פירוש הרשב"ם עה"ת : בחינת סדר ההפניות הפנים-מקראיות מחומש ויקרא לתורה

בחינת סדר ההפניות היוצאות מחומש ויקרא לתורה

פרשה מקרא פרשה הפניה הפניה קדימה/אחורה חומש זהה פרק זהה בחומש אותה פרשה
ויקרא ויקרא א,א פקודי שמות מ,לה א לא חומש שונה לא
ויקרא ויקרא א,א יתרו שמות יט,ג א לא חומש שונה לא
ויקרא ויקרא א,א נשא במדבר ז,פט ק לא חומש שונה לא
ויקרא ויקרא א,א שמות שמות ג,ד א לא חומש שונה לא
ויקרא ויקרא א,א בהעלותך במדבר ח,ב ק לא חומש שונה לא
ויקרא ויקרא א,ג ויקרא ויקרא ג,א ק כן לא כן
ויקרא ויקרא א,טו ויקרא ויקרא א,יא א כן כן כן
ויקרא ויקרא ב,א כי תשא שמות לב,לד א לא חומש שונה לא
ויקרא ויקרא ב,יב אמור ויקרא כג,טז ק כן לא לא
ויקרא ויקרא ד,ג וזאת הברכה דברים לג,י ק לא חומש שונה לא
ויקרא ויקרא ד,יב צו ויקרא ו,ד ק כן לא לא
ויקרא ויקרא ד,יז ויקרא ויקרא ד,ו א כן כן כן
ויקרא ויקרא ה,ט ויקרא ויקרא א,טו א כן לא כן
ויקרא ויקרא ה,יז ויקרא ויקרא ה,יח ק כן כן כן
צו ויקרא ו,ב קדושים ויקרא יט,ו ק כן לא לא
צו ויקרא ו,ב צו ויקרא ז,טז ק כן לא כן
צו ויקרא ו,ג בלק במדבר כג,יח ק לא חומש שונה לא
צו ויקרא ו,ג צו ויקרא ו,ד ק כן כן כן
צו ויקרא ו,יד בא שמות י,כא א לא חומש שונה לא
שמיני ויקרא י,א ויקרא ויקרא א,ז א כן לא לא
שמיני ויקרא י,ב יתרו שמות יט,ח א לא חומש שונה לא
שמיני ויקרא י,ג אמור ויקרא כא,י-יב ק כן לא לא
שמיני ויקרא י,ג תצוה שמות כט,מג א לא חומש שונה לא
שמיני ויקרא י,ז אמור ויקרא כא,י-יב ק כן לא לא
שמיני ויקרא י,יט שמיני ויקרא ט,ב א כן לא כן
שמיני ויקרא יא,ח כי תשא שמות ל,כט א לא חומש שונה לא
שמיני ויקרא יא,כא בראשית בראשית ב,א א לא חומש שונה לא
שמיני ויקרא יא,כו שמיני ויקרא יא,לט ק כן כן כן
שמיני ויקרא יא,לו שמיני ויקרא יא,לד א כן כן כן
שמיני ויקרא יא,מ אמור ויקרא כב,ח ק כן לא לא
תזריע ויקרא יג,ב תזריע ויקרא יג,כט ק כן כן כן
תזריע ויקרא יג,ט שמות שמות ד,ו א לא חומש שונה לא
תזריע ויקרא יג,לא תזריע ויקרא יג,לז ק כן כן כן
תזריע ויקרא יג,נא כי תבוא דברים כח,כ ק לא חומש שונה לא
מצורע ויקרא יד,מא מצורע ויקרא יד,מג ק כן כן כן
מצורע ויקרא יד,נו אחרי מות ויקרא טז,כא ק כן לא לא
מצורע ויקרא יד,נו אחרי מות ויקרא טז,כ ק כן לא לא
מצורע ויקרא יד,נו בהעלותך במדבר ח,ז ק לא חומש שונה לא
מצורע ויקרא טו,יא מצורע ויקרא טו,ג א כן כן כן
מצורע ויקרא טו,יא צו ויקרא ו,כא א כן לא לא
אחרי מות ויקרא טז,ב תרומה שמות כה,כב א לא חומש שונה לא
אחרי מות ויקרא טז,ו אחרי מות ויקרא טז,יא ק כן כן כן
אחרי מות ויקרא טז,י מצורע ויקרא יד,ז א כן לא לא
אחרי מות ויקרא טז,י שמות שמות ג,א א לא חומש שונה לא
אחרי מות ויקרא טז,י שופטים דברים יט,יא ק לא חומש שונה לא
אחרי מות ויקרא טז,לב אחרי מות ויקרא טז,ג א כן כן כן
אחרי מות ויקרא יח,ה אחרי מות ויקרא יח,כט ק כן כן כן
קדושים ויקרא יט,יא ויקרא ויקרא ה,כב א כן לא לא
קדושים ויקרא יט,כ משפטים שמות כא,ד א לא חומש שונה לא
קדושים ויקרא יט,כ תזריע ויקרא יג,לו א כן לא לא
קדושים ויקרא יט,כד ראה דברים יד,כג ק לא חומש שונה לא
אמור ויקרא כא,א אמור ויקרא כא,יד ק כן כן כן
אמור ויקרא כא,א נשא במדבר ו,ז ק לא חומש שונה לא
אמור ויקרא כא,ז אמור ויקרא כא,טו ק כן כן כן
אמור ויקרא כג,כד בהעלותך במדבר י,ט ק לא חומש שונה לא
אמור ויקרא כג,מג ראה דברים טז,יג ק לא חומש שונה לא
אמור ויקרא כג,מג עקב דברים ח,יד ק לא חומש שונה לא
אמור ויקרא כג,מג עקב דברים ח,ב-ג ק לא חומש שונה לא
אמור ויקרא כג,מג עקב דברים ח,ז-יח ק לא חומש שונה לא
בהר ויקרא כה,לג בהר ויקרא כה,לב א כן כן כן
בחוקותי ויקרא כו,י ראה דברים יד,כח-כט ק לא חומש שונה לא
בחוקותי ויקרא כו,יט בחוקותי ויקרא כו,כו ק כן כן כן
בחוקותי ויקרא כו,כא ויגש בראשית מז,ו א לא חומש שונה לא
בחוקותי ויקרא כו,כא לך לך בראשית יג,יב א לא חומש שונה לא
בחוקותי ויקרא כו,כא בלק במדבר כג,טו ק לא חומש שונה לא
בחוקותי ויקרא כו,כה בחוקותי ויקרא כו,טו א כן כן כן
בחוקותי ויקרא כו,כח עקב דברים ח,ה ק לא חומש שונה לא
בחוקותי ויקרא כו,כח כי תצא דברים כא,יח ק לא חומש שונה לא
בחוקותי ויקרא כו,לה בחוקותי ויקרא כו,לד א כן כן כן
בחוקותי ויקרא כו,לה נח בראשית יא,כח א לא חומש שונה לא
בחוקותי ויקרא כו,לה וישב בראשית לט,יב א לא חומש שונה לא
בחוקותי ויקרא כו,לה בראשית בראשית ה,ה א לא חומש שונה לא
בחוקותי ויקרא כו,לו שופטים דברים כ,ח ק לא חומש שונה לא
בחוקותי ויקרא כו,לו דברים דברים ב,כח ק לא חומש שונה לא
בחוקותי ויקרא כו,מו בהר ויקרא כה,א א כן לא לא
בחוקותי ויקרא כו,מו בחוקותי ויקרא כו,לה א כן כן כן