סטטיסטיקה בתורה – חלק ב': ממוצעים של פסוקים, מילים, אותיות ודיבורי המתחיל לפי סדר הפרשיות

תוכן המדור 

המספרים המצוינים בעמודות ה"דירוג" מתייחסים ל-54 פרשיות התורה. לדוגמה, המספר 38 מציין כי הדירוג של המדד בעמודה משמאל הוא 38 מתוך 54.

ממוצע מילים לפסוק

 

ממוצע אותיות למילה

 

ממוצע אותיות לפסוק

 

ממוצע דיבורי המתחיל לפסוק

 

הצגת מדדי הממוצעים במיון לפי דירוג בטבלה מסמכת לחמשת החומשים

ממוצע מילים לפסוק

פרשה מילים לפסוק דירוג פסוקים דירוג מילים דירוג
בראשית 13.23 38 146 8 1931 8
נח 10.99 54 153 4 1861 18
לך לך 13.38 35 126 13 1686 17
וירא 14.18 21 147 7 2085 2
חיי שרה 13.35 36 105 32 1402 37
תולדות 13.51 34 106 29 1432 34
ויצא 13.66 29 148 6 2021 4
וישלח 12.92 43 153 4 1976 6
וישב 13.91 27 112 24 1558 24
מקץ 13.85 28 146 8 2022 3
ויגש 13.96 25 106 29 1480 30
ויחי 13.62 30 85 44 1158 44
פרשה מילים לפסוק דירוג פסוקים דירוג מילים דירוג
שמות 14.22 20 124 15 1763 13
וארא 14.45 15 121 20 1748 14
בא 15.61 5 106 29 1655 21
בשלח 14.49 14 116 23 1681 18
יתרו 14.73 12 75 47 1105 46
משפטים 12.39 48 118 22 1462 31
תרומה 11.93 49 96 38 1145 45
תצווה 13.98 24 101 35 1412 35
כי תשא 14.40 16 139 10 2002 5
ויקהל 12.77 46 122 17 1558 24
פקודי 12.85 45 92 40 1182 42
פרשה מילים לפסוק דירוג פסוקים דירוג מילים דירוג
ויקרא 15.07 9 111 26 1673 20
צו 13.95 26 97 36 1353 38
שמיני 13.60 31 91 41 1238 41
תזריע 15.07 8 67 48 1010 48
מצורע 14.16 22 90 42 1274 39
אחרי מות 14.63 13 80 45 1170 43
קדושים 13.56 32 64 49 868 49
אמור 13.02 39 124 15 1614 22
בהר 12.93 42 57 50 737 50
בחוקותי 12.99 40 78 46 1013 47
פרשה מילים לפסוק דירוג פסוקים דירוג מילים דירוג
במדבר 11.47 51 159 3 1823 12
נשא 12.86 44 176 1 2264 1
בהעלותך 13.53 33 136 11 1840 11
שלח 12.94 41 119 21 1540 27
קרח 14.83 10 95 39 1409 36
חוקת 14.31 19 87 43 1245 40
בלק 13.99 23 104 34 1455 33
פינחס 11.23 52 168 2 1887 9
מטות 13.25 37 112 24 1484 29
מסעי 11.07 53 132 12 1461 32
פרשה מילים לפסוק דירוג פסוקים דירוג מילים דירוג
דברים 14.74 11 105 32 1548 26
ואתחנן 15.39 6 122 17 1878 10
עקב 15.74 3 111 26 1747 15
ראה 15.33 7 126 13 1932 7
שופטים 15.70 4 97 36 1523 28
כי תצא 14.38 17 110 28 1582 23
כי תבוא 14.32 18 122 17 1747 15
ניצבים 16.43 2 40 53 657 51
וילך 18.43 1 30 54 553 53
האזינו 11.81 50 52 51 614 52
וזאת הברכה 12.49 47 41 52 512 54

ממוצע אותיות למילה

פרשה אותיות למילה דירוג מילים דירוג אותיות דירוג
בראשית 3.75 41 1931 8 7235 11
נח 4.11 2 1861 18 6907 13
לך לך 3.76 38 1686 17 6336 19
וירא 3.77 36 2085 2 7862 3
חיי שרה 3.79 28 1402 37 5314 36
תולדות 3.79 29 1432 34 5426 33
ויצא 3.72 44 2021 4 7512 5
וישלח 3.77 34 1976 6 7458 6
וישב 3.83 23 1558 24 5972 24
מקץ 3.91 10 2022 3 7914 2
ויגש 3.84 19 1480 30 5680 29
ויחי 3.84 17 1158 44 4448 43
פרשה אותיות למילה דירוג מילים דירוג אותיות דירוג
שמות 3.84 20 1763 13 6762 16
וארא 3.83 22 1748 14 6701 17
בא 3.72 45 1655 21 6149 22
בשלח 3.82 25 1681 18 6423 18
יתרו 3.64 52 1105 46 4022 46
משפטים 3.63 53 1462 31 5313 37
תרומה 4.10 3 1145 45 4692 40
תצווה 3.85 16 1412 35 5430 32
כי תשא 3.71 46 2002 5 7424 8
ויקהל 3.97 5 1558 24 6181 21
פקודי 3.75 40 1182 42 4432 44
פרשה אותיות למילה דירוג מילים דירוג אותיות
ויקרא 3.72 43 1673 20 6222
צו 3.77 37 1353 38 5096
שמיני 3.77 35 1238 41 4670
תזריע 3.63 54 1010 48 3667
מצורע 3.69 48 1274 39 4697
אחרי מות 3.67 51 1170 43 4294
קדושים 3.72 42 868 49 3229
אמור 3.78 31 1614 22 6106
בהר 3.82 24 737 50 2817
בחוקותי 3.94 7 1013 47 3992
פרשה אותיות למילה דירוג מילים דירוג אותיות דירוג
במדבר 4.06 4 1823 12 7393 9
נשא 3.81 26 2264 1 8632 1
בהעלותך 3.83 21 1840 11 7055 12
שלח 3.78 33 1540 27 5820 27
קרח 3.78 32 1409 36 5325 35
חוקת 3.75 39 1245 40 4670 41
בלק 3.68 49 1455 33 5357 34
פינחס 4.16 1 1887 9 7853 4
מטות 3.81 27 1484 29 5652 30
מסעי 3.95 6 1461 32 5773 28
פרשה אותיות למילה דירוג מילים דירוג אותיות דירוג
דברים 3.86 13 1548 26 5972 24
ואתחנן 3.91 11 1878 10 7343 10
עקב 3.93 8 1747 15 6865 14
ראה 3.85 14 1932 7 7442 7
שופטים 3.67 50 1523 28 5590 31
כי תצא 3.70 47 1582 23 5856 26
כי תבוא 3.90 12 1747 15 6811 15
ניצבים 3.92 9 657 51 2575 51
וילך 3.84 18 553 53 2123 53
האזינו 3.79 30 614 52 2326 52
וזאת הברכה 3.85 15 512 54 1969 54

ממוצע אותיות לפסוק

פרשה אותיות לפסוק דירוג פסוקים דירוג אותיות דירוג
בראשית 49.55 40 146 8 7235 11
נח 45.14 51 153 4 6907 13
לך לך 50.29 39 126 13 6336 19
וירא 53.48 22 147 7 7862 3
חיי שרה 50.61 36 105 32 5314 36
תולדות 51.19 32 106 29 5426 33
ויצא 50.76 34 148 6 7512 5
וישלח 48.75 46 153 4 7458 6
וישב 53.32 24 112 24 5972 24
מקץ 54.21 16 146 8 7914 2
ויגש 53.58 21 106 29 5680 29
ויחי 52.33 27 85 44 4448 43
פרשה אותיות לפסוק דירוג פסוקים דירוג אותיות דירוג
שמות 54.53 15 124 15 6762 16
וארא 55.38 12 121 20 6701 17
בא 58.01 6 106 29 6149 22
בשלח 55.37 13 116 23 6423 18
יתרו 53.63 20 75 47 4022 46
משפטים 45.03 52 118 22 5313 37
תרומה 48.88 45 96 38 4692 40
תצווה 53.76 17 101 35 5430 32
כי תשא 53.41 23 139 10 7424 8
ויקהל 50.66 35 122 17 6181 21
פקודי 48.17 47 92 40 4432 44
פרשה אותיות לפסוק דירוג פסוקים דירוג אותיות דירוג
ויקרא 56.05 9 111 26 6222 20
צו 52.54 26 97 36 5096 38
שמיני 51.32 31 91 41 4670 41
תזריע 54.73 14 67 48 3667 48
מצורע 52.19 28 90 42 4697 39
אחרי מות 53.68 19 80 45 4294 45
קדושים 50.45 38 64 49 3229 49
אמור 49.24 42 124 15 6106 23
בהר 49.42 41 57 50 2817 50
בחוקותי 51.18 33 78 46 3992 47
פרשה אותיות לפסוק דירוג פסוקים דירוג אותיות דירוג
במדבר 46.50 50 159 3 7393 9
נשא 49.05 43 176 1 8632 1
בהעלותך 51.88 29 136 11 7055 12
שלח 48.91 44 119 21 5820 27
קרח 56.05 10 95 39 5325 35
חוקת 53.68 18 87 43 4670 41
בלק 51.51 30 104 34 5357 34
פינחס 46.74 49 168 2 7853 4
מטות 50.46 37 112 24 5652 30
מסעי 43.73 54 132 12 5773 28
פרשה אותיות לפסוק דירוג פסוקים דירוג אותיות דירוג
דברים 56.88 8 105 32 5972 24
ואתחנן 60.19 4 122 17 7343 10
עקב 61.85 3 111 26 6865 14
ראה 59.06 5 126 13 7442 7
שופטים 57.63 7 97 36 5590 31
כי תצא 53.24 25 110 28 5856 26
כי תבוא 55.83 11 122 17 6811 15
ניצבים 64.38 2 40 53 2575 51
וילך 70.77 1 30 54 2123 53
האזינו 44.73 53 52 51 2326 52
וזאת הברכה 48.02 48 41 52 1969 54

ממוצע דיבורי המתחיל לפסוק

פרשה דיבורי המתחיל לפסוק דירוג פסוקים דירוג ד"ה דירוג
בראשית 1.45 24 146 8 211 7
נח 1.14 36 153 4 174 17
לך לך 1.60 21 126 13 201 8
וירא 1.61 20 147 7 237 3
חיי שרה 1.04 40 105 32 109 41
תולדות 1.25 31 106 29 133 32
ויצא 1.33 29 148 6 197 9
וישלח 1.10 38 153 4 169 20
וישב 1.25 32 112 24 140 31
מקץ 1.20 33 146 8 175 16
ויגש 0.92 47 106 29 97 45
ויחי 1.86 8 85 44 158 24
פרשה דיבורי המתחיל לפסוק דירוג פסוקים דירוג ד"ה דירוג
שמות 1.37 26 124 15 170 19
וארא 0.99 41 121 20 120 34
בא 1.86 9 106 29 197 9
בשלח 1.85 10 116 23 215 6
יתרו 2.21 4 75 47 166 21
משפטים 2.31 3 118 22 272 1
תרומה 1.73 15 96 38 166 21
תצווה 1.88 7 101 35 190 12
כי תשא 1.81 11 139 10 251 2
ויקהל 0.30 54 122 17 37 52
פקודי 0.36 53 92 40 33 53
פרשה דיבורי המתחיל לפסוק דירוג פסוקים דירוג ד"ה דירוג
ויקרא 1.77 13 111 26 197 9
צו 1.12 37 97 36 109 41
שמיני 1.68 18 91 41 153 26
תזריע 1.30 30 67 48 87 47
מצורע 0.96 43 90 42 86 48
אחרי מות 1.36 27 80 45 109 41
קדושים 1.80 12 64 49 115 37
אמור 1.75 14 124 15 217 4
בהר 1.95 6 57 50 111 39
בחוקותי 1.97 5 78 46 154 25
פרשה דיבורי המתחיל לפסוק דירוג פסוקים דירוג ד"ה דירוג
במדבר 0.50 52 159 3 80 50
נשא 0.93 45 176 1 164 23
בהעלותך 1.38 25 136 11 187 13
שלח 1.18 34 119 21 141 30
קרח 1.17 35 95 39 111 39
חוקת 1.63 19 87 43 142 29
בלק 1.69 17 104 34 176 15
פינחס 0.71 50 168 2 119 36
מטות 0.83 49 112 24 93 46
מסעי 0.62 51 132 12 82 49
פרשה ד"ה לפסוק דירוג פסוקים דירוג ד"ה דירוג
דברים 1.36 28 105 32 143 28
ואתחנן 0.94 44 122 17 115 37
עקב 0.92 46 111 26 102 44
ראה 1.71 16 126 13 216 5
שופטים 1.54 23 97 36 149 27
כי תצא 1.55 22 110 28 171 18
כי תבוא 0.98 42 122 17 120 34
ניצבים 1.05 39 40 53 42 51
וילך 0.83 48 30 54 25 54
האזינו 3.40 1 52 51 177 14
וזאת הברכה 3.12 2 41 52 128 33

הצגת מדדי הממוצעים במיון לפי דירוג בטבלה מסמכת לחמשת החומשים

ממוצע מילים לפסוק

 

פרשה ממוצע מילים לפסוק דירוג
וילך 18.43 1
ניצבים 16.43 2
עקב 15.74 3
שופטים 15.70 4
בא 15.61 5
ואתחנן 15.39 6
ראה 15.33 7
תזריע 15.07 8
ויקרא 15.07 9
קרח 14.83 10
דברים 14.74 11
יתרו 14.73 12
אחרי מות 14.63 13
בשלח 14.49 14
וארא 14.45 15
כי תשא 14.40 16
כי תצא 14.38 17
כי תבוא 14.32 18
חוקת 14.31 19
שמות 14.22 20
וירא 14.18 21
מצורע 14.16 22
בלק 13.99 23
תצווה 13.98 24
ויגש 13.96 25
צו 13.95 26
וישב 13.91 27
מקץ 13.85 28
ויצא 13.66 29
ויחי 13.62 30
שמיני 13.60 31
קדושים 13.56 32
בהעלותך 13.53 33
תולדות 13.51 34
לך לך 13.38 35
חיי שרה 13.35 36
מטות 13.25 37
בראשית 13.23 38
אמור 13.02 39
בחוקותי 12.99 40
שלח 12.94 41
בהר 12.93 42
וישלח 12.92 43
נשא 12.86 44
פקודי 12.85 45
ויקהל 12.77 46
וזאת הברכה 12.49 47
משפטים 12.39 48
תרומה 11.93 49
האזינו 11.81 50
במדבר 11.47 51
פינחס 11.23 52
מסעי 11.07 53
נח 10.99 54

 

ממוצע אותיות למילה

פרשה ממוצע אותיות למילה דירוג
פינחס 4.16 1
נח 4.11 2
תרומה 4.10 3
במדבר 4.06 4
ויקהל 3.97 5
מסעי 3.95 6
בחוקותי 3.94 7
עקב 3.93 8
ניצבים 3.92 9
מקץ 3.91 10
ואתחנן 3.91 11
כי תבוא 3.90 12
דברים 3.86 13
ראה 3.85 14
וזאת הברכה 3.85 15
תצווה 3.85 16
ויחי 3.84 17
וילך 3.84 18
ויגש 3.84 19
שמות 3.84 20
בהעלותך 3.83 21
וארא 3.83 22
וישב 3.83 23
בהר 3.82 24
בשלח 3.82 25
נשא 3.81 26
מטות 3.81 27
חיי שרה 3.79 28
תולדות 3.79 29
האזינו 3.79 30
אמור 3.78 31
קרח 3.78 32
שלח 3.78 33
וישלח 3.77 34
שמיני 3.77 35
וירא 3.77 36
צו 3.77 37
לך לך 3.76 38
חוקת 3.75 39
פקודי 3.75 40
בראשית 3.75 41
קדושים 3.72 42
ויקרא 3.72 43
ויצא 3.72 44
בא 3.72 45
כי תשא 3.71 46
כי תצא 3.70 47
מצורע 3.69 48
בלק 3.68 49
שופטים 3.67 50
אחרי מות 3.67 51
יתרו 3.64 52
משפטים 3.63 53
תזריע 3.63 54

   

ממוצע אותיות לפסוק

פרשה ממוצע אותיות לפסוק דירוג
וילך 70.77 1
ניצבים 64.38 2
עקב 61.85 3
ואתחנן 60.19 4
ראה 59.06 5
בא 58.01 6
שופטים 57.63 7
דברים 56.88 8
ויקרא 56.05 9
קרח 56.05 10
כי תבוא 55.83 11
וארא 55.38 12
בשלח 55.37 13
תזריע 54.73 14
שמות 54.53 15
מקץ 54.21 16
תצווה 53.76 17
חוקת 53.68 18
אחרי מות 53.68 19
יתרו 53.63 20
ויגש 53.58 21
וירא 53.48 22
כי תשא 53.41 23
וישב 53.32 24
כי תצא 53.24 25
צו 52.54 26
ויחי 52.33 27
מצורע 52.19 28
בהעלותך 51.88 29
בלק 51.51 30
שמיני 51.32 31
תולדות 51.19 32
בחוקותי 51.18 33
ויצא 50.76 34
ויקהל 50.66 35
חיי שרה 50.61 36
מטות 50.46 37
קדושים 50.45 38
לך לך 50.29 39
בראשית 49.55 40
בהר 49.42 41
אמור 49.24 42
נשא 49.05 43
שלח 48.91 44
תרומה 48.88 45
וישלח 48.75 46
פקודי 48.17 47
וזאת הברכה 48.02 48
פינחס 46.74 49
במדבר 46.50 50
נח 45.14 51
משפטים 45.03 52
האזינו 44.73 53
מסעי 43.73 54

 

ממוצע דיבורי המתחיל לפסוק בפירוש רש"י על התורה

פרשה ממוצע דיבורי המתחיל לפסוק דירוג
האזינו 3.40 1
וזאת הברכה 3.12 2
משפטים 2.31 3
יתרו 2.21 4
בחוקותי 1.97 5
בהר 1.95 6
תצווה 1.88 7
ויחי 1.86 8
בא 1.86 9
בשלח 1.85 10
כי תשא 1.81 11
קדושים 1.80 12
ויקרא 1.77 13
אמור 1.75 14
תרומה 1.73 15
ראה 1.71 16
בלק 1.69 17
שמיני 1.68 18
חוקת 1.63 19
וירא 1.61 20
לך לך 1.60 21
כי תצא 1.55 22
שופטים 1.54 23
בראשית 1.45 24
בהעלותך 1.38 25
שמות 1.37 26
אחרי מות 1.36 27
דברים 1.36 28
ויצא 1.33 29
תזריע 1.30 30
תולדות 1.25 31
וישב 1.25 32
מקץ 1.20 33
שלח 1.18 34
קרח 1.17 35
נח 1.14 36
צו 1.12 37
וישלח 1.10 38
ניצבים 1.05 39
חיי שרה 1.04 40
וארא 0.99 41
כי תבוא 0.98 42
מצורע 0.96 43
ואתחנן 0.94 44
נשא 0.93 45
עקב 0.92 46
ויגש 0.92 47
וילך 0.83 48
מטות 0.83 49
פינחס 0.71 50
מסעי 0.62 51
במדבר 0.50 52
פקודי 0.36 53
ויקהל 0.30 54