
דברים כח,מ בראשית יז,יא א לא חומש שונה
דברים כח,מ במדבר כא,ט א לא חומש שונה
דברים כח,סט ויקרא כו,מו א לא חומש שונה
דברים כט,ט דברים כט,א א כן כן
דברים כט,כד דברים ט,כח א כן לא
דברים כט,כד דברים ט,כה-כו א כן לא
דברים לב,א דברים יא,יז א כן לא
דברים לב,ה ויקרא כב,כה א לא חומש שונה
דברים לב,ח בראשית י,ה א לא חומש שונה
דברים לב,ח בראשית י,יט א לא חומש שונה
דברים לב,י במדבר יא,כב א לא חומש שונה
דברים לב,י שמות יג,כא א לא חומש שונה
דברים לב,טו דברים לב,ו א כן כן
דברים לב,טו דברים לב,ו א כן כן
דברים לב,יז ויקרא יז,ז א לא חומש שונה
דברים לב,יח בראשית י,כו א לא חומש שונה
דברים לב,יט-כ דברים לב,ה א כן כן
דברים לב,כד שמות כא,כב א לא חומש שונה
דברים לב,כח בראשית ל,לז א לא חומש שונה
דברים לב,כח ויקרא כז,לב א לא חומש שונה
דברים לב,ל דברים לב,ד א כן כן
דברים לב,לב דברים לב,כו א כן כן
דברים לב,לב דברים א,י א כן לא
דברים לב,לג דברים לב,כז א כן כן
דברים לב,לו שמות כג,ה א לא חומש שונה
דברים לב,לז דברים לב,כז א כן כן
דברים לב,מ בראשית יד,כב א לא חומש שונה
דברים לב,מב ויקרא יג,מה א לא חומש שונה
דברים לב,מג במדבר לה,לג א לא חומש שונה
דברים לב,מד דברים לא,יד א כן לא
דברים לג,א דברים לא,ל א כן לא
דברים לג,א דברים לב,א א כן לא
דברים לג,ב דברים ד,לג א כן לא
דברים לד,א דברים לב,מט א כן לא
דברים לד,א דברים לג,א א כן לא
דברים לד,י במדבר יב,ו-ז א לא חומש שונה

הפניה בין מקראות באותה פרשה

פרשה מקרא פרשה הפניה
בראשית בראשית א,א בראשית בראשית ב,ד
בראשית בראשית א,א בראשית בראשית א,ב
בראשית בראשית א,א בראשית בראשית א,לא
בראשית בראשית א,ב בראשית בראשית א,ט
בראשית בראשית א,ו בראשית בראשית א,ב
בראשית בראשית א,ט בראשית בראשית א,ב
בראשית בראשית א,יד בראשית בראשית א,ד
בראשית בראשית א,כא בראשית בראשית א,כ
בראשית בראשית א,כב בראשית בראשית א,כח
בראשית בראשית א,כז בראשית בראשית ב,כא
נח בראשית י,טו נח בראשית י,ה
וירא בראשית יח,א וירא בראשית יט,א
וירא בראשית יח,א וירא בראשית יט,ב
וירא בראשית יח,ה וירא בראשית יט,ח
וירא בראשית יח,יג וירא בראשית יח,יב
וירא בראשית יח,יד וירא בראשית יט,כד
וירא בראשית יח,טז וירא בראשית יט,א
וירא בראשית יח,טז וירא בראשית יח,יז
וירא בראשית יח,טז וירא בראשית יח,כב
וירא בראשית יח,כו וירא בראשית יח,כב
וירא בראשית יט,טו וירא בראשית יט,כג
וירא בראשית יט,ד וירא בראשית כ,ו
וירא בראשית כ,ז וירא בראשית כ,יח
וירא בראשית כב,א וירא בראשית כב,כ
וירא בראשית כב,א וירא בראשית כב,כג
וירא בראשית כב,א וירא בראשית כא,ל
חיי שרה בראשית כג,ד חיי שרה בראשית כג,יז-יט
חיי שרה בראשית כג,ט חיי שרה בראשית כג,יז
חיי שרה בראשית כג,יח חיי שרה בראשית כג,כ
חיי שרה בראשית כד,א חיי שרה בראשית כד,לה
חיי שרה בראשית כד,י חיי שרה בראשית כד,נד
חיי שרה בראשית כד,כ חיי שרה בראשית כד,יט
חיי שרה בראשית כד,כא חיי שרה בראשית כד,יט
חיי שרה בראשית כד,כב חיי שרה בראשית כד,כג
חיי שרה בראשית כד,כג חיי שרה בראשית כד,כה
חיי שרה בראשית כד,לה חיי שרה בראשית כד,א
תולדות בראשית כה,כ תולדות בראשית כה,כו
תולדות בראשית כה,כח תולדות בראשית כה,כג
תולדות בראשית כה,לב תולדות בראשית כה,לד
תולדות בראשית כה,לד תולדות בראשית כז,לו
תולדות בראשית כו,כג תולדות בראשית כו,כד
תולדות בראשית כו,כט תולדות בראשית כו,לא
תולדות בראשית כו,לד תולדות בראשית כז,א
תולדות בראשית כו,לד תולדות בראשית כז,מו
תולדות בראשית כז,יג תולדות בראשית כה,כג
תולדות בראשית כז,יט תולדות בראשית כז,כה
ויצא בראשית כח,יא ויצא בראשית כח,יח
ויצא בראשית כח,יב ויצא בראשית כח,יג
ויצא בראשית כח,יח ויצא בראשית לא,יג
ויצא בראשית כח,יח ויצא בראשית כח,כב
ויצא בראשית כח,כא ויצא בראשית כט,טו
ויצא בראשית כט,כז ויצא בראשית ל,כה
ויצא בראשית כט,לא ויצא בראשית ל,א
ויצא בראשית ל,ח ויצא בראשית לא,ל
ויצא בראשית ל,יא ויצא בראשית כט,לב
ויצא בראשית ל,יא ויצא בראשית כט,לג
ויצא בראשית ל,כד ויצא בראשית ל,כג
ויצא בראשית לא,כג ויצא בראשית ל,לו
ויצא בראשית לב,ב ויצא בראשית כח,טו
וישלח בראשית לב,כא וישלח בראשית לב,יט
וישלח בראשית לג,יח וישלח בראשית לד,ב
וישלח בראשית לו,יב וישלח בראשית לו,כב
וישלח בראשית לו,מ וישלח בראשית לו,מג
וישב בראשית לז,טו וישב בראשית לז,יד
וישב בראשית לז,כ וישב בראשית לז,כז
וישב בראשית לז,כ וישב בראשית לח,טז
וישב בראשית לז,כג וישב בראשית לז,לב
וישב בראשית לז,כג וישב בראשית לז,לג
וישב בראשית לז,כד וישב בראשית לז,כב
וישב בראשית לח,יד וישב בראשית לח,כא
וישב בראשית לח,טו וישב בראשית לח,יד
וישב בראשית לח,יז וישב בראשית לח,כג
וישב בראשית מ,יג וישב בראשית מ,כ
מקץ בראשית מא,ד-ה מקץ בראשית מא,ז
מקץ בראשית מא,י מקץ בראשית מא,מד
מקץ בראשית מא,י מקץ בראשית מא,א
מקץ בראשית מא,י מקץ בראשית מא,מג
מקץ בראשית מא,ל מקץ בראשית מא,כא
מקץ בראשית מא,לה מקץ בראשית מא,מט
מקץ בראשית מא,מד מקץ בראשית מא,מ
מקץ בראשית מב,ח מקץ בראשית מב,כג
מקץ בראשית מב,יב מקץ בראשית מב,ג
מקץ בראשית מב,יב מקץ בראשית מג,ז
מקץ בראשית מד,ה מקץ בראשית מד,טו
ויגש בראשית מה,כח ויגש בראשית מה,כו
ויחי בראשית מח,א-ב ויחי בראשית מח,יב
ויחי בראשית מח,א-ב ויחי בראשית מט,לג
ויחי בראשית מח,ח ויחי בראשית מח,י
ויחי בראשית מח,יא ויחי בראשית נ,כ
ויחי בראשית מט,יא ויחי בראשית מט,יב
ויחי בראשית מט,כח ויחי בראשית מט,א
ויחי בראשית מט,לג ויחי בראשית מח,ב
ויחי בראשית מט,לג ויחי בראשית מח,יב
ויחי בראשית נ,כג ויחי בראשית מח,יט
שמות שמות א,א שמות שמות א,ז
שמות שמות ב,יז שמות שמות ב,ו
שמות שמות ב,כג שמות שמות ג,א
שמות שמות ב,כג שמות שמות ד,יט
שמות שמות ב,כג שמות שמות ד,יט
שמות שמות ג,יא-יב שמות שמות ג,יח
שמות שמות ג,כב שמות שמות ג,כא
שמות שמות ד,יד שמות שמות ד,כד
שמות שמות ד,יט שמות שמות ב,טו
שמות שמות ד,יט שמות שמות ב,כג
שמות שמות ד,כז שמות שמות ד,יד
וארא שמות ו,ג וארא שמות ו,ד
וארא שמות ו,ל וארא שמות ו,יב
וארא שמות ו,ל וארא שמות ו,יד
וארא שמות ז,יד וארא שמות ט,ז
וארא שמות ז,כג וארא שמות ז,יג
וארא שמות ז,כג וארא שמות ח,יא
וארא שמות ז,כג וארא שמות ח,כח
וארא שמות ט,לד וארא שמות ט,כז
בא שמות י,יא בא שמות י,י
בא שמות יא,א בא שמות יא,ד
בא שמות יא,ד בא שמות יב,כט
בא שמות יא,ה בא שמות יב,כט
בא שמות יא,ח בא שמות יב,ל-לא
בא שמות יא,ח בא שמות י,כט
בא שמות יב,ג בא שמות יב,מו
בא שמות יב,יז בא שמות יב,לט
בא שמות יב,כא בא שמות יב,ג
בא שמות יב,נא בא שמות יג,ב
בא שמות יג,טו בא שמות יג,טז
בשלח שמות יג,יז בשלח שמות יג,יח
בשלח שמות יד,ה בשלח שמות טז,ג
בשלח שמות יד,ז בשלח שמות טו,ד
בשלח שמות טו,ח בשלח שמות יד,כא
בשלח שמות טו,יא בשלח שמות טו,ו
בשלח שמות טו,יא בשלח שמות יד,לא
בשלח שמות טו,יב בשלח שמות יד,כו
בשלח שמות טו,טז בשלח שמות טו,ו
בשלח שמות טו,כ בשלח שמות טז,לד
בשלח שמות טז,ד בשלח שמות טז,יח
בשלח שמות טז,ה בשלח שמות טז,כג
בשלח שמות טז,ו בשלח שמות טז,ג
בשלח שמות טז,טו בשלח שמות טז,לא
בשלח שמות טז,כב בשלח שמות טז,ה
בשלח שמות יז,טו בשלח שמות יז,יד
בשלח שמות יז,טז בשלח שמות יז,טו
יתרו שמות יח,יג יתרו שמות יח,ה
יתרו שמות יח,יג יתרו שמות יט,א-ב
יתרו שמות יח,יט יתרו שמות יח,כג
יתרו שמות יח,יט יתרו שמות יח,כב
יתרו שמות יח,יט יתרו שמות יח,כב
יתרו שמות יט,ח יתרו שמות יט,ט
יתרו שמות יט,יג יתרו שמות יט,יב
יתרו שמות יט,כג יתרו שמות יט,יב
יתרו שמות יט,כג יתרו שמות יט,כד
יתרו שמות יט,כג יתרו שמות יט,יב
יתרו שמות יט,כג יתרו שמות יט,כא
יתרו שמות יט,כג יתרו שמות יט,כד
יתרו שמות כ,ז יתרו שמות כ,י
משפטים שמות כא,ב משפטים שמות כב,ב
משפטים שמות כא,ח משפטים שמות כא,ז
משפטים שמות כא,יג משפטים שמות כא,טז
משפטים שמות כא,כח משפטים שמות כב,ל
משפטים שמות כב,ו משפטים שמות כב,ט
משפטים שמות כב,כ משפטים שמות כג,ט
משפטים שמות כב,כה משפטים שמות כב,כד
משפטים שמות כב,כו משפטים שמות כב,כא
משפטים שמות כב,כו משפטים שמות כב,כב
משפטים שמות כג,ז משפטים שמות כא,יג
משפטים שמות כד,א משפטים שמות כד,טז
משפטים שמות כד,א משפטים שמות כד,יב
משפטים שמות כד,ז משפטים שמות כד,ד
משפטים שמות כד,יא משפטים שמות כד,ה
תרומה שמות כה,ט תרומה שמות כה,מ
תרומה שמות כה,י תרומה שמות כה,ח
תרומה שמות כה,לא תרומה שמות כו,לה
תרומה שמות כה,לא תרומה שמות כה,לה
תרומה שמות כה,לז תרומה שמות כו,לה
תרומה שמות כו,לא תרומה שמות כו,לו
תצוה שמות כח,יב תצוה שמות כח,לו
כי תשא שמות לב,ד כי תשא שמות לב,כד
כי תשא שמות לב,ד כי תשא שמות לב,כה
כי תשא שמות לג,יב כי תשא שמות לב,לד
כי תשא שמות לג,יב כי תשא שמות לב,לד
כי תשא שמות לג,יב כי תשא שמות לג,טז
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לג,טז
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לג,יד
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לד,ו
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לד,י
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לג,טז
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לד,י
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לד,ל
כי תשא שמות לד,ה כי תשא שמות לג,כא
כי תשא שמות לד,ה כי תשא שמות לג,יט
כי תשא שמות לד,י כי תשא שמות לד,ל
כי תשא שמות לד,י כי תשא שמות לד,לה
כי תשא שמות לד,כז כי תשא שמות לד,יא
כי תשא שמות לד,כח כי תשא שמות לד,א
כי תשא שמות לד,לד כי תשא שמות לב,א
ויקהל שמות לו,ז ויקהל שמות לה,כה
ויקרא ויקרא א,ג ויקרא ויקרא ג,א
ויקרא ויקרא א,טו ויקרא ויקרא א,יא
ויקרא ויקרא ד,יז ויקרא ויקרא ד,ו
ויקרא ויקרא ה,ט ויקרא ויקרא א,טו
ויקרא ויקרא ה,יז ויקרא ויקרא ה,יח
צו ויקרא ו,ב צו ויקרא ז,טז
צו ויקרא ו,ג צו ויקרא ו,ד
שמיני ויקרא י,יט שמיני ויקרא ט,ב
שמיני ויקרא יא,כו שמיני ויקרא יא,לט
שמיני ויקרא יא,לו שמיני ויקרא יא,לד
תזריע ויקרא יג,ב תזריע ויקרא יג,כט
תזריע ויקרא יג,לא תזריע ויקרא יג,לז
מצורע ויקרא יד,מא מצורע ויקרא יד,מג
מצורע ויקרא טו,יא מצורע ויקרא טו,ג
אחרי מות ויקרא טז,ו אחרי מות ויקרא טז,יא
אחרי מות ויקרא טז,לב אחרי מות ויקרא טז,ג
אחרי מות ויקרא יח,ה אחרי מות ויקרא יח,כט
אמור ויקרא כא,א אמור ויקרא כא,יד
אמור ויקרא כא,ז אמור ויקרא כא,טו
בהר ויקרא כה,לג בהר ויקרא כה,לב
בחוקותי ויקרא כו,יט בחוקותי ויקרא כו,כו
בחוקותי ויקרא כו,כה בחוקותי ויקרא כו,טו
בחוקותי ויקרא כו,לה בחוקותי ויקרא כו,לד
בחוקותי ויקרא כו,מו בחוקותי ויקרא כו,לה
במדבר במדבר א,א במדבר במדבר ג,א
במדבר במדבר א,א במדבר במדבר ג,ב
במדבר במדבר א,א במדבר במדבר ג,ד
במדבר במדבר א,מז במדבר במדבר א,מט
במדבר במדבר א,מז במדבר במדבר א,נ
במדבר במדבר ג,א במדבר במדבר ג,כז
במדבר במדבר ג,כז במדבר במדבר ג,א
במדבר במדבר ד,כ במדבר במדבר ד,ה-טו
נשא במדבר ו,כג נשא במדבר ו,כד
נשא במדבר ו,כג נשא במדבר ו,כז
נשא במדבר ז,יג נשא במדבר ז,יב
בהעלותך במדבר ח,כא בהעלותך במדבר ח,ז
בהעלותך במדבר י,לג בהעלותך במדבר יא,א
בהעלותך במדבר יא,ז בהעלותך במדבר יא,ו
בהעלותך במדבר י,ז בהעלותך במדבר יא,א
בהעלותך במדבר יא,כ בהעלותך במדבר יא,ה
בהעלותך במדבר יא,כא בהעלותך במדבר יא,כ
בהעלותך במדבר יא,לה בהעלותך במדבר יב,טז
שלח במדבר יג,כב שלח במדבר יד,כד
שלח במדבר יג,כב שלח במדבר יג,לג
שלח במדבר יד,יד שלח במדבר יד,טז
קרח במדבר טז,כח קרח במדבר טז,יז
קרח במדבר יז,ה קרח במדבר יז,ד
קרח במדבר יז,ה קרח במדבר יז,ב
קרח במדבר יז,י קרח במדבר טז,כא
קרח במדבר יז,יז קרח במדבר יז,ו
קרח במדבר יז,כז קרח במדבר טז,לג
קרח במדבר יז,כח קרח במדבר יח,ז
קרח במדבר יז,כח קרח במדבר יח,ד
קרח במדבר יז,כח קרח במדבר יח,ז
קרח במדבר יח,א קרח במדבר יח,ד
קרח במדבר יח,א קרח במדבר יח,ז
קרח במדבר יח,יב קרח במדבר יח,ל
חוקת במדבר יט,ב חוקת במדבר יט,יד
חוקת במדבר כ,י חוקת במדבר כ,ח
חוקת במדבר כ,י חוקת במדבר כ,ח
חוקת במדבר כ,י חוקת במדבר כ,יב
חוקת במדבר כא,יד חוקת במדבר כ,יא
חוקת במדבר כא,יד חוקת במדבר כא,יז
בלק במדבר כב,כה בלק במדבר כג,ג
מטות במדבר ל,יא מטות במדבר ל,ז
מטות במדבר לא,ה מטות במדבר לא,ב
דברים דברים א,ב דברים דברים א,מג
דברים דברים א,ב דברים דברים ב,יד
דברים דברים א,ב דברים דברים ב,א
דברים דברים א,ב דברים דברים א,יט
דברים דברים א,ב דברים דברים ב,א-ז
דברים דברים א,ב דברים דברים א,יט
דברים דברים ב,ד דברים דברים ב,כט
דברים דברים ב,ד דברים דברים ב,ו
דברים דברים ב,ד דברים דברים ב,כט
דברים דברים ב,ה דברים דברים ב,ט
דברים דברים ב,ה דברים דברים ב,יט
דברים דברים ב,ה דברים דברים ב,ט
דברים דברים ב,ה דברים דברים ב,יט
דברים דברים ב,יד דברים דברים א,מב
דברים דברים ב,יד דברים דברים א,מא
דברים דברים ב,כ דברים דברים ג,יג
דברים דברים ג,יא דברים דברים ג,ב
דברים דברים ג,יג דברים דברים ב,יט
ואתחנן דברים ג,כד ואתחנן דברים ג,כז
ואתחנן דברים ג,כט ואתחנן דברים ד,ג-ד
ואתחנן דברים ד,יא ואתחנן דברים ה,כא
ואתחנן דברים ה,ה ואתחנן דברים ה,ד
ואתחנן דברים ה,ה ואתחנן דברים ה,ו
ואתחנן דברים ה,יא ואתחנן דברים ז,יא
ואתחנן דברים ה,יח ואתחנן דברים ה,כא
ואתחנן דברים ה,כז ואתחנן דברים ד,יד
ואתחנן דברים ז,ז ואתחנן דברים ז,א
עקב דברים ח,ז עקב דברים ח,יד
עקב דברים ח,ט עקב דברים ח,ח
עקב דברים ח,כ עקב דברים ז,יב
עקב דברים ט,ג עקב דברים ז,כב
עקב דברים ט,ג עקב דברים ז,כב
עקב דברים ט,ה-ז עקב דברים ט,ה
עקב דברים ט,כה-כו עקב דברים ט,כז-כח
עקב דברים י,ו עקב דברים ט,כ
עקב דברים יא,ב עקב דברים ח,ה
ראה דברים יא,כו ראה דברים יא,כט
ראה דברים טו,יח ראה דברים טו,י
שופטים דברים יט,ו שופטים דברים יט,ג
שופטים דברים כא,ה שופטים דברים כא,ז-ח
כי תצא דברים כא,יד כי תצא דברים כד,ז
כי תצא דברים כג,א כי תצא דברים כג,ג
כי תבוא דברים כו,ב כי תבוא דברים כו,יא
כי תבוא דברים כו,יח כי תבוא דברים כז,יט
כי תבוא דברים כו,כא כי תבוא דברים כז,כב
האזינו דברים לב,ד האזינו דברים לב,טו
האזינו דברים לב,טו האזינו דברים לב,ו
האזינו דברים לב,טו האזינו דברים לב,ו
האזינו דברים לב,יט-כ האזינו דברים לב,ה
האזינו דברים לב,ל האזינו דברים לב,ד
האזינו דברים לב,לב האזינו דברים לב,כו
האזינו דברים לב,לג האזינו דברים לב,כז
האזינו דברים לב,לז האזינו דברים לב,כז
וזאת הברכה דברים לד,א וזאת הברכה דברים לג,א