פירוש הרשב"ם עה"ת : בחינת סדר ההפניות הפנים-מקראיות מחומש בראשית לתורה

בחינת סדר ההפניות היוצאות מחומש בראשית לתורה

פרשה מקרא פרשה הפניה הפניה קדימה/אחורה חומש זהה פרק זהה בחומש אותה פרשה
בראשית בראשית א,א בראשית בראשית ב,ד ק כן לא כן
בראשית בראשית א,א בראשית בראשית א,ב ק כן כן כן
בראשית בראשית א,א נח בראשית י,י ק כן לא לא
בראשית בראשית א,א נח בראשית ט,יח ק כן לא לא
בראשית בראשית א,א וישלח בראשית לה,כב ק כן לא לא
בראשית בראשית א,א ויחי בראשית מט,ד ק כן לא לא
בראשית בראשית א,א יתרו שמות כ,ז ק לא חומש שונה לא
בראשית בראשית א,א יתרו שמות כ,י ק לא חומש שונה לא
בראשית בראשית א,א בראשית בראשית א,לא ק כן כן כן
בראשית בראשית א,ב בראשית בראשית א,ט ק כן כן כן
בראשית בראשית א,ב בשלח שמות יד,כא ק לא חומש שונה לא
בראשית בראשית א,ד שמות שמות ב,ב ק לא חומש שונה לא
בראשית בראשית א,ד שמות שמות ב,ב ק לא חומש שונה לא
בראשית בראשית א,ה נח בראשית ח,כב ק כן לא לא
בראשית בראשית א,ה שלח במדבר יג,טז ק לא חומש שונה לא
בראשית בראשית א,ה שלח במדבר יג,ח ק לא חומש שונה לא
בראשית בראשית א,ה מקץ בראשית מא,מה ק כן לא לא
בראשית בראשית א,ו בראשית בראשית א,ב א כן כן כן
בראשית בראשית א,ט בראשית בראשית א,ב א כן כן כן
בראשית בראשית א,יד בהעלותך במדבר ט,ו ק לא חומש שונה לא
בראשית בראשית א,יד בראשית בראשית א,ד א כן כן כן
בראשית בראשית א,כא בראשית בראשית א,כ א כן כן כן
בראשית בראשית א,כב בראשית בראשית א,כח ק כן כן כן
בראשית בראשית א,כב בא שמות יב,ג ק לא חומש שונה לא
בראשית בראשית א,כד בלק במדבר כד,ג ק לא חומש שונה לא
בראשית בראשית א,כז בראשית בראשית ב,כא ק כן לא כן
בראשית בראשית א,כח מטות במדבר לב,כט ק לא חומש שונה לא
בראשית בראשית א,כט לך לך בראשית יד,כב ק כן לא לא
בראשית בראשית א,כט חיי שרה בראשית כג,יג ק כן לא לא
בראשית בראשית א,ל נח בראשית ט,ג ק כן לא לא
בראשית בראשית ד,ג כי תשא שמות לב,לד ק לא חומש שונה לא
בראשית בראשית ה,לא בא שמות יב,מ ק לא חומש שונה לא
נח בראשית י,טו נח בראשית י,ה א כן כן כן
נח בראשית יא,ד דברים דברים א,כח ק לא חומש שונה לא
נח בראשית יא,ד בראשית בראשית א,כח א כן לא לא
לך לך בראשית טו,טז יתרו שמות כ,ד ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית יח,א משפטים שמות כג,כא ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית יח,א שמות שמות ג,ב ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית יח,א שמות שמות ג,ד ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית יח,א וירא בראשית יט,א ק כן לא כן
וירא בראשית יח,א וירא בראשית יט,ב ק כן לא כן
וירא בראשית יח,ה וירא בראשית יט,ח ק כן לא כן
וירא בראשית יח,ו תצוה שמות כט,ב ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית יח,ט בראשית בראשית ג,ט א כן לא לא
וירא בראשית יח,ט בלק במדבר כב,ט ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית יח,י שמות שמות א,יט ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית יח,יג וירא בראשית יח,יב א כן כן כן
וירא בראשית יח,יד וירא בראשית יט,כד ק כן לא כן
וירא בראשית יח,טו משפטים שמות כג,כד ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית יח,טו ראה דברים טו,ז-ח ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית יח,טז וירא בראשית יט,א ק כן לא כן
וירא בראשית יח,טז וירא בראשית יח,יז ק כן כן כן
וירא בראשית יח,טז וירא בראשית יח,כב ק כן כן כן
וירא בראשית יח,יז נח בראשית י,יט א כן לא לא
וירא בראשית יח,כ לך לך בראשית יג,יג א כן לא לא
וירא בראשית יח,כג האזינו דברים לב,כג ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית יח,כו וירא בראשית יח,כב א כן כן כן
וירא בראשית יט,יא וארא שמות ז,יח ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית יט,יא וארא שמות ז,כד ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית יט,יג האזינו דברים לב,כד ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית יט,טו וירא בראשית יט,כג ק כן כן כן
וירא בראשית יט,יז וישלח בראשית לב,לא ק כן לא לא
וירא בראשית כ,ד וירא בראשית כ,ו ק כן לא כן
וירא בראשית כ,ז וירא בראשית כ,יח ק כן כן כן
וירא בראשית כ,יג לך לך בראשית יב,א א כן לא לא
וירא בראשית כ,יג כי תבוא דברים כו,ה ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית כ,טז לך לך בראשית יב,טז א כן לא לא
וירא בראשית כ,טז וישלח בראשית לד,יב ק כן לא לא
וירא בראשית כ,טז חיי שרה בראשית כד,נג ק כן לא לא
וירא בראשית כ,טז בא שמות י,ה ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית כא,יב לך לך בראשית טו,יג א כן לא לא
וירא בראשית כא,כ ויחי בראשית מט,כג ק כן לא לא
וירא בראשית כא,כא לך לך בראשית טז,יב א כן לא לא
וירא בראשית כב,א לך לך בראשית טו,א א כן לא לא
וירא בראשית כב,א וירא בראשית כב,כ ק כן כן כן
וירא בראשית כב,א וירא בראשית כב,כג ק כן כן כן
וירא בראשית כב,א שופטים דברים כ,טז ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית כב,א בשלח שמות יז,ז ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית כב,א בשלח שמות יז,ז ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית כב,א וירא בראשית כא,ל א כן לא כן
וירא בראשית כב,ב בא שמות י,כא ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית כב,ו האזינו דברים לב,מב ק לא חומש שונה לא
וירא בראשית כב,יג שמות שמות ה,א ק לא חומש שונה לא
חיי שרה בראשית כג,ב חוקת במדבר כא,כח ק לא חומש שונה לא
חיי שרה בראשית כג,ד חיי שרה בראשית כג,יז-יט ק כן כן כן
חיי שרה בראשית כג,ט לך לך בראשית יג,י א כן לא לא
חיי שרה בראשית כג,ט חיי שרה בראשית כג,יז ק כן כן כן
חיי שרה בראשית כג,יח בחוקותי ויקרא כז,ט ק לא חומש שונה לא
חיי שרה בראשית כג,יח חיי שרה בראשית כג,כ ק כן כן כן
חיי שרה בראשית כד,א חיי שרה בראשית כד,לה ק כן כן כן
חיי שרה בראשית כד,א נח בראשית ט,יח א כן לא לא
חיי שרה בראשית כד,י חיי שרה בראשית כד,נד ק כן כן כן
חיי שרה בראשית כד,כ חיי שרה בראשית כד,יט א כן כן כן
חיי שרה בראשית כד,כ ויצא בראשית כט,י ק כן לא לא
חיי שרה בראשית כד,כא חיי שרה בראשית כד,יט א כן כן כן
חיי שרה בראשית כד,כב חיי שרה בראשית כד,כג ק כן כן כן
חיי שרה בראשית כד,כב בשלח שמות יד,טז ק לא חומש שונה לא
חיי שרה בראשית כד,כג כי תצא דברים כה,א ק לא חומש שונה לא
חיי שרה בראשית כד,כג ויצא בראשית לא,לו ק כן לא לא
חיי שרה בראשית כד,כג שופטים דברים יז,ח ק לא חומש שונה לא
חיי שרה בראשית כד,כג לך לך בראשית טו,יד א כן לא לא
חיי שרה בראשית כד,כג וישלח בראשית לב,יד ק כן לא לא
חיי שרה בראשית כד,כג חיי שרה בראשית כד,כה ק כן כן כן
חיי שרה בראשית כד,כג ויצא בראשית לא,לה ק כן לא לא
חיי שרה בראשית כד,כג שמות שמות ד,כא ק לא חומש שונה לא
חיי שרה בראשית כד,לה חיי שרה בראשית כד,א א כן כן כן
חיי שרה בראשית כד,נג מטות במדבר לא,נ ק לא חומש שונה לא
חיי שרה בראשית כד,נג שמות שמות ג,כב ק לא חומש שונה לא
חיי שרה בראשית כד,ס וירא בראשית כב,יז א כן לא לא
חיי שרה בראשית כד,סב נח בראשית י,יט א כן לא לא
חיי שרה בראשית כד,סב לך לך בראשית טז,ז א כן לא לא
חיי שרה בראשית כד,סב וירא בראשית כ,א א כן לא לא
חיי שרה בראשית כד,סג בראשית בראשית ב,ה א כן לא לא
חיי שרה בראשית כד,סה וישב בראשית לז,יט ק כן לא לא
חיי שרה בראשית כה,ח לך לך בראשית טו,טו א כן לא לא
חיי שרה בראשית כה,יב תולדות בראשית כה,יט ק כן כן לא
חיי שרה בראשית כה,יז לך לך בראשית טז,טז א כן לא לא
חיי שרה בראשית כה,יז לך לך בראשית יז,כה א כן לא לא
חיי שרה בראשית כה,יח לך לך בראשית טז,יב א כן לא לא
תולדות בראשית כה,יט חיי שרה בראשית כה,יב א כן כן לא
תולדות בראשית כה,יט וירא בראשית כא,יב א כן לא לא
תולדות בראשית כה,כ תולדות בראשית כה,כו ק כן כן כן
תולדות בראשית כה,כב יתרו שמות יח,טו ק לא חומש שונה לא
תולדות בראשית כה,כד ויצא בראשית כט,כה ק כן לא לא
תולדות בראשית כה,כד מקץ בראשית מא,ז ק כן לא לא
תולדות בראשית כה,כז בראשית בראשית ד,כ א כן לא לא
תולדות בראשית כה,כח תולדות בראשית כה,כג א כן כן כן
תולדות בראשית כה,לא ויצא בראשית לא,מו ק כן לא לא
תולדות בראשית כה,לב תולדות בראשית כה,לד ק כן כן כן
תולדות בראשית כה,לד תולדות בראשית כז,לו ק כן לא כן
תולדות בראשית כה,לד שלח במדבר טו,לא ק לא חומש שונה לא
תולדות בראשית כה,לד וישלח בראשית לג,יט ק כן לא לא
תולדות בראשית כו,א לך לך בראשית יב,י א כן לא לא
תולדות בראשית כו,א בשלח שמות יג,יז ק לא חומש שונה לא
תולדות בראשית כו,ג לך לך בראשית יב,א א כן לא לא
תולדות בראשית כו,ה וירא בראשית כב,יח א כן לא לא
תולדות בראשית כו,ה לך לך בראשית יז,ט א כן לא לא
תולדות בראשית כו,ה וירא בראשית כא,ד א כן לא לא
תולדות בראשית כו,ח וישב בראשית לט,יז ק כן לא לא
תולדות בראשית כו,ח וישב בראשית לט,יד ק כן לא לא
תולדות בראשית כו,טו נח בראשית ט,יח א כן לא לא
תולדות בראשית כו,כג תולדות בראשית כו,כד ק כן כן כן
תולדות בראשית כו,כו שלח במדבר יג,ב ק לא חומש שונה לא
תולדות בראשית כו,כח וירא בראשית כא,כג א כן לא לא
תולדות בראשית כו,כט חיי שרה בראשית כד,לא א כן לא לא
תולדות בראשית כו,כט תולדות בראשית כו,לא ק כן כן כן
תולדות בראשית כו,לד תולדות בראשית כז,א ק כן לא כן
תולדות בראשית כו,לד תולדות בראשית כז,מו ק כן לא כן
תולדות בראשית כו,לד האזינו דברים לב,לב ק לא חומש שונה לא
תולדות בראשית כז,ג לך לך בראשית יב,יא א כן לא לא
תולדות בראשית כז,ג וישב בראשית מ,כב ק כן לא לא
תולדות בראשית כז,ג לך לך בראשית טז,יא א כן לא לא
תולדות בראשית כז,ז נח בראשית י,ט א כן לא לא
תולדות בראשית כז,יב כי תבוא דברים כח,כט ק לא חומש שונה לא
תולדות בראשית כז,יג תולדות בראשית כה,כג א כן לא כן
תולדות בראשית כז,יט תולדות בראשית כז,כה ק כן כן כן
תולדות בראשית כז,כט ויחי בראשית מט,ח ק כן לא לא
תולדות בראשית כז,לו ויצא בראשית כט,טו ק כן לא לא
תולדות בראשית כח,ט בשלח שמות טו,כ ק לא חומש שונה לא
תולדות בראשית כח,ט פנחס במדבר כו,נט ק לא חומש שונה לא
תולדות בראשית כח,ט וישלח בראשית לו,כב ק כן לא לא
תולדות בראשית כח,ט וישלח בראשית לו,כ ק כן לא לא
ויצא בראשית כח,יא ויצא בראשית כח,יח ק כן כן כן
ויצא בראשית כח,יב ויצא בראשית כח,יג ק כן כן כן
ויצא בראשית כח,יב יתרו שמות כ,יז ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית כח,יב תרומה שמות כה,מ ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית כח,יב לך לך בראשית יב,ז א כן לא לא
ויצא בראשית כח,טז שמות שמות ב,יד ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית כח,יח נשא במדבר ז,א ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית כח,יח ויצא בראשית לא,יג ק כן לא כן
ויצא בראשית כח,יח ויצא בראשית כח,כב ק כן כן כן
ויצא בראשית כח,כא ויצא בראשית כט,טו ק כן לא כן
ויצא בראשית כט,כה מקץ בראשית מא,ז ק כן לא לא
ויצא בראשית כט,כז ויצא בראשית ל,כה ק כן לא כן
ויצא בראשית כט,ל בא שמות יב,לב ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית כט,ל בלק במדבר כב,לג ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית כט,לא ויצא בראשית ל,א ק כן לא כן
ויצא בראשית ל,א ויחי בראשית מח,ז ק כן לא לא
ויצא בראשית ל,ח ויצא בראשית לא,ל ק כן לא כן
ויצא בראשית ל,יא ויצא בראשית כט,לב א כן לא כן
ויצא בראשית ל,יא ויצא בראשית כט,לג א כן לא כן
ויצא בראשית ל,כא פנחס במדבר כו,מו ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית ל,כג כי תצא דברים כב,ב ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית ל,כד ויצא בראשית ל,כג א כן כן כן
ויצא בראשית ל,ל וישלח בראשית לג,יד ק כן לא לא
ויצא בראשית ל,לא-לב כי תשא שמות לד,ח ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית ל,לא-לב וירא בראשית כב,ט א כן לא לא
ויצא בראשית ל,לז בחוקותי ויקרא כז,לב ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית ל,לז בלק במדבר כב,כז ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית ל,לז קרח במדבר יח,כו ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית ל,לח פנחס במדבר כז,א ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית לא,א לך לך בראשית יג,ב א כן לא לא
ויצא בראשית לא,ז בחוקותי ויקרא כו,כו ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית לא,כג ויצא בראשית ל,לו א כן לא כן
ויצא בראשית לא,מט בראשית בראשית א,כב א כן לא לא
ויצא בראשית לא,מט וישלח בראשית לה,יא ק כן לא לא
ויצא בראשית לא,נא בשלח שמות טו,ד ק לא חומש שונה לא
ויצא בראשית לב,ב ויצא בראשית כח,טו א כן לא כן
וישלח בראשית לב,ז שמות שמות ד,יד ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,ח פנחס במדבר כה,יז ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,ח לך לך בראשית טז,ד א כן לא לא
וישלח בראשית לב,ח מטות במדבר לא,מב ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,ט וירא בראשית יט,כג א כן לא לא
וישלח בראשית לב,י ויצא בראשית כח,יג א כן לא לא
וישלח בראשית לב,יג כי תשא שמות לב,יב ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,יג כי תשא שמות לב,יד ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,יג שלח במדבר יד,טז ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,יג שלח במדבר יד,כ ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,כא וישלח בראשית לב,יט א כן כן כן
וישלח בראשית לב,כו בלק במדבר כב,כד ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,כו ויקרא ויקרא ה,כא ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,כו פקודי שמות מ,כד ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,כט שמות שמות ד,יג ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,כט שמות שמות ד,יד ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,כט שמות שמות ד,יד ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,כט שמות שמות ד,כד ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,כט בלק במדבר כב,כב ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,כט בלק במדבר כב,כה ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,כט בלק במדבר כג,ג ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לב,לב ויצא בראשית כט,כה א כן לא לא
וישלח בראשית לג,יח חוקת במדבר כא,כו ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לג,יח וישלח בראשית לד,ב ק כן לא כן
וישלח בראשית לג,יח בראשית בראשית ד,יז א כן לא לא
וישלח בראשית לד,יט משפטים שמות כב,כח ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לד,יט משפטים שמות כג,כד ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לד,ל שמות שמות ה,כא ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לה,יז ויצא בראשית ל,כד א כן לא לא
וישלח בראשית לה,כב ויחי בראשית מט,ד ק כן לא לא
וישלח בראשית לו,ב תולדות בראשית כו,לד א כן לא לא
וישלח בראשית לו,ב תולדות בראשית כח,ט א כן לא לא
וישלח בראשית לו,יב תולדות בראשית כח,ט א כן לא לא
וישלח בראשית לו,יב בשלח שמות טו,כ ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לו,יב וישלח בראשית לו,כב ק כן כן כן
וישלח בראשית לו,כ דברים דברים ב,יב ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לו,כב תולדות בראשית כח,ט א כן לא לא
וישלח בראשית לו,כב בשלח שמות טו,כ ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לו,כד נח בראשית י,כג א כן לא לא
וישלח בראשית לו,כד וישב בראשית לח,יא ק כן לא לא
וישלח בראשית לו,כד בשלח שמות טו,א ק לא חומש שונה לא
וישלח בראשית לו,מ וישלח בראשית לו,מג ק כן כן כן
וישב בראשית לז,ב בראשית בראשית ה,לב א כן לא לא
וישב בראשית לז,ב בראשית בראשית ו,ח-ט א כן לא לא
וישב בראשית לז,ב נח בראשית י,א א כן לא לא
וישב בראשית לז,ב נח בראשית י,ה א כן לא לא
וישב בראשית לז,ב וישלח בראשית לו,ו א כן לא לא
וישב בראשית לז,ב וישלח בראשית לו,ט א כן לא לא
וישב בראשית לז,ב וישלח בראשית לה,כב א כן לא לא
וישב בראשית לז,ב וישלח בראשית לה,כו-כז א כן לא לא
וישב בראשית לז,ב עקב דברים י,כב ק לא חומש שונה לא
וישב בראשית לז,ב ויגש בראשית מה,ו ק כן לא לא
וישב בראשית לז,יא ויגש בראשית מה,כא ק כן לא לא
וישב בראשית לז,יא ויגש בראשית מה,כח ק כן לא לא
וישב בראשית לז,טו וישב בראשית לז,יד א כן כן כן
וישב בראשית לז,יח פנחס במדבר כה,יח ק לא חומש שונה לא
וישב בראשית לז,יט חיי שרה בראשית כד,סה א כן לא לא
וישב בראשית לז,כ וישב בראשית לז,כז ק כן כן כן
וישב בראשית לז,כ וישב בראשית לח,טז ק כן לא כן
וישב בראשית לז,כ שמות שמות א,י ק לא חומש שונה לא
וישב בראשית לז,כ ראה דברים יא,כו ק לא חומש שונה לא
וישב בראשית לז,כג וישב בראשית לז,לב ק כן כן כן
וישב בראשית לז,כג וישב בראשית לז,לג ק כן כן כן
וישב בראשית לז,כד וישב בראשית לז,כב א כן כן כן
וישב בראשית לז,כח ויגש בראשית מה,ד ק כן לא לא
וישב בראשית לח,ט משפטים שמות כא,יא ק לא חומש שונה לא
וישב בראשית לח,ט מסעי במדבר לה,יד ק לא חומש שונה לא
וישב בראשית לח,יד וישב בראשית לח,כא ק כן כן כן
וישב בראשית לח,טו וישב בראשית לח,יד א כן כן כן
וישב בראשית לח,יז וישלח בראשית לב,יט א כן לא לא
וישב בראשית לח,יז וישב בראשית לח,כג ק כן כן כן
וישב בראשית לח,כא כי תצא דברים כג,יח ק לא חומש שונה לא
וישב בראשית מ,ד בהר ויקרא כה,כט ק לא חומש שונה לא
וישב בראשית מ,ד חיי שרה בראשית כד,נה א כן לא לא
וישב בראשית מ,י קרח במדבר יז,כג ק לא חומש שונה לא
וישב בראשית מ,יג במדבר במדבר א,ב ק לא חומש שונה לא
וישב בראשית מ,יג וישב בראשית מ,כ ק כן כן כן
וישב בראשית מ,יג כי תבוא דברים כח,סח ק לא חומש שונה לא
מקץ בראשית מא,א בהר ויקרא כה,כט-ל ק לא חומש שונה לא
מקץ בראשית מא,א חיי שרה בראשית כד,נה א כן לא לא
מקץ בראשית מא,א בא שמות יג,י ק לא חומש שונה לא
מקץ בראשית מא,א בא שמות יב,ו ק לא חומש שונה לא
מקץ בראשית מא,ד-ה מקץ בראשית מא,ז ק כן כן כן
מקץ בראשית מא,ז ויצא בראשית כט,כה א כן לא לא
מקץ בראשית מא,י לך לך בראשית יד,יח א כן לא לא
מקץ בראשית מא,י בלק במדבר כד,ז ק לא חומש שונה לא
מקץ בראשית מא,י מקץ בראשית מא,מד ק כן כן כן
מקץ בראשית מא,י מקץ בראשית מא,א א כן כן כן
מקץ בראשית מא,י מקץ בראשית מא,מג ק כן כן כן
מקץ בראשית מא,ל מקץ בראשית מא,כא א כן כן כן
מקץ בראשית מא,לה מקץ בראשית מא,מט ק כן כן כן
מקץ בראשית מא,מב ויגש בראשית מה,ח ק כן לא לא
מקץ בראשית מא,מד מקץ בראשית מא,מ א כן כן כן
מקץ בראשית מא,מה שלח במדבר יג,טז ק לא חומש שונה לא
מקץ בראשית מא,מז בהר ויקרא כה,כא ק לא חומש שונה לא
מקץ בראשית מא,נ ויחי בראשית מח,ה ק כן לא לא
מקץ בראשית מא,נ ויחי בראשית מח,ו ק כן לא לא
מקץ בראשית מא,נא וישלח בראשית לג,יא א כן לא לא
מקץ בראשית מב,ח מקץ בראשית מב,כג ק כן כן כן
מקץ בראשית מב,יב מקץ בראשית מב,ג א כן כן כן
מקץ בראשית מב,יב מקץ בראשית מג,ז ק כן לא כן
מקץ בראשית מג,לב ויגש בראשית מו,לד ק כן לא לא
מקץ בראשית מג,לב וארא שמות ח,כב ק לא חומש שונה לא
מקץ בראשית מג,לד פקודי שמות לט,לב ק לא חומש שונה לא
מקץ בראשית מד,ג בלק במדבר כד,ה ק לא חומש שונה לא
מקץ בראשית מד,ד וארא שמות ט,כט ק לא חומש שונה לא
מקץ בראשית מד,ה מקץ בראשית מד,טו ק כן כן כן
ויגש בראשית מה,א מקץ בראשית מג,לא א כן לא לא
ויגש בראשית מה,יא עקב דברים ט,ג ק לא חומש שונה לא
ויגש בראשית מה,יא עקב דברים ז,כה ק לא חומש שונה לא
ויגש בראשית מה,כד כי תבוא דברים כח,סה ק לא חומש שונה לא
ויגש בראשית מה,כח ויגש בראשית מה,כו א כן כן כן
ויגש בראשית מו,א תולדות בראשית כו,כה א כן לא לא
ויגש בראשית מו,ד בא שמות יב,לב ק לא חומש שונה לא
ויגש בראשית מו,כו עקב דברים י,כב ק לא חומש שונה לא
ויגש בראשית מו,לד וארא שמות ח,כב ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מז,כט תולדות בראשית כז,א-ב א כן לא לא
ויחי בראשית מז,כט ויגש בראשית מז,כז א כן כן כן
ויחי בראשית מח,א-ב ויחי בראשית מח,יב ק כן כן כן
ויחי בראשית מח,א-ב ויחי בראשית מט,לג ק כן לא כן
ויחי בראשית מח,א-ב כי תצא דברים כב,ב ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מח,ג וישלח בראשית לה,יא א כן לא לא
ויחי בראשית מח,ה מקץ בראשית מא,נ א כן לא לא
ויחי בראשית מח,ו פנחס במדבר כו,כא ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מח,ו פנחס במדבר כו,מ ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מח,ו פנחס במדבר כו,נג-נה ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מח,ו פנחס במדבר כו,כט-לב ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מח,ח ויחי בראשית מח,י ק כן כן כן
ויחי בראשית מח,ח כי תשא שמות לג,כ ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מח,יא ויחי בראשית נ,כ ק כן לא כן
ויחי בראשית מח,יא בלק במדבר כה,ז ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מח,יא וירא בראשית יט,ג א כן לא לא
ויחי בראשית מח,כ משפטים שמות כא,א ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מח,כ ואתחנן דברים ד,מד ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מח,כ וילך דברים לא,יט ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,ד חיי שרה בראשית כג,יג א כן לא לא
ויחי בראשית מט,ה בהעלותך במדבר ח,כו ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,ח פנחס במדבר כז,כ ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,ח בשלח שמות טו,ד ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,ח קדושים ויקרא יט,לג ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,ח תולדות בראשית כז,כט א כן לא לא
ויחי בראשית מט,יא ויחי בראשית מט,יב ק כן כן כן
ויחי בראשית מט,יב האזינו דברים לב,יד ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,יג וזאת הברכה דברים לג,יח ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,יד וזאת הברכה דברים לג,יח ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,טו ראה דברים יב,ט ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,טז האזינו דברים לב,לו ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,טז האזינו דברים לב,מג ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,יט דברים דברים ג,יח ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,כ וירא בראשית יח,יב א כן לא לא
ויחי בראשית מט,כב בשלח שמות טו,ו ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,כב בלק במדבר כג,ט ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,כג חוקת במדבר כ,יג ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,כד כי תבוא דברים כח,כח ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,כד ויצא בראשית לא,מב א כן לא לא
ויחי בראשית מט,כד וארא שמות ח,יג ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,כו ויצא בראשית כח,יג א כן לא לא
ויחי בראשית מט,כו ויצא בראשית כח,יד א כן לא לא
ויחי בראשית מט,כו מסעי במדבר לד,י ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,כו מסעי במדבר לד,ח ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,כו מסעי במדבר לג,טו ק לא חומש שונה לא
ויחי בראשית מט,כח ויחי בראשית מט,א א כן כן כן
ויחי בראשית מט,לג ויחי בראשית מח,ב א כן לא כן
ויחי בראשית מט,לג ויחי בראשית מח,יב א כן לא כן
ויחי בראשית נ,ט נח בראשית ח,כ א כן לא לא
ויחי בראשית נ,כג ויחי בראשית מח,יט א כן לא כן
ויחי בראשית נ,כו נח בראשית ט,כד א כן לא לא
ויחי בראשית נ,כו וישב בראשית לח,כה א כן לא לא
ויחי בראשית נ,כו בהעלותך במדבר י,יז ק לא חומש שונה לא