פירוש הרשב"ם לתורה – הפניות יוצאות בחומש בראשית

הפניות יוצאות בחומש בראשית

 

מקרא

הפניה

ID

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ספר

פרק

פסוק

סדרה

חומש

פרשה

1 בראשית בראשית א א מסכת שבת סג א תלמוד  
2 בראשית בראשית א א בראשית ב ד תורה בראשית בראשית
3 בראשית בראשית א א בראשית רבה יב ט מדרש  
4 בראשית בראשית א א בראשית א ב תורה בראשית בראשית
5 בראשית בראשית א א בראשית י י תורה בראשית נח
6 בראשית בראשית א א הושע א ב נביאים  
7 בראשית בראשית א א בראשית ט יח תורה בראשית נח
8 בראשית בראשית א א בראשית לה כב תורה בראשית וישלח
9 בראשית בראשית א א בראשית מט ד תורה בראשית ויחי
10 בראשית בראשית א א שמות כ ז תורה שמות יתרו
11 בראשית בראשית א א שמות כ י תורה שמות יתרו
12 בראשית בראשית א א בראשית א לא תורה בראשית בראשית
13 בראשית בראשית א ב ירמיה ד כג נביאים  
14 בראשית בראשית א ב ירמיה ד כה נביאים  
15 בראשית בראשית א ב ירמיה ט ט נביאים  
16 בראשית בראשית א ב בראשית א ט תורה בראשית בראשית
17 בראשית בראשית א ב שמות יד כא תורה שמות בשלח
18 בראשית בראשית א ד שמות ב ב תורה שמות שמות
19 בראשית בראשית א ד שמואל א' א כ נביאים  
20 בראשית בראשית א ד שמות ב ב תורה שמות שמות
21 בראשית בראשית א ה בראשית ח כב תורה בראשית נח
22 בראשית בראשית א ה במדבר יג טז תורה במדבר שלח
23 בראשית בראשית א ה במדבר יג ח תורה במדבר שלח
24 בראשית בראשית א ה בראשית מא מה תורה בראשית מקץ
25 בראשית בראשית א ה דניאל א ז כתובים  
26 בראשית בראשית א ו בראשית א ב תורה בראשית בראשית
27 בראשית בראשית א ח נחמיה ט ו כתובים  
28 בראשית בראשית א ט בראשית א ב תורה בראשית בראשית
29 בראשית בראשית א יד במדבר ט ו תורה במדבר בהעלותך
30 בראשית בראשית א יד רות ב כג כתובים  
31 בראשית בראשית א יד בראשית א ד תורה בראשית בראשית
32 בראשית בראשית א יד מלכים ב' כ ט נביאים  
33 בראשית בראשית א יד יואל ג ג נביאים  
34 בראשית בראשית א יד ירמיה י ב נביאים  
35 בראשית בראשית א יד תהלים קד יט כתובים  
36 בראשית בראשית א כא בראשית א כ תורה בראשית בראשית
37 בראשית בראשית א כא ישעיה כז א נביאים  
38 בראשית בראשית א כא איוב מ כה כתובים  
39 בראשית בראשית א כב בראשית א כח תורה בראשית בראשית
40 בראשית בראשית א כב תהלים סו ג כתובים  
41 בראשית בראשית א כב יהושע ב ה נביאים  
42 בראשית בראשית א כב שמות יב ג תורה שמות בא
43 בראשית בראשית א כב ישעיה לה ג נביאים  
44 בראשית בראשית א כד תהלים קיד ח כתובים  
45 בראשית בראשית א כד במדבר כד ג תורה במדבר בלק
46 בראשית בראשית א כו מלכים א' כב יט-כב נביאים  
47 בראשית בראשית א כו ישעיה ו ח נביאים  
48 בראשית בראשית א כו איוב א ו כתובים  
49 בראשית בראשית א כו תהלים מט יג כתובים  
50 בראשית בראשית א כז בראשית ב כא תורה בראשית בראשית
51 בראשית בראשית א כח במדבר לב כט תורה במדבר מטות
52 בראשית בראשית א כח יואל ב ו נביאים  
53 בראשית בראשית א כט בראשית יד כב תורה בראשית לך לך
54 בראשית בראשית א כט בראשית כג יג תורה בראשית חיי שרה
55 בראשית בראשית א ל בראשית ט ג תורה בראשית נח
56 בראשית בראשית ד ג שמות לב לד תורה שמות כי תשא
57 בראשית בראשית ה לא שמות יב מ תורה שמות בא
58 בראשית בראשית ה לא דניאל ט כד כתובים  
59 בראשית נח י ט יונה ג ג נביאים  
60 בראשית נח י טו בראשית י ה תורה בראשית נח
61 בראשית נח יא ד דברים א כח תורה דברים דברים
62 בראשית נח יא ד בראשית א כח תורה בראשית בראשית
63 בראשית לך לך טו טז מסכת עדויות ב ט תלמוד  
64 בראשית לך לך טו טז שמות כ ד תורה שמות יתרו
65 בראשית וירא יח א שמות כג כא תורה שמות משפטים
66 בראשית וירא יח א שמות ג ב תורה שמות שמות
67 בראשית וירא יח א שמות ג ד תורה שמות שמות
68 בראשית וירא יח א בראשית יט א תורה בראשית וירא
69 בראשית וירא יח א בראשית יט ב תורה בראשית וירא
70 בראשית וירא יח ה בראשית יט ח תורה בראשית וירא
71 בראשית וירא יח ו שמות כט ב תורה שמות תצוה
72 בראשית וירא יח ח ישעיה ו א-ב נביאים  
73 בראשית וירא יח ח מלכים א' כב יט נביאים  
74 בראשית וירא יח ט בראשית ג ט תורה בראשית בראשית
75 בראשית וירא יח ט במדבר כב ט תורה במדבר בלק
76 בראשית וירא יח י משנה יומא ח א משנה  
77 בראשית וירא יח י שמות א יט תורה שמות שמות
78 בראשית וירא יח יג בראשית יח יב תורה בראשית וירא
79 בראשית וירא יח יד בראשית יט כד תורה בראשית וירא
80 בראשית וירא יח טו שמות כג כד תורה שמות משפטים
81 בראשית וירא יח טו דברים טו ז-ח תורה דברים ראה
82 בראשית וירא יח טז בראשית יט א תורה בראשית וירא
83 בראשית וירא יח טז בראשית יח יז תורה בראשית וירא
84 בראשית וירא יח טז בראשית יח כב תורה בראשית וירא
85 בראשית וירא יח יז בראשית י יט תורה בראשית נח
86 בראשית וירא יח כ בראשית יג יג תורה בראשית לך לך
87 בראשית וירא יח כג דברים לב כג תורה דברים האזינו
88 בראשית וירא יח כו בראשית יח כב תורה בראשית וירא
89 בראשית וירא יט ח ישעיה סה ה נביאים  
90 בראשית וירא יט יא שמות ז יח תורה שמות וארא
91 בראשית וירא יט יא שמות ז כד תורה שמות וארא
92 בראשית וירא יט יא ירמיה כ ט נביאים  
93 בראשית וירא יט יא ישעיה טז יב נביאים  
94 בראשית וירא יט יא איוב ד ב כתובים  
95 בראשית וירא יט יג דברים לב כד תורה דברים האזינו
96 בראשית וירא יט יג תהלים עח מה כתובים  
97 בראשית וירא יט טו בראשית יט כג תורה בראשית וירא
98 בראשית וירא יט יז שופטים יג כב נביאים  
99 בראשית וירא יט יז בראשית לב לא תורה בראשית וישלח
100 בראשית וירא כ ד בראשית כ ו תורה בראשית וירא
101 בראשית וירא כ ז ישעיה נז יט נביאים  
102 בראשית וירא כ ז בראשית כ יח תורה בראשית וירא
103 בראשית וירא כ יג בראשית יב א תורה בראשית לך לך
104 בראשית וירא כ יג דברים כו ה תורה דברים כי תבוא
105 בראשית וירא כ יג תהלים קיט קעו כתובים  
106 בראשית וירא כ יג ירמיה נ ו נביאים  
107 בראשית וירא כ טז בראשית יב טז תורה בראשית לך לך
108 בראשית וירא כ טז בראשית לד יב תורה בראשית וישלח
109 בראשית וירא כ טז בראשית כד נג תורה בראשית חיי שרה
110 בראשית וירא כ טז שמות י ה תורה שמות בא
111 בראשית וירא כ טז יחזקאל כח יז נביאים  
112 בראשית וירא כ טז מיכה ז י נביאים  
113 בראשית וירא כ טז מיכה ד יא נביאים  
114 בראשית וירא כא ח שמואל א' א כג נביאים  
115 בראשית וירא כא ח שמואל א' א כד נביאים  
116 בראשית וירא כא יב בראשית טו יג תורה בראשית לך לך
117 בראשית וירא כא כ בראשית מט כג תורה בראשית ויחי
118 בראשית וירא כא כ איוב טז יג כתובים  
119 בראשית וירא כא כ תהלים מח יג כתובים  
120 בראשית וירא כא כ ירמיה ב יב נביאים  
121 בראשית וירא כא כ ישעיה כג ב נביאים  
122 בראשית וירא כא כ מלכים א' יט י נביאים  
123 בראשית וירא כא כא בראשית טז יב תורה בראשית לך לך
124 בראשית וירא כב א בראשית טו א תורה בראשית לך לך
125 בראשית וירא כב א בראשית כב כ תורה בראשית וירא
126 בראשית וירא כב א בראשית כב כג תורה בראשית וירא
127 בראשית וירא כב א אסתר ג א כתובים  
128 בראשית וירא כב א דברים כ טז תורה דברים שופטים
129 בראשית וירא כב א איוב ד ב כתובים  
130 בראשית וירא כב א שמות יז ז תורה שמות בשלח
131 בראשית וירא כב א שמות יז ז תורה שמות בשלח
132 בראשית וירא כב א תהלים כו ב כתובים  
133 בראשית וירא כב א שמואל א' ו א נביאים  
134 בראשית וירא כב א בראשית כא ל תורה בראשית וירא
135 בראשית וירא כב ב שמות י כא תורה שמות בא
136 בראשית וירא כב ב ישעיה יג כ נביאים  
137 בראשית וירא כב ו דברים לב מב תורה דברים האזינו
138 בראשית וירא כב יג תהלים סח כו כתובים  
139 בראשית וירא כב יג קהלת יב ב כתובים  
140 בראשית וירא כב יג שמות ה א תורה שמות שמות
141 בראשית חיי שרה כג ב יהושע טו יג נביאים  
142 בראשית חיי שרה כג ב במדבר כא כח תורה במדבר חוקת
143 בראשית חיי שרה כג ד בראשית כג יז-יט תורה בראשית חיי שרה
144 בראשית חיי שרה כג ט בראשית יג י תורה בראשית לך לך
145 בראשית חיי שרה כג ט בראשית כג יז תורה בראשית חיי שרה
146 בראשית חיי שרה כג טז מלכים ב' יב ה נביאים  
147 בראשית חיי שרה כג טז שיר השירים ה ה כתובים  
148 בראשית חיי שרה כג יח ויקרא כז ט תורה ויקרא בחוקותי
149 בראשית חיי שרה כג יח בראשית כג כ תורה בראשית חיי שרה
150 בראשית חיי שרה כד א בראשית כד לה תורה בראשית חיי שרה
151 בראשית חיי שרה כד א בראשית ט יח תורה בראשית נח
152 בראשית חיי שרה כד ב מלאכי א ו נביאים  
153 בראשית חיי שרה כד י בראשית כד נד תורה בראשית חיי שרה
154 בראשית חיי שרה כד יא מסכת חולין עו א תלמוד  
155 בראשית חיי שרה כד כ בראשית כד יט תורה בראשית חיי שרה
156 בראשית חיי שרה כד כ ישעיה כב ו נביאים  
157 בראשית חיי שרה כד כ בראשית כט י תורה בראשית ויצא
158 בראשית חיי שרה כד כ ירמיה ו טו נביאים  
159 בראשית חיי שרה כד כא ישעיה ו יא נביאים  
160 בראשית חיי שרה כד כא מיכה ו טז נביאים  
161 בראשית חיי שרה כד כא בראשית כד יט תורה בראשית חיי שרה
162 בראשית חיי שרה כד כב בראשית כד כג תורה בראשית חיי שרה
163 בראשית חיי שרה כד כב שמות יד טז תורה שמות בשלח
164 בראשית חיי שרה כד כג דברים כה א תורה דברים כי תצא
165 בראשית חיי שרה כד כג בראשית לא לו תורה בראשית ויצא
166 בראשית חיי שרה כד כג דברים יז ח תורה דברים שופטים
167 בראשית חיי שרה כד כג בראשית טו יד תורה בראשית לך לך
168 בראשית חיי שרה כד כג בראשית לב יד תורה בראשית וישלח
169 בראשית חיי שרה כד כג בראשית כד כה תורה בראשית חיי שרה
170 בראשית חיי שרה כד כג בראשית לא לה תורה בראשית ויצא
171 בראשית חיי שרה כד כג שמות ד כא תורה שמות שמות
172 בראשית חיי שרה כד כה מלכים א' ג כו נביאים  
173 בראשית חיי שרה כד לב מלכים א' כ יא נביאים  
174 בראשית חיי שרה כד לה בראשית כד א תורה בראשית חיי שרה
175 בראשית חיי שרה כד נג במדבר לא נ תורה במדבר מטות
176 בראשית חיי שרה כד נג שמות ג כב תורה שמות שמות
177 בראשית חיי שרה כד נז מסכת כתובות ה ב תלמוד  
178 בראשית חיי שרה כד ס בראשית כב יז תורה בראשית וירא
179 בראשית חיי שרה כד סב בראשית י יט תורה בראשית נח
180 בראשית חיי שרה כד סב בראשית טז ז תורה בראשית לך לך
181 בראשית חיי שרה כד סב בראשית כ א תורה בראשית וירא
182 בראשית חיי שרה כד סג בראשית ב ה תורה בראשית בראשית
183 בראשית חיי שרה כד סד מסכת פסחים ג א תלמוד  
184 בראשית חיי שרה כד סה בראשית לז יט תורה בראשית וישב
185 בראשית חיי שרה כד סה אסתר ז ו כתובים  
186 בראשית חיי שרה כה ח בראשית טו טו תורה בראשית לך לך
187 בראשית חיי שרה כה יב בראשית כה יט תורה בראשית תולדות
188 בראשית חיי שרה כה יב רות ד יח כתובים  
189 בראשית חיי שרה כה יז מסכת יבמות סד א תלמוד  
190 בראשית חיי שרה כה יז מסכת מגילה יז א תלמוד  
191 בראשית חיי שרה כה יז בראשית טז טז תורה בראשית לך לך
192 בראשית חיי שרה כה יז בראשית יז כה תורה בראשית לך לך
193 בראשית חיי שרה כה יח בראשית טז יב תורה בראשית לך לך
194 בראשית תולדות כה יט בראשית כה יב תורה בראשית חיי שרה
195 בראשית תולדות כה יט בראשית כא יב תורה בראשית וירא
196 בראשית תולדות כה יט דברי הימים א' א כח כתובים  
197 בראשית תולדות כה יט דברי הימים א' א לב כתובים  
198 בראשית תולדות כה יט דברי הימים א' א לד כתובים  
199 בראשית תולדות כה כ בראשית כה כו תורה בראשית תולדות
200 בראשית תולדות כה כא יחזקאל לה יג נביאים  
201 בראשית תולדות כה כב ירמיה נא לא נביאים  
202 בראשית תולדות כה כב איוב כ יט כתובים  
203 בראשית תולדות כה כב ירמיה יג טז נביאים  
204 בראשית תולדות כה כב מלכים א' כב ח נביאים  
205 בראשית תולדות כה כב שמות יח טו תורה שמות יתרו
206 בראשית תולדות כה כג תהלים קמח יא כתובים  
207 בראשית תולדות כה כג מלאכי א ב נביאים  
208 בראשית תולדות כה כד בראשית כט כה תורה בראשית ויצא
209 בראשית תולדות כה כד בראשית מא ז תורה בראשית מקץ
210 בראשית תולדות כה כז בראשית ד כ תורה בראשית בראשית
211 בראשית תולדות כה כח בראשית כה כג תורה בראשית תולדות
212 בראשית תולדות כה לא בראשית לא מו תורה בראשית ויצא
213 בראשית תולדות כה לב בראשית כה לד תורה בראשית תולדות
214 בראשית תולדות כה לד בראשית כז לו תורה בראשית תולדות
215 בראשית תולדות כה לד במדבר טו לא תורה במדבר שלח
216 בראשית תולדות כה לד בראשית לג יט תורה בראשית וישלח
217 בראשית תולדות כו א בראשית יב י תורה בראשית לך לך
218 בראשית תולדות כו א שמות יג יז תורה שמות בשלח
219 בראשית תולדות כו ג בראשית יב א תורה בראשית לך לך
220 בראשית תולדות כו ה בראשית כב יח תורה בראשית וירא
221 בראשית תולדות כו ה בראשית יז ט תורה בראשית לך לך
222 בראשית תולדות כו ה בראשית כא ד תורה בראשית וירא
223 בראשית תולדות כו ח בראשית לט יז תורה בראשית וישב
224 בראשית תולדות כו ח בראשית לט יד תורה בראשית וישב
225 בראשית תולדות כו טו בראשית ט יח תורה בראשית נח
226 בראשית תולדות כו כג בראשית כו כד תורה בראשית תולדות
227 בראשית תולדות כו כו שופטים טו ו נביאים  
228 בראשית תולדות כו כו משנה ראש השנה ד ט משנה  
229 בראשית תולדות כו כו ירמיה כא ד נביאים  
230 בראשית תולדות כו כו משלי יב כו כתובים  
231 בראשית תולדות כו כו במדבר יג ב תורה במדבר שלח
232 בראשית תולדות כו כח בראשית כא כג תורה בראשית וירא
233 בראשית תולדות כו כט בראשית כד לא תורה בראשית חיי שרה
234 בראשית תולדות כו כט בראשית כו לא תורה בראשית תולדות
235 בראשית תולדות כו לג מלכים א' יט ג נביאים  
236 בראשית תולדות כו לד בראשית כז א תורה בראשית תולדות
237 בראשית תולדות כו לד בראשית כז מו תורה בראשית תולדות
238 בראשית תולדות כו לד תהלים קמח ח כתובים  
239 בראשית תולדות כו לד יהושע א יח נביאים  
240 בראשית תולדות כו לד משלי יד י כתובים  
241 בראשית תולדות כו לד דברים לב לב תורה דברים האזינו
242 בראשית תולדות כז א שמואל א' ג ב נביאים  
243 בראשית תולדות כז ג בראשית יב יא תורה בראשית לך לך
244 בראשית תולדות כז ג בראשית מ כב תורה בראשית וישב
245 בראשית תולדות כז ג שופטים ה יב נביאים  
246 בראשית תולדות כז ג בראשית טז יא תורה בראשית לך לך
247 בראשית תולדות כז ז בראשית י ט תורה בראשית נח
248 בראשית תולדות כז ז יונה ג ג נביאים  
249 בראשית תולדות כז יב דברים כח כט תורה דברים כי תבוא
250 בראשית תולדות כז יב איוב מ כב כתובים  
251 בראשית תולדות כז יג בראשית כה כג תורה בראשית תולדות
252 בראשית תולדות כז יט קהלת ט ז כתובים  
253 בראשית תולדות כז יט בראשית כז כה תורה בראשית תולדות
254 בראשית תולדות כז יט תהלים קלב א כתובים  
255 בראשית תולדות כז יט דברי הימים ב' ו מב כתובים  
256 בראשית תולדות כז כט בראשית מט ח תורה בראשית ויחי
257 בראשית תולדות כז לג מסכת בבא מציעא ע א תלמוד  
258 בראשית תולדות כז לו בראשית כט טו תורה בראשית ויצא
259 בראשית תולדות כז לו משנה בבא בתרא ט א משנה  
260 בראשית תולדות כז מ תהלים נה ג כתובים  
261 בראשית תולדות כח ט שמות טו כ תורה שמות בשלח
262 בראשית תולדות כח ט במדבר כו נט תורה במדבר פנחס
263 בראשית תולדות כח ט בראשית לו כב תורה בראשית וישלח
264 בראשית תולדות כח ט בראשית לו כ תורה בראשית וישלח
265 בראשית ויצא כח יא מסכת פסחים ב א תלמוד  
266 בראשית ויצא כח יא בראשית כח יח תורה בראשית ויצא
267 בראשית ויצא כח יב בראשית כח יג תורה בראשית ויצא
268 בראשית ויצא כח יב שמות כ יז תורה שמות יתרו
269 בראשית ויצא כח יב מלאכי א יא נביאים  
270 בראשית ויצא כח יב שמות כה מ תורה שמות תרומה
271 בראשית ויצא כח יב בראשית יב ז תורה בראשית לך לך
272 בראשית ויצא כח טו תהלים צא יא כתובים  
273 בראשית ויצא כח טז שמות ב יד תורה שמות שמות
274 בראשית ויצא כח יח במדבר ז א תורה במדבר נשא
275 בראשית ויצא כח יח בראשית לא יג תורה בראשית ויצא
276 בראשית ויצא כח יח בראשית כח כב תורה בראשית ויצא
277 בראשית ויצא כח כא בראשית כט טו תורה בראשית ויצא
278 בראשית ויצא כט א ישעיה ט יא נביאים  
279 בראשית ויצא כט יז מסכת תענית כד א תלמוד  
280 בראשית ויצא כט יז ישעיה מד יג נביאים  
281 בראשית ויצא כט כה בראשית מא ז תורה בראשית מקץ
282 בראשית ויצא כט כז בראשית ל כה תורה בראשית ויצא
283 בראשית ויצא כט ל שמות יב לב תורה שמות בא
284 בראשית ויצא כט ל במדבר כב לג תורה במדבר בלק
285 בראשית ויצא כט לא בראשית ל א תורה בראשית ויצא
286 בראשית ויצא כט לב ישעיה נו ג נביאים  
287 בראשית ויצא ל א בראשית מח ז תורה בראשית ויחי
288 בראשית ויצא ל ח בראשית לא ל תורה בראשית ויצא
289 בראשית ויצא ל ח שמואל א' כ כח נביאים  
290 בראשית ויצא ל יא ישעיה סה יא נביאים  
291 בראשית ויצא ל יא מסכת שבת סז א תלמוד  
292 בראשית ויצא ל יא בראשית כט לב תורה בראשית ויצא
293 בראשית ויצא ל יא בראשית כט לג תורה בראשית ויצא
294 בראשית ויצא ל יא תהלים צד כא כתובים  
295 בראשית ויצא ל יא תהלים קו מג כתובים  
296 בראשית ויצא ל יא איוב ל יב כתובים  
297 בראשית ויצא ל יא איוב טז יג כתובים  
298 בראשית ויצא ל יד שיר השירים ז יד כתובים  
299 בראשית ויצא ל כ מלכים א' ח יג נביאים  
300 בראשית ויצא ל כא במדבר כו מו תורה במדבר פנחס
301 בראשית ויצא ל כג דברים כב ב תורה דברים כי תצא
302 בראשית ויצא ל כג ירמיה טז ה נביאים  
303 בראשית ויצא ל כד בראשית ל כג תורה בראשית ויצא
304 בראשית ויצא ל ל בראשית לג יד תורה בראשית וישלח
305 בראשית ויצא ל לא-לב שמות לד ח תורה שמות כי תשא
306 בראשית ויצא ל לא-לב בראשית כב ט תורה בראשית וירא
307 בראשית ויצא ל לז ויקרא כז לב תורה ויקרא בחוקותי
308 בראשית ויצא ל לז ירמיה ו כו נביאים  
309 בראשית ויצא ל לז במדבר כב כז תורה במדבר בלק
310 בראשית ויצא ל לז עמוס ה טז נביאים  
311 בראשית ויצא ל לז במדבר יח כו תורה במדבר קרח
312 בראשית ויצא ל לז יחזקאל ד ז נביאים  
313 בראשית ויצא ל לז ישעיה נב י נביאים  
314 בראשית ויצא ל לח שמואל א' ו יב נביאים  
315 בראשית ויצא ל לח דניאל ח כב כתובים  
316 בראשית ויצא ל לח יחזקאל לז ז נביאים  
317 בראשית ויצא ל לח במדבר כז א תורה במדבר פנחס
318 בראשית ויצא לא א בראשית יג ב תורה בראשית לך לך
319 בראשית ויצא לא ז ויקרא כו כו תורה ויקרא בחוקותי
320 בראשית ויצא לא ז איוב יט ג כתובים  
321 בראשית ויצא לא יט הושע ג ד נביאים  
322 בראשית ויצא לא יט זכריה י ב נביאים  
323 בראשית ויצא לא כג בראשית ל לו תורה בראשית ויצא
324 בראשית ויצא לא לט מלכים א' א כא נביאים  
325 בראשית ויצא לא לט איכה א א כתובים  
326 בראשית ויצא לא מט שופטים יא כט נביאים  
327 בראשית ויצא לא מט יחזקאל ג יז נביאים  
328 בראשית ויצא לא מט בראשית א כב תורה בראשית בראשית
329 בראשית ויצא לא מט בראשית לה יא תורה בראשית וישלח
330 בראשית ויצא לא נא שמות טו ד תורה שמות בשלח
331 בראשית ויצא לב ב בראשית כח טו תורה בראשית ויצא
332 בראשית וישלח לב ה מלאכי א ב נביאים  
333 בראשית וישלח לב ז שמות ד יד תורה שמות שמות
334 בראשית וישלח לב ח במדבר כה יז תורה במדבר פנחס
335 בראשית וישלח לב ח בראשית טז ד תורה בראשית לך לך
336 בראשית וישלח לב ח במדבר לא מב תורה במדבר מטות
337 בראשית וישלח לב ט תהלים כז ג כתובים  
338 בראשית וישלח לב ט בראשית יט כג תורה בראשית וירא
339 בראשית וישלח לב ט יונה ד ח נביאים  
340 בראשית וישלח לב ט תהלים קמח ח כתובים  
341 בראשית וישלח לב ט איוב א יט כתובים  
342 בראשית וישלח לב י בראשית כח יג תורה בראשית ויצא
343 בראשית וישלח לב יא מלכים א' ח סד נביאים  
344 בראשית וישלח לב יא מלכים ב' כ א נביאים  
345 בראשית וישלח לב יג שמות לב יב תורה שמות כי תשא
346 בראשית וישלח לב יג שמות לב יד תורה שמות כי תשא
347 בראשית וישלח לב יג במדבר יד טז תורה במדבר שלח
348 בראשית וישלח לב יג במדבר יד כ תורה במדבר שלח
349 בראשית וישלח לב כא בראשית לב יט תורה בראשית וישלח
350 בראשית וישלח לב כג שמואל ב' יז כא-כד נביאים  
351 בראשית וישלח לב כו ירמיה ו ח נביאים  
352 בראשית וישלח לב כו במדבר כב כד תורה במדבר בלק
353 בראשית וישלח לב כו ויקרא ה כא תורה ויקרא ויקרא
354 בראשית וישלח לב כו שמות מ כד תורה שמות פקודי
355 בראשית וישלח לב כט הושע יב ד נביאים  
356 בראשית וישלח לב כט הושע יב ה נביאים  
357 בראשית וישלח לב כט שמות ד יג תורה שמות שמות
358 בראשית וישלח לב כט שמות ד יד תורה שמות שמות
359 בראשית וישלח לב כט שמות ד יד תורה שמות שמות
360 בראשית וישלח לב כט מסכת זבחים קב א תלמוד  
361 בראשית וישלח לב כט שמות ד כד תורה שמות שמות
362 בראשית וישלח לב כט במדבר כב כב תורה במדבר בלק
363 בראשית וישלח לב כט במדבר כב כה תורה במדבר בלק
364 בראשית וישלח לב כט במדבר כג ג תורה במדבר בלק
365 בראשית וישלח לב כט איוב לג כא כתובים  
366 בראשית וישלח לב לב בראשית כט כה תורה בראשית ויצא
367 בראשית וישלח לג יח רות א יט כתובים  
368 בראשית וישלח לג יח במדבר כא כו תורה במדבר חוקת
369 בראשית וישלח לג יח בראשית לד ב תורה בראשית וישלח
370 בראשית וישלח לג יח יהושע יט מז נביאים  
371 בראשית וישלח לג יח בראשית ד יז תורה בראשית בראשית
372 בראשית וישלח לד י תהלים קיט קנד כתובים  
373 בראשית וישלח לד י שופטים יב ו נביאים  
374 בראשית וישלח לד י ישעיה נח ב נביאים  
375 בראשית וישלח לד י ישעיה נח ה-ו נביאים  
376 בראשית וישלח לד י ישעיה מד יב נביאים  
377 בראשית וישלח לד טז איכה ה ו כתובים  
378 בראשית וישלח לד יט שמות כב כח תורה שמות משפטים
379 בראשית וישלח לד יט שמות כג כד תורה שמות משפטים
380 בראשית וישלח לד ל שמות ה כא תורה שמות שמות
381 בראשית וישלח לה טז איוב לד כד כתובים  
382 בראשית וישלח לה טז ישעיה י יג נביאים  
383 בראשית וישלח לה יז בראשית ל כד תורה בראשית ויצא
384 בראשית וישלח לה יח דניאל יב יג כתובים  
385 בראשית וישלח לה כא מיכה ה א נביאים  
386 בראשית וישלח לה כא מיכה ד ח נביאים  
387 בראשית וישלח לה כב בראשית מט ד תורה בראשית ויחי
388 בראשית וישלח לו ב בראשית כו לד תורה בראשית תולדות
389 בראשית וישלח לו ב בראשית כח ט תורה בראשית תולדות
390 בראשית וישלח לו יב דברי הימים א' א לו כתובים  
391 בראשית וישלח לו יב דברי הימים א' א לט כתובים  
392 בראשית וישלח לו יב בראשית כח ט תורה בראשית תולדות
393 בראשית וישלח לו יב שמות טו כ תורה שמות בשלח
394 בראשית וישלח לו יב בראשית לו כב תורה בראשית וישלח
395 בראשית וישלח לו יב יהושע יג ז-ח נביאים  
396 בראשית וישלח לו יב דברי הימים א' ח לה-לו כתובים  
397 בראשית וישלח לו יב דברי הימים א' ט מא-מב כתובים  
398 בראשית וישלח לו כ דברים ב יב תורה דברים דברים
399 בראשית וישלח לו כב בראשית כח ט תורה בראשית תולדות
400 בראשית וישלח לו כב שמות טו כ תורה שמות בשלח
401 בראשית וישלח לו כד דברי הימים א' א מ כתובים  
402 בראשית וישלח לו כד בראשית י כג תורה בראשית נח
403 בראשית וישלח לו כד דברי הימים א' א יז כתובים  
404 בראשית וישלח לו כד שמואל ב' יג כ נביאים  
405 בראשית וישלח לו כד בראשית לח יא תורה בראשית וישב
406 בראשית וישלח לו כד תהלים עו ז כתובים  
407 בראשית וישלח לו כד שמות טו א תורה שמות בשלח
408 בראשית וישלח לו מ בראשית לו מג תורה בראשית וישלח
409 בראשית וישב לז ב מסכת ברכות כח ב תלמוד  
410 בראשית וישב לז ב מסכת שבת סג א תלמוד  
411 בראשית וישב לז ב בראשית ה לב תורה בראשית בראשית
412 בראשית וישב לז ב בראשית ו ח-ט תורה בראשית בראשית
413 בראשית וישב לז ב בראשית י א תורה בראשית נח
414 בראשית וישב לז ב בראשית י ה תורה בראשית נח
415 בראשית וישב לז ב בראשית לו ו תורה בראשית וישלח
416 בראשית וישב לז ב בראשית לו ט תורה בראשית וישלח
417 בראשית וישב לז ב בראשית לה כב תורה בראשית וישלח
418 בראשית וישב לז ב בראשית לה כו-כז תורה בראשית וישלח
419 בראשית וישב לז ב דברים י כב תורה דברים עקב
420 בראשית וישב לז ב בראשית מה ו תורה בראשית ויגש
421 בראשית וישב לז ב הושע יא א נביאים  
422 בראשית וישב לז ב שמואל ב' ב יד נביאים  
423 בראשית וישב לז יא בראשית מה כא תורה בראשית ויגש
424 בראשית וישב לז יא בראשית מה כח תורה בראשית ויגש
425 בראשית וישב לז טו בראשית לז יד תורה בראשית וישב
426 בראשית וישב לז יח מלאכי א יד נביאים  
427 בראשית וישב לז יח במדבר כה יח תורה במדבר פנחס
428 בראשית וישב לז יט בראשית כד סה תורה בראשית חיי שרה
429 בראשית וישב לז יט אסתר ז ו כתובים  
430 בראשית וישב לז כ בראשית לז כז תורה בראשית וישב
431 בראשית וישב לז כ בראשית לח טז תורה בראשית וישב
432 בראשית וישב לז כ שמות א י תורה שמות שמות
433 בראשית וישב לז כ דברים יא כו תורה דברים ראה
434 בראשית וישב לז כג בראשית לז לב תורה בראשית וישב
435 בראשית וישב לז כג בראשית לז לג תורה בראשית וישב
436 בראשית וישב לז כד בראשית לז כב תורה בראשית וישב
437 בראשית וישב לז כח בראשית מה ד תורה בראשית ויגש
438 בראשית וישב לח ב ישעיה כג ח נביאים  
439 בראשית וישב לח ב הושע יב ח נביאים  
440 בראשית וישב לח ט תהלים קמה ח כתובים  
441 בראשית וישב לח ט שמות כא יא תורה שמות משפטים
442 בראשית וישב לח ט במדבר לה יד תורה במדבר מסעי
443 בראשית וישב לח יד בראשית לח כא תורה בראשית וישב
444 בראשית וישב לח טו בראשית לח יד תורה בראשית וישב
445 בראשית וישב לח יז בראשית לב יט תורה בראשית וישלח
446 בראשית וישב לח יז בראשית לח כג תורה בראשית וישב
447 בראשית וישב לח כא מלכים א' יד כד נביאים  
448 בראשית וישב לח כא דברים כג יח תורה דברים כי תצא
449 בראשית וישב לח כו איוב לב ב כתובים  
450 בראשית וישב לח כו שמואל א' כד יז נביאים  
451 בראשית וישב לח ל דברי הימים ב' כו יט כתובים  
452 בראשית וישב לח ל מלכים ב' ג כב נביאים  
453 בראשית וישב לח ל מסכת בבא מציעא פד א תלמוד  
454 בראשית וישב לט ו דניאל ה א כתובים  
455 בראשית וישב לט ו איוב ג כד כתובים  
456 בראשית וישב מ ד ויקרא כה כט תורה ויקרא בהר
457 בראשית וישב מ ד בראשית כד נה תורה בראשית חיי שרה
458 בראשית וישב מ ח יחזקאל לג לב נביאים  
459 בראשית וישב מ י במדבר יז כג תורה במדבר קרח
460 בראשית וישב מ יג במדבר א ב תורה במדבר במדבר
461 בראשית וישב מ יג בראשית מ כ תורה בראשית וישב
462 בראשית וישב מ יג דברים כח סח תורה דברים כי תבוא
463 בראשית וישב מ טז איוב ל ו כתובים  
464 בראשית וישב מ טז ישעיה יט ט נביאים  
465 בראשית מקץ מא א ויקרא כה כט-ל תורה ויקרא בהר
466 בראשית מקץ מא א בראשית כד נה תורה בראשית חיי שרה
467 בראשית מקץ מא א שמות יג י תורה שמות בא
468 בראשית מקץ מא א שמות יב ו תורה שמות בא
469 בראשית מקץ מא ב איוב ח יא כתובים  
470 בראשית מקץ מא ד-ה בראשית מא ז תורה בראשית מקץ
471 בראשית מקץ מא ז בראשית כט כה תורה בראשית ויצא
472 בראשית מקץ מא ח דניאל ב ג כתובים  
473 בראשית מקץ מא י תהלים לד א כתובים  
474 בראשית מקץ מא י בראשית יד יח תורה בראשית לך לך
475 בראשית מקץ מא י יהושע י א נביאים  
476 בראשית מקץ מא י תהלים קי ד כתובים  
477 בראשית מקץ מא י במדבר כד ז תורה במדבר בלק
478 בראשית מקץ מא י שמואל א' טו ח נביאים  
479 בראשית מקץ מא י בראשית מא מד תורה בראשית מקץ
480 בראשית מקץ מא י בראשית מא א תורה בראשית מקץ
481 בראשית מקץ מא י בראשית מא מג תורה בראשית מקץ
482 בראשית מקץ מא כג מסכת נידה ח ב תלמוד  
483 בראשית מקץ מא ל בראשית מא כא תורה בראשית מקץ
484 בראשית מקץ מא לד שמואל א' ח יד-טו נביאים  
485 בראשית מקץ מא לה אסתר ב ג כתובים  
486 בראשית מקץ מא לה בראשית מא מט תורה בראשית מקץ
487 בראשית מקץ מא מ מלכים ב' י ב נביאים  
488 בראשית מקץ מא מ תהלים עח ט כתובים  
489 בראשית מקץ מא מב יחזקאל כז ז נביאים  
490 בראשית מקץ מא מב משלי ז טז כתובים  
491 בראשית מקץ מא מג מסכת בבא בתרא ד א תלמוד  
492 בראשית מקץ מא מג בראשית מה ח תורה בראשית ויגש
493 בראשית מקץ מא מד בראשית מא מ תורה בראשית מקץ
494 בראשית מקץ מא מד מלכים א' יא כז נביאים  
495 בראשית מקץ מא מד מלכים א' יא כח נביאים  
496 בראשית מקץ מא מה במדבר יג טז תורה במדבר שלח
497 בראשית מקץ מא מה דניאל א ז כתובים  
498 בראשית מקץ מא מה דניאל ד ה כתובים  
499 בראשית מקץ מא מה שמואל ב' ח יח נביאים  
500 בראשית מקץ מא מז ויקרא כה כא תורה ויקרא בהר
501 בראשית מקץ מא נ בראשית מח ה תורה בראשית ויחי
502 בראשית מקץ מא נ בראשית מח ו תורה בראשית ויחי
503 בראשית מקץ מא נא בראשית לג יא תורה בראשית וישלח
504 בראשית מקץ מא נא ישעיה מד כא נביאים  
505 בראשית מקץ מא נא איכה ג יז כתובים  
506 בראשית מקץ מא נא שמואל ב' יט כז נביאים  
507 בראשית מקץ מא נא שמואל ב' כא ה נביאים  
508 בראשית מקץ מא נא משלי כו יט כתובים  
509 בראשית מקץ מא נא איכה ד יא כתובים  
510 בראשית מקץ מא נו ישעיה נה א נביאים  
511 בראשית מקץ מב א מלכים ב' יד ח נביאים  
512 בראשית מקץ מב ח בראשית מב כג תורה בראשית מקץ
513 בראשית מקץ מב ט חבקוק ג יג נביאים  
514 בראשית מקץ מב ט ישעיה יט ז נביאים  
515 בראשית מקץ מב יב בראשית מב ג תורה בראשית מקץ
516 בראשית מקץ מב יב בראשית מג ז תורה בראשית מקץ
517 בראשית מקץ מג יד אסתר ד טז כתובים  
518 בראשית מקץ מג לב ישעיה ל ז נביאים  
519 בראשית מקץ מג לב בראשית מו לד תורה בראשית ויגש
520 בראשית מקץ מג לב שמות ח כב תורה שמות וארא
521 בראשית מקץ מג לב שמואל ב' טז ה-ו נביאים  
522 בראשית מקץ מג לד שמות לט לב תורה שמות פקודי
523 בראשית מקץ מד ג שמואל א' יד כט נביאים  
524 בראשית מקץ מד ג במדבר כד ה תורה במדבר בלק
525 בראשית מקץ מד ד יהושע ו ז נביאים  
526 בראשית מקץ מד ד שמות ט כט תורה שמות וארא
527 בראשית מקץ מד ד ירמיה י כ נביאים  
528 בראשית מקץ מד ה בראשית מד טו תורה בראשית מקץ
529 בראשית ויגש מד טו יחזקאל כא כו נביאים  
530 בראשית ויגש מה א בראשית מג לא תורה בראשית מקץ
531 בראשית ויגש מה יא דברים ט ג תורה דברים עקב
532 בראשית ויגש מה יא דברים ז כה תורה דברים עקב
533 בראשית ויגש מה יט מסכת בכורות כח ב תלמוד  
534 בראשית ויגש מה כג מסכת מכות יא א-ב תלמוד  
535 בראשית ויגש מה כד תהלים ד ה כתובים  
536 בראשית ויגש מה כד דברים כח סה תורה דברים כי תבוא
537 בראשית ויגש מה כד חבקוק ג ז נביאים  
538 בראשית ויגש מה כד ישעיה לב יא נביאים  
539 בראשית ויגש מה כד איוב ט ו כתובים  
540 בראשית ויגש מה כו איכה ב יח כתובים  
541 בראשית ויגש מה כו ירמיה מח יא נביאים  
542 בראשית ויגש מה כח בראשית מה כו תורה בראשית ויגש
543 בראשית ויגש מו א בראשית כו כה תורה בראשית תולדות
544 בראשית ויגש מו ד שמות יב לב תורה שמות בא
545 בראשית ויגש מו ד איוב ט לג כתובים  
546 בראשית ויגש מו כו דברים י כב תורה דברים עקב
547 בראשית ויגש מו כט איוב לד כג כתובים  
548 בראשית ויגש מו לד שמות ח כב תורה שמות וארא
549 בראשית ויגש מז ו רות ג יא כתובים  
550 בראשית ויגש מז יג איוב יז ז כתובים  
551 בראשית ויגש מז יג איוב כב כח כתובים  
552 בראשית ויגש מז כא מלכים ב' יח לב נביאים  
553 בראשית ויחי מז כט בראשית כז א-ב תורה בראשית תולדות
554 בראשית ויחי מז כט מלכים א' ב א נביאים  
555 בראשית ויחי מז כט בראשית מז כז תורה בראשית ויגש
556 בראשית ויחי מח א-ב בראשית מח יב תורה בראשית ויחי
557 בראשית ויחי מח א-ב בראשית מט לג תורה בראשית ויחי
558 בראשית ויחי מח א-ב דברים כב ב תורה דברים כי תצא
559 בראשית ויחי מח א-ב שופטים יט יח נביאים  
560 בראשית ויחי מח ג בראשית לה יא תורה בראשית וישלח
561 בראשית ויחי מח ה בראשית מא נ תורה בראשית מקץ
562 בראשית ויחי מח ו מסכת בבא בתרא קיח א תלמוד  
563 בראשית ויחי מח ו במדבר כו כא תורה במדבר פנחס
564 בראשית ויחי מח ו במדבר כו מ תורה במדבר פנחס
565 בראשית ויחי מח ו במדבר כו נג-נה תורה במדבר פנחס
566 בראשית ויחי מח ו במדבר כו כט-לב תורה במדבר פנחס
567 בראשית ויחי מח ח בראשית מח י תורה בראשית ויחי
568 בראשית ויחי מח ח שמות לג כ תורה שמות כי תשא
569 בראשית ויחי מח ח מלכים א' כב יט נביאים  
570 בראשית ויחי מח יא בראשית נ כ תורה בראשית ויחי
571 בראשית ויחי מח יא תהלים קו ל כתובים  
572 בראשית ויחי מח יא במדבר כה ז תורה במדבר בלק
573 בראשית ויחי מח יא שופטים ד יח נביאים  
574 בראשית ויחי מח יא בראשית יט ג תורה בראשית וירא
575 בראשית ויחי מח כ שמות כא א תורה שמות משפטים
576 בראשית ויחי מח כ דברים ד מד תורה דברים ואתחנן
577 בראשית ויחי מח כ דברים לא יט תורה דברים וילך
578 בראשית ויחי מח כב יהושע כד יב נביאים  
579 בראשית ויחי מח כב מסכת סוטה לו א תלמוד  
580 בראשית ויחי מח כב יהושע כד יב נביאים  
581 בראשית ויחי מט ג הושע יב ט נביאים  
582 בראשית ויחי מט ג איוב כ י כתובים  
583 בראשית ויחי מט ד דברי הימים א' ה א-ב כתובים  
584 בראשית ויחי מט ד בראשית כג יג תורה בראשית חיי שרה
585 בראשית ויחי מט ה יחזקאל טז ג נביאים  
586 בראשית ויחי מט ה איוב לז יב כתובים  
587 בראשית ויחי מט ה איכה ב ט כתובים  
588 בראשית ויחי מט ה תהלים עד יח כתובים  
589 בראשית ויחי מט ה במדבר ח כו תורה במדבר בהעלותך
590 בראשית ויחי מט ו יהושע יא ו נביאים  
591 בראשית ויחי מט ח במדבר כז כ תורה במדבר פנחס
592 בראשית ויחי מט ח דניאל יא כא כתובים  
593 בראשית ויחי מט ח דברי הימים א' כט כה כתובים  
594 בראשית ויחי מט ח תהלים מה יח כתובים  
595 בראשית ויחי מט ח מלכים ב' ו כז נביאים  
596 בראשית ויחי מט ח שמואל א' יז מז נביאים  
597 בראשית ויחי מט ח שמות טו ד תורה שמות בשלח
598 בראשית ויחי מט ח שמואל ב' יא כד נביאים  
599 בראשית ויחי מט ח יחזקאל יח טז נביאים  
600 בראשית ויחי מט ח ויקרא יט לג תורה ויקרא קדושים
601 בראשית ויחי מט ח ישעיה יב ד נביאים  
602 בראשית ויחי מט ח תהלים קז ח כתובים  
603 בראשית ויחי מט ח איכה ג לב כתובים  
604 בראשית ויחי מט ח בראשית כז כט תורה בראשית תולדות
605 בראשית ויחי מט ט שופטים יד ה נביאים  
606 בראשית ויחי מט ט יחזקאל יט ב נביאים  
607 בראשית ויחי מט י מלכים א' ה ד נביאים  
608 בראשית ויחי מט י דברי הימים ב' י א כתובים  
609 בראשית ויחי מט י יהושע כד א נביאים  
610 בראשית ויחי מט י יהושע כד כו נביאים  
611 בראשית ויחי מט י שופטים כא יט נביאים  
612 בראשית ויחי מט י ירמיה מא ה נביאים  
613 בראשית ויחי מט יא מלכים א' ד כ נביאים  
614 בראשית ויחי מט יא מלכים א' ה ה נביאים  
615 בראשית ויחי מט יא ישעיה סג ב נביאים  
616 בראשית ויחי מט יא ישעיה סג ג נביאים  
617 בראשית ויחי מט יא בראשית מט יב תורה בראשית ויחי
618 בראשית ויחי מט יא משלי כג כט-ל כתובים  
619 בראשית ויחי מט יב שיר השירים ה א כתובים  
620 בראשית ויחי מט יב ישעיה נה א נביאים  
621 בראשית ויחי מט יב דברים לב יד תורה דברים האזינו
622 בראשית ויחי מט יג ישעיה כג ב נביאים  
623 בראשית ויחי מט יג ישעיה כג ד נביאים  
624 בראשית ויחי מט יג דברים לג יח תורה דברים וזאת הברכה
625 בראשית ויחי מט יד ישעיה לב כ נביאים  
626 בראשית ויחי מט יד דברים לג יח תורה דברים וזאת הברכה
627 בראשית ויחי מט טו דברים יב ט תורה דברים ראה
628 בראשית ויחי מט טו שמואל א' ח יד-טו נביאים  
629 בראשית ויחי מט טז יהושע ו ט נביאים  
630 בראשית ויחי מט טז דברים לב לו תורה דברים האזינו
631 בראשית ויחי מט טז דברים לב מג תורה דברים האזינו
632 בראשית ויחי מט טז תהלים קי ו כתובים  
633 בראשית ויחי מט יט דברים ג יח תורה דברים דברים
634 בראשית ויחי מט כ מסכת מנחות פו א תלמוד  
635 בראשית ויחי מט כ בראשית יח יב תורה בראשית וירא
636 בראשית ויחי מט כא דברי הימים א' יב ט כתובים  
637 בראשית ויחי מט כא שופטים ה יח נביאים  
638 בראשית ויחי מט כב תהלים צג ג כתובים  
639 בראשית ויחי מט כב תהלים צג י כתובים  
640 בראשית ויחי מט כב תהלים צד ג כתובים  
641 בראשית ויחי מט כב קהלת א ב כתובים  
642 בראשית ויחי מט כב שמות טו ו תורה שמות בשלח
643 בראשית ויחי מט כב במדבר כג ט תורה במדבר בלק
644 בראשית ויחי מט כג איוב טז יג כתובים  
645 בראשית ויחי מט כג במדבר כ יג תורה במדבר חוקת
646 בראשית ויחי מט כג שופטים יא כה נביאים  
647 בראשית ויחי מט כג ירמיה ט ז נביאים  
648 בראשית ויחי מט כג ירמיה ט ב נביאים  
649 בראשית ויחי מט כג ישעיה יב ו נביאים  
650 בראשית ויחי מט כד תהלים קה כה כתובים  
651 בראשית ויחי מט כד תהלים יח לה כתובים  
652 בראשית ויחי מט כד תהלים לח ג כתובים  
653 בראשית ויחי מט כד שמואל ב' ו טז נביאים  
654 בראשית ויחי מט כד שמואל א' כא ח נביאים  
655 בראשית ויחי מט כד תהלים סח לא כתובים  
656 בראשית ויחי מט כד תהלים כב יג כתובים  
657 בראשית ויחי מט כד דברים כח כח תורה דברים כי תבוא
658 בראשית ויחי מט כד בראשית לא מב תורה בראשית ויצא
659 בראשית ויחי מט כד שמות ח יג תורה שמות וארא
660 בראשית ויחי מט כה הושע ט יד נביאים  
661 בראשית ויחי מט כה הושע ט יד נביאים  
662 בראשית ויחי מט כו בראשית כח יג תורה בראשית ויצא
663 בראשית ויחי מט כו בראשית כח יד תורה בראשית ויצא
664 בראשית ויחי מט כו במדבר לד י תורה במדבר מסעי
665 בראשית ויחי מט כו במדבר לד ח תורה במדבר מסעי
666 בראשית ויחי מט כו במדבר לג טו תורה במדבר מסעי
667 בראשית ויחי מט כז שמואל א' יד מז נביאים  
668 בראשית ויחי מט כז ירמיה ה ו נביאים  
669 בראשית ויחי מט כז צפניה ג ג נביאים  
670 בראשית ויחי מט כח בראשית מט א תורה בראשית ויחי
671 בראשית ויחי מט לג בראשית מח ב תורה בראשית ויחי
672 בראשית ויחי מט לג בראשית מח יב תורה בראשית ויחי
673 בראשית ויחי נ ב שיר השירים ב יג כתובים  
674 בראשית ויחי נ ט בראשית ח כ תורה בראשית נח
675 בראשית ויחי נ כג בראשית מח יט תורה בראשית ויחי
676 בראשית ויחי נ כו בראשית ט כד תורה בראשית נח
677 בראשית ויחי נ כו יחזקאל יד כב נביאים  
678 בראשית ויחי נ כו יחזקאל מז ח נביאים  
679 בראשית ויחי נ כו בראשית לח כה תורה בראשית וישב
680 בראשית ויחי נ כו במדבר י יז תורה במדבר בהעלותך