פירוש הרשב"ם עה"ת : בחינת סדר ההפניות הפנים-מקראיות מחומש במדבר לתורה

בחינת סדר ההפניות היוצאות מחומש במדבר לתורה

פרשה מקרא פרשה הפניה הפניה קדימה/אחורה חומש זהה פרק זהה בחומש אותה פרשה
במדבר במדבר א,א במדבר במדבר ג,א ק כן לא כן
במדבר במדבר א,א במדבר במדבר ג,ב ק כן לא כן
במדבר במדבר א,א במדבר במדבר ג,ד ק כן לא כן
במדבר במדבר א,ב בהעלותך במדבר י,יא ק כן לא לא
במדבר במדבר א,ב בהעלותך במדבר י,כט ק כן לא לא
במדבר במדבר א,יט פנחס במדבר כו,ג ק כן לא לא
במדבר במדבר א,מז במדבר במדבר א,מט ק כן כן כן
במדבר במדבר א,מז במדבר במדבר א,נ ק כן כן כן
במדבר במדבר ג,א במדבר במדבר ג,כז ק כן כן כן
במדבר במדבר ג,ט פנחס במדבר כז,ז ק כן לא לא
במדבר במדבר ג,יט וישב בראשית מ,ד א לא חומש שונה לא
במדבר במדבר ג,כז במדבר במדבר ג,א א כן כן כן
במדבר במדבר ג,מט ויצא בראשית לא,מב א לא חומש שונה לא
במדבר במדבר ג,מט וארא שמות ח,יג א לא חומש שונה לא
במדבר במדבר ג,מט ויצא בראשית לא,ב א לא חומש שונה לא
במדבר במדבר ד,י שלח במדבר יג,כג ק כן לא לא
במדבר במדבר ד,י שלח במדבר יג,כג ק כן לא לא
במדבר במדבר ד,י תרומה שמות כה,כח א לא חומש שונה לא
במדבר במדבר ד,כ במדבר במדבר ד,ה-טו א כן כן כן
נשא במדבר ד,כ במדבר במדבר ד,ב א כן כן לא
נשא במדבר ד,כב במדבר במדבר ד,ב א כן כן לא
נשא במדבר ה,ו ויקרא ויקרא ה,כא א לא חומש שונה לא
נשא במדבר ו,ג בהעלותך במדבר ח,כו ק כן לא לא
נשא במדבר ו,ג מקץ בראשית מב,יז א לא חומש שונה לא
נשא במדבר ו,ג בא שמות יב,מד א לא חומש שונה לא
נשא במדבר ו,ג קרח במדבר יז,ב ק כן לא לא
נשא במדבר ו,כא אמור ויקרא כג,לח א לא חומש שונה לא
נשא במדבר ו,כג נשא במדבר ו,כד ק כן כן כן
נשא במדבר ו,כג נשא במדבר ו,כז ק כן כן כן
נשא במדבר ו,כו בחוקותי ויקרא כו,ט א לא חומש שונה לא
נשא במדבר ו,כו עקב דברים י,יז ק לא חומש שונה לא
נשא במדבר ו,כו בחוקותי ויקרא כו,ט א לא חומש שונה לא
נשא במדבר ז,ג אמור ויקרא כג,מ א לא חומש שונה לא
נשא במדבר ז,יג נשא במדבר ז,יב א כן כן כן
בהעלותך במדבר ח,ז וארא שמות ח,ד א לא חומש שונה לא
בהעלותך במדבר ח,כא בהעלותך במדבר ח,ז א כן כן כן
בהעלותך במדבר י,לא יתרו שמות יח,יט א לא חומש שונה לא
בהעלותך במדבר י,לג בהעלותך במדבר יא,א ק כן לא כן
בהעלותך במדבר י,לג חוקת במדבר כא,ד-ה ק כן לא לא
בהעלותך במדבר יא,ז בהעלותך במדבר יא,ו א כן כן כן
בהעלותך במדבר י,ז בהעלותך במדבר יא,א ק כן לא כן
בהעלותך במדבר יא,ז בשלח שמות טז,לא א לא חומש שונה לא
בהעלותך במדבר יא,יב נח בראשית י,כו א לא חומש שונה לא
בהעלותך במדבר יא,יב ראה דברים יא,לא ק לא חומש שונה לא
בהעלותך במדבר יא,יב ראה דברים יא,לא ק לא חומש שונה לא
בהעלותך במדבר יא,כ בהעלותך במדבר יא,ה א כן כן כן
בהעלותך במדבר יא,כא יתרו שמות יט,כג א לא חומש שונה לא
בהעלותך במדבר יא,כא בהעלותך במדבר יא,כ א כן כן כן
בהעלותך במדבר יא,כח נח בראשית ח,ב א לא חומש שונה לא
בהעלותך במדבר יא,כח חיי שרה בראשית כג,ו א לא חומש שונה לא
בהעלותך במדבר יא,כח האזינו דברים לב,י ק לא חומש שונה לא
בהעלותך במדבר יא,לה בהעלותך במדבר יב,טז ק כן לא כן
בהעלותך במדבר יא,לה בא שמות יב,לז א לא חומש שונה לא
בהעלותך במדבר יא,לה יתרו שמות יט,ד א לא חומש שונה לא
שלח במדבר יג,טז מקץ בראשית מא,מה א לא חומש שונה לא
שלח במדבר יג,כב דברים דברים א,לו ק לא חומש שונה לא
שלח במדבר יג,כב שלח במדבר יד,כד ק כן לא כן
שלח במדבר יג,כב דברים דברים א,כח ק לא חומש שונה לא
שלח במדבר יג,כב שלח במדבר יג,לג ק כן כן כן
שלח במדבר יג,לג בראשית בראשית ו,ד א לא חומש שונה לא
שלח במדבר יד,ט בשלח שמות טו,טו א לא חומש שונה לא
שלח במדבר יד,יד שלח במדבר יד,טז ק כן כן כן
שלח במדבר יד,יד כי תשא שמות לב,יב א לא חומש שונה לא
שלח במדבר יד,כ חיי שרה בראשית כג,יג א לא חומש שונה לא
שלח במדבר יד,כב ויצא בראשית לא,ז א לא חומש שונה לא
שלח במדבר יד,כב בחוקותי ויקרא כו,כו א לא חומש שונה לא
שלח במדבר יד,מג וישב בראשית לט,ד א לא חומש שונה לא
שלח במדבר יד,מג בשלח שמות יג,כב א לא חומש שונה לא
שלח במדבר טו,כ שופטים דברים יח,ד ק לא חומש שונה לא
קרח במדבר טז,א לך לך בראשית יב,ה א לא חומש שונה לא
קרח במדבר טז,ב במדבר במדבר א,טז א כן לא לא
קרח במדבר טז,יב כי תצא דברים כה,ז ק לא חומש שונה לא
קרח במדבר טז,יג בא שמות יב,לב א לא חומש שונה לא
קרח במדבר טז,יג ויצא בראשית כט,ל א לא חומש שונה לא
קרח במדבר טז,יג בלק במדבר כב,לג ק כן לא לא
קרח במדבר טז,טו מקץ בראשית מג,לד א לא חומש שונה לא
קרח במדבר טז,טו תולדות בראשית כו,י א לא חומש שונה לא
קרח במדבר טז,כח קרח במדבר טז,יז א כן כן כן
קרח במדבר יז,ה קרח במדבר יז,ד א כן כן כן
קרח במדבר יז,ה קרח במדבר יז,ב א כן כן כן
קרח במדבר יז,י קרח במדבר טז,כא א כן לא כן
קרח במדבר יז,יז קרח במדבר יז,ו א כן כן כן
קרח במדבר יז,כז קרח במדבר טז,לג א כן לא כן
קרח במדבר יז,כח קרח במדבר יח,ז ק כן לא כן
קרח במדבר יז,כח קרח במדבר יח,ד ק כן לא כן
קרח במדבר יז,כח קרח במדבר יח,ז ק כן לא כן
קרח במדבר יז,כח אמור ויקרא כא,יז א לא חומש שונה לא
קרח במדבר יז,כח אמור ויקרא כב,ג א לא חומש שונה לא
קרח במדבר יח,א קרח במדבר יח,ד ק כן כן כן
קרח במדבר יח,א קרח במדבר יח,ז ק כן כן כן
קרח במדבר יח,ט נשא במדבר ה,ח א כן לא לא
קרח במדבר יח,יב קרח במדבר יח,ל ק כן כן כן
קרח במדבר יח,יט ויקרא ויקרא ב,יג א לא חומש שונה לא
קרח במדבר יח,כז אמור ויקרא כב,טו-טז א לא חומש שונה לא
חוקת במדבר יט,ב חוקת במדבר יט,יד ק כן כן כן
חוקת במדבר כ,ח בשלח שמות יז,ו א לא חומש שונה לא
חוקת במדבר כ,ח קרח במדבר יז,כה א כן לא לא
חוקת במדבר כ,י חוקת במדבר כ,ח א כן כן כן
חוקת במדבר כ,י חוקת במדבר כ,ח א כן כן כן
חוקת במדבר כ,י חוקת במדבר כ,יב ק כן כן כן
חוקת במדבר כא,א שלח במדבר יג,יז א כן לא לא
חוקת במדבר כא,א שלח במדבר יג,כט א כן לא לא
חוקת במדבר כא,א שלח במדבר יד,מג א כן לא לא
חוקת במדבר כא,יד דברים דברים ב,א ק לא חומש שונה לא
חוקת במדבר כא,יד חוקת במדבר כ,יא א כן לא כן
חוקת במדבר כא,יד חוקת במדבר כא,יז ק כן כן כן
חוקת במדבר כא,יד עקב דברים ז,כה ק לא חומש שונה לא
חוקת במדבר כא,ל בשלח שמות יד,יא א לא חומש שונה לא
בלק במדבר כב,ג תולדות בראשית כז,מו א לא חומש שונה לא
בלק במדבר כב,כה בלק במדבר כג,ג ק כן לא כן
בלק במדבר כב,לג מקץ בראשית מג,י א לא חומש שונה לא
בלק במדבר כב,לג ויצא בראשית לא,מב א לא חומש שונה לא
בלק במדבר כב,לג מקץ בראשית מג,יב א לא חומש שונה לא
בלק במדבר כב,לג בא שמות יב,לב א לא חומש שונה לא
בלק במדבר כג,ז ואתחנן דברים ד,כד ק לא חומש שונה לא
בלק במדבר כד,יד מטות במדבר לא,טז ק כן לא לא
בלק במדבר כה,ו אחרי מות ויקרא יח,ו א לא חומש שונה לא
בלק במדבר כה,ח שופטים דברים יח,ג ק לא חומש שונה לא
מטות במדבר ל,ב פנחס במדבר כט,לט א כן לא לא
מטות במדבר ל,ג נח בראשית ח,י א לא חומש שונה לא
מטות במדבר ל,ג כי תצא דברים כג,כב ק לא חומש שונה לא
מטות במדבר ל,ג כי תצא דברים כג,כד ק לא חומש שונה לא
מטות במדבר ל,יא מטות במדבר ל,ז א כן כן כן
מטות במדבר לא,ה מטות במדבר לא,ב א כן כן כן
מטות במדבר לא,נ כי תשא שמות ל,יב א לא חומש שונה לא
מטות במדבר לא,נ כי תשא שמות ל,טז א לא חומש שונה לא
מטות במדבר לא,נ מסעי במדבר לט,נד ק כן לא לא
מסעי במדבר לג,נו שופטים דברים כ,טז ק לא חומש שונה לא
מסעי במדבר לה,יד ואתחנן דברים ד,מא ק לא חומש שונה לא