פירוש הרשב"ם לתורה – הפניות יוצאות בחומש שמות

הפניות יוצאות בחומש שמות

 

מקרא

הפניה

ID

חומש

פרשה

פרק

פסוק

ספר

פרק

פסוק

סדרה

חומש

פרשה

681 שמות שמות א א שמות א ז תורה שמות שמות
682 שמות שמות א ז יחזקאל י ד נביאים  
683 שמות שמות א ז ישעיה ו א נביאים  
684 שמות שמות א י שופטים ה כו נביאים  
685 שמות שמות א י ויקרא כג ב תורה ויקרא אמור
686 שמות שמות א יא ויקרא ב ו תורה ויקרא ויקרא
687 שמות שמות א יא ישעיה כב טו נביאים  
688 שמות שמות א יב בראשית כז מו תורה בראשית תולדות
689 שמות שמות א יב ישעיה ז טז נביאים  
690 שמות שמות א טז מלכים ב' יט ג נביאים  
691 שמות שמות א טז ירמיה יח ג נביאים  
692 שמות שמות א טז בראשית יא יב תורה בראשית נח
693 שמות שמות א טז קהלת ו ו כתובים  
694 שמות שמות ב א שמות ב ו תורה שמות שמות
695 שמות שמות ב א במדבר כו נט תורה במדבר פנחס
696 שמות שמות ב ב בראשית א לא תורה בראשית בראשית
697 שמות שמות ב ב שמואל א' א כ נביאים  
698 שמות שמות ב ב מסכת יבמות פ ב תלמוד  
699 שמות שמות ב ו שופטים יג ח נביאים  
700 שמות שמות ב ו שמואל א' א ה נביאים  
701 שמות שמות ב י תהלים יח יז כתובים  
702 שמות שמות ב טז במדבר י כט תורה במדבר בהעלותך
703 שמות שמות ב טז שופטים ד יא נביאים  
704 שמות שמות ב כג שמות ג א תורה שמות שמות
705 שמות שמות ב כג שמות ד יט תורה שמות שמות
706 שמות שמות ב כג שמות ד יט תורה שמות שמות
707 שמות שמות ב כג בראשית ט יח תורה בראשית נח
708 שמות שמות ג ה דברים ז א תורה דברים ואתחנן
709 שמות שמות ג ה רות ב טז כתובים  
710 שמות שמות ג יא-יב שופטים ו יד נביאים  
711 שמות שמות ג יא-יב שמות ג יח תורה שמות שמות
712 שמות שמות ג יא-יב שמואל א' טז ב נביאים  
713 שמות שמות ג יא-יב שמואל א' טז ב נביאים  
714 שמות שמות ג טו שמואל א' י כד נביאים  
715 שמות שמות ג טו שמואל א' כא ג נביאים  
716 שמות שמות ג כב שמות ג כא תורה שמות שמות
717 שמות שמות ג כב תהלים ב ח כתובים  
718 שמות שמות ד ט תהלים צג ג כתובים  
719 שמות שמות ד ט תהלים צד ג כתובים  
720 שמות שמות ד י יחזקאל ג ד-ו נביאים  
721 שמות שמות ד יד שמות ד כד תורה שמות שמות
722 שמות שמות ד יט שמות ב טו תורה שמות שמות
723 שמות שמות ד יט שמות ב כג תורה שמות שמות
724 שמות שמות ד כה יהושע ה ב נביאים  
725 שמות שמות ד כה תהלים פט מד כתובים  
726 שמות שמות ד כה תהלים פט מד כתובים  
727 שמות שמות ד כה איוב א יט כתובים  
728 שמות שמות ד כו שופטים יט ט נביאים  
729 שמות שמות ד כו בראשית לג יט תורה בראשית וישלח
730 שמות שמות ד כז שמות ד יד תורה שמות שמות
731 שמות שמות ה ד במדבר ה יח תורה במדבר נשא
732 שמות שמות ה ו דברים טז יח תורה דברים שופטים
733 שמות שמות ה ט בראשית ד ד תורה בראשית בראשית
734 שמות שמות ה ט ישעיה יז ח נביאים  
735 שמות שמות ה יג בראשית יט טו תורה בראשית וירא
736 שמות שמות ה יג קהלת י ו כתובים  
737 שמות שמות ו א שמות יב לג תורה שמות בא
738 שמות וארא ו ג שמות ו ד תורה שמות וארא
739 שמות וארא ו ט שמות ד לא תורה שמות שמות
740 שמות וארא ו יח במדבר כו נח תורה במדבר פנחס
741 שמות וארא ו יח במדבר טז א תורה במדבר קרח
742 שמות וארא ו יח ויקרא י ד תורה ויקרא שמיני
743 שמות וארא ו כד במדבר כו יא תורה במדבר פנחס
744 שמות וארא ו כד שמות כד א תורה שמות משפטים
745 שמות וארא ו ל שמות ו יב תורה שמות וארא
746 שמות וארא ו ל שמות ו יד תורה שמות וארא
747 שמות וארא ז ה שמות ה ב תורה שמות שמות
748 שמות וארא ז יד דברים לב טו תורה דברים האזינו
749 שמות וארא ז יד שמות ט ז תורה שמות וארא
750 שמות וארא ז יד ישעיה ב ט נביאים  
751 שמות וארא ז יד דברי הימים ב' כד טו כתובים  
752 שמות וארא ז יד מלכים א' ה יא נביאים  
753 שמות וארא ז יד בראשית יח יב תורה בראשית וירא
754 שמות וארא ז יד חבקוק א טז נביאים  
755 שמות וארא ז יד ישעיה ב יז נביאים  
756 שמות וארא ז יז שמות ה ב תורה שמות שמות
757 שמות וארא ז כא בראשית ל א תורה בראשית ויצא
758 שמות וארא ז כא בראשית מח ז תורה בראשית ויחי
759 שמות וארא ז כג שמות ז יג תורה שמות וארא
760 שמות וארא ז כג שמות ח יא תורה שמות וארא
761 שמות וארא ז כג שמות ח כח תורה שמות וארא
762 שמות וארא ח ה שופטים ז ב נביאים  
763 שמות וארא ח יג בראשית לא מב תורה בראשית ויצא
764 שמות וארא ח יז ירמיה ה ו נביאים  
765 שמות וארא ח יז צפניה ג ג נביאים  
766 שמות וארא ח כב שמואל ב' טז יג נביאים  
767 שמות וארא ח כה במדבר כא ב תורה במדבר חוקת
768 שמות וארא ח כה ויקרא כה לה תורה ויקרא בהר
769 שמות וארא ח כה עובדיה א ח נביאים  
770 שמות וארא ח כה יחזקאל כו ג נביאים  
771 שמות וארא ח כה ירמיה יז ד נביאים  
772 שמות וארא ח כה זכריה ג ד נביאים  
773 שמות וארא ח כה מיכה ו ד נביאים  
774 שמות וארא ח כה מיכה ה יב נביאים  
775 שמות וארא ח כה מיכה ה יג נביאים  
776 שמות וארא ט טז שמות ה ב תורה שמות שמות
777 שמות וארא ט יז ישעיה סב י נביאים  
778 שמות וארא ט יז ירמיה לד יא נביאים  
779 שמות וארא ט יז תהלים צד ד כתובים  
780 שמות וארא ט יז יחזקאל לח כג נביאים  
781 שמות וארא ט יז ירמיה ט כג נביאים  
782 שמות וארא ט יז מיכה ו ב נביאים  
783 שמות וארא ט יז בראשית ג ח תורה בראשית בראשית
784 שמות וארא ט יז ירמיה ד ל נביאים  
785 שמות וארא ט יז ישעיה כח כ נביאים  
786 שמות וארא ט יז איוב מא ט כתובים  
787 שמות וארא ט יז מלכים א' יז כא נביאים  
788 שמות וארא ט יז מלכים א' א ה נביאים  
789 שמות וארא ט יז שופטים יא ג נביאים  
790 שמות וארא ט יז שמות י ב תורה שמות בא
791 שמות וארא ט יז מלכים א' ח כח נביאים  
792 שמות וארא ט יז משלי יג ז כתובים  
793 שמות וארא ט יז במדבר טז יג תורה במדבר קרח
794 שמות וארא ט יז מיכה ו טז נביאים  
795 שמות וארא ט יז חגי א ו נביאים  
796 שמות וארא ט יז בראשית מד טז תורה בראשית מקץ
797 שמות וארא ט יז דניאל ד יב כתובים  
798 שמות וארא ט יז יהושע ט יב נביאים  
799 שמות וארא ט יז דניאל ב ט כתובים  
800 שמות וארא ט יז במדבר ז פט תורה במדבר נשא
801 שמות וארא ט יז ויקרא כא ד תורה ויקרא אמור
802 שמות וארא ט יז שמואל ב' כב כז נביאים  
803 שמות וארא ט יז שמואל ב' כב כו נביאים  
804 שמות וארא ט יט ירמיה ו א נביאים  
805 שמות וארא ט יט ישעיה י לא נביאים  
806 שמות וארא ט לג יחזקאל כב כב נביאים  
807 שמות וארא ט לד שמות ט כז תורה שמות וארא
808 שמות בא י א שמות ט כז תורה שמות וארא
809 שמות בא י א שמות ט לד תורה שמות וארא
810 שמות בא י א שמות ט כז תורה שמות וארא
811 שמות בא י ג שמות לד כד תורה שמות כי תשא
812 שמות בא י י ישעיה ה כא נביאים  
813 שמות בא י יא שמות י י תורה שמות בא
814 שמות בא י כא ישעיה יג כ נביאים  
815 שמות בא יא א שמות יא ד תורה שמות בא
816 שמות בא יא ב תהלים ב ח כתובים  
817 שמות בא יא ד מלכים ב' ג כ נביאים  
818 שמות בא יא ד שמות יב כט תורה שמות בא
819 שמות בא יא ה שמות יב כט תורה שמות בא
820 שמות בא יא ה שופטים טז כא נביאים  
821 שמות בא יא ו בראשית לב ט תורה בראשית וישלח
822 שמות בא יא ח שמות יב ל-לא תורה שמות בא
823 שמות בא יא ח שמות י כט תורה שמות בא
824 שמות בא יב א-ב אסתר ג ז כתובים  
825 שמות בא יב א-ב במדבר כט א תורה במדבר פנחס
826 שמות בא יב א-ב שמות יט א תורה שמות יתרו
827 שמות בא יב א-ב מלכים א' ו א נביאים  
828 שמות בא יב ג שמות יב מו תורה שמות בא
829 שמות בא יב ד במדבר לא לז תורה במדבר מטות
830 שמות בא יב ד תהלים לב ט כתובים  
831 שמות בא יב ד שמות טז יד תורה שמות בשלח
832 שמות בא יב ד יהושע ו ד נביאים  
833 שמות בא יב ד במדבר לא כח תורה במדבר מטות
834 שמות בא יב ד תהלים לט יא כתובים  
835 שמות בא יב ד במדבר כב ג תורה במדבר בלק
836 שמות בא יב ד ישעיה סו ד נביאים  
837 שמות בא יב ז בראשית כו ח תורה בראשית תולדות
838 שמות בא יב יב שמות ה ב תורה שמות שמות
839 שמות בא יב יד איוב מ כב כתובים  
840 שמות בא יב יז שמות יב לט תורה שמות בא
841 שמות בא יב כא שמות יב ג תורה שמות בא
842 שמות בא יב כב אסתר ב כא כתובים  
843 שמות בא יב כב מלכים ב' יב יד נביאים  
844 שמות בא יב לד דברים כח ה תורה דברים כי תבוא
845 שמות בא יב לו שמות ג כא תורה שמות שמות
846 שמות בא יב לו שמות לג ו תורה שמות כי תשא
847 שמות בא יב לח תהלים קו לה כתובים  
848 שמות בא יב לט שמות ז יד תורה שמות וארא
849 שמות בא יב לט בראשית כז יד תורה בראשית תולדות
850 שמות בא יב לט מלכים א' א א נביאים  
851 שמות בא יב מ בראשית טו יג תורה בראשית לך לך
852 שמות בא יב מב בראשית לז יא תורה בראשית וישב
853 שמות בא יב נא שמות יג ב תורה שמות בא
854 שמות בא יג ב משלי יז יד כתובים  
855 שמות בא יג ד איוב ח יב כתובים  
856 שמות בא יג ד שיר השירים ו יא כתובים  
857 שמות בא יג ח תהלים קיח כב-כד כתובים  
858 שמות בא יג ט שיר השירים ח ו כתובים  
859 שמות בא יג יג במדבר ג מז תורה במדבר במדבר
860 שמות בא יג יג במדבר יח טז תורה במדבר קרח
861 שמות בא יג טו שמות יג טז תורה שמות בא
862 שמות בשלח יג יז במדבר יד ג תורה במדבר שלח
863 שמות בשלח יג יז במדבר יד ד תורה במדבר שלח
864 שמות בשלח יג יז במדבר יא ה תורה במדבר בהעלותך
865 שמות בשלח יג יז שמות יג יח תורה שמות בשלח
866 שמות בשלח יג יז דברים א ב תורה דברים דברים
867 שמות בשלח יג יז בראשית כו ג תורה בראשית תולדות
868 שמות בשלח יג יז בראשית כו ו תורה בראשית תולדות
869 שמות בשלח יג יח שמות ג יז תורה שמות שמות
870 שמות בשלח יג יח יהושע א יד נביאים  
871 שמות בשלח יג כב יהושע א ח נביאים  
872 שמות בשלח יד ג איוב לח טז כתובים  
873 שמות בשלח יד ג איוב כח יא כתובים  
874 שמות בשלח יד ה דברים ז ח תורה דברים ואתחנן
875 שמות בשלח יד ה במדבר כו י תורה במדבר פנחס
876 שמות בשלח יד ה שמות טז ג תורה שמות בשלח
877 שמות בשלח יד ז שמות טו ד תורה שמות בשלח
878 שמות בשלח יד טז בראשית כג ו תורה בראשית חיי שרה
879 שמות בשלח יד טז תהלים קו ד כתובים  
880 שמות בשלח יד כד שמואל א' ז י נביאים  
881 שמות בשלח יד ל בראשית ג ח תורה בראשית בראשית
882 שמות בשלח טו א תהלים צד ב כתובים  
883 שמות בשלח טו א משלי טו כה כתובים  
884 שמות בשלח טו א תהלים י ב כתובים  
885 שמות בשלח טו א תהלים עח ט כתובים  
886 שמות בשלח טו ב איכה א א כתובים  
887 שמות בשלח טו ב תהלים קכג א כתובים  
888 שמות בשלח טו ב ירמיה מט טז נביאים  
889 שמות בשלח טו ב תהלים נט י כתובים  
890 שמות בשלח טו ב ישעיה נא כא נביאים  
891 שמות בשלח טו ב איוב ד טו כתובים  
892 שמות בשלח טו ב שמות לב א תורה שמות כי תשא
893 שמות בשלח טו ב ירמיה ו ב נביאים  
894 שמות בשלח טו ב ישעיה כז י נביאים  
895 שמות בשלח טו ג תהלים ט יז כתובים  
896 שמות בשלח טו ד שמואל ב' יא כד נביאים  
897 שמות בשלח טו ה יחזקאל מג יא נביאים  
898 שמות בשלח טו ו תהלים קיח טז כתובים  
899 שמות בשלח טו ו תהלים צג ג כתובים  
900 שמות בשלח טו ו תהלים צד ג כתובים  
901 שמות בשלח טו ו תהלים צב י כתובים  
902 שמות בשלח טו ז שמות יט כא תורה שמות יתרו
903 שמות בשלח טו ז ישעיה כב יט נביאים  
904 שמות בשלח טו ח שמות יד כא תורה שמות בשלח
905 שמות בשלח טו ח שיר השירים ז ג כתובים  
906 שמות בשלח טו ח יהושע ג טז נביאים  
907 שמות בשלח טו ח איוב י י כתובים  
908 שמות בשלח טו ט תהלים לח ג כתובים  
909 שמות בשלח טו ט תהלים לח ג כתובים  
910 שמות בשלח טו ט תהלים יח לה כתובים  
911 שמות בשלח טו יא שמות טו ו תורה שמות בשלח
912 שמות בשלח טו יא שמות יד לא תורה שמות בשלח
913 שמות בשלח טו יב שמות יד כו תורה שמות בשלח
914 שמות בשלח טו טז שמות טו ו תורה שמות בשלח
915 שמות בשלח טו טז תהלים סה ה כתובים  
916 שמות בשלח טו טז יונה ב ח נביאים  
917 שמות בשלח טו יז שמות ב ג תורה שמות שמות
918 שמות בשלח טו יז שופטים טז כח נביאים  
919 שמות בשלח טו כ שמות טז לד תורה שמות בשלח
920 שמות בשלח טו כ ירמיה לז טז-יז נביאים  
921 שמות בשלח טו כ בראשית כח ט תורה בראשית תולדות
922 שמות בשלח טו כ בראשית לו כב תורה בראשית וישלח
923 שמות בשלח טו כב תהלים עח כח כתובים  
924 שמות בשלח טו כב ויקרא ח יד תורה ויקרא צו
925 שמות בשלח טו כה דברים לג י תורה דברים וזאת הברכה
926 שמות בשלח טו כה שמות כג כה תורה שמות משפטים
927 שמות בשלח טז ג איוב ה כו כתובים  
928 שמות בשלח טז ג במדבר ב כ תורה במדבר במדבר
929 שמות בשלח טז ד שמות טז יח תורה שמות בשלח
930 שמות בשלח טז ד דברים ח ג תורה דברים עקב
931 שמות בשלח טז ה שמות טז כג תורה שמות בשלח
932 שמות בשלח טז ו שמות טז ג תורה שמות בשלח
933 שמות בשלח טז טו שמות טז לא תורה שמות בשלח
934 שמות בשלח טז טו בראשית לא מז תורה בראשית ויצא
935 שמות בשלח טז טו אסתר ג ז כתובים  
936 שמות בשלח טז טו אסתר ט כו כתובים  
937 שמות בשלח טז כב שמות טז ה תורה שמות בשלח
938 שמות בשלח טז לא במדבר יא ח תורה במדבר בהעלותך
939 שמות בשלח טז לא במדבר יא ח תורה במדבר בהעלותך
940 שמות בשלח טז לא שמואל א' כו יא נביאים  
941 שמות בשלח טז לא במדבר יא ז תורה במדבר בהעלותך
942 שמות בשלח טז לה יהושע ה יב נביאים  
943 שמות בשלח יז יב ישעיה כב כג נביאים  
944 שמות בשלח יז יב תהלים ק ה כתובים  
945 שמות בשלח יז יב דברים כח נט תורה דברים כי תבוא
946 שמות בשלח יז יג שמות לב יח תורה שמות כי תשא
947 שמות בשלח יז טו שמות יז יד תורה שמות בשלח
948 שמות בשלח יז טז שמות יז טו תורה שמות בשלח
949 שמות בשלח יז טז שמות יח ד תורה שמות יתרו
950 שמות בשלח יז טז ישעיה ז יד נביאים  
951 שמות בשלח יז טז דברים לב מ תורה דברים האזינו
952 שמות יתרו יח ב מלכים א' ט טז נביאים  
953 שמות יתרו יח ב בראשית ט יח תורה בראשית נח
954 שמות יתרו יח ב ויקרא טו כח תורה ויקרא מצורע
955 שמות יתרו יח ב בראשית כב יג תורה בראשית וירא
956 שמות יתרו יח ב תהלים סח כו כתובים  
957 שמות יתרו יח ט דברי הימים א' טז כז כתובים  
958 שמות יתרו יח ט איוב לא כז כתובים  
959 שמות יתרו יח ט בראשית ט כז תורה בראשית נח
960 שמות יתרו יח ט משלי ל ו כתובים  
961 שמות יתרו יח ט במדבר כא א תורה במדבר חוקת
962 שמות יתרו יח יג שמות טו כה תורה שמות בשלח
963 שמות יתרו יח יג שמות יח ה תורה שמות יתרו
964 שמות יתרו יח יג שמות יט א-ב תורה שמות יתרו
965 שמות יתרו יח יח בראשית יא ז תורה בראשית נח
966 שמות יתרו יח יט שמות יח כג תורה שמות יתרו
967 שמות יתרו יח יט שמות יח כב תורה שמות יתרו
968 שמות יתרו יח יט שמות יח כב תורה שמות יתרו
969 שמות יתרו יח כא חבקוק ב ט נביאים  
970 שמות יתרו יח כא בראשית לז כו תורה בראשית וישב
971 שמות יתרו יח כא איוב כז ח כתובים  
972 שמות יתרו יח כו רות ב ח כתובים  
973 שמות יתרו יט ב שמות ג יב תורה שמות שמות
974 שמות יתרו יט ד דברים לב יא תורה דברים האזינו
975 שמות יתרו יט ו שמואל ב' ח יח נביאים  
976 שמות יתרו יט ח שמות יט ט תורה שמות יתרו
977 שמות יתרו יט ח ויקרא ט כד תורה ויקרא שמיני
978 שמות יתרו יט ח ויקרא י א-ב תורה ויקרא שמיני
979 שמות יתרו יט ח שופטים יז ג-ד נביאים  
980 שמות יתרו יט י במדבר יא יח תורה במדבר בהעלותך
981 שמות יתרו יט יא בראשית יט כד תורה בראשית וירא
982 שמות יתרו יט יג שמות יט יב תורה שמות יתרו
983 שמות יתרו יט יח דברים טו ב תורה דברים ראה
984 שמות יתרו יט יח במדבר ז פח תורה במדבר נשא
985 שמות יתרו יט יח ישעיה ו ד נביאים  
986 שמות יתרו יט כג שמות יט יב תורה שמות יתרו
987 שמות יתרו יט כג שמות יט כד תורה שמות יתרו
988 שמות יתרו יט כג שמות יט יב תורה שמות יתרו
989 שמות יתרו יט כג שמות יט כא תורה שמות יתרו
990 שמות יתרו יט כג שמות יט כד תורה שמות יתרו
991 שמות יתרו כ ו דברים ז ט תורה דברים ואתחנן
992 שמות יתרו כ ו דברים ז ט תורה דברים ואתחנן
993 שמות יתרו כ ו משלי ג ט כתובים  
994 שמות יתרו כ ז דברים לב ז-ח תורה דברים האזינו
995 שמות יתרו כ ז שמות יג ג תורה שמות בא
996 שמות יתרו כ ז דברים ט ז-ח תורה דברים עקב
997 שמות יתרו כ ז תהלים כה ו כתובים  
998 שמות יתרו כ ז שמות כ י תורה שמות יתרו
999 שמות יתרו כ יב במדבר לה טז-יח תורה במדבר מסעי
1000 שמות יתרו כ יב מלכים א' כא יט נביאים  
1001 שמות יתרו כ יב ישעיה א כא נביאים  
1002 שמות יתרו כ יב בראשית ד ח תורה בראשית בראשית
1003 שמות יתרו כ יב ויקרא כ טז תורה ויקרא קדושים
1004 שמות יתרו כ יב דברים ד מב תורה דברים ואתחנן
1005 שמות יתרו כ יב דברים לט לב תורה דברים וזאת הברכה
1006 שמות יתרו כ יד שמות ט כח תורה שמות וארא
1007 שמות יתרו כ כ שופטים ו כה נביאים  
1008 שמות יתרו כ כ ירמיה יז ב נביאים  
1009 שמות יתרו כ כ דברים טז כא תורה דברים שופטים
1010 שמות יתרו כ כ דברים כז ו תורה דברים כי תבוא
1011 שמות יתרו כ כ דברים כז ה תורה דברים כי תבוא
1012 שמות יתרו כ כא ישעיה מד יב-יג נביאים  
1013 שמות משפטים כא הקדמה מסכת סוטה טז א תלמוד  
1014 שמות משפטים כא ב שמות כב ב תורה שמות משפטים
1015 שמות משפטים כא ב ויקרא כה לט תורה ויקרא בהר
1016 שמות משפטים כא ב ויקרא כה מ תורה ויקרא בהר
1017 שמות משפטים כא ו שמואל א' א כב נביאים  
1018 שמות משפטים כא ח שמות כא ז תורה שמות משפטים
1019 שמות משפטים כא ח מלאכי ב יד נביאים  
1020 שמות משפטים כא י מיכה ג ג נביאים  
1021 שמות משפטים כא יג שמואל א' כד יא נביאים  
1022 שמות משפטים כא יג שמות כ יב תורה שמות יתרו
1023 שמות משפטים כא יג שמות כ יא תורה שמות יתרו
1024 שמות משפטים כא יג שמות כא טז תורה שמות משפטים
1025 שמות משפטים כא יג שמות כ יב תורה שמות יתרו
1026 שמות משפטים כא יח ויקרא יד מ תורה ויקרא מצורע
1027 שמות משפטים כא יח ישעיה נח ד נביאים  
1028 שמות משפטים כא כ ויקרא כה מ תורה ויקרא בהר
1029 שמות משפטים כא כח דברים יד כא תורה דברים ראה
1030 שמות משפטים כא כח שמות כב ל תורה שמות משפטים
1031 שמות משפטים כב ו שמות כב ט תורה שמות משפטים
1032 שמות משפטים כב ט מלכים א' יג כח נביאים  
1033 שמות משפטים כב יב עמוס ג יב נביאים  
1034 שמות משפטים כב טו-טז דברים כב כט תורה דברים כי תצא
1035 שמות משפטים כב יט שמות כ ב תורה שמות יתרו
1036 שמות משפטים כב כ ויקרא כה יד תורה ויקרא בהר
1037 שמות משפטים כב כ שמות ג ט תורה שמות שמות
1038 שמות משפטים כב כ שמות כג ט תורה שמות משפטים
1039 שמות משפטים כב כא שמות א יא תורה שמות שמות
1040 שמות משפטים כב כד מלכים ב' ד א נביאים  
1041 שמות משפטים כב כד ישעיה נ א נביאים  
1042 שמות משפטים כב כה דברים כד יא תורה דברים כי תצא
1043 שמות משפטים כב כה דברים כד י תורה דברים כי תצא
1044 שמות משפטים כב כה שמות כב כד תורה שמות משפטים
1045 שמות משפטים כב כו שמות כב כא תורה שמות משפטים
1046 שמות משפטים כב כו שמות כב כב תורה שמות משפטים
1047 שמות משפטים כב כז קהלת י כ כתובים  
1048 שמות משפטים כב כז דברים כא כג תורה דברים כי תצא
1049 שמות משפטים כב כז דברים כא כג תורה דברים כי תצא
1050 שמות משפטים כב כח-כט דברים יח ד תורה דברים שופטים
1051 שמות משפטים כב כח-כט דברים כב ט תורה דברים כי תצא
1052 שמות משפטים כב ל דברים יד כא תורה דברים ראה
1053 שמות משפטים כג א שמות כ יב תורה שמות יתרו
1054 שמות משפטים כג א דברים יג טו תורה דברים ראה
1055 שמות משפטים כג ג ויקרא יט טו תורה ויקרא קדושים
1056 שמות משפטים כג ה נחמיה ג ח כתובים  
1057 שמות משפטים כג ה דברים לב לו תורה דברים האזינו
1058 שמות משפטים כג ז שמות כא יג תורה שמות משפטים
1059 שמות משפטים כג יז שמות לד כג תורה שמות כי תשא
1060 שמות משפטים כג יז שמות לד כג תורה שמות כי תשא
1061 שמות משפטים כג יז ישעיה י לג נביאים  
1062 שמות משפטים כג יח שמות יב י תורה שמות בא
1063 שמות משפטים כג יט דברים כו ב תורה דברים כי תבוא
1064 שמות משפטים כג יט משלי כז כז כתובים  
1065 שמות משפטים כג יט מסכת חולין קיג א-ב תלמוד  
1066 שמות משפטים כג כ יהושע ה יד נביאים  
1067 שמות משפטים כג כא ויקרא כז לג תורה ויקרא בחוקותי
1068 שמות משפטים כג כא ירמיה מח יא נביאים  
1069 שמות משפטים כג כא אסתר ו י כתובים  
1070 שמות משפטים כג כא איכה א כ כתובים  
1071 שמות משפטים כג כא יהושע א יח נביאים  
1072 שמות משפטים כג כד דברים יג י תורה דברים ראה
1073 שמות משפטים כג כז שמואל א' ז י נביאים  
1074 שמות משפטים כג כז שמואל ב' כב טו נביאים  
1075 שמות משפטים כג כז ישעיה יד ל נביאים  
1076 שמות משפטים כג לא תהלים פט ד כתובים  
1077 שמות משפטים כג לא ישעיה ט יא נביאים  
1078 שמות משפטים כג לא ירמיה א יד נביאים  
1079 שמות משפטים כד א שמות כ יז-יח תורה שמות יתרו
1080 שמות משפטים כד א שמות כד טז תורה שמות משפטים
1081 שמות משפטים כד א שמות כד יב תורה שמות משפטים
1082 שמות משפטים כד ז שמות כד ד תורה שמות משפטים
1083 שמות משפטים כד י שמות לג כג תורה שמות כי תשא
1084 שמות משפטים כד י איכה ד ז כתובים  
1085 שמות משפטים כד יא במדבר ד כ תורה במדבר במדבר
1086 שמות משפטים כד יא שמואל א' ו יט נביאים  
1087 שמות משפטים כד יא שמות ג ו תורה שמות שמות
1088 שמות משפטים כד יא בראשית טו יז תורה בראשית לך לך
1089 שמות משפטים כד יא בראשית טו יח תורה בראשית לך לך
1090 שמות משפטים כד יא שמות לג כג תורה שמות כי תשא
1091 שמות משפטים כד יא שמות לד ו תורה שמות כי תשא
1092 שמות משפטים כד יא שמות לד י תורה שמות כי תשא
1093 שמות משפטים כד יא שמות כד ה תורה שמות משפטים
1094 שמות תרומה כה ג נחום ב ד נביאים  
1095 שמות תרומה כה ג איכה ד ה כתובים  
1096 שמות תרומה כה ג ישעיה א יח נביאים  
1097 שמות תרומה כה ו שמות ל לד תורה שמות כי תשא
1098 שמות תרומה כה ח שמות כט מג תורה שמות תצוה
1099 שמות תרומה כה ט שמות כה מ תורה שמות תרומה
1100 שמות תרומה כה י שמות כה ח תורה שמות תרומה
1101 שמות תרומה כה טז דברים ט ט תורה דברים עקב
1102 שמות תרומה כה יח יחזקאל כח יד נביאים  
1103 שמות תרומה כה כט ויקרא כד ז תורה ויקרא אמור
1104 שמות תרומה כה כט במדבר ד ז תורה במדבר במדבר
1105 שמות תרומה כה ל ויקרא כד ה תורה ויקרא אמור
1106 שמות תרומה כה ל בראשית מג לד תורה בראשית מקץ
1107 שמות תרומה כה ל שמואל א' א ה נביאים  
1108 שמות תרומה כה לא שמות כו לה תורה שמות תרומה
1109 שמות תרומה כה לא שמות כה לה תורה שמות תרומה
1110 שמות תרומה כה לז שמות כו לה תורה שמות תרומה
1111 שמות תרומה כה לז במדבר ח ב תורה במדבר בהעלותך
1112 שמות תרומה כה מ בראשית יב ז תורה בראשית לך לך
1113 שמות תרומה כו לא שמות כו לו תורה שמות תרומה
1114 שמות תרומה כו לו במדבר ד כה תורה במדבר נשא
1115 שמות תרומה כו לו שמואל ב' א כא נביאים  
1116 שמות תרומה כו לו במדבר ז פח תורה במדבר נשא
1117 שמות תרומה כו לו דברים טו ב תורה דברים ראה
1118 שמות תרומה כז ג ישעיה ל יד נביאים  
1119 שמות תרומה כז ג משלי ו כז כתובים  
1120 שמות תרומה כז ד עמוס ט ט נביאים  
1121 שמות תרומה כז ה מסכת חולין כה א תלמוד  
1122 שמות תרומה כז ח איוב יא יב כתובים  
1123 שמות תרומה כז ט מלכים א' ו לב נביאים  
1124 שמות תרומה כז ט מלכים א' ו יח נביאים  
1125 שמות תצוה כז כ שמות כה ב תורה שמות תרומה
1126 שמות תצוה כח ד ישעיה סב ג נביאים  
1127 שמות תצוה כח ז ויקרא ח ז תורה ויקרא צו
1128 שמות תצוה כח ח ויקרא ח ז תורה ויקרא צו
1129 שמות תצוה כח יב שמות כח לו תורה שמות תצוה
1130 שמות תצוה כח טו במדבר כז כא תורה במדבר פנחס
1131 שמות תצוה כח לה ויקרא טו יז תורה ויקרא מצורע
1132 שמות תצוה כח לו שיר השירים ב ט כתובים  
1133 שמות תצוה כח לו שמות יב ז תורה שמות בא
1134 שמות תצוה כט כט תהלים קה טו כתובים  
1135 שמות תצוה כט מג ויקרא ט ד תורה ויקרא שמיני
1136 שמות תצוה כט מג ויקרא ט כד תורה ויקרא שמיני
1137 שמות תצוה ל י ויקרא טז יח תורה ויקרא אחרי מות
1138 שמות כי תשא ל יב שמות לח כה תורה שמות פקודי
1139 שמות כי תשא ל טז שמות לח כז תורה שמות פקודי
1140 שמות כי תשא ל כג שיר השירים ד יד כתובים  
1141 שמות כי תשא ל כג שיר השירים ד טז כתובים  
1142 שמות כי תשא ל כג שיר השירים ה ה כתובים  
1143 שמות כי תשא ל כה איוב מא כג כתובים  
1144 שמות כי תשא ל לד בראשית ט יז תורה בראשית נח
1145 שמות כי תשא ל לו ויקרא טז יב תורה ויקרא אחרי מות
1146 שמות כי תשא לא ו במדבר ד ו תורה במדבר במדבר
1147 שמות כי תשא לא ו במדבר ד יג תורה במדבר במדבר
1148 שמות כי תשא לא ו במדבר ד ח תורה במדבר במדבר
1149 שמות כי תשא לב ד שמות לב כד תורה שמות כי תשא
1150 שמות כי תשא לב ד מלכים ב' ה כג נביאים  
1151 שמות כי תשא לב ד בראשית לא ל תורה בראשית ויצא
1152 שמות כי תשא לב ד דברים יג ד תורה דברים ראה
1153 שמות כי תשא לב ד שמות לב כה תורה שמות כי תשא
1154 שמות כי תשא לב יח שמות יז יג תורה שמות בשלח
1155 שמות כי תשא לב כ בראשית לג יט תורה בראשית וישלח
1156 שמות כי תשא לב כ רות ג ב כתובים  
1157 שמות כי תשא לב כ במדבר יז ב תורה במדבר קרח
1158 שמות כי תשא לב כד משלי כה ד כתובים  
1159 שמות כי תשא לב כד ישעיה כד טז נביאים  
1160 שמות כי תשא לב כה משלי א כה כתובים  
1161 שמות כי תשא לב כה משלי ד טו כתובים  
1162 שמות כי תשא לב כה איוב ד יב כתובים  
1163 שמות כי תשא לב כט במדבר לב יב תורה במדבר מטות
1164 שמות כי תשא לב לב ישעיה ד ג נביאים  
1165 שמות כי תשא לב לב במדבר יא טו תורה במדבר בהעלותך
1166 שמות כי תשא לג ג דברים ד כד תורה דברים ואתחנן
1167 שמות כי תשא לג יב שמות לב לד תורה שמות כי תשא
1168 שמות כי תשא לג יב שמות לב לד תורה שמות כי תשא
1169 שמות כי תשא לג יב שמות לג טז תורה שמות כי תשא
1170 שמות כי תשא לג יד שמואל ב' יז יא נביאים  
1171 שמות כי תשא לג יד דברים ג כ תורה דברים דברים
1172 שמות כי תשא לג יד דברים כה יט תורה דברים כי תצא
1173 שמות כי תשא לג יח שמות ג ו תורה שמות שמות
1174 שמות כי תשא לג יח שמות לג טז תורה שמות כי תשא
1175 שמות כי תשא לג יח שמות לג יד תורה שמות כי תשא
1176 שמות כי תשא לג יח בראשית טו ח תורה בראשית לך לך
1177 שמות כי תשא לג יח בראשית טו יז תורה בראשית לך לך
1178 שמות כי תשא לג יח בראשית טו יח תורה בראשית לך לך
1179 שמות כי תשא לג יח שמות לד ו תורה שמות כי תשא
1180 שמות כי תשא לג יח שמות לד י תורה שמות כי תשא
1181 שמות כי תשא לג יח שמות לג טז תורה שמות כי תשא
1182 שמות כי תשא לג יח שמות לד י תורה שמות כי תשא
1183 שמות כי תשא לג יח שמות לד ל תורה שמות כי תשא
1184 שמות כי תשא לג כג ירמיה לד יח נביאים  
1185 שמות כי תשא לד ה שמות לג כא תורה שמות כי תשא
1186 שמות כי תשא לד ה שמות לג יט תורה שמות כי תשא
1187 שמות כי תשא לד י שמות לד ל תורה שמות כי תשא
1188 שמות כי תשא לד י שמות לד לה תורה שמות כי תשא
1189 שמות כי תשא לד כא בראשית ד יב תורה בראשית בראשית
1190 שמות כי תשא לד כא משלי יב יא כתובים  
1191 שמות כי תשא לד כא משלי כח יט כתובים  
1192 שמות כי תשא לד כז שמות לד יא תורה שמות כי תשא
1193 שמות כי תשא לד כח שמות לד א תורה שמות כי תשא
1194 שמות כי תשא לד כט דברים י ד תורה דברים עקב
1195 שמות כי תשא לד כט חבקוק ג ד נביאים  
1196 שמות כי תשא לד לב דברים לג יז תורה דברים וזאת הברכה
1197 שמות כי תשא לד לב שמות כה ב תורה שמות תרומה
1198 שמות כי תשא לד לד שמות לב א תורה שמות כי תשא
1199 שמות כי תשא לד לד ירמיה יד ח נביאים  
1200 שמות ויקהל לה ג בראשית מט יא תורה בראשית ויחי
1201 שמות ויקהל לה ג שמות יב טז תורה שמות בא
1202 שמות ויקהל לה כה שמות טז כג תורה שמות בשלח
1203 שמות ויקהל לה כה מלכים א' ה י נביאים  
1204 שמות ויקהל לו ו שופטים ה כו נביאים  
1205 שמות ויקהל לו ז שמות לה כה תורה שמות ויקהל
1206 שמות ויקהל לו ז בראשית לא מב תורה בראשית ויצא
1207 שמות פקודי לט לב שמות ח יג תורה שמות וארא
1208 שמות פקודי מ לה בראשית מג לד תורה בראשית מקץ
1209 שמות פקודי מ לה שמות כה כב תורה שמות תרומה
1210 שמות פקודי מ לה במדבר ז פט תורה במדבר נשא
1211 שמות פקודי מ לה מלכים א' ח יא נביאים