פירוש הרשב"ם לתורה – הפניות יוצאות בחומש ויקרא

הפניות יוצאות בחומש ויקרא

 

מקרא

הפניה

ID

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ספר

פרק

פסוק

סדרה

חומש

פרשה

1212 ויקרא ויקרא א א שמות מ לה תורה שמות פקודי
1213 ויקרא ויקרא א א שמות יט ג תורה שמות יתרו
1214 ויקרא ויקרא א א במדבר ז פט תורה במדבר נשא
1215 ויקרא ויקרא א א שמות ג ד תורה שמות שמות
1216 ויקרא ויקרא א א במדבר ח ב תורה במדבר בהעלותך
1217 ויקרא ויקרא א ג ויקרא ג א תורה ויקרא ויקרא
1218 ויקרא ויקרא א ג מלאכי א ח נביאים  
1219 ויקרא ויקרא א ג מלאכי א י נביאים  
1220 ויקרא ויקרא א טו ויקרא א יא תורה ויקרא ויקרא
1221 ויקרא ויקרא א טו ישעיה נא יז נביאים  
1222 ויקרא ויקרא א טו תהלים עה ט כתובים  
1223 ויקרא ויקרא א טז נחום ג ו נביאים  
1224 ויקרא ויקרא א טז צפניה ג א נביאים  
1225 ויקרא ויקרא ב א שמות לב לד תורה שמות כי תשא
1226 ויקרא ויקרא ב ב ישעיה סו ג נביאים  
1227 ויקרא ויקרא ב יב ויקרא כג טז תורה ויקרא אמור
1228 ויקרא ויקרא ב יד איכה ג טז כתובים  
1229 ויקרא ויקרא ד ג דברים לג י תורה דברים וזאת הברכה
1230 ויקרא ויקרא ד יב ויקרא ו ד תורה ויקרא צו
1231 ויקרא ויקרא ד יז ויקרא ד ו תורה ויקרא ויקרא
1232 ויקרא ויקרא ד כב אסתר ו ח כתובים  
1233 ויקרא ויקרא ה ט ויקרא א טו תורה ויקרא ויקרא
1234 ויקרא ויקרא ה יז ויקרא ה יח תורה ויקרא ויקרא
1235 ויקרא צו ו ב ויקרא יט ו תורה ויקרא קדושים
1236 ויקרא צו ו ב ויקרא ז טז תורה ויקרא צו
1237 ויקרא צו ו ג במדבר כג יח תורה במדבר בלק
1238 ויקרא צו ו ג שמואל א' ד יב נביאים  
1239 ויקרא צו ו ג ויקרא ו ד תורה ויקרא צו
1240 ויקרא צו ו יד ישעיה יג כ נביאים  
1241 ויקרא צו ו יד שמות י כא תורה שמות בא
1242 ויקרא שמיני י א ויקרא א ז תורה ויקרא ויקרא
1243 ויקרא שמיני י א מלכים א' יח כה נביאים  
1244 ויקרא שמיני י ב שמות יט ח תורה שמות יתרו
1245 ויקרא שמיני י ב שופטים יז ג-ד נביאים  
1246 ויקרא שמיני י ג ויקרא כא י-יב תורה ויקרא אמור
1247 ויקרא שמיני י ג יחזקאל כד טז-יז נביאים  
1248 ויקרא שמיני י ג שמות כט מג תורה שמות תצוה
1249 ויקרא שמיני י ז ויקרא כא י-יב תורה ויקרא אמור
1250 ויקרא שמיני י יט ויקרא ט ב תורה ויקרא שמיני
1251 ויקרא שמיני יא ח שמות ל כט תורה שמות כי תשא
1252 ויקרא שמיני יא כא חבקוק ג ו נביאים  
1253 ויקרא שמיני יא כא בראשית ב א תורה בראשית בראשית
1254 ויקרא שמיני יא כו ויקרא יא לט תורה ויקרא שמיני
1255 ויקרא שמיני יא לו ויקרא יא לד תורה ויקרא שמיני
1256 ויקרא שמיני יא לז דניאל א יב כתובים  
1257 ויקרא שמיני יא מ ויקרא כב ח תורה ויקרא אמור
1258 ויקרא תזריע יב ב ירמיה ח יח נביאים  
1259 ויקרא תזריע יג ב ויקרא יג כט תורה ויקרא תזריע
1260 ויקרא תזריע יג ב איוב לז כא כתובים  
1261 ויקרא תזריע יג ב שמואל א' ב לו נביאים  
1262 ויקרא תזריע יג ט שמות ד ו תורה שמות שמות
1263 ויקרא תזריע יג י שמואל א' ב טו נביאים  
1264 ויקרא תזריע יג לא ויקרא יג לז תורה ויקרא תזריע
1265 ויקרא תזריע יג נא יחזקאל כח כד נביאים  
1266 ויקרא תזריע יג נא דברים כח כ תורה דברים כי תבוא
1267 ויקרא מצורע יד לז זכריה ו ג נביאים  
1268 ויקרא מצורע יד מא ישעיה מד יג נביאים  
1269 ויקרא מצורע יד מא מסכת סוכה יד ב תלמוד  
1270 ויקרא מצורע יד מא ויקרא יד מג תורה ויקרא מצורע
1271 ויקרא מצורע יד נו ויקרא טז כא תורה ויקרא אחרי מות
1272 ויקרא מצורע יד נו ויקרא טז כ תורה ויקרא אחרי מות
1273 ויקרא מצורע יד נו שמואל ב' יא כה נביאים  
1274 ויקרא מצורע יד נו במדבר ח ז תורה במדבר בהעלותך
1275 ויקרא מצורע טו ג שמואל א' כא יד נביאים  
1276 ויקרא מצורע טו יא ויקרא טו ג תורה ויקרא מצורע
1277 ויקרא מצורע טו יא משלי ל כ כתובים  
1278 ויקרא מצורע טו יא שופטים ג כד נביאים  
1279 ויקרא מצורע טו יא ויקרא ו כא תורה ויקרא צו
1280 ויקרא מצורע טו יא ישעיה כח ב נביאים  
1281 ויקרא מצורע טו יא איוב יד יט כתובים  
1282 ויקרא אחרי מות טז ב שמות כה כב תורה שמות תרומה
1283 ויקרא אחרי מות טז ו ויקרא טז יא תורה ויקרא אחרי מות
1284 ויקרא אחרי מות טז י ויקרא יד ז תורה ויקרא מצורע
1285 ויקרא אחרי מות טז י שמות ג א תורה שמות שמות
1286 ויקרא אחרי מות טז י הושע י יד נביאים  
1287 ויקרא אחרי מות טז י דברים יט יא תורה דברים שופטים
1288 ויקרא אחרי מות טז לב ויקרא טז ג תורה ויקרא אחרי מות
1289 ויקרא אחרי מות יח ה ויקרא יח כט תורה ויקרא אחרי מות
1290 ויקרא אחרי מות יח יח שמואל א' א ו נביאים  
1291 ויקרא קדושים יט י ירמיה ו ט נביאים  
1292 ויקרא קדושים יט יא ויקרא ה כב תורה ויקרא ויקרא
1293 ויקרא קדושים יט יג שמואל ב' כג כא נביאים  
1294 ויקרא קדושים יט טז דניאל ג ח כתובים  
1295 ויקרא קדושים יט טז שמואל ב' כב יד נביאים  
1296 ויקרא קדושים יט יז ירמיה ט ז נביאים  
1297 ויקרא קדושים יט יח משלי ח יג כתובים  
1298 ויקרא קדושים יט כ שמות כא ד תורה שמות משפטים
1299 ויקרא קדושים יט כ שופטים ה יח נביאים  
1300 ויקרא קדושים יט כ ויקרא יג לו תורה ויקרא תזריע
1301 ויקרא קדושים יט כג ירמיה ו י נביאים  
1302 ויקרא קדושים יט כג יחזקאל מד ט נביאים  
1303 ויקרא קדושים יט כג חבקוק ב טז נביאים  
1304 ויקרא קדושים יט כד דברים יד כג תורה דברים ראה
1305 ויקרא קדושים יט לה יחזקאל ד יא נביאים  
1306 ויקרא קדושים יט לה משנה אבות ו ד משנה  
1307 ויקרא קדושים כ יז משלי כה י כתובים  
1308 ויקרא קדושים כ יז משלי יד לד כתובים  
1309 ויקרא אמור כא א ויקרא כא יד תורה ויקרא אמור
1310 ויקרא אמור כא א במדבר ו ז תורה במדבר נשא
1311 ויקרא אמור כא ז ויקרא כא טו תורה ויקרא אמור
1312 ויקרא אמור כג ב איכה א טו כתובים  
1313 ויקרא אמור כג ב קהלת ב טו כתובים  
1314 ויקרא אמור כג כד במדבר י ט תורה במדבר בהעלותך
1315 ויקרא אמור כג מג דברים טז יג תורה דברים ראה
1316 ויקרא אמור כג מג דברים ח יד תורה דברים עקב
1317 ויקרא אמור כג מג דברים ח ב-ג תורה דברים עקב
1318 ויקרא אמור כג מג דברים ח ז-יח תורה דברים עקב
1319 ויקרא בהר כה לג ויקרא כה לב תורה ויקרא בהר
1320 ויקרא בהר כו א תהלים עג ז כתובים  
1321 ויקרא בחוקותי כו י דברים יד כח-כט תורה דברים ראה
1322 ויקרא בחוקותי כו יג ירמיה כז ב נביאים  
1323 ויקרא בחוקותי כו יח משלי כד טז כתובים  
1324 ויקרא בחוקותי כו יח ישעיה ל כו נביאים  
1325 ויקרא בחוקותי כו יח ישעיה ד א נביאים  
1326 ויקרא בחוקותי כו יט ויקרא כו כו תורה ויקרא בחוקותי
1327 ויקרא בחוקותי כו יט יחזקאל טז מט נביאים  
1328 ויקרא בחוקותי כו יט יחזקאל כד כא נביאים  
1329 ויקרא בחוקותי כו כא משלי כה יז כתובים  
1330 ויקרא בחוקותי כו כא בראשית מז ו תורה בראשית ויגש
1331 ויקרא בחוקותי כו כא בראשית יג יב תורה בראשית לך לך
1332 ויקרא בחוקותי כו כא במדבר כג טו תורה במדבר בלק
1333 ויקרא בחוקותי כו כה ויקרא כו טו תורה ויקרא בחוקותי
1334 ויקרא בחוקותי כו כו איוב יט ג כתובים  
1335 ויקרא בחוקותי כו כו יחזקאל ד טז נביאים  
1336 ויקרא בחוקותי כו כח דברים ח ה תורה דברים עקב
1337 ויקרא בחוקותי כו כח דברים כא יח תורה דברים כי תצא
1338 ויקרא בחוקותי כו כח יחזקאל כה ד נביאים  
1339 ויקרא בחוקותי כו ל ירמיה ז לב נביאים  
1340 ויקרא בחוקותי כו לב ירמיה יט ח נביאים  
1341 ויקרא בחוקותי כו לה ויקרא כו לד תורה ויקרא בחוקותי
1342 ויקרא בחוקותי כו לה בראשית יא כח תורה בראשית נח
1343 ויקרא בחוקותי כו לה בראשית לט יב תורה בראשית וישב
1344 ויקרא בחוקותי כו לה בראשית ה ה תורה בראשית בראשית
1345 ויקרא בחוקותי כו לה תהלים קיד ג כתובים  
1346 ויקרא בחוקותי כו לו דברים כ ח תורה דברים שופטים
1347 ויקרא בחוקותי כו לו איוב כג טז כתובים  
1348 ויקרא בחוקותי כו לו דברים ב כח תורה דברים דברים
1349 ויקרא בחוקותי כו לו ישעיה נח יג נביאים  
1350 ויקרא בחוקותי כו לו מסכת חולין מה ב תלמוד  
1351 ויקרא בחוקותי כו לט תהלים לח ו כתובים  
1352 ויקרא בחוקותי כו מו ויקרא כה א תורה ויקרא בהר
1353 ויקרא בחוקותי כו מו ויקרא כו לה תורה ויקרא בחוקותי