פירוש הרשב"ם עה"ת : בחינת סדר ההפניות הפנים-מקראיות מחומש שמות לתורה

בחינת סדר ההפניות היוצאות מחומש שמות לתורה

פרשה מקרא פרשה הפניה הפניה קדימה/ אחורה חומש זהה פרק זהה בחומש אותה פרשה
שמות שמות א,א שמות שמות א,ז ק כן כן כן
שמות שמות א,י אמור ויקרא כג,ב ק לא חומש שונה לא
שמות שמות א,יא ויקרא ויקרא ב,ו ק לא חומש שונה לא
שמות שמות א,יב תולדות בראשית כז,מו א לא חומש שונה לא
שמות שמות א,טז נח בראשית יא,יב א לא חומש שונה לא
שמות שמות א,יז שמות שמות ב,ו ק כן לא כן
שמות שמות ב,א פנחס במדבר כו,נט ק לא חומש שונה לא
שמות שמות ב,ב בראשית בראשית א,לא א לא חומש שונה לא
שמות שמות ב,טז בהעלותך במדבר י,כט ק לא חומש שונה לא
שמות שמות ב,כג שמות שמות ג,א ק כן לא כן
שמות שמות ב,כג שמות שמות ד,יט ק כן לא כן
שמות שמות ב,כג שמות שמות ד,יט ק כן לא כן
שמות שמות ב,כג נח בראשית ט,יח א לא חומש שונה לא
שמות שמות ג,ה ואתחנן דברים ז,א ק לא חומש שונה לא
שמות שמות ג,יא-יב שמות שמות ג,יח ק כן כן כן
שמות שמות ג,כב שמות שמות ג,כא א כן כן כן
שמות שמות ד,יד שמות שמות ד,כד ק כן כן כן
שמות שמות ד,יט שמות שמות ב,טו א כן לא כן
שמות שמות ד,יט שמות שמות ב,כג א כן לא כן
שמות שמות ד,כו וישלח בראשית לג,יט א לא חומש שונה לא
שמות שמות ד,כז שמות שמות ד,יד א כן כן כן
שמות שמות ה,ד נשא במדבר ה,יח ק לא חומש שונה לא
שמות שמות ה,ו שופטים דברים טז,יח ק לא חומש שונה לא
שמות שמות ה,ט בראשית בראשית ד,ד א לא חומש שונה לא
שמות שמות ה,יג וירא בראשית יט,טו א לא חומש שונה לא
שמות שמות ו,א בא שמות יב,לג ק כן לא לא
וארא שמות ו,ג וארא שמות ו,ד ק כן כן כן
וארא שמות ו,ט שמות שמות ד,לא א כן לא לא
וארא שמות ו,יח פנחס במדבר כו,נח ק לא חומש שונה לא
וארא שמות ו,יח קרח במדבר טז,א ק לא חומש שונה לא
וארא שמות ו,יח שמיני ויקרא י,ד ק לא חומש שונה לא
וארא שמות ו,כד פנחס במדבר כו,יא ק לא חומש שונה לא
וארא שמות ו,כד משפטים שמות כד,א ק כן לא לא
וארא שמות ו,ל וארא שמות ו,יב א כן כן כן
וארא שמות ו,ל וארא שמות ו,יד א כן כן כן
וארא שמות ז,ה שמות שמות ה,ב א כן לא לא
וארא שמות ז,יד האזינו דברים לב,טו ק לא חומש שונה לא
וארא שמות ז,יד וארא שמות ט,ז ק כן לא כן
וארא שמות ז,יד וירא בראשית יח,יב א לא חומש שונה לא
וארא שמות ז,יז שמות שמות ה,ב א כן לא לא
וארא שמות ז,כא ויצא בראשית ל,א א לא חומש שונה לא
וארא שמות ז,כא ויחי בראשית מח,ז א לא חומש שונה לא
וארא שמות ז,כג וארא שמות ז,יג א כן כן כן
וארא שמות ז,כג וארא שמות ח,יא ק כן לא כן
וארא שמות ז,כג וארא שמות ח,כח ק כן לא כן
וארא שמות ח,יג ויצא בראשית לא,מב א לא חומש שונה לא
וארא שמות ח,כה חוקת במדבר כא,ב ק לא חומש שונה לא
וארא שמות ח,כה בהר ויקרא כה,לה ק לא חומש שונה לא
וארא שמות ט,טז שמות שמות ה,ב א כן לא לא
וארא שמות ט,יז בראשית בראשית ג,ח א לא חומש שונה לא
וארא שמות ט,יז בא שמות י,ב ק כן לא לא
וארא שמות ט,יז קרח במדבר טז,יג ק לא חומש שונה לא
וארא שמות ט,יז מקץ בראשית מד,טז א לא חומש שונה לא
וארא שמות ט,יז נשא במדבר ז,פט ק לא חומש שונה לא
וארא שמות ט,יז אמור ויקרא כא,ד ק לא חומש שונה לא
וארא שמות ט,לד וארא שמות ט,כז א כן כן כן
בא שמות י,א וארא שמות ט,כז א כן לא לא
בא שמות י,א וארא שמות ט,לד א כן לא לא
בא שמות י,א וארא שמות ט,כז א כן לא לא
בא שמות י,ג כי תשא שמות לד,כד ק כן לא לא
בא שמות י,יא בא שמות י,י א כן כן כן
בא שמות יא,א בא שמות יא,ד ק כן כן כן
בא שמות יא,ד בא שמות יב,כט ק כן לא כן
בא שמות יא,ה בא שמות יב,כט ק כן לא כן
בא שמות יא,ו וישלח בראשית לב,ט א לא חומש שונה לא
בא שמות יא,ח בא שמות יב,ל-לא ק כן לא כן
בא שמות יא,ח בא שמות י,כט א כן לא כן
בא שמות יב,א-ב פנחס במדבר כט,א ק לא חומש שונה לא
בא שמות יב,א-ב יתרו שמות יט,א ק כן לא לא
בא שמות יב,ג בא שמות יב,מו ק כן כן כן
בא שמות יב,ד מטות במדבר לא,לז ק לא חומש שונה לא
בא שמות יב,ד בשלח שמות טז,יד ק כן לא לא
בא שמות יב,ד מטות במדבר לא,כח ק לא חומש שונה לא
בא שמות יב,ד בלק במדבר כב,ג ק לא חומש שונה לא
בא שמות יב,ז תולדות בראשית כו,ח א לא חומש שונה לא
בא שמות יב,יב שמות שמות ה,ב א כן לא לא
בא שמות יב,יז בא שמות יב,לט ק כן כן כן
בא שמות יב,כא בא שמות יב,ג א כן כן כן
בא שמות יב,לד כי תבוא דברים כח,ה ק לא חומש שונה לא
בא שמות יב,לו שמות שמות ג,כא א כן לא לא
בא שמות יב,לו כי תשא שמות לג,ו ק כן לא לא
בא שמות יב,לט וארא שמות ז,יד א כן לא לא
בא שמות יב,לט תולדות בראשית כז,יד א לא חומש שונה לא
בא שמות יב,מ לך לך בראשית טו,יג א לא חומש שונה לא
בא שמות יב,מב וישב בראשית לז,יא א לא חומש שונה לא
בא שמות יב,נא בא שמות יג,ב ק כן לא כן
בא שמות יג,יג במדבר במדבר ג,מז ק לא חומש שונה לא
בא שמות יג,יג קרח במדבר יח,טז ק לא חומש שונה לא
בא שמות יג,טו בא שמות יג,טז ק כן כן כן
בשלח שמות יג,יז שלח במדבר יד,ג ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות יג,יז שלח במדבר יד,ד ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות יג,יז בהעלותך במדבר יא,ה ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות יג,יז בשלח שמות יג,יח ק כן כן כן
בשלח שמות יג,יז דברים דברים א,ב ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות יג,יז תולדות בראשית כו,ג א לא חומש שונה לא
בשלח שמות יג,יז תולדות בראשית כו,ו א לא חומש שונה לא
בשלח שמות יג,יח שמות שמות ג,יז א כן לא לא
בשלח שמות יד,ה ואתחנן דברים ז,ח ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות יד,ה פנחס במדבר כו,י ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות יד,ה בשלח שמות טז,ג ק כן לא כן
בשלח שמות יד,ז בשלח שמות טו,ד ק כן לא כן
בשלח שמות יד,טז חיי שרה בראשית כג,ו א לא חומש שונה לא
בשלח שמות יד,ל בראשית בראשית ג,ח א לא חומש שונה לא
בשלח שמות טו,ב כי תשא שמות לב,א ק כן לא לא
בשלח שמות טו,ז יתרו שמות יט,כא ק כן לא לא
בשלח שמות טו,ח בשלח שמות יד,כא א כן לא כן
בשלח שמות טו,יא בשלח שמות טו,ו א כן כן כן
בשלח שמות טו,יא בשלח שמות יד,לא א כן לא כן
בשלח שמות טו,יב בשלח שמות יד,כו א כן לא כן
בשלח שמות טו,טז בשלח שמות טו,ו א כן כן כן
בשלח שמות טו,יז שמות שמות ב,ג א כן לא לא
בשלח שמות טו,כ בשלח שמות טז,לד ק כן לא כן
בשלח שמות טו,כ תולדות בראשית כח,ט א לא חומש שונה לא
בשלח שמות טו,כ וישלח בראשית לו,כב א לא חומש שונה לא
בשלח שמות טו,כב צו ויקרא ח,יד ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות טו,כה וזאת הברכה דברים לג,י ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות טו,כה משפטים שמות כג,כה ק כן לא לא
בשלח שמות טז,ג במדבר במדבר ב,כ ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות טז,ד בשלח שמות טז,יח ק כן כן כן
בשלח שמות טז,ד עקב דברים ח,ג ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות טז,ה בשלח שמות טז,כג ק כן כן כן
בשלח שמות טז,ו בשלח שמות טז,ג א כן כן כן
בשלח שמות טז,טו בשלח שמות טז,לא ק כן כן כן
בשלח שמות טז,טו ויצא בראשית לא,מז א לא חומש שונה לא
בשלח שמות טז,כב בשלח שמות טז,ה א כן כן כן
בשלח שמות טז,לא בהעלותך במדבר יא,ח ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות טז,לא בהעלותך במדבר יא,ח ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות טז,לא בהעלותך במדבר יא,ז ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות יז,יב כי תבוא דברים כח,נט ק לא חומש שונה לא
בשלח שמות יז,יג כי תשא שמות לב,יח ק כן לא לא
בשלח שמות יז,טו בשלח שמות יז,יד א כן כן כן
בשלח שמות יז,טז בשלח שמות יז,טו א כן כן כן
בשלח שמות יז,טז יתרו שמות יח,ד ק כן לא לא
בשלח שמות יז,טז האזינו דברים לב,מ ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות יח,ב נח בראשית ט,יח א לא חומש שונה לא
יתרו שמות יח,ב מצורע ויקרא טו,כח ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות יח,ב וירא בראשית כב,יג א לא חומש שונה לא
יתרו שמות יח,ט נח בראשית ט,כז א לא חומש שונה לא
יתרו שמות יח,ט חוקת במדבר כא,א ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות יח,יג בשלח שמות טו,כה א כן לא לא
יתרו שמות יח,יג יתרו שמות יח,ה א כן כן כן
יתרו שמות יח,יג יתרו שמות יט,א-ב ק כן לא כן
יתרו שמות יח,יח נח בראשית יא,ז א לא חומש שונה לא
יתרו שמות יח,יט יתרו שמות יח,כג ק כן כן כן
יתרו שמות יח,יט יתרו שמות יח,כב ק כן כן כן
יתרו שמות יח,יט יתרו שמות יח,כב ק כן כן כן
יתרו שמות יח,כא וישב בראשית לז,כו א לא חומש שונה לא
יתרו שמות יט,ב שמות שמות ג,יב א כן לא לא
יתרו שמות יט,ד האזינו דברים לב,יא ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות יט,ח יתרו שמות יט,ט ק כן כן כן
יתרו שמות יט,ח שמיני ויקרא ט,כד ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות יט,ח שמיני ויקרא י,א-ב ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות יט,י בהעלותך במדבר יא,יח ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות יט,יא וירא בראשית יט,כד א לא חומש שונה לא
יתרו שמות יט,יג יתרו שמות יט,יב א כן כן כן
יתרו שמות יט,יח ראה דברים טו,ב ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות יט,יח נשא במדבר ז,פח ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות יט,כג יתרו שמות יט,יב א כן כן כן
יתרו שמות יט,כג יתרו שמות יט,כד ק כן כן כן
יתרו שמות יט,כג יתרו שמות יט,יב א כן כן כן
יתרו שמות יט,כג יתרו שמות יט,כא א כן כן כן
יתרו שמות יט,כג יתרו שמות יט,כד ק כן כן כן
יתרו שמות כ,ו ואתחנן דברים ז,ט ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות כ,ו ואתחנן דברים ז,ט ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות כ,ז האזינו דברים לב,ז-ח ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות כ,ז בא שמות יג,ג א כן לא לא
יתרו שמות כ,ז עקב דברים ט,ז-ח ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות כ,ז יתרו שמות כ,י ק כן כן כן
יתרו שמות כ,יב מסעי במדבר לה,טז-יח ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות כ,יב בראשית בראשית ד,ח א לא חומש שונה לא
יתרו שמות כ,יב קדושים ויקרא כ,טז ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות כ,יב ואתחנן דברים ד,מב ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות כ,יב וזאת הברכה דברים לט,לב ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות כ,יד וארא שמות ט,כח א כן לא לא
יתרו שמות כ,כ שופטים דברים טז,כא ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות כ,כ כי תבוא דברים כז,ו ק לא חומש שונה לא
יתרו שמות כ,כ כי תבוא דברים כז,ה ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כא,ב משפטים שמות כב,ב ק כן לא כן
משפטים שמות כא,ב בהר ויקרא כה,לט ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כא,ב בהר ויקרא כה,מ ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כא,ח משפטים שמות כא,ז א כן כן כן
משפטים שמות כא,יג יתרו שמות כ,יב א כן לא לא
משפטים שמות כא,יג יתרו שמות כ,יא א כן לא לא
משפטים שמות כא,יג משפטים שמות כא,טז ק כן כן כן
משפטים שמות כא,יג יתרו שמות כ,יב א כן לא לא
משפטים שמות כא,יח מצורע ויקרא יד,מ ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כא,כ בהר ויקרא כה,מ ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כא,כח ראה דברים יד,כא ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כא,כח משפטים שמות כב,ל ק כן לא כן
משפטים שמות כב,ו משפטים שמות כב,ט ק כן כן כן
משפטים שמות כב,טו-טז כי תצא דברים כב,כט ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כב,יט יתרו שמות כ,ב א כן לא לא
משפטים שמות כב,כ בהר ויקרא כה,יד ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כב,כ שמות שמות ג,ט א כן לא לא
משפטים שמות כב,כ משפטים שמות כג,ט ק כן לא כן
משפטים שמות כב,כא שמות שמות א,יא א כן לא לא
משפטים שמות כב,כה כי תצא דברים כד,יא ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כב,כה כי תצא דברים כד,י ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כב,כה משפטים שמות כב,כד א כן כן כן
משפטים שמות כב,כו משפטים שמות כב,כא א כן כן כן
משפטים שמות כב,כו משפטים שמות כב,כב א כן כן כן
משפטים שמות כב,כז כי תצא דברים כא,כג ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כב,כז כי תצא דברים כא,כג ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כב,כח-כט שופטים דברים יח,ד ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כב,כח-כט כי תצא דברים כב,ט ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כב,ל ראה דברים יד,כא ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כג,א יתרו שמות כ,יב א כן לא לא
משפטים שמות כג,א ראה דברים יג,טו ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כג,ג קדושים ויקרא יט,טו ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כג,ה האזינו דברים לב,לו ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כג,ז משפטים שמות כא,יג א כן לא כן
משפטים שמות כג,יז כי תשא שמות לד,כג ק כן לא לא
משפטים שמות כג,יז כי תשא שמות לד,כג ק כן לא לא
משפטים שמות כג,יח בא שמות יב,י א כן לא לא
משפטים שמות כג,יט כי תבוא דברים כו,ב ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כג,כא בחוקותי ויקרא כז,לג ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כג,כד ראה דברים יג,י ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כד,א יתרו שמות כ,יז-יח א כן לא לא
משפטים שמות כד,א משפטים שמות כד,טז ק כן כן כן
משפטים שמות כד,א משפטים שמות כד,יב ק כן כן כן
משפטים שמות כד,ז משפטים שמות כד,ד א כן כן כן
משפטים שמות כד,י כי תשא שמות לג,כג ק כן לא לא
משפטים שמות כד,יא במדבר במדבר ד,כ ק לא חומש שונה לא
משפטים שמות כד,יא שמות שמות ג,ו א כן לא לא
משפטים שמות כד,יא לך לך בראשית טו,יז א לא חומש שונה לא
משפטים שמות כד,יא לך לך בראשית טו,יח א לא חומש שונה לא
משפטים שמות כד,יא כי תשא שמות לג,כג ק כן לא לא
משפטים שמות כד,יא כי תשא שמות לד,ו ק כן לא לא
משפטים שמות כד,יא כי תשא שמות לד,י ק כן לא לא
משפטים שמות כד,יא משפטים שמות כד,ה א כן כן כן
תרומה שמות כה,ו כי תשא שמות ל,לד ק כן לא לא
תרומה שמות כה,ח תצוה שמות כט,מג ק כן לא לא
תרומה שמות כה,ט תרומה שמות כה,מ ק כן כן כן
תרומה שמות כה,י תרומה שמות כה,ח א כן כן כן
תרומה שמות כה,טז עקב דברים ט,ט ק לא חומש שונה לא
תרומה שמות כה,כט אמור ויקרא כד,ז ק לא חומש שונה לא
תרומה שמות כה,כט במדבר במדבר ד,ז ק לא חומש שונה לא
תרומה שמות כה,ל אמור ויקרא כד,ה ק לא חומש שונה לא
תרומה שמות כה,ל מקץ בראשית מג,לד א לא חומש שונה לא
תרומה שמות כה,לא תרומה שמות כו,לה ק כן לא כן
תרומה שמות כה,לא תרומה שמות כה,לה ק כן כן כן
תרומה שמות כה,לז תרומה שמות כו,לה ק כן לא כן
תרומה שמות כה,לז בהעלותך במדבר ח,ב ק לא חומש שונה לא
תרומה שמות כה,מ לך לך בראשית יב,ז א לא חומש שונה לא
תרומה שמות כו,לא תרומה שמות כו,לו ק כן כן כן
תרומה שמות כו,לו נשא במדבר ד,כה ק לא חומש שונה לא
תרומה שמות כו,לו נשא במדבר ז,פח ק לא חומש שונה לא
תרומה שמות כו,לו ראה דברים טו,ב ק לא חומש שונה לא
תצוה שמות כז,כ תרומה שמות כה,ב א כן לא לא
תצוה שמות כח,ז צו ויקרא ח,ז ק לא חומש שונה לא
תצוה שמות כח,ח צו ויקרא ח,ז ק לא חומש שונה לא
תצוה שמות כח,יב תצוה שמות כח,לו ק כן כן כן
תצוה שמות כח,טו פנחס במדבר כז,כא ק לא חומש שונה לא
תצוה שמות כח,לה מצורע ויקרא טו,יז ק לא חומש שונה לא
תצוה שמות כח,לו בא שמות יב,ז א כן לא לא
תצוה שמות כט,מג שמיני ויקרא ט,ד ק לא חומש שונה לא
תצוה שמות כט,מג שמיני ויקרא ט,כד ק לא חומש שונה לא
תצוה שמות ל,י אחרי מות ויקרא טז,יח ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות ל,יב פקודי שמות לח,כה ק כן לא לא
כי תשא שמות ל,טז פקודי שמות לח,כז ק כן לא לא
כי תשא שמות ל,לד נח בראשית ט,יז א לא חומש שונה לא
כי תשא שמות ל,לו אחרי מות ויקרא טז,יב ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לא,ו במדבר במדבר ד,ו ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לא,ו במדבר במדבר ד,יג ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לא,ו במדבר במדבר ד,ח ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לב,ד כי תשא שמות לב,כד ק כן כן כן
כי תשא שמות לב,ד ויצא בראשית לא,ל א לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לב,ד ראה דברים יג,ד ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לב,ד כי תשא שמות לב,כה ק כן כן כן
כי תשא שמות לב,יח בשלח שמות יז,יג א כן לא לא
כי תשא שמות לב,כ וישלח בראשית לג,יט א לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לב,כ קרח במדבר יז,ב ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לב,כט מטות במדבר לב,יב ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לב,לב בהעלותך במדבר יא,טו ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לג,ג ואתחנן דברים ד,כד ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לג,יב כי תשא שמות לב,לד א כן לא כן
כי תשא שמות לג,יב כי תשא שמות לב,לד א כן לא כן
כי תשא שמות לג,יב כי תשא שמות לג,טז ק כן כן כן
כי תשא שמות לג,יד דברים דברים ג,כ ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לג,יד כי תצא דברים כה,יט ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לג,יח שמות שמות ג,ו א כן לא לא
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לג,טז א כן כן כן
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לג,יד א כן כן כן
כי תשא שמות לג,יח לך לך בראשית טו,ח א לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לג,יח לך לך בראשית טו,יז א לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לג,יח לך לך בראשית טו,יח א לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לד,ו ק כן לא כן
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לד,י ק כן לא כן
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לג,טז א כן כן כן
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לד,י ק כן לא כן
כי תשא שמות לג,יח כי תשא שמות לד,ל ק כן לא כן
כי תשא שמות לד,ה כי תשא שמות לג,כא א כן לא כן
כי תשא שמות לד,ה כי תשא שמות לג,יט א כן לא כן
כי תשא שמות לד,י כי תשא שמות לד,ל ק כן כן כן
כי תשא שמות לד,י כי תשא שמות לד,לה ק כן כן כן
כי תשא שמות לד,כא בראשית בראשית ד,יב א לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לד,כז כי תשא שמות לד,יא א כן כן כן
כי תשא שמות לד,כח כי תשא שמות לד,א א כן כן כן
כי תשא שמות לד,כט עקב דברים י,ד ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לד,לב וזאת הברכה דברים לג,יז ק לא חומש שונה לא
כי תשא שמות לד,לב תרומה שמות כה,ב א כן לא לא
כי תשא שמות לד,לד כי תשא שמות לב,א א כן לא כן
ויקהל שמות לה,ג ויחי בראשית מט,יא א לא חומש שונה לא
ויקהל שמות לה,ג בא שמות יב,טז א כן לא לא
ויקהל שמות לה,כה בשלח שמות טז,כג א כן לא לא
ויקהל שמות לו,ז ויקהל שמות לה,כה א כן לא כן
ויקהל שמות לו,ז ויצא בראשית לא,מב א לא חומש שונה לא
פקודי שמות לט,לב וארא שמות ח,יג א כן לא לא
פקודי שמות מ,לה מקץ בראשית מג,לד א לא חומש שונה לא
פקודי שמות מ,לה תרומה שמות כה,כב א כן לא לא
פקודי שמות מ,לה נשא במדבר ז,פט ק לא חומש שונה לא