הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה: רשימת הפסוקים המבוארים והפסוקים המצוטטים ושכיחויותיהם

תוכן המדור

רשימת ההפניות הסימטריות בפירוש הרשב"ם

 

רשימת פסוקים מבוארים במיון לפי סדר המקראות

 

רשימת פסוקים מבוארים במיון לפי שכיחות

 

רשימת פסוקים מצוטטים במיון לפי סדר המקראות

 

רשימת פסוקים מצוטטים במיון לפי שכיחות

 

פסוקים שהם גם מבוארים וגם מצוטטים

 

פסוקים מבוארים שאינם מצוטטים

 

פסוקים מצוטטים (בתורה) שאינם מבוארים

רשימת ההפניות הסימטריות בפירוש הרשב"ם

ברשימה זו, הפסוק המבואר בפירוש הרשב"ם – מפנה לפסוק מצוטט, והפסוק המצוטט – מפנה לאותו פסוק מבואר.להצגת הרשימה עם פירוש הרשב"ם לכל פסוק – לחצו כאן.

מס' פסוק מבואר פסוק מבואר פסוק מצוטט מס' פסוק מצוטט
1 בראשית א,ב בראשית א,ט 2
2 בראשית א,ט בראשית א,ב 1
3 בראשית כ,יג דברים כו,ה 38
4 בראשית כד,א בראשית כד,לה 5
5 בראשית כד,לה בראשית כד,א 4
6 בראשית כד,סה בראשית לז,יט 15
7 בראשית כה,יב בראשית כה,יט 8
8 בראשית כה,יט בראשית כה,יב 7
9 בראשית כז,כט בראשית מט,ח 20
10 בראשית כח, ט בראשית לו, כב 13
11 בראשית כח, ט שמות טו, כ 23
12 בראשית כט,כה בראשית מא,ז 16
13 בראשית לו, כב בראשית כח, ט 10
14 בראשית לו, כב שמות טו, כ 23
15 בראשית לז,יט בראשית כד,סה 6
16 בראשית מא,ז בראשית כט,כה 12
17 בראשית מא,מה במדבר יג,טז 34
18 בראשית מא,נ בראשית מח,ה 19
19 בראשית מח,ה בראשית מא,נ 18
20 בראשית מט,ח בראשית כז,כט 9
21 שמות ב,כג שמות ד,יט 22
22 שמות ד,יט שמות ב,כג 21
23 שמות טו, כ בראשית כח, ט 10
24 שמות טו, כ בראשית לו, כב 13
25 שמות טז,לא במדבר יא,ז 33
26 שמות יז,יג שמות לב,יח 29
27 שמות כב,כז דברים כא,כג 37
28 שמות כג,ה דברים לב,לו 40
29 שמות לב,יח שמות יז,יג 26
30 ויקרא כג,מג דברים טז,יג 36
31 במדבר ג,א במדבר ג,כז 32
32 במדבר ג,כז במדבר ג,א 31
33 במדבר יא,ז שמות טז,לא 25
34 במדבר יג,טז בראשית מא,מה 17
35 דברים ז,א דברים כח,מ 39
36 דברים טז,יג ויקרא כג,מג 30
37 דברים כא,כג שמות כב,כז 27
38 דברים כו,ה בראשית כ,יג 3
39 דברים כח,מ דברים ז,א 35
40 דברים לב,לו שמות כג,ה 28

רשימת פסוקים מבוארים במיון לפי סדר המקראות

פסוקים מבוארים N
בראשית א,א 12
בראשית א,ב 5
בראשית א,ד 3
בראשית א,ה 5
בראשית א,ו 1
בראשית א,ח 1
בראשית א,ט 1
בראשית א,יד 7
בראשית א,כא 3
בראשית א,כב 5
בראשית א,כד 2
בראשית א,כו 4
בראשית א,כז 1
בראשית א,כח 2
בראשית א,כט 2
בראשית א,ל 1
בראשית ד,ג 1
בראשית ה,לא 2
בראשית י,ט 1
בראשית י,טו 1
בראשית יא,ד 2
בראשית טו,טז 2
בראשית יח,א 5
בראשית יח,ה 1
בראשית יח,ו 1
בראשית יח,ח 2
בראשית יח,ט 3
בראשית יח,י 2
בראשית יח,יג 1
בראשית יח,יד 1
בראשית יח,טו 2
בראשית יח,טז 3
בראשית יח,יז 1
בראשית יח,כ 1
בראשית יח,כג 1
בראשית יח,כו 1
בראשית יט,יא 5
בראשית יט,יג 2
בראשית יט,טו 1
בראשית יט,יז 2
בראשית יט,ד 1
בראשית כ,ז 2
בראשית כ,יג 4
בראשית כ,טז 7
בראשית כ,ח 1
בראשית כא,ח 1
בראשית כא,יב 1
בראשית כא,כ 6
בראשית כא,כא 1
בראשית כב,א 11
בראשית כב,ב 2
בראשית כב,ו 1
בראשית כב,יג 3
בראשית כג,ב 2
בראשית כג,ד 1
בראשית כג,ט 2
בראשית כג,טז 2
בראשית כג,יח 2
בראשית כד,א 2
בראשית כד,ב 1
בראשית כד,י 1
בראשית כד,יא 1
בראשית כד,כ 4
בראשית כד,כא 3
בראשית כד,כב 2
בראשית כד,כג 8
בראשית כד,כה 1
בראשית כד,לב 1
בראשית כד,לה 1
בראשית כד,נג 2
בראשית כד,נז 1
בראשית כד,ס 1
בראשית כד,סב 3
בראשית כד,סג 1
בראשית כד,סד 1
בראשית כד,סה 2
בראשית כה,ח 1
בראשית כה,יב 2
בראשית כה,יז 4
בראשית כה,יח 1
בראשית כה,יט 5
בראשית כה,כ 1
בראשית כה,כא 1
בראשית כה,כב 5
בראשית כה,כג 2
בראשית כה,כד 2
בראשית כה,כז 1
בראשית כה,כח 1
בראשית כה,לא 1
בראשית כה,לב 1
בראשית כה,לד 3
בראשית כו,א 2
בראשית כו,ג 1
בראשית כו,ה 3
בראשית כו,ח 2
בראשית כו,טו 1
בראשית כו,כג 1
בראשית כו,כו 5
בראשית כו,כח 1
בראשית כו,כט 2
בראשית כו,לג 1
בראשית כו,לד 6
בראשית כז,א 1
בראשית כז,ג 4
בראשית כז,ז 2
בראשית כז,יב 2
בראשית כז,יג 1
בראשית כז,יט 4
בראשית כז,כט 1
בראשית כז,לג 1
בראשית כז,לו 2
בראשית כז,מ 1
בראשית כח,ט 4
בראשית כח,יא 2
בראשית כח,יב 5
בראשית כח,טו 1
בראשית כח,טז 1
בראשית כח,יח 3
בראשית כח,כא 1
בראשית כט,א 1
בראשית כט,יז 2
בראשית כט,כה 1
בראשית כט,כז 1
בראשית כט,ל 2
בראשית כט,לא 1
בראשית כט,לב 1
בראשית ל,א 1
בראשית ל,ח 2
בראשית ל,יא 8
בראשית ל,יד 1
בראשית ל,כ 1
בראשית ל,כא 1
בראשית ל,כג 2
בראשית ל,כד 1
בראשית ל,ל 1
בראשית ל,לא-לב 2
בראשית ל,לז 7
בראשית ל,לח 4
בראשית לא,א 1
בראשית לא,ז 2
בראשית לא,יט 2
בראשית לא,כג 1
בראשית לא,לט 2
בראשית לא,מט 4
בראשית לא,נא 1
בראשית לב,ב 1
בראשית לב,ה 1
בראשית לב,ז 1
בראשית לב,ח 3
בראשית לב,ט 5
בראשית לב,י 1
בראשית לב,יא 2
בראשית לב,יג 4
בראשית לב,כא 1
בראשית לב,כג 1
בראשית לב,כו 4
בראשית לב,כט 11
בראשית לב,לב 1
בראשית לג,יח 5
בראשית לד,י 5
בראשית לד,טז 1
בראשית לד,יט 2
בראשית לד,ל 1
בראשית לה,טז 2
בראשית לה,יז 1
בראשית לה,יח 1
בראשית לה,כא 2
בראשית לה,כב 1
בראשית לו,ב 2
בראשית לו,יב 8
בראשית לו,כ 1
בראשית לו,כב 2
בראשית לו,כד 7
בראשית לו,מ 1
בראשית לז,ב 14
בראשית לז,יא 2
בראשית לז,טו 1
בראשית לז,יח 2
בראשית לז,יט 2
בראשית לז,כ 4
בראשית לז,כג 2
בראשית לז,כד 1
בראשית לז,כח 1
בראשית לח,ב 2
בראשית לח,ט 3
בראשית לח,יד 1
בראשית לח,טו 1
בראשית לח,יז 2
בראשית לח,כא 2
בראשית לח,כו 2
בראשית לח,ל 3
בראשית לט,ו 2
בראשית מ,ד 2
בראשית מ,ח 1
בראשית מ,י 1
בראשית מ,יג 3
בראשית מ,טז 2
בראשית מא,א 4
בראשית מא,ב 1
בראשית מא,ד-ה 1
בראשית מא,ז 1
בראשית מא,ח 1
בראשית מא,י 9
בראשית מא,כג 1
בראשית מא,ל 1
בראשית מא,לד 1
בראשית מא,לה 2
בראשית מא,מ 2
בראשית מא,מב 3
בראשית מא,מג 1
בראשית מא,מד 3
בראשית מא,מה 4
בראשית מא,מז 1
בראשית מא,נ 2
בראשית מא,נא 7
בראשית מא,נו 1
בראשית מב,א 1
בראשית מב,ח 1
בראשית מב,ט 2
בראשית מב,יב 2
בראשית מג,יד 1
בראשית מג,לב 4
בראשית מג,לד 1
בראשית מד,ג 2
בראשית מד,ד 3
בראשית מד,ה 1
בראשית מד,טו 1
בראשית מה,א 1
בראשית מה,יא 2
בראשית מה,יט 1
בראשית מה,כג 1
בראשית מה,כד 5
בראשית מה,כו 2
בראשית מה,כח 1
בראשית מו,א 1
בראשית מו,ד 2
בראשית מו,כו 1
בראשית מו,כט 1
בראשית מו,לד 1
בראשית מז,ו 1
בראשית מז,יג 2
בראשית מז,כא 1
בראשית מז,כט 1
בראשית מח,כט 2
בראשית מח,א-ב 4
בראשית מח,ג 1
בראשית מח,ה 1
בראשית מח,ו 5
בראשית מח,ח 3
בראשית מח,יא 5
בראשית מח,כ 3
בראשית מח,כב 3
בראשית מט,ג 2
בראשית מט,ד 2
בראשית מט,ה 5
בראשית מט,ו 1
בראשית מט,ח 14
בראשית מט,ט 2
בראשית מט,י 6
בראשית מט,יא 6
בראשית מט,יב 3
בראשית מט,יג 3
בראשית מט,יד 2
בראשית מט,טו 2
בראשית מט,טז 4
בראשית מט,יט 1
בראשית מט,כ 2
בראשית מט,כא 2
בראשית מט,כב 6
בראשית מט,כג 6
בראשית מט,כד 10
בראשית מט,כה 2
בראשית מט,כו 5
בראשית מט,כז 3
בראשית מט,כח 1
בראשית מט,לג 2
בראשית נ,ב 1
בראשית נ,ט 1
בראשית נ,כג 1
בראשית נ,כו 5
שמות א,א 1
שמות א,ז 2
שמות א,י 2
שמות א,יא 2
שמות א,יב 2
שמות א,טז 4
שמות ב,יז 1
שמות ב,א 1
שמות ב,ב 3
שמות ב,ו 2
שמות ב,י 1
שמות ב,טז 2
שמות ב,כג 4
שמות ג,ה 2
שמות ג,יא-יב 4
שמות ג,טו 2
שמות ג,כב 2
שמות ד,ט 2
שמות ד,י 1
שמות ד,יד 1
שמות ד,יט 2
שמות ד,כה 4
שמות ד,כו 2
שמות ד,כז 1
שמות ה,ד 1
שמות ה,ו 1
שמות ה,ט 2
שמות ה,יג 2
שמות ו,א 1
שמות ו,ג 1
שמות ו,ט 1
שמות ו,יח 3
שמות ו,כד 2
שמות ו,ל 2
שמות ז,ה 1
שמות ז,יד 8
שמות ז,יז 1
שמות ז,כא 2
שמות ז,כג 3
שמות ח,ה 1
שמות ח,יג 1
שמות ח,יז 2
שמות ח,כב 1
שמות ח,כה 9
שמות ט,טז 1
שמות ט,יז 27
שמות ט,יט 2
שמות ט,לג 1
שמות ט,לד 1
שמות י,א 3
שמות י,ג 1
שמות י,י 1
שמות י,יא 1
שמות י,כא 1
שמות יא,א 1
שמות יא,ב 1
שמות יא,ד 2
שמות יא,ה 2
שמות יא,ו 1
שמות יא,ח 2
שמות יב,א-ב 4
שמות יב,ג 1
שמות יב,ד 8
שמות יב,ז 1
שמות יב,יב 1
שמות יב,יד 1
שמות יב,יז 1
שמות יב,כא 1
שמות יב,כב 2
שמות יב,לד 1
שמות יב,לו 2
שמות יב,לח 1
שמות יב,לט 3
שמות יב,מ 1
שמות יב,מב 1
שמות יב,נא 1
שמות יג,ב 1
שמות יג,ד 2
שמות יג,ח 1
שמות יג,ט 1
שמות יג,יג 2
שמות יג,טו 1
שמות יג,יז 7
שמות יג,יח 2
שמות יג,כב 1
שמות יד,ג 2
שמות יד,ה 3
שמות יד,ז 1
שמות יד,טז 2
שמות יד,כד 1
שמות יד,ל 1
שמות טו,א 4
שמות טו,ב 9
שמות טו,ג 1
שמות טו,ד 1
שמות טו,ה 1
שמות טו,ו 4
שמות טו,ז 2
שמות טו,ח 4
שמות טו,ט 3
שמות טו,יא 2
שמות טו,יב 1
שמות טו,טז 3
שמות טו,יז 2
שמות טו,כ 4
שמות טו,כב 2
שמות טו,כה 2
שמות טז,ג 2
שמות טז,ד 2
שמות טז,ה 1
שמות טז,ו 1
שמות טז,טו 4
שמות טז,כב 1
שמות טז,לא 4
שמות טז,לה 1
שמות יז,יב 3
שמות יז,יג 1
שמות יז,טו 1
שמות יז,טז 4
שמות יח,ב 5
שמות יח,ט 5
שמות יח,יג 3
שמות יח,יח 1
שמות יח,יט 3
שמות יח,כא 3
שמות יח,כו 1
שמות יט,ב 1
שמות יט,ד 1
שמות יט,ו 1
שמות יט,ח 4
שמות יט,י 1
שמות יט,יא 1
שמות יט,יג 1
שמות יט,יח 3
שמות יט,כג 5
שמות כ,ו 3
שמות כ,ז 5
שמות כ,יב 7
שמות כ,יד 1
שמות כ,כ 5
שמות כ,כא 1
שמות כא,הקדמה 1
שמות כא,ב 3
שמות כא,ו 1
שמות כא,ח 2
שמות כא,י 1
שמות כא,יג 5
שמות כא,יח 2
שמות כא,כ 1
שמות כא,כח 2
שמות כב,ו 1
שמות כב,ט 1
שמות כב,יב 1
שמות כב,טו-טז 1
שמות כב,יט 1
שמות כב,כ 3
שמות כב,כא 1
שמות כב,כד 2
שמות כב,כה 3
שמות כב,כו 2
שמות כב,כז 3
שמות כב,כח-כט 2
שמות כב,ל 1
שמות כג,א 2
שמות כג,ג 1
שמות כג,ה 2
שמות כג,ז 1
שמות כג,יז 3
שמות כג,יח 1
שמות כג,יט 3
שמות כג,כ 1
שמות כג,כא 5
שמות כג,כד 1
שמות כג,כז 3
שמות כג,לא 3
שמות כד,א 3
שמות כד,ז 1
שמות כד,י 2
שמות כד,יא 9
שמות כה,ג 3
שמות כה,ו 1
שמות כה,ח 1
שמות כה,ט 1
שמות כה,י 1
שמות כה,טז 1
שמות כה,יח 1
שמות כה,כט 2
שמות כה,ל 3
שמות כה,לא 2
שמות כה,לז 2
שמות כה,מ 1
שמות כו,לא 1
שמות כו,לו 1
שמות כז,לו 3
שמות כז,ג 2
שמות כז,ד 1
שמות כז,ה 1
שמות כז,ח 1
שמות כח,ט 2
שמות כח,כ 1
שמות כח,ד 1
שמות כח,ז 1
שמות כח,ח 1
שמות כח,יב 1
שמות כח,טו 1
שמות כח,לה 1
שמות כח,לו 2
שמות כט,כט 1
שמות כט,מג 2
שמות ל,י 1
שמות ל,יב 1
שמות ל,טז 1
שמות ל,כג 3
שמות ל,כה 1
שמות ל,לד 1
שמות ל,לו 1
שמות לא,ו 3
שמות לב,ד 5
שמות לב,יח 1
שמות לב,כ 3
שמות לב,כד 2
שמות לב,כה 3
שמות לב,כט 1
שמות לב,לב 2
שמות לג,ג 1
שמות לג,יב 3
שמות לג,יד 3
שמות לג,יח 11
שמות לג,כג 1
שמות לד,ה 2
שמות לד,י 2
שמות לד,כא 3
שמות לד,כז 1
שמות לד,כח 1
שמות לד,כט 2
שמות לד,לב 2
שמות לד,לד 2
שמות לה,ג 2
שמות לה,כה 2
שמות לו,ו 1
שמות לו,ז 2
שמות לט,לב 1
שמות מ,לה 4
ויקרא א,א 5
ויקרא א,ג 3
ויקרא א,טו 3
ויקרא א,טז 2
ויקרא ב,א 1
ויקרא ב,ב 1
ויקרא ב,יב 1
ויקרא ב,יד 1
ויקרא ד,ג 1
ויקרא ד,יב 1
ויקרא ד,יז 1
ויקרא ד,כב 1
ויקרא ה,ט 1
ויקרא ה,יז 1
ויקרא ו,ב 2
ויקרא ו,ג 3
ויקרא ו,יד 2
ויקרא י,א 2
ויקרא י,ב 2
ויקרא י,ג 3
ויקרא י,ז 1
ויקרא י,יט 1
ויקרא יא,ח 1
ויקרא יא,כא 2
ויקרא יא,כו 1
ויקרא יא,לו 1
ויקרא יא,לז 1
ויקרא יא,מ 1
ויקרא יב,ב 1
ויקרא יג,ב 3
ויקרא יג,ט 1
ויקרא יג,י 1
ויקרא יג,לא 1
ויקרא יג,נא 2
ויקרא יד,לז 1
ויקרא יד,מא 3
ויקרא יד,נו 4
ויקרא טו,ג 1
ויקרא טו,יא 6
ויקרא טז,ב 1
ויקרא טז,ו 1
ויקרא טז,י 4
ויקרא טז,לב 1
ויקרא יח,ה 1
ויקרא יח,יח 1
ויקרא יט,י 1
ויקרא יט,יא 1
ויקרא יט,יג 1
ויקרא יט,טז 2
ויקרא יט,יז 1
ויקרא יט,יח 1
ויקרא יט,כ 3
ויקרא יט,כג 3
ויקרא יט,כד 1
ויקרא יט,לה 2
ויקרא כ,יז 2
ויקרא כא,א 2
ויקרא כא,ז 1
ויקרא כג,ב 2
ויקרא כג,כד 1
ויקרא כג,מג 4
ויקרא כה,לג 1
ויקרא כו,א 1
ויקרא כו,י 1
ויקרא כו,יג 1
ויקרא כו,יח 3
ויקרא כו,יט 3
ויקרא כו,כא 4
ויקרא כו,כה 1
ויקרא כו,כו 2
ויקרא כו,כח 3
ויקרא כו,ל 1
ויקרא כו,לב 1
ויקרא כו,לה 5
ויקרא כו,לו 5
ויקרא כו,לט 1
ויקרא כו,מו 2
במדבר א,א 3
במדבר א,ב 2
במדבר א,יט 1
במדבר א,מז 2
במדבר ג,א 2
במדבר ג,ט 1
במדבר ג,יט 1
במדבר ג,כז 1
במדבר ג,מט 3
במדבר ד,י 5
במדבר ד,כ 7
במדבר ד,כב 1
במדבר ה,ו 1
במדבר ה,יב 2
במדבר ו,ג 10
במדבר ו,כא 1
במדבר ו,כג 2
במדבר ו,כו 3
במדבר ז,ג 3
במדבר ז,יג 1
במדבר ח,ז 1
במדבר ח,כא 1
במדבר י,כט 1
במדבר י,לא 2
במדבר י,לג 2
במדבר יא,ז 3
במדבר י,ז 1
במדבר יא,ח 2
במדבר יא,יב 3
במדבר יא,כ 1
במדבר יא,כא 2
במדבר יא,כח 5
במדבר יא,לה 3
במדבר יב,יב 2
במדבר יג,ב 1
במדבר יג,טז 2
במדבר יג,כב 5
במדבר יג,לג 2
במדבר יד,ט 1
במדבר יד,יד 2
במדבר יד,יז 1
במדבר יד,כ 1
במדבר יד,כב 3
במדבר יד,לו-לז 4
במדבר יד,מג 2
במדבר טו,כ 1
במדבר טו,לח 1
במדבר טו,לט 1
במדבר טז,א 1
במדבר טז,ב 1
במדבר טז,יב 3
במדבר טז,יג 3
במדבר טז,טו 2
במדבר טז,כח 1
במדבר טז,ל 1
במדבר טז,לב 1
במדבר יז,ה 2
במדבר יז,י 2
במדבר יז,יז 1
במדבר יז,כ 1
במדבר יז,כז 1
במדבר יז,כח 5
במדבר יח,א 2
במדבר יח,ט 1
במדבר יח,יב 1
במדבר יח,יט 2
במדבר יח,כז 1
במדבר יט,ב 1
במדבר כ,ח 2
במדבר כ,י 3
במדבר כא,א 3
במדבר כא,ה 1
במדבר כא,יא 2
במדבר כא,יד 8
במדבר כא,ל 2
במדבר כב,ג 1
במדבר כב,ו 1
במדבר כב,ז 1
במדבר כב,כה 1
במדבר כב,לג 6
במדבר כג,ג 1
במדבר כג,ז 3
במדבר כג,ח 1
במדבר כג,ט 1
במדבר כג,כ 1
במדבר כג,כא 2
במדבר כג,כג 1
במדבר כד,ג 1
במדבר כד,ד 1
במדבר כד,ו 3
במדבר כד,ח 1
במדבר כד,יד 1
במדבר כד,יח 1
במדבר כד,יט 1
במדבר כד,כד 1
במדבר כה,ד 1
במדבר כה,ו 1
במדבר כה,ח 1
במדבר ל,ב 1
במדבר ל,ג 5
במדבר ל,יא 1
במדבר לא,ה 1
במדבר לא,נ 3
במדבר לב,יז 1
במדבר לג,נה 5
במדבר לג,נו 1
במדבר לה,יד 1
במדבר לה,כה 1
דברים א,א 13
דברים א,ב 17
דברים א,כז 1
דברים א,מא 1
דברים ב,ד 8
דברים ב,ה 4
דברים ב,יד 4
דברים ב,כ 2
דברים ב,כג 3
דברים ב,כט 2
דברים ג,יא 1
דברים ג,יג 2
דברים ג,כד 7
דברים ג,כט 1
דברים ד,ז 3
דברים ד,יא 3
דברים ד,טז 1
דברים ד,כח 1
דברים ד,לז 2
דברים ד,מא 3
דברים ה,ה 2
דברים ה,ז 3
דברים ה,יא 2
דברים ה,יח 3
דברים ה,כז 1
דברים ו,ד 1
דברים ו,ז 1
דברים ז,א 2
דברים ז,ה 1
דברים ז,ז 1
דברים ז,ט 1
דברים ז,יד 2
דברים ז,כג 14
דברים ח,ז 1
דברים ח,ט 1
דברים ח,כ 1
דברים ט,ג 4
דברים ט,ה-ז 1
דברים ט,כה-כו 2
דברים י,ו 3
דברים י,ח 1
דברים יא,ב 1
דברים יא,כו 1
דברים יב,ל 2
דברים יג,ד 1
דברים יג,ז 3
דברים יד,א 2
דברים טו,ב 3
דברים טו,ט 1
דברים טו,יא 1
דברים טו,יח 4
דברים טו,יט 1
דברים טז,ט 1
דברים טז,יג 1
דברים טז,כא 2
דברים טז,כב 2
דברים יז,יח 1
דברים יח,ח 1
דברים יח,יא 6
דברים יח,טו 2
דברים יח,כב 1
דברים יט,ה 1
דברים יט,ו 1
דברים יט,יד 1
דברים כ,ח 9
דברים כ,יט 1
דברים כ,כ 1
דברים כא,ה 1
דברים כא,יד 1
דברים כא,יז 2
דברים כא,יח 1
דברים כא,כ 1
דברים כא,כג 1
דברים כב,ו 2
דברים כב,ח 3
דברים כג,א 1
דברים כג,טו 1
דברים כד,ח 1
דברים כד,ט 1
דברים כד,טו 1
דברים כד,טז 3
דברים כה,יח 2
דברים כו,ב 1
דברים כו,ה 4
דברים כו,י 2
דברים כו,יד 2
דברים כו,טו 2
דברים כו,יח 1
דברים כו,כא 1
דברים כח,ח 1
דברים כח,כ 2
דברים כח,כד 2
דברים כח,לז 1
דברים כח,מ 5
דברים כח,נט 2
דברים כח,סט 1
דברים כט,ט 1
דברים כט,כד 2
דברים לב,א 1
דברים לב,ד 1
דברים לב,ה 2
דברים לב,ח 2
דברים לב,י 5
דברים לב,יא 2
דברים לב,יד 9
דברים לב,טו 3
דברים לב,יז 1
דברים לב,יח 2
דברים לב,יט-כ 1
דברים לב,כד 9
דברים לב,כח 3
דברים לב,ל 1
דברים לב,לב 3
דברים לב,לג 2
דברים לב,לה 2
דברים לב,לו 3
דברים לב,לז 1
דברים לב,מ 1
דברים לב,מא 3
דברים לב,מב 1
דברים לב,מג 3
דברים לב,מד 1
דברים לג,א 2
דברים לג,ב 4
דברים לג,ג 2
דברים לד,א 2
דברים לד,ו 1
דברים לד,י 1
סה"כ 1872

רשימת פסוקים מבוארים במיון לפי שכיחות

פסוקים מבוארים N
שמות ט,יז 27
דברים א,ב 17
בראשית לז,ב 14
בראשית מט,ח 14
דברים ז,כג 14
דברים א,א 13
בראשית א,א 12
בראשית כב,א 11
בראשית לב,כט 11
שמות לג,יח 11
בראשית מט,כד 10
במדבר ו,ג 10
בראשית מא,י 9
שמות ח,כה 9
שמות טו,ב 9
שמות כד,יא 9
דברים כ,ח 9
דברים לב,יד 9
דברים לב,כד 9
בראשית כד,כג 8
בראשית ל,יא 8
בראשית לו,יב 8
שמות ז,יד 8
שמות יב,ד 8
במדבר כא,יד 8
דברים ב,ד 8
בראשית א,יד 7
בראשית כ,טז 7
בראשית ל,לז 7
בראשית לו,כד 7
בראשית מא,נא 7
שמות יג,יז 7
שמות כ,יב 7
במדבר ד,כ 7
דברים ג,כד 7
בראשית כא,כ 6
בראשית כו,לד 6
בראשית מט,י 6
בראשית מט,יא 6
בראשית מט,כב 6
בראשית מט,כג 6
ויקרא טו,יא 6
במדבר כב,לג 6
דברים יח,יא 6
בראשית א,ב 5
בראשית א,ה 5
בראשית א,כב 5
בראשית יח,א 5
בראשית יט,יא 5
בראשית כה,יט 5
בראשית כה,כב 5
בראשית כו,כו 5
בראשית כח,יב 5
בראשית לב,ט 5
בראשית לג,יח 5
בראשית לד,י 5
בראשית מה,כד 5
בראשית מח,ו 5
בראשית מח,יא 5
בראשית מט,ה 5
בראשית מט,כו 5
בראשית נ,כו 5
שמות יח,ב 5
שמות יח,ט 5
שמות יט,כג 5
שמות כ,ז 5
שמות כ,כ 5
שמות כא,יג 5
שמות כג,כא 5
שמות לב,ד 5
ויקרא א,א 5
ויקרא כו,לה 5
ויקרא כו,לו 5
במדבר ד,י 5
במדבר יא,כח 5
במדבר יג,כב 5
במדבר יז,כח 5
במדבר ל,ג 5
במדבר לג,נה 5
דברים כח,מ 5
דברים לב,י 5
בראשית א,כו 4
בראשית כ,יג 4
בראשית כד,כ 4
בראשית כה,יז 4
בראשית כז,ג 4
בראשית כז,יט 4
בראשית כח,ט 4
בראשית ל,לח 4
בראשית לא,מט 4
בראשית לב,יג 4
בראשית לב,כו 4
בראשית לז,כ 4
בראשית מא,א 4
בראשית מא,מה 4
בראשית מג,לב 4
בראשית מח,א-ב 4
בראשית מט,טז 4
שמות א,טז 4
שמות ב,כג 4
שמות ג,יא-יב 4
שמות ד,כה 4
שמות יב,א-ב 4
שמות טו,א 4
שמות טו,ו 4
שמות טו,ח 4
שמות טו,כ 4
שמות טז,טו 4
שמות טז,לא 4
שמות יז,טז 4
שמות יט,ח 4
שמות מ,לה 4
ויקרא יד,נו 4
ויקרא טז,י 4
ויקרא כג,מג 4
ויקרא כו,כא 4
במדבר יד,לו-לז 4
דברים ב,ה 4
דברים ב,יד 4
דברים ט,ג 4
דברים טו,יח 4
דברים כו,ה 4
דברים לג,ב 4
בראשית א,ד 3
בראשית א,כא 3
בראשית יח,ט 3
בראשית יח,טז 3
בראשית כב,יג 3
בראשית כד,כא 3
בראשית כד,סב 3
בראשית כה,לד 3
בראשית כו,ה 3
בראשית כח,יח 3
בראשית לב,ח 3
בראשית לח,ט 3
בראשית לח,ל 3
בראשית מ,יג 3
בראשית מא,מב 3
בראשית מא,מד 3
בראשית מד,ד 3
בראשית מח,ח 3
בראשית מח,כ 3
בראשית מח,כב 3
בראשית מט,יב 3
בראשית מט,יג 3
בראשית מט,כז 3
שמות ב,ב 3
שמות ו,יח 3
שמות ז,כג 3
שמות י,א 3
שמות יב,לט 3
שמות יד,ה 3
שמות טו,ט 3
שמות טו,טז 3
שמות יז,יב 3
שמות יח,יג 3
שמות יח,יט 3
שמות יח,כא 3
שמות יט,יח 3
שמות כ,ו 3
שמות כא,ב 3
שמות כב,כ 3
שמות כב,כה 3
שמות כב,כז 3
שמות כג,יז 3
שמות כג,יט 3
שמות כג,כז 3
שמות כג,לא 3
שמות כד,א 3
שמות כה,ג 3
שמות כה,ל 3
שמות כז,לו 3
שמות ל,כג 3
שמות לא,ו 3
שמות לב,כ 3
שמות לב,כה 3
שמות לג,יב 3
שמות לג,יד 3
שמות לד,כא 3
ויקרא א,ג 3
ויקרא א,טו 3
ויקרא ו,ג 3
ויקרא י,ג 3
ויקרא יג,ב 3
ויקרא יד,מא 3
ויקרא יט,כ 3
ויקרא יט,כג 3
ויקרא כו,יח 3
ויקרא כו,יט 3
ויקרא כו,כח 3
במדבר א,א 3
במדבר ג,מט 3
במדבר ו,כו 3
במדבר ז,ג 3
במדבר יא,ז 3
במדבר יא,יב 3
במדבר יא,לה 3
במדבר יד,כב 3
במדבר טז,יב 3
במדבר טז,יג 3
במדבר כ,י 3
במדבר כא,א 3
במדבר כג,ז 3
במדבר כד,ו 3
במדבר לא,נ 3
דברים ב,כג 3
דברים ד,ז 3
דברים ד,יא 3
דברים ד,מא 3
דברים ה,ז 3
דברים ה,יח 3
דברים י,ו 3
דברים יג,ז 3
דברים טו,ב 3
דברים כב,ח 3
דברים כד,טז 3
דברים לב,טו 3
דברים לב,כח 3
דברים לב,לב 3
דברים לב,לו 3
דברים לב,מא 3
דברים לב,מג 3
בראשית א,כד 2
בראשית א,כח 2
בראשית א,כט 2
בראשית ה,לא 2
בראשית יא,ד 2
בראשית טו,טז 2
בראשית יח,ח 2
בראשית יח,י 2
בראשית יח,טו 2
בראשית יט,יג 2
בראשית יט,יז 2
בראשית כ,ז 2
בראשית כב,ב 2
בראשית כג,ב 2
בראשית כג,ט 2
בראשית כג,טז 2
בראשית כג,יח 2
בראשית כד,א 2
בראשית כד,כב 2
בראשית כד,נג 2
בראשית כד,סה 2
בראשית כה,יב 2
בראשית כה,כג 2
בראשית כה,כד 2
בראשית כו,א 2
בראשית כו,ח 2
בראשית כו,כט 2
בראשית כז,ז 2
בראשית כז,יב 2
בראשית כז,לו 2
בראשית כח,יא 2
בראשית כט,יז 2
בראשית כט,ל 2
בראשית ל,ח 2
בראשית ל,כג 2
בראשית ל,לא-לב 2
בראשית לא,ז 2
בראשית לא,יט 2
בראשית לא,לט 2
בראשית לב,יא 2
בראשית לד,יט 2
בראשית לה,טז 2
בראשית לה,כא 2
בראשית לו,ב 2
בראשית לו,כב 2
בראשית לז,יא 2
בראשית לז,יח 2
בראשית לז,יט 2
בראשית לז,כג 2
בראשית לח,ב 2
בראשית לח,יז 2
בראשית לח,כא 2
בראשית לח,כו 2
בראשית לט,ו 2
בראשית מ,ד 2
בראשית מ,טז 2
בראשית מא,לה 2
בראשית מא,מ 2
בראשית מא,נ 2
בראשית מב,ט 2
בראשית מב,יב 2
בראשית מד,ג 2
בראשית מה,יא 2
בראשית מה,כו 2
בראשית מו,ד 2
בראשית מז,יג 2
בראשית מח,כט 2
בראשית מט,ג 2
בראשית מט,ד 2
בראשית מט,ט 2
בראשית מט,יד 2
בראשית מט,טו 2
בראשית מט,כ 2
בראשית מט,כא 2
בראשית מט,כה 2
בראשית מט,לג 2
שמות א,ז 2
שמות א,י 2
שמות א,יא 2
שמות א,יב 2
שמות ב,ו 2
שמות ב,טז 2
שמות ג,ה 2
שמות ג,טו 2
שמות ג,כב 2
שמות ד,ט 2
שמות ד,יט 2
שמות ד,כו 2
שמות ה,ט 2
שמות ה,יג 2
שמות ו,כד 2
שמות ו,ל 2
שמות ז,כא 2
שמות ח,יז 2
שמות ט,יט 2
שמות יא,ד 2
שמות יא,ה 2
שמות יא,ח 2
שמות יב,כב 2
שמות יב,לו 2
שמות יג,ד 2
שמות יג,יג 2
שמות יג,יח 2
שמות יד,ג 2
שמות יד,טז 2
שמות טו,ז 2
שמות טו,יא 2
שמות טו,יז 2
שמות טו,כב 2
שמות טו,כה 2
שמות טז,ג 2
שמות טז,ד 2
שמות כא,ח 2
שמות כא,יח 2
שמות כא,כח 2
שמות כב,כד 2
שמות כב,כו 2
שמות כב,כח-כט 2
שמות כג,א 2
שמות כג,ה 2
שמות כד,י 2
שמות כה,כט 2
שמות כה,לא 2
שמות כה,לז 2
שמות כז,ג 2
שמות כח,ט 2
שמות כח,לו 2
שמות כט,מג 2
שמות לב,כד 2
שמות לב,לב 2
שמות לד,ה 2
שמות לד,י 2
שמות לד,כט 2
שמות לד,לב 2
שמות לד,לד 2
שמות לה,ג 2
שמות לה,כה 2
שמות לו,ז 2
ויקרא א,טז 2
ויקרא ו,ב 2
ויקרא ו,יד 2
ויקרא י,א 2
ויקרא י,ב 2
ויקרא יא,כא 2
ויקרא יג,נא 2
ויקרא יט,טז 2
ויקרא יט,לה 2
ויקרא כ,יז 2
ויקרא כא,א 2
ויקרא כג,ב 2
ויקרא כו,כו 2
ויקרא כו,מו 2
במדבר א,ב 2
במדבר א,מז 2
במדבר ג,א 2
במדבר ה,יב 2
במדבר ו,כג 2
במדבר י,לא 2
במדבר י,לג 2
במדבר יא,ח 2
במדבר יא,כא 2
במדבר יב,יב 2
במדבר יג,טז 2
במדבר יג,לג 2
במדבר יד,יד 2
במדבר יד,מג 2
במדבר טז,טו 2
במדבר יז,ה 2
במדבר יז,י 2
במדבר יח,א 2
במדבר יח,יט 2
במדבר כ,ח 2
במדבר כא,יא 2
במדבר כא,ל 2
במדבר כג,כא 2
דברים ב,כ 2
דברים ב,כט 2
דברים ג,יג 2
דברים ד,לז 2
דברים ה,ה 2
דברים ה,יא 2
דברים ז,א 2
דברים ז,יד 2
דברים ט,כה-כו 2
דברים יב,ל 2
דברים יד,א 2
דברים טז,כא 2
דברים טז,כב 2
דברים יח,טו 2
דברים כא,יז 2
דברים כב,ו 2
דברים כה,יח 2
דברים כו,י 2
דברים כו,יד 2
דברים כו,טו 2
דברים כח,כ 2
דברים כח,כד 2
דברים כח,נט 2
דברים כט,כד 2
דברים לב,ה 2
דברים לב,ח 2
דברים לב,יא 2
דברים לב,יח 2
דברים לב,לג 2
דברים לב,לה 2
דברים לג,א 2
דברים לג,ג 2
דברים לד,א 2
בראשית א,ו 1
בראשית א,ח 1
בראשית א,ט 1
בראשית א,כז 1
בראשית א,ל 1
בראשית ד,ג 1
בראשית י,ט 1
בראשית י,טו 1
בראשית יח,ה 1
בראשית יח,ו 1
בראשית יח,יג 1
בראשית יח,יד 1
בראשית יח,יז 1
בראשית יח,כ 1
בראשית יח,כג 1
בראשית יח,כו 1
בראשית יט,טו 1
בראשית יט,ד 1
בראשית כ,ח 1
בראשית כא,ח 1
בראשית כא,יב 1
בראשית כא,כא 1
בראשית כב,ו 1
בראשית כג,ד 1
בראשית כד,ב 1
בראשית כד,י 1
בראשית כד,יא 1
בראשית כד,כה 1
בראשית כד,לב 1
בראשית כד,לה 1
בראשית כד,נז 1
בראשית כד,ס 1
בראשית כד,סג 1
בראשית כד,סד 1
בראשית כה,ח 1
בראשית כה,יח 1
בראשית כה,כ 1
בראשית כה,כא 1
בראשית כה,כז 1
בראשית כה,כח 1
בראשית כה,לא 1
בראשית כה,לב 1
בראשית כו,ג 1
בראשית כו,טו 1
בראשית כו,כג 1
בראשית כו,כח 1
בראשית כו,לג 1
בראשית כז,א 1
בראשית כז,יג 1
בראשית כז,כט 1
בראשית כז,לג 1
בראשית כז,מ 1
בראשית כח,טו 1
בראשית כח,טז 1
בראשית כח,כא 1
בראשית כט,א 1
בראשית כט,כה 1
בראשית כט,כז 1
בראשית כט,לא 1
בראשית כט,לב 1
בראשית ל,א 1
בראשית ל,יד 1
בראשית ל,כ 1
בראשית ל,כא 1
בראשית ל,כד 1
בראשית ל,ל 1
בראשית לא,א 1
בראשית לא,כג 1
בראשית לא,נא 1
בראשית לב,ב 1
בראשית לב,ה 1
בראשית לב,ז 1
בראשית לב,י 1
בראשית לב,כא 1
בראשית לב,כג 1
בראשית לב,לב 1
בראשית לד,טז 1
בראשית לד,ל 1
בראשית לה,יז 1
בראשית לה,יח 1
בראשית לה,כב 1
בראשית לו,כ 1
בראשית לו,מ 1
בראשית לז,טו 1
בראשית לז,כד 1
בראשית לז,כח 1
בראשית לח,יד 1
בראשית לח,טו 1
בראשית מ,ח 1
בראשית מ,י 1
בראשית מא,ב 1
בראשית מא,ד-ה 1
בראשית מא,ז 1
בראשית מא,ח 1
בראשית מא,כג 1
בראשית מא,ל 1
בראשית מא,לד 1
בראשית מא,מג 1
בראשית מא,מז 1
בראשית מא,נו 1
בראשית מב,א 1
בראשית מב,ח 1
בראשית מג,יד 1
בראשית מג,לד 1
בראשית מד,ה 1
בראשית מד,טו 1
בראשית מה,א 1
בראשית מה,יט 1
בראשית מה,כג 1
בראשית מה,כח 1
בראשית מו,א 1
בראשית מו,כו 1
בראשית מו,כט 1
בראשית מו,לד 1
בראשית מז,ו 1
בראשית מז,כא 1
בראשית מז,כט 1
בראשית מח,ג 1
בראשית מח,ה 1
בראשית מט,ו 1
בראשית מט,יט 1
בראשית מט,כח 1
בראשית נ,ב 1
בראשית נ,ט 1
בראשית נ,כג 1
שמות א,א 1
שמות ב,יז 1
שמות ב,א 1
שמות ב,י 1
שמות ד,י 1
שמות ד,יד 1
שמות ד,כז 1
שמות ה,ד 1
שמות ה,ו 1
שמות ו,א 1
שמות ו,ג 1
שמות ו,ט 1
שמות ז,ה 1
שמות ז,יז 1
שמות ח,ה 1
שמות ח,יג 1
שמות ח,כב 1
שמות ט,טז 1
שמות ט,לג 1
שמות ט,לד 1
שמות י,ג 1
שמות י,י 1
שמות י,יא 1
שמות י,כא 1
שמות יא,א 1
שמות יא,ב 1
שמות יא,ו 1
שמות יב,ג 1
שמות יב,ז 1
שמות יב,יב 1
שמות יב,יד 1
שמות יב,יז 1
שמות יב,כא 1
שמות יב,לד 1
שמות יב,לח 1
שמות יב,מ 1
שמות יב,מב 1
שמות יב,נא 1
שמות יג,ב 1
שמות יג,ח 1
שמות יג,ט 1
שמות יג,טו 1
שמות יג,כב 1
שמות יד,ז 1
שמות יד,כד 1
שמות יד,ל 1
שמות טו,ג 1
שמות טו,ד 1
שמות טו,ה 1
שמות טו,יב 1
שמות טז,ה 1
שמות טז,ו 1
שמות טז,כב 1
שמות טז,לה 1
שמות יז,יג 1
שמות יז,טו 1
שמות יח,יח 1
שמות יח,כו 1
שמות יט,ב 1
שמות יט,ד 1
שמות יט,ו 1
שמות יט,י 1
שמות יט,יא 1
שמות יט,יג 1
שמות כ,יד 1
שמות כ,כא 1
שמות כא,הקדמה 1
שמות כא,ו 1
שמות כא,י 1
שמות כא,כ 1
שמות כב,ו 1
שמות כב,ט 1
שמות כב,יב 1
שמות כב,טו-טז 1
שמות כב,יט 1
שמות כב,כא 1
שמות כב,ל 1
שמות כג,ג 1
שמות כג,ז 1
שמות כג,יח 1
שמות כג,כ 1
שמות כג,כד 1
שמות כד,ז 1
שמות כה,ו 1
שמות כה,ח 1
שמות כה,ט 1
שמות כה,י 1
שמות כה,טז 1
שמות כה,יח 1
שמות כה,מ 1
שמות כו,לא 1
שמות כו,לו 1
שמות כז,ד 1
שמות כז,ה 1
שמות כז,ח 1
שמות כח,כ 1
שמות כח,ד 1
שמות כח,ז 1
שמות כח,ח 1
שמות כח,יב 1
שמות כח,טו 1
שמות כח,לה 1
שמות כט,כט 1
שמות ל,י 1
שמות ל,יב 1
שמות ל,טז 1
שמות ל,כה 1
שמות ל,לד 1
שמות ל,לו 1
שמות לב,יח 1
שמות לב,כט 1
שמות לג,ג 1
שמות לג,כג 1
שמות לד,כז 1
שמות לד,כח 1
שמות לו,ו 1
שמות לט,לב 1
ויקרא ב,א 1
ויקרא ב,ב 1
ויקרא ב,יב 1
ויקרא ב,יד 1
ויקרא ד,ג 1
ויקרא ד,יב 1
ויקרא ד,יז 1
ויקרא ד,כב 1
ויקרא ה,ט 1
ויקרא ה,יז 1
ויקרא י,ז 1
ויקרא י,יט 1
ויקרא יא,ח 1
ויקרא יא,כו 1
ויקרא יא,לו 1
ויקרא יא,לז 1
ויקרא יא,מ 1
ויקרא יב,ב 1
ויקרא יג,ט 1
ויקרא יג,י 1
ויקרא יג,לא 1
ויקרא יד,לז 1
ויקרא טו,ג 1
ויקרא טז,ב 1
ויקרא טז,ו 1
ויקרא טז,לב 1
ויקרא יח,ה 1
ויקרא יח,יח 1
ויקרא יט,י 1
ויקרא יט,יא 1
ויקרא יט,יג 1
ויקרא יט,יז 1
ויקרא יט,יח 1
ויקרא יט,כד 1
ויקרא כא,ז 1
ויקרא כג,כד 1
ויקרא כה,לג 1
ויקרא כו,א 1
ויקרא כו,י 1
ויקרא כו,יג 1
ויקרא כו,כה 1
ויקרא כו,ל 1
ויקרא כו,לב 1
ויקרא כו,לט 1
במדבר א,יט 1
במדבר ג,ט 1
במדבר ג,יט 1
במדבר ג,כז 1
במדבר ד,כב 1
במדבר ה,ו 1
במדבר ו,כא 1
במדבר ז,יג 1
במדבר ח,ז 1
במדבר ח,כא 1
במדבר י,כט 1
במדבר י,ז 1
במדבר יא,כ 1
במדבר יג,ב 1
במדבר יד,ט 1
במדבר יד,יז 1
במדבר יד,כ 1
במדבר טו,כ 1
במדבר טו,לח 1
במדבר טו,לט 1
במדבר טז,א 1
במדבר טז,ב 1
במדבר טז,כח 1
במדבר טז,ל 1
במדבר טז,לב 1
במדבר יז,יז 1
במדבר יז,כ 1
במדבר יז,כז 1
במדבר יח,ט 1
במדבר יח,יב 1
במדבר יח,כז 1
במדבר יט,ב 1
במדבר כא,ה 1
במדבר כב,ג 1
במדבר כב,ו 1
במדבר כב,ז 1
במדבר כב,כה 1
במדבר כג,ג 1
במדבר כג,ח 1
במדבר כג,ט 1
במדבר כג,כ 1
במדבר כג,כג 1
במדבר כד,ג 1
במדבר כד,ד 1
במדבר כד,ח 1
במדבר כד,יד 1
במדבר כד,יח 1
במדבר כד,יט 1
במדבר כד,כד 1
במדבר כה,ד 1
במדבר כה,ו 1
במדבר כה,ח 1
במדבר ל,ב 1
במדבר ל,יא 1
במדבר לא,ה 1
במדבר לב,יז 1
במדבר לג,נו 1
במדבר לה,יד 1
במדבר לה,כה 1
דברים א,כז 1
דברים א,מא 1
דברים ג,יא 1
דברים ג,כט 1
דברים ד,טז 1
דברים ד,כח 1
דברים ה,כז 1
דברים ו,ד 1
דברים ו,ז 1
דברים ז,ה 1
דברים ז,ז 1
דברים ז,ט 1
דברים ח,ז 1
דברים ח,ט 1
דברים ח,כ 1
דברים ט,ה-ז 1
דברים י,ח 1
דברים יא,ב 1
דברים יא,כו 1
דברים יג,ד 1
דברים טו,ט 1
דברים טו,יא 1
דברים טו,יט 1
דברים טז,ט 1
דברים טז,יג 1
דברים יז,יח 1
דברים יח,ח 1
דברים יח,כב 1
דברים יט,ה 1
דברים יט,ו 1
דברים יט,יד 1
דברים כ,יט 1
דברים כ,כ 1
דברים כא,ה 1
דברים כא,יד 1
דברים כא,יח 1
דברים כא,כ 1
דברים כא,כג 1
דברים כג,א 1
דברים כג,טו 1
דברים כד,ח 1
דברים כד,ט 1
דברים כד,טו 1
דברים כו,ב 1
דברים כו,יח 1
דברים כו,כא 1
דברים כח,ח 1
דברים כח,לז 1
דברים כח,סט 1
דברים כט,ט 1
דברים לב,א 1
דברים לב,ד 1
דברים לב,יז 1
דברים לב,יט-כ 1
דברים לב,ל 1
דברים לב,לז 1
דברים לב,מ 1
דברים לב,מב 1
דברים לב,מד 1
דברים לד,ו 1
דברים לד,י 1
סה"כ 1872

רשימת פסוקים מצוטטים במיון לפי סדר המקראות

פסוקים מצוטטים N
בראשית א,ב 3
בראשית א,ד 1
בראשית א,ט 1
בראשית א,כ 1
בראשית א,כב 1
בראשית א,כח 2
בראשית א,לא 2
בראשית ב,א 1
בראשית ב,ד 1
בראשית ב,ה 1
בראשית ב,כא 1
בראשית ג,ח 2
בראשית ג,ט 1
בראשית ד,ד 1
בראשית ד,ח 1
בראשית ד,יב 1
בראשית ד,יז 1
בראשית ד,כ 1
בראשית ה,ה 1
בראשית ה,לב 1
בראשית ו,ד 1
בראשית ו,ח-ט 1
בראשית ח,ב 1
בראשית ח,י 1
בראשית ח,כ 1
בראשית ח,כב 1
בראשית ט,ג 1
בראשית ט,יז 1
בראשית ט,יח 5
בראשית ט,כד 1
בראשית ט,כז 1
בראשית י,א 1
בראשית י,ה 3
בראשית י,ט 1
בראשית י,י 1
בראשית י,יט 3
בראשית י,כג 1
בראשית י,כו 2
בראשית יא,ז 1
בראשית יא,יב 1
בראשית יא,כח 1
בראשית יב,א 3
בראשית יב,ה 1
בראשית יב,ז 2
בראשית יב,ח 1
בראשית יב,י 1
בראשית יב,יא 1
בראשית יב,טז 1
בראשית יג,ב 1
בראשית יג,ג 1
בראשית יג,י 1
בראשית יג,יב 1
בראשית יג,יג 1
בראשית יד,יח 1
בראשית יד,כב 2
בראשית טו,א 1
בראשית טו,ח 1
בראשית טו,יג 2
בראשית טו,יד 1
בראשית טו,טו 1
בראשית טו,יז 2
בראשית טו,יח 2
בראשית טו,כ 1
בראשית טז,ד 1
בראשית טז,ז 1
בראשית טז,יא 1
בראשית טז,יב 2
בראשית טז,טז 1
בראשית יז,ט 1
בראשית יז,יא 1
בראשית יז,כה 1
בראשית יח,א-ב 1
בראשית יח,יב 3
בראשית יח,יז 1
בראשית יח,כב 2
בראשית יח,כג 1
בראשית יט,א 2
בראשית יט,ב 1
בראשית יט,ג 1
בראשית יט,ח 1
בראשית יט,טו 1
בראשית יט,כג 2
בראשית יט,כד 3
בראשית כ,א 1
בראשית כ,ו 1
בראשית כ,יג 1
בראשית כ,יח 1
בראשית כא,ד 1
בראשית כא,יב 1
בראשית כא,כג 1
בראשית כא,ל 1
בראשית כב,ט 1
בראשית כב,יג 1
בראשית כב,יז 1
בראשית כב,יח 1
בראשית כב,כ 1
בראשית כב,כג 1
בראשית כג,ו 2
בראשית כג,יג 3
בראשית כג,יז-יט 1
בראשית כג,יז 1
בראשית כג,כ 1
בראשית כד,א 1
בראשית כד,יט 2
בראשית כד,כג 1
בראשית כד,כה 1
בראשית כד,לא 1
בראשית כד,לה 1
בראשית כד,נג 1
בראשית כד,נד 1
בראשית כד,נה 2
בראשית כד,סה 1
בראשית כה,יב 1
בראשית כה,יט 1
בראשית כה,כג 2
בראשית כה,כו 1
בראשית כה,לד 1
בראשית כו,ג 1
בראשית כו,ו 1
בראשית כו,ח 1
בראשית כו,י 1
בראשית כו,כד 1
בראשית כו,כה 1
בראשית כו,לא 1
בראשית כו,לד 1
בראשית כז,א 1
בראשית כז,א-ב 1
בראשית כז,יד 1
בראשית כז,כה 1
בראשית כז,כט 1
בראשית כז,לו 1
בראשית כז,מו 3
בראשית כח,ט 4
בראשית כח,יג 3
בראשית כח,יד 1
בראשית כח,טו 1
בראשית כח,יח 1
בראשית כח,כב 1
בראשית כט,י 2
בראשית כט,טו 2
בראשית כט,כה 3
בראשית כט,ל 1
בראשית כט,לב 1
בראשית כט,לג 1
בראשית ל,א 2
בראשית ל,כג 1
בראשית ל,כד 1
בראשית ל,כה 1
בראשית ל,לו 1
בראשית ל,לז 1
בראשית לא,ב 1
בראשית לא,ז 1
בראשית לא,יג 1
בראשית לא,ל 3
בראשית לא,לה 1
בראשית לא,לו 1
בראשית לא,מב 5
בראשית לא,מו 1
בראשית לא,מז 1
בראשית לב,ג 1
בראשית לב,ט 1
בראשית לב,יד 1
בראשית לב,יט 2
בראשית לב,כו 1
בראשית לב,לא 1
בראשית לג,יא 1
בראשית לג,יד 1
בראשית לג,יט 3
בראשית לד,ב 1
בראשית לד,יב 1
בראשית לה,יא 2
בראשית לה,כב 2
בראשית לה,כו-כז 1
בראשית לו,ו 1
בראשית לו,ט 1
בראשית לו,כ 1
בראשית לו,כב 3
בראשית לו,לט 1
בראשית לו,מג 1
בראשית לז,יא 1
בראשית לז,יד 1
בראשית לז,יט 1
בראשית לז,כב 1
בראשית לז,כו 1
בראשית לז,כז 1
בראשית לז,לב 1
בראשית לז,לג 1
בראשית לח,יא 1
בראשית לח,יד 1
בראשית לח,טז 1
בראשית לח,כא 1
בראשית לח,כג 1
בראשית לח,כה 1
בראשית לט,ד 1
בראשית לט,יב 1
בראשית לט,יד 1
בראשית לט,יז 1
בראשית מ,ד 1
בראשית מ,כ 1
בראשית מ,כב 1
בראשית מא,א 1
בראשית מא,ז 3
בראשית מא,כא 1
בראשית מא,מ 1
בראשית מא,מג 1
בראשית מא,מד 1
בראשית מא,מה 2
בראשית מא,מט 1
בראשית מא,נ 1
בראשית מב,ג 1
בראשית מב,יז 1
בראשית מב,כג 1
בראשית מג,ז 1
בראשית מג,י 1
בראשית מג,יב 1
בראשית מג,לא 1
בראשית מג,לד 3
בראשית מד,טו 1
בראשית מד,טז 1
בראשית מה,ד 1
בראשית מה,ו 1
בראשית מה,ח 1
בראשית מה,כא 1
בראשית מה,כו 1
בראשית מה,כח 1
בראשית מו,לד 1
בראשית מז,ו 1
בראשית מז,כז 1
בראשית מח,ב 1
בראשית מח,ה 1
בראשית מח,ו 1
בראשית מח,ז 2
בראשית מח,י 1
בראשית מח,יב 2
בראשית מח,יט 1
בראשית מט,א 1
בראשית מט,ד 2
בראשית מט,ח 1
בראשית מט,יא 1
בראשית מט,יב 1
בראשית מט,כג 1
בראשית מט,לג 1
בראשית נ,כ 1
שמות א,ז 1
שמות א,י 1
שמות א,יא 1
שמות א,יט 1
שמות ב,ב 2
שמות ב,ג 1
שמות ב,ו 1
שמות ב,יד 1
שמות ב,טו 1
שמות ב,כג 1
שמות ב,כד 1
שמות ג,א 2
שמות ג,ב 1
שמות ג,ד 2
שמות ג,ו 2
שמות ג,ט 1
שמות ג,יב 1
שמות ג,יז 1
שמות ג,יח 1
שמות ג,כא 2
שמות ג,כב 1
שמות ד,ו 1
שמות ד,יג 1
שמות ד,יד 4
שמות ד,יט 2
שמות ד,כא 1
שמות ד,כד 2
שמות ד,לא 1
שמות ה,א 1
שמות ה,ב 4
שמות ה,כא 1
שמות ו,ד 1
שמות ו,יב 1
שמות ו,יד 1
שמות ז,יג 1
שמות ז,יד 1
שמות ז,יח 1
שמות ז,כד 1
שמות ח,ד 1
שמות ח,יא 1
שמות ח,יג 3
שמות ח,כב 2
שמות ח,כח 1
שמות ט,ז 1
שמות ט,כז 3
שמות ט,כח 1
שמות ט,כט 1
שמות ט,לד 1
שמות י,ב 1
שמות י,ה 1
שמות י,י 1
שמות י,כא 2
שמות י,כט 1
שמות יא,ד 1
שמות יב,א-ב 1
שמות יב,ג 2
שמות יב,ו 1
שמות יב,ז 1
שמות יב,י 1
שמות יב,יב 1
שמות יב,טז 1
שמות יב,כט 2
שמות יב,ל-לא 1
שמות יב,לב 4
שמות יב,לג 1
שמות יב,לז 1
שמות יב,לט 1
שמות יב,מ 1
שמות יב,מד 1
שמות יב,מו 1
שמות יג,ב 1
שמות יג,ג 1
שמות יג,י 1
שמות יג,טז 1
שמות יג,יז 1
שמות יג,יח 1
שמות יג,כא 2
שמות יג,כב 1
שמות יד,ב 1
שמות יד,י 1
שמות יד,יא 1
שמות יד,טו 1
שמות יד,טז 1
שמות יד,כא 2
שמות יד,כו 1
שמות יד,לא 1
שמות טו,א 1
שמות טו,ד 3
שמות טו,ו 3
שמות טו,טו 1
שמות טו,כ 3
שמות טו,כה 1
שמות טז,ג 2
שמות טז,ה 1
שמות טז,יד 1
שמות טז,יח 1
שמות טז,כג 2
שמות טז,לא 2
שמות טז,לד 1
שמות יז,ו 1
שמות יז,ז 2
שמות יז,יג 1
שמות יז,יד 1
שמות יז,טו 1
שמות יח,ד 1
שמות יח,ה 1
שמות יח,טו 1
שמות יח,יט 1
שמות יח,כב 2
שמות יח,כג 1
שמות יט,א 1
שמות יט,א-ב 1
שמות יט,ג 1
שמות יט,ד 1
שמות יט,ח 1
שמות יט,ט 1
שמות יט,יב 3
שמות יט,יז 1
שמות יט,כא 2
שמות יט,כג 1
שמות יט,כד 2
שמות כ,ב 1
שמות כ,ד 2
שמות כ,ז 1
שמות כ,י 3
שמות כ,יא 1
שמות כ,יב 3
שמות כ,יז 1
שמות כ,יז-יח 1
שמות כ,כב 1
שמות כא,א 1
שמות כא,ד 1
שמות כא,ז 1
שמות כא,יא 1
שמות כא,יג 1
שמות כא,טז 1
שמות כא,כב 1
שמות כב,ב 1
שמות כב,ט 1
שמות כב,יט 1
שמות כב,כא 1
שמות כב,כב 1
שמות כב,כד 1
שמות כב,כז 1
שמות כב,כח 1
שמות כב,ל 1
שמות כג,ה 1
שמות כג,ט 1
שמות כג,יט 1
שמות כג,כא 1
שמות כג,כד 2
שמות כג,כה 1
שמות כג,לא 1
שמות כד,א 1
שמות כד,ד 1
שמות כד,ה 1
שמות כד,יב 1
שמות כד,טז 1
שמות כה,ב 2
שמות כה,ח 1
שמות כה,כב 2
שמות כה,כח 1
שמות כה,לה 1
שמות כה,מ 2
שמות כו,לה 2
שמות כו,לו 1
שמות כח,לו 1
שמות כט,ב 1
שמות כט,מג 2
שמות ל,יב 1
שמות ל,טז 1
שמות ל,כט 1
שמות ל,לד 1
שמות לב,א 2
שמות לב,יב 2
שמות לב,יד 1
שמות לב,יח 1
שמות לב,כד 1
שמות לב,כה 1
שמות לב,כו 1
שמות לב,לד 4
שמות לג,ו 1
שמות לג,יד 1
שמות לג,טז 3
שמות לג,יט 1
שמות לג,כ 1
שמות לג,כא 1
שמות לג,כג 2
שמות לד,א 1
שמות לד,ו 2
שמות לד,ח 1
שמות לד,י 3
שמות לד,יא 1
שמות לד,כג 2
שמות לד,כד 1
שמות לד,ל 2
שמות לד,לה 1
שמות לה,כה 1
שמות לח,כה 1
שמות לח,כז 1
שמות לט,לב 1
שמות מ,כד 1
שמות מ,לה 1
ויקרא א,ז 1
ויקרא א,יא 1
ויקרא א,טו 1
ויקרא ב,ו 1
ויקרא ב,יג 1
ויקרא ג,א 1
ויקרא ד,ו 1
ויקרא ה,יח 1
ויקרא ה,כא 2
ויקרא ה,כב 1
ויקרא ו,ד 2
ויקרא ו,כא 1
ויקרא ז,טז 1
ויקרא ח,ז 2
ויקרא ח,יד 1
ויקרא ט,ב 1
ויקרא ט,ד 1
ויקרא ט,כד 2
ויקרא י,א-ב 1
ויקרא י,ד 1
ויקרא יא,לד 1
ויקרא יא,לט 1
ויקרא יג,כא 1
ויקרא יג,כט 1
ויקרא יג,לו 1
ויקרא יג,לז 1
ויקרא יג,מה 1
ויקרא יד,ז 1
ויקרא יד,מ 1
ויקרא יד,מג 1
ויקרא טו,ג 1
ויקרא טו,יז 1
ויקרא טו,כח 1
ויקרא טז,ג 1
ויקרא טז,יא 1
ויקרא טז,יב 1
ויקרא טז,יח 1
ויקרא טז,כ 1
ויקרא טז,כא 1
ויקרא יז,ז 1
ויקרא יח,ו 1
ויקרא יח,כט 1
ויקרא יט,ו 1
ויקרא יט,טו 1
ויקרא יט,לג 1
ויקרא כ,טז 1
ויקרא כא,ד 1
ויקרא כא,י-יב 2
ויקרא כא,יד 1
ויקרא כא,טו 1
ויקרא כא,יז 1
ויקרא כב,ג 1
ויקרא כב,ח 1
ויקרא כב,טו-טז 1
ויקרא כב,כה 1
ויקרא כב,כח 1
ויקרא כג,ב 2
ויקרא כג,י 1
ויקרא כג,טז 1
ויקרא כג,לח 1
ויקרא כג,מ 1
ויקרא כג,מג 1
ויקרא כד,ה 1
ויקרא כד,ז 1
ויקרא כה,א 2
ויקרא כה,יד 1
ויקרא כה,כא 1
ויקרא כה,כט 1
ויקרא כה,כט-ל 1
ויקרא כה,לב 1
ויקרא כה,לה 1
ויקרא כה,לט 1
ויקרא כה,מ 2
ויקרא כו,ט 2
ויקרא כו,טו 1
ויקרא כו,כו 3
ויקרא כו,לד 1
ויקרא כו,לה 1
ויקרא כו,מו 1
ויקרא כז,ט 1
ויקרא כז,כו 1
ויקרא כז,לב 2
ויקרא כז,לג 1
במדבר א,ב 1
במדבר א,טז 1
במדבר א,מט 1
במדבר א,נ 1
במדבר ב,כ 1
במדבר ג,א 2
במדבר ג,ב 1
במדבר ג,ד 1
במדבר ג,כז 1
במדבר ג,מז 1
במדבר ד,ב 2
במדבר ד,ה-טו 1
במדבר ד,ו 1
במדבר ד,ז 1
במדבר ד,ח 1
במדבר ד,יג 1
במדבר ד,כ 1
במדבר ד,כה 1
במדבר ה,ח 1
במדבר ה,יח 1
במדבר ו,ז 1
במדבר ו,כד 1
במדבר ו,כז 1
במדבר ז,א 1
במדבר ז,יב 1
במדבר ז,פח 2
במדבר ז,פט 3
במדבר ח,ב 2
במדבר ח,ז 2
במדבר ח,כו 2
במדבר ט,א 1
במדבר ט,ו 1
במדבר י,ט 1
במדבר י,יא 2
במדבר י,יב 1
במדבר י,יז 1
במדבר י,כב 1
במדבר י,כט 2
במדבר י,לג 2
במדבר יא,א 3
במדבר יא,ה 2
במדבר יא,ו 1
במדבר יא,ז 1
במדבר יא,ח 2
במדבר יא,טו 1
במדבר יא,יח 1
במדבר יא,כ 1
במדבר יא,כב 1
במדבר יא,לה 1
במדבר יב,ו-ז 1
במדבר יב,יד 1
במדבר יב,טו 1
במדבר יב,טז 1
במדבר יג,ב 1
במדבר יג,ח 1
במדבר יג,טז 2
במדבר יג,יז 2
במדבר יג,כג 2
במדבר יג,כו 1
במדבר יג,כט 1
במדבר יג,לג 1
במדבר יד,ג 1
במדבר יד,ד 1
במדבר יד,טז 2
במדבר יד,כ 1
במדבר יד,כד 1
במדבר יד,מ 2
במדבר יד,מג 1
במדבר יד,מד 2
במדבר יד,מה 1
במדבר טו,לא 1
במדבר טז,א 1
במדבר טז,יג 1
במדבר טז,יז 1
במדבר טז,כא 1
במדבר טז,לג 1
במדבר יז,ב 3
במדבר יז,ד 1
במדבר יז,ו 1
במדבר יז,כג 1
במדבר יז,כה 1
במדבר יח,ד 2
במדבר יח,ז 3
במדבר יח,טז 1
במדבר יח,כו 1
במדבר יח,ל 1
במדבר יט,יד 1
במדבר כ,ח 2
במדבר כ,י 1
במדבר כ,יא 1
במדבר כ,יב 2
במדבר כ,יג 1
במדבר כ,כ 1
במדבר כ,כא 3
במדבר כא,א 1
במדבר כא,ב 1
במדבר כא,ד-ה 1
במדבר כא,ט 1
במדבר כא,יז 1
במדבר כא,כו 1
במדבר כא,כח 1
במדבר כב,ג 1
במדבר כב,ט 1
במדבר כב,כב 1
במדבר כב,כד 1
במדבר כב,כה 1
במדבר כב,כז 1
במדבר כב,לג 2
במדבר כג,ג 2
במדבר כג,ט 1
במדבר כג,טו 2
במדבר כג,יח 1
במדבר כד,ג 1
במדבר כד,ה 1
במדבר כד,ז 1
במדבר כה,ז 1
במדבר כה,יז 1
במדבר כה,יח 1
במדבר כו,ג 1
במדבר כו,י 1
במדבר כו,יא 1
במדבר כו,כא 1
במדבר כו,כט-לב 1
במדבר כו,מ 1
במדבר כו,מו 1
במדבר כו,נג-נה 1
במדבר כו,נח 1
במדבר כו,נט 2
במדבר כז,א 1
במדבר כז,ז 1
במדבר כז,כ 1
במדבר כז,כא 1
במדבר כט,א 1
במדבר כט,לט 1
במדבר ל,ז 1
במדבר לא,ב 1
במדבר לא,ו 1
במדבר לא,טז 1
במדבר לא,כח 1
במדבר לא,לז 1
במדבר לא,מב 1
במדבר לא,נ 1
במדבר לב,יב 1
במדבר לב,כט 1
במדבר לג,טו 1
במדבר לג,לא 1
במדבר לג,מח 1
במדבר לד,ג 1
במדבר לד,ח 1
במדבר לד,י 1
במדבר לה,יד 1
במדבר לה,טז-יח 1
במדבר לה,לג 1
במדבר לט,נד 1
דברים א,ב 1
דברים א,י 1
דברים א,יט 2
דברים א,כח 2
דברים א,לו 1
דברים א,מא 1
דברים א,מב 1
דברים א,מג 1
דברים ב,א 2
דברים ב,א-ז 1
דברים ב,ו 1
דברים ב,ט 2
דברים ב,יב 1
דברים ב,יד 1
דברים ב,יט 3
דברים ב,כה 1
דברים ב,כח 1
דברים ב,כט 2
דברים ג,ב 1
דברים ג,יג 1
דברים ג,יח 1
דברים ג,כ 1
דברים ג,כז 1
דברים ד,ג-ד 1
דברים ד,יד 1
דברים ד,כד 2
דברים ד,לג 1
דברים ד,מא 1
דברים ד,מב 1
דברים ד,מד 1
דברים ד,מה-מו 1
דברים ד,מט 1
דברים ה,ד 1
דברים ה,ו 1
דברים ה,כא 2
דברים ו,ז 2
דברים ז,א 3
דברים ז,ח 1
דברים ז,ט 2
דברים ז,יא 1
דברים ז,יב 2
דברים ז,כב 2
דברים ז,כה 2
דברים ח,ג 1
דברים ח,ה 2
דברים ח,ז-יח 1
דברים ח,ח 1
דברים ח,יד 2
דברים ח,יט 1
דברים ח,ב-ג 1
דברים ט,ג 1
דברים ט,ה 1
דברים ט,ז-ח 1
דברים ט,ט 1
דברים ט,כ 1
דברים ט,כה-כו 1
דברים ט,כז-כח 1
דברים ט,כח 1
דברים י,ד 1
דברים י,יז 1
דברים י,כב 2
דברים יא,יז 1
דברים יא,כו 1
דברים יא,כט 1
דברים יא,לא 2
דברים יב,ח 1
דברים יב,ט 1
דברים יב,יז 1
דברים יג,ד 1
דברים יג,י 1
דברים יג,טו 1
דברים יד,כא 2
דברים יד,כג 1
דברים יד,כח-כט 1
דברים טו,ב 2
דברים טו,ז-ח 1
דברים טו,י 1
דברים טז,יג 1
דברים טז,יח 1
דברים טז,כא 1
דברים יז,ח 1
דברים יז,טו 1
דברים יח,ג 1
דברים יח,ד 2
דברים יח,י-יג 1
דברים יט,ב 1
דברים יט,ג 1
דברים יט,ה 1
דברים יט,ח 1
דברים יט,ט 1
דברים יט,יא 1
דברים כ,ח 1
דברים כ,טז 2
דברים כא,ז-ח 1
דברים כא,יח 1
דברים כא,כג 2
דברים כב,ב 2
דברים כב,ט 1
דברים כב,כט 1
דברים כג,ג 1
דברים כג,ה 1
דברים כג,יח 1
דברים כג,כב 1
דברים כג,כד 1
דברים כד,ז 1
דברים כד,י 1
דברים כד,יא 1
דברים כה,א 1
דברים כה,ז 1
דברים כה,יט 1
דברים כו,ב 1
דברים כו,ה 1
דברים כו,יא 1
דברים כז,ה 1
דברים כז,ו 1
דברים כז,יט 1
דברים כז,כב 1
דברים כח,ה 1
דברים כח,כ 1
דברים כח,כח 1
דברים כח,כט 1
דברים כח,מ 1
דברים כח,נב 1
דברים כח,נו-נז 1
דברים כח,נט 1
דברים כח,סה 1
דברים כח,סח 1
דברים כט,א 1
דברים כט,כג-כז 1
דברים כט,כח 2
דברים לא,יב 1
דברים לא,יד 1
דברים לא,יט 1
דברים לא,ל 1
דברים לב,א 1
דברים לב,ד 1
דברים לב,ה 1
דברים לב,ו 3
דברים לב,ז-ח 1
דברים לב,י 1
דברים לב,יא 1
דברים לב,יד 1
דברים לב,טו 2
דברים לב,כג 1
דברים לב,כד 1
דברים לב,כו 1
דברים לב,כז 2
דברים לב,לב 1
דברים לב,לו 2
דברים לב,מ 1
דברים לב,מב 1
דברים לב,מג 1
דברים לב,מט 1
דברים לג,א 1
דברים לג,י 2
דברים לג,יז 1
דברים לג,יח 2
דברים לד,י 2
דברים לט,לב 1
יהושע א,ח 1
יהושע א,יד 1
יהושע א,יח 2
יהושע ב,ה 1
יהושע ג,טז 1
יהושע ה,ב 1
יהושע ה,ו 1
יהושע ה,יב 1
יהושע ה,יד 1
יהושע ו,ד 1
יהושע ו,ז 1
יהושע ו,ט 1
יהושע ט,יב 1
יהושע י,א 1
יהושע יא,ו 1
יהושע יג,ז-ח 1
יהושע יג,כב 1
יהושע טו,יג 1
יהושע יט,מז 1
יהושע כא,יב 1
יהושע כד,א 1
יהושע כד,ב 1
יהושע כד,יב 2
יהושע כד,יג 1
יהושע כד,כו 1
שופטים ג,כד 1
שופטים ג,כה 1
שופטים ד,ד 1
שופטים ד,ה 1
שופטים ד,יא 2
שופטים ד,יח 1
שופטים ה,ד 1
שופטים ה,יב 1
שופטים ה,יח 2
שופטים ה,כו 2
שופטים ו,יד 1
שופטים ו,כה 2
שופטים ז,ב 1
שופטים יא,ג 1
שופטים יא,כה 1
שופטים יא,כט 1
שופטים יב,ו 1
שופטים יג,ח 1
שופטים יג,כב 1
שופטים יד,ה 1
שופטים טו,ו 1
שופטים טז,כא 1
שופטים טז,כח 1
שופטים יז,ג-ד 2
שופטים יט,ט 1
שופטים יט,יח 1
שופטים כא,יט 2
שמואל א' א,ה 2
שמואל א' א,ו 1
שמואל א' א,כ 2
שמואל א' א,כב 1
שמואל א' א,כג 1
שמואל א' א,כד 1
שמואל א' ב,טו 1
שמואל א' ב,לו 1
שמואל א' ג,ב 1
שמואל א' ד,יב 1
שמואל א' ו,א 1
שמואל א' ו,יב 1
שמואל א' ו,יט 2
שמואל א' ז,י 3
שמואל א' ז,טז 1
שמואל א' ח,יד-טו 2
שמואל א' י,כד 1
שמואל א' יד,כט 1
שמואל א' יד,מז 1
שמואל א' טו,ח 1
שמואל א' טז,ב 2
שמואל א' יז,מז 1
שמואל א' כ,כח 1
שמואל א' כא,ג 1
שמואל א' כא,ח 1
שמואל א' כא,יד 1
שמואל א' כב,כב 1
שמואל א' כד,יא 1
שמואל א' כד,יז 1
שמואל א' כו,יא 1
שמואל א' לא,ח 1
שמואל ב' א,כא 1
שמואל ב' ב,יד 1
שמואל ב' ו,טז 1
שמואל ב' ח,יח 2
שמואל ב' יא,כד 2
שמואל ב' יא,כה 2
שמואל ב' יב,כו 1
שמואל ב' יג,כ 1
שמואל ב' יג,לט 1
שמואל ב' יד,ב 1
שמואל ב' טז,ה-ו 1
שמואל ב' טז,יג 1
שמואל ב' יז,יא 1
שמואל ב' יז,כא-כד 1
שמואל ב' יט,כז 1
שמואל ב' כא,ה 1
שמואל ב' כא,ו 1
שמואל ב' כב,יד 1
שמואל ב' כב,טו 1
שמואל ב' כב,כו 1
שמואל ב' כב,כז 1
שמואל ב' כג,כא 1
מלכים א' א,א 1
מלכים א' א,ה 1
מלכים א' א,כא 1
מלכים א' ב,א 1
מלכים א' ג,כו 1
מלכים א' ד,כ 1
מלכים א' ה,ד 1
מלכים א' ה,ה 1
מלכים א' ה,י 1
מלכים א' ה,יא 1
מלכים א' ו,א 1
מלכים א' ו,יח 1
מלכים א' ו,לב 1
מלכים א' ז,מו 1
מלכים א' ח,יא 1
מלכים א' ח,יג 1
מלכים א' ח,כח 1
מלכים א' ח,סד 1
מלכים א' ט,טז 1
מלכים א' יא,כז 1
מלכים א' יא,כח 1
מלכים א' יב,יא 1
מלכים א' יב,טו 1
מלכים א' יג,כח 1
מלכים א' יד,כד 1
מלכים א' יז,כא 1
מלכים א' יח,כה 1
מלכים א' יח,כח 1
מלכים א' יט,ג 1
מלכים א' יט,י 1
מלכים א' כ,יא 1
מלכים א' כא,יט 1
מלכים א' כא,כה 1
מלכים א' כב,ח 1
מלכים א' כב,יט-כב 1
מלכים א' כב,יט 2
מלכים ב' ג,כ 1
מלכים ב' ג,כב 1
מלכים ב' ד,א 1
מלכים ב' ד,טז 1
מלכים ב' ה,כג 1
מלכים ב' ו,כז 1
מלכים ב' י,ב 1
מלכים ב' יב,ה 1
מלכים ב' יב,ו 1
מלכים ב' יב,יד 1
מלכים ב' יד,ו 1
מלכים ב' יד,ח 1
מלכים ב' יח,לב 1
מלכים ב' יט,ג 1
מלכים ב' כ,א 1
מלכים ב' כ,ט 1
מלכים ב' כד,י 1
מלכים ב' כה,כט 1
ישעיה א,יח 1
ישעיה א,כא 1
ישעיה ב,ט 1
ישעיה ב,יז 1
ישעיה ג,ט 1
ישעיה ג,יב 1
ישעיה ד,א 1
ישעיה ד,ג 1
ישעיה ה,כא 1
ישעיה ו,א-ב 1
ישעיה ו,א 1
ישעיה ו,ד 1
ישעיה ו,ח 1
ישעיה ו,יא 1
ישעיה ז,יד 1
ישעיה ז,טז 1
ישעיה ט,ג 1
ישעיה ט,יא 3
ישעיה ט,טו 1
ישעיה ט,טז 1
ישעיה י,ו 1
ישעיה י,יג 1
ישעיה י,לא 1
ישעיה י,לג 1
ישעיה יב,ד 1
ישעיה יב,ו 1
ישעיה יג,יז 1
ישעיה יג,כ 3
ישעיה יד,יז 1
ישעיה יד,ל 1
ישעיה טז,יא 1
ישעיה טז,יב 1
ישעיה טז,יד 1
ישעיה יז,ד 1
ישעיה יז,ח 1
ישעיה יט,ז 1
ישעיה יט,ט 1
ישעיה כא,טז 1
ישעיה כב,ו 1
ישעיה כב,טו 1
ישעיה כב,יט 1
ישעיה כב,כג 2
ישעיה כג,ב 2
ישעיה כג,ד 1
ישעיה כג,ח 1
ישעיה כד,טז 1
ישעיה כז,א 1
ישעיה כז,י 1
ישעיה כח,ב 1
ישעיה כח,כ 1
ישעיה ל,ז 1
ישעיה ל,יד 1
ישעיה ל,כג 1
ישעיה ל,כו 1
ישעיה לב,יא 1
ישעיה לב,כ 1
ישעיה לג,כא 1
ישעיה לה,ג 1
ישעיה מ,כב 1
ישעיה מא,כה 2
ישעיה מב,יז 1
ישעיה מד,ד 1
ישעיה מד,יב 1
ישעיה מד,יב-יג 1
ישעיה מד,יג 2
ישעיה מד,כא 1
ישעיה מו,ז 1
ישעיה מח,ה 1
ישעיה נ,א 1
ישעיה נא,יז 1
ישעיה נא,כא 1
ישעיה נב,י 1
ישעיה נה,א 2
ישעיה נו,ג 2
ישעיה נז,יט 1
ישעיה נח,ב 1
ישעיה נח,ד 1
ישעיה נח,ה-ו 1
ישעיה נח,יג 1
ישעיה סב,ג 1
ישעיה סב,י 1
ישעיה סג,ב 1
ישעיה סג,ג 1
ישעיה סה,ה 1
ישעיה סה,יא 1
ישעיה סו,ג 1
ישעיה סו,ד 1
ישעיה סו,כ 1
ירמיה א,יד 1
ירמיה ב,יב 1
ירמיה ד,ד 1
ירמיה ד,כג 1
ירמיה ד,כה 1
ירמיה ד,ל 1
ירמיה ה,א 1
ירמיה ה,ו 2
ירמיה ה,יג 1
ירמיה ו,א 1
ירמיה ו,ב 1
ירמיה ו,ח 1
ירמיה ו,ט 1
ירמיה ו,י 1
ירמיה ו,טו 1
ירמיה ו,כו 2
ירמיה ז,לב 1
ירמיה ח,יח 1
ירמיה ט,ב 1
ירמיה ט,ז 2
ירמיה ט,ט 1
ירמיה ט,כג 1
ירמיה י,ב 1
ירמיה י,כ 1
ירמיה יג,טז 1
ירמיה יד,ח 1
ירמיה טו,א 1
ירמיה טו,ח 1
ירמיה טז,ה 1
ירמיה טז,כא 1
ירמיה יז,ב 2
ירמיה יז,ד 1
ירמיה יח,ג 1
ירמיה יח,כג 1
ירמיה יט,ח 1
ירמיה כ,ט 1
ירמיה כא,ד 1
ירמיה כא,ז 1
ירמיה כו,יח 1
ירמיה כז,ב 1
ירמיה לא,כא 1
ירמיה לד,יא 1
ירמיה לד,יח 1
ירמיה לו,ט 1
ירמיה לז,טז-יז 1
ירמיה מא,ה 1
ירמיה מד,כא 1
ירמיה מח,יא 2
ירמיה מח,לו 1
ירמיה מט,טז 1
ירמיה מט,כא 1
ירמיה נ,ו 2
ירמיה נ,כד 1
ירמיה נא,לא 1
יחזקאל ג,ד-ו 1
יחזקאל ג,יז 1
יחזקאל ד,ז 1
יחזקאל ד,יא 1
יחזקאל ד,טז 1
יחזקאל ח,ג 2
יחזקאל י,ד 1
יחזקאל יד,כב 1
יחזקאל טז,ג 1
יחזקאל טז,מט 1
יחזקאל יח,ב 1
יחזקאל יח,טז 1
יחזקאל יט,ב 1
יחזקאל כא,כו 2
יחזקאל כא,כו-כז 1
יחזקאל כא,לב 1
יחזקאל כב,כב 1
יחזקאל כד,טז-יז 1
יחזקאל כד,כא 1
יחזקאל כה,ד 1
יחזקאל כו,ג 1
יחזקאל כז,ז 1
יחזקאל כח,יד 1
יחזקאל כח,יז 1
יחזקאל כח,כד 1
יחזקאל לג,לב 1
יחזקאל לה,יג 1
יחזקאל לז,ז 1
יחזקאל לח,כג 1
יחזקאל מא,יג 1
יחזקאל מג,יא 1
יחזקאל מד,ט 1
יחזקאל מז,ח 1
הושע א,ב 1
הושע ב,ח 1
הושע ג,ד 1
הושע ד,ח 1
הושע ה,ב 1
הושע ט,יד 2
הושע י,יד 1
הושע יא,א 1
הושע יב,ד 1
הושע יב,ה 1
הושע יב,ח 1
הושע יב,ט 3
הושע יג,ט 1
יואל ב,ו 1
יואל ג,ג 1
עמוס ב,יג 2
עמוס ג,יב 1
עמוס ה,טו 1
עמוס ה,טז 1
עמוס ו,יב 1
עמוס ט,ט 1
עובדיה א,ח 1
עובדיה א,יח 1
יונה ב,ח 1
יונה ג,ג 2
יונה ג,י 1
יונה ד,ח 1
יונה ד,יא 1
מיכה א,ו 1
מיכה ג,ג 1
מיכה ד,ח 1
מיכה ד,יא 1
מיכה ה,א 1
מיכה ה,יב 1
מיכה ה,יג 1
מיכה ו,ב 1
מיכה ו,ד 1
מיכה ו,טז 2
מיכה ז,י 1
נחום ב,ד 1
נחום ג,ו 1
חבקוק א,טז 1
חבקוק ב,ט 1
חבקוק ב,טז 1
חבקוק ג,ג 1
חבקוק ג,ד 1
חבקוק ג,ו 1
חבקוק ג,ז 1
חבקוק ג,יג 1
צפניה ב,ד 1
צפניה ג,א 1
צפניה ג,ג 2
חגי א,ו 1
זכריה ב,יב 1
זכריה ג,ד 1
זכריה ו,ג 1
זכריה י,ב 1
מלאכי א,ב 2
מלאכי א,ד 1
מלאכי א,ו 1
מלאכי א,ח 1
מלאכי א,י 1
מלאכי א,יא 1
מלאכי א,יד 1
מלאכי ב,ב-ג 1
מלאכי ב,ג 1
מלאכי ב,יד 1
תהלים ב,ח 2
תהלים ד,ה 1
תהלים ח,ז 1
תהלים ט,יז 1
תהלים י,ב 1
תהלים יא,ו 1
תהלים יז,ח 1
תהלים יח,יז 1
תהלים יח,לה 2
תהלים כב,יג 1
תהלים כה,ו 1
תהלים כו,ב 1
תהלים כז,ג 1
תהלים לב,ד 1
תהלים לב,ט 1
תהלים לד,א 1
תהלים לד,ח 1
תהלים לז,כ 2
תהלים לח,ג 3
תהלים לח,ו 1
תהלים לט,יא 1
תהלים מא,ט 1
תהלים מה,יח 1
תהלים מו,ד 1
תהלים מח,יג 1
תהלים מט,יג 1
תהלים נה,ג 1
תהלים נה,ד 1
תהלים נה,ט 1
תהלים נה,כג 1
תהלים נח,ה 1
תהלים נח,ו 1
תהלים נט,י 1
תהלים סד,ד 2
תהלים סה,ה 1
תהלים סה,יד 1
תהלים סו,ג 1
תהלים סח,ב 1
תהלים סח,יח 2
תהלים סח,כו 2
תהלים סח,לא 1
תהלים עג,ז 1
תהלים עג,יט 1
תהלים עג,כו 2
תהלים עד,יח 1
תהלים עה,ט 2
תהלים עה,יא 1
תהלים עו,ד 1
תהלים עו,ז 1
תהלים עו,י 1
תהלים עח,ט 2
תהלים עח,כח 1
תהלים עח,מה 1
תהלים פד,ג 1
תהלים פט,ד 1
תהלים פט,מד 2
תהלים צא,ה 1
תהלים צא,ו 1
תהלים צא,יא 1
תהלים צב,י 1
תהלים צב,יא 1
תהלים צג,ג 3
תהלים צג,י 1
תהלים צד,ב 1
תהלים צד,ג 3
תהלים צד,ד 1
תהלים צד,כא 1
תהלים צה,ד 1
תהלים ק,ה 1
תהלים קד,יט 1
תהלים קה,טו 1
תהלים קה,כה 1
תהלים קו,ד 1
תהלים קו,ל 1
תהלים קו,לה 1
תהלים קו,מג 1
תהלים קז,ח 1
תהלים קט,יא 1
תהלים קי,ד 1
תהלים קי,ו 2
תהלים קיד,ג 1
תהלים קיד,ח 1
תהלים קיז,א 1
תהלים קיז,ב 1
תהלים קיח,טז 1
תהלים קיח,כב-כד 1
תהלים קיט,סג 1
תהלים קיט,צ 1
תהלים קיט,קנד 1
תהלים קיט,קעו 2
תהלים קכג,א 1
תהלים קל,ד 1
תהלים קל,ז 1
תהלים קלב,א 1
תהלים קלה,יז 1
תהלים קמה,ח 1
תהלים קמח,ח 2
תהלים קמח,יא 1
משלי א,כה 1
משלי ג,ט 1
משלי ג,י 1
משלי ד,טו 2
משלי ו,כז 1
משלי ז,טז 1
משלי ח,יג 1
משלי יא,י 1
משלי יב,יא 1
משלי יב,כו 1
משלי יג,ז 1
משלי יד,י 1
משלי יד,לד 1
משלי טו,כה 1
משלי טז,לב 1
משלי יז,ה 1
משלי יז,יד 1
משלי יח,ח 1
משלי יח,כד 1
משלי כב,כו 1
משלי כג,כ 2
משלי כג,כט-ל 1
משלי כג,לב 1
משלי כד,טז 1
משלי כה,ד 1
משלי כה,י 1
משלי כה,יג 1
משלי כה,יז 1
משלי כו,ג 1
משלי כו,יט 1
משלי כז,ז 1
משלי כז,כז 1
משלי כח,יט 1
משלי ל,ו 1
משלי ל,כ 1
איוב א,ו 1
איוב א,ז 1
איוב א,יט 2
איוב ב,ג 1
איוב ג,כד 1
איוב ד,ב 2
איוב ד,יב 1
איוב ד,טו 1
איוב ה,ה 1
איוב ה,ז 1
איוב ה,כו 1
איוב ח,יא 1
איוב ח,יב 1
איוב ט,ו 1
איוב ט,לג 1
איוב י,י 1
איוב יא,יא 1
איוב יא,יב 1
איוב יד,יט 1
איוב טז,יג 3
איוב יז,ז 1
איוב יח,טז 1
איוב יט,ג 3
איוב כ,ה 1
איוב כ,י 3
איוב כ,יט 1
איוב כב,כח 1
איוב כג,טז 1
איוב כז,ח 1
איוב כח,יא 1
איוב כט,טו 1
איוב ל,ו 1
איוב ל,יב 1
איוב לא,כז 1
איוב לב,ב 1
איוב לג,כא 2
איוב לד,כג 1
איוב לד,כד 1
איוב לז,יב 1
איוב לז,כא 1
איוב לח,טז 1
איוב מ,כב 2
איוב מ,כה 1
איוב מא,ט 1
איוב מא,כג 1
שיר השירים ב,ט 2
שיר השירים ב,יג 1
שיר השירים ד,יד 2
שיר השירים ד,טז 1
שיר השירים ה,א 1
שיר השירים ה,ה 2
שיר השירים ה,טו 1
שיר השירים ו,יא 1
שיר השירים ז,ג 1
שיר השירים ז,י 1
שיר השירים ז,יד 1
שיר השירים ח,ו 2
שיר השירים ח,יג 1
רות א,יט 1
רות ב,ח 1
רות ב,טז 1
רות ב,כג 1
רות ג,ב 1
רות ג,יא 1
רות ד,א 1
רות ד,יח 1
איכה א,א 2
איכה א,טו 2
איכה א,כ 2
איכה ב,ב 1
איכה ב,ה 1
איכה ב,ט 1
איכה ב,יח 1
איכה ב,כב 1
איכה ג,טז 1
איכה ג,יז 1
איכה ג,כט 1
איכה ג,לב 1
איכה ד,א 1
איכה ד,ה 1
איכה ד,ז 1
איכה ד,יא 2
איכה ה,ו 1
איכה ה,יח 1
קהלת א,ב 1
קהלת א,ג 1
קהלת א,ד 2
קהלת א,ה 1
קהלת א,ז 1
קהלת א,ח 2
קהלת א,ט 1
קהלת א,יא 1
קהלת ב,טו 1
קהלת ב,כב 1
קהלת ו,ו 1
קהלת ז,כ 1
קהלת ט,ז 1
קהלת י,ו 1
קהלת י,י 1
קהלת י,כ 1
קהלת יא,ט 1
קהלת יב,ב 1
אסתר ב,ג 1
אסתר ב,ט 1
אסתר ב,כא 1
אסתר ג,א 1
אסתר ג,ז 2
אסתר ד,טז 1
אסתר ו,ח 1
אסתר ו,י 1
אסתר ז,ו 2
אסתר ז,י 1
אסתר ט,כו 1
דניאל א,ז 2
דניאל א,יב 1
דניאל ב,ג 1
דניאל ב,ט 1
דניאל ג,ח 1
דניאל ד,ה 2
דניאל ד,יא 1
דניאל ד,יב 1
דניאל ה,א 1
דניאל ה,ו 1
דניאל ה,יב 1
דניאל ח,כב 1
דניאל ט,כד 1
דניאל יא,כא 1
דניאל יב,יג 1
נחמיה ג,ח 2
נחמיה ט,ו 1
דברי הימים א' א,יז 1
דברי הימים א' א,כח 1
דברי הימים א' א,לב 1
דברי הימים א' א,לד 1
דברי הימים א' א,לו 1
דברי הימים א' א,לט 1
דברי הימים א' א,מ 1
דברי הימים א' ה,א-ב 1
דברי הימים א' ח,לה-לו 1
דברי הימים א' ט,מא-מב 1
דברי הימים א' יב,ט 1
דברי הימים א' טז,כז 1
דברי הימים א' כג,יג-יד 1
דברי הימים א' כט,כה 1
דברי הימים ב' ו,מב 1
דברי הימים ב' י,א 1
דברי הימים ב' יג,ה 1
דברי הימים ב' יג,י 1
דברי הימים ב' יח,ב 1
דברי הימים ב' כ,לג 1
דברי הימים ב' כד,טו 1
דברי הימים ב' כו,יט 1
דברי הימים ב' לה,ג 1
מסכת פסחים ב,א 1
מסכת עדויות ב,ט 1
מסכת פסחים ג,א 1
מסכת בבא בתרא ד,א 1
משנה ראש השנה ד,ט 1
מסכת כתובות ה,ב 1
משנה עבודה זרה ה,ג 1
משנה יומא ח,א 1
מסכת נידה ח,ב 1
משנה בבא בתרא ט,א 1
מסכת מכות יא,א-ב 1
בראשית רבה יב,ט 1
מסכת סוכה יד,ב 1
מסכת סוטה טז,א 1
מסכת מגילה יז,א 1
מסכת תענית כד,א 1
מסכת חולין כה,א 1
מסכת ברכות כח,ב 1
מסכת בכורות כח,ב 1
מסכת סוטה לו,א 1
מסכת נזיר לז,א 1
מסכת חולין מה,ב 2
מסכת שבת סג,א 2
מסכת יבמות סד,א 1
מסכת שבת סז,א 1
מסכת בבא מציעא ע,א 1
מסכת חולין עו,א 1
מסכת יבמות פ,ב 1
מסכת בבא מציעא פד,א 1
מסכת מנחות פו,א 1
מסכת זבחים קב,א 1
מסכת חולין קיג,א-ב 1
מסכת בבא בתרא קיח,א 1
משנה אבות ו,ד 1
בראשית רבה כו,ב 1
מסכת חולין ס,ב 1
סה"כ 1872

רשימת פסוקים מצוטטים במיון לפי שכיחות

   

פסוקים מצוטטים N
בראשית ט,יח 5
בראשית לא,מב 5
בראשית כח,ט 4
שמות ד,יד 4
שמות ה,ב 4
שמות יב,לב 4
שמות לב,לד 4
בראשית א,ב 3
בראשית י,ה 3
בראשית י,יט 3
בראשית יב,א 3
בראשית יח,יב 3
בראשית יט,כד 3
בראשית כג,יג 3
בראשית כז,מו 3
בראשית כח,יג 3
בראשית כט,כה 3
בראשית לא,ל 3
בראשית לג,יט 3
בראשית לו,כב 3
בראשית מא,ז 3
בראשית מג,לד 3
שמות ח,יג 3
שמות ט,כז 3
שמות טו,ד 3
שמות טו,ו 3
שמות טו,כ 3
שמות יט,יב 3
שמות כ,י 3
שמות כ,יב 3
שמות לג,טז 3
שמות לד,י 3
ויקרא כו,כו 3
במדבר ז,פט 3
במדבר יא,א 3
במדבר יז,ב 3
במדבר יח,ז 3
במדבר כ,כא 3
דברים ב,יט 3
דברים ז,א 3
דברים לב,ו 3
שמואל א' ז,י 3
ישעיה ט,יא 3
ישעיה יג,כ 3
הושע יב,ט 3
תהלים לח,ג 3
תהלים צג,ג 3
תהלים צד,ג 3
איוב טז,יג 3
איוב יט,ג 3
איוב כ,י 3
בראשית א,כח 2
בראשית א,לא 2
בראשית ג,ח 2
בראשית י,כו 2
בראשית יב,ז 2
בראשית יד,כב 2
בראשית טו,יג 2
בראשית טו,יז 2
בראשית טו,יח 2
בראשית טז,יב 2
בראשית יח,כב 2
בראשית יט,א 2
בראשית יט,כג 2
בראשית כג,ו 2
בראשית כד,יט 2
בראשית כד,נה 2
בראשית כה,כג 2
בראשית כט,י 2
בראשית כט,טו 2
בראשית ל,א 2
בראשית לב,יט 2
בראשית לה,יא 2
בראשית לה,כב 2
בראשית מא,מה 2
בראשית מח,ז 2
בראשית מח,יב 2
בראשית מט,ד 2
שמות ב,ב 2
שמות ג,א 2
שמות ג,ד 2
שמות ג,ו 2
שמות ג,כא 2
שמות ד,יט 2
שמות ד,כד 2
שמות ח,כב 2
שמות י,כא 2
שמות יב,ג 2
שמות יב,כט 2
שמות יג,כא 2
שמות יד,כא 2
שמות טז,ג 2
שמות טז,כג 2
שמות טז,לא 2
שמות יז,ז 2
שמות יח,כב 2
שמות יט,כא 2
שמות יט,כד 2
שמות כ,ד 2
שמות כג,כד 2
שמות כה,ב 2
שמות כה,כב 2
שמות כה,מ 2
שמות כו,לה 2
שמות כט,מג 2
שמות לב,א 2
שמות לב,יב 2
שמות לג,כג 2
שמות לד,ו 2
שמות לד,כג 2
שמות לד,ל 2
ויקרא ה,כא 2
ויקרא ו,ד 2
ויקרא ח,ז 2
ויקרא ט,כד 2
ויקרא כא,י-יב 2
ויקרא כג,ב 2
ויקרא כה,א 2
ויקרא כה,מ 2
ויקרא כו,ט 2
ויקרא כז,לב 2
במדבר ג,א 2
במדבר ד,ב 2
במדבר ז,פח 2
במדבר ח,ב 2
במדבר ח,ז 2
במדבר ח,כו 2
במדבר י,יא 2
במדבר י,כט 2
במדבר י,לג 2
במדבר יא,ה 2
במדבר יא,ח 2
במדבר יג,טז 2
במדבר יג,יז 2
במדבר יג,כג 2
במדבר יד,טז 2
במדבר יד,מ 2
במדבר יד,מד 2
במדבר יח,ד 2
במדבר כ,ח 2
במדבר כ,יב 2
במדבר כב,לג 2
במדבר כג,ג 2
במדבר כג,טו 2
במדבר כו,נט 2
דברים א,יט 2
דברים א,כח 2
דברים ב,א 2
דברים ב,ט 2
דברים ב,כט 2
דברים ד,כד 2
דברים ה,כא 2
דברים ו,ז 2
דברים ז,ט 2
דברים ז,יב 2
דברים ז,כב 2
דברים ז,כה 2
דברים ח,ה 2
דברים ח,יד 2
דברים י,כב 2
דברים יא,לא 2
דברים יד,כא 2
דברים טו,ב 2
דברים יח,ד 2
דברים כ,טז 2
דברים כא,כג 2
דברים כב,ב 2
דברים כט,כח 2
דברים לב,טו 2
דברים לב,כז 2
דברים לב,לו 2
דברים לג,י 2
דברים לג,יח 2
דברים לד,י 2
יהושע א,יח 2
יהושע כד,יב 2
שופטים ד,יא 2
שופטים ה,יח 2
שופטים ה,כו 2
שופטים ו,כה 2
שופטים יז,ג-ד 2
שופטים כא,יט 2
שמואל א' א,ה 2
שמואל א' א,כ 2
שמואל א' ו,יט 2
שמואל א' ח,יד-טו 2
שמואל א' טז,ב 2
שמואל ב' ח,יח 2
שמואל ב' יא,כד 2
שמואל ב' יא,כה 2
מלכים א' כב,יט 2
ישעיה כב,כג 2
ישעיה כג,ב 2
ישעיה מא,כה 2
ישעיה מד,יג 2
ישעיה נה,א 2
ישעיה נו,ג 2
ירמיה ה,ו 2
ירמיה ו,כו 2
ירמיה ט,ז 2
ירמיה יז,ב 2
ירמיה מח,יא 2
ירמיה נ,ו 2
יחזקאל ח,ג 2
יחזקאל כא,כו 2
הושע ט,יד 2
עמוס ב,יג 2
יונה ג,ג 2
מיכה ו,טז 2
צפניה ג,ג 2
מלאכי א,ב 2
תהלים ב,ח 2
תהלים יח,לה 2
תהלים לז,כ 2
תהלים סד,ד 2
תהלים סח,יח 2
תהלים סח,כו 2
תהלים עג,כו 2
תהלים עה,ט 2
תהלים עח,ט 2
תהלים פט,מד 2
תהלים קי,ו 2
תהלים קיט,קעו 2
תהלים קמח,ח 2
משלי ד,טו 2
משלי כג,כ 2
איוב א,יט 2
איוב ד,ב 2
איוב לג,כא 2
איוב מ,כב 2
שיר השירים ב,ט 2
שיר השירים ד,יד 2
שיר השירים ה,ה 2
שיר השירים ח,ו 2
איכה א,א 2
איכה א,טו 2
איכה א,כ 2
איכה ד,יא 2
קהלת א,ד 2
קהלת א,ח 2
אסתר ג,ז 2
אסתר ז,ו 2
דניאל א,ז 2
דניאל ד,ה 2
נחמיה ג,ח 2
מסכת חולין מה,ב 2
מסכת שבת סג,א 2
בראשית א,ד 1
בראשית א,ט 1
בראשית א,כ 1
בראשית א,כב 1
בראשית ב,א 1
בראשית ב,ד 1
בראשית ב,ה 1
בראשית ב,כא 1
בראשית ג,ט 1
בראשית ד,ד 1
בראשית ד,ח 1
בראשית ד,יב 1
בראשית ד,יז 1
בראשית ד,כ 1
בראשית ה,ה 1
בראשית ה,לב 1
בראשית ו,ד 1
בראשית ו,ח-ט 1
בראשית ח,ב 1
בראשית ח,י 1
בראשית ח,כ 1
בראשית ח,כב 1
בראשית ט,ג 1
בראשית ט,יז 1
בראשית ט,כד 1
בראשית ט,כז 1
בראשית י,א 1
בראשית י,ט 1
בראשית י,י 1
בראשית י,כג 1
בראשית יא,ז 1
בראשית יא,יב 1
בראשית יא,כח 1
בראשית יב,ה 1
בראשית יב,ח 1
בראשית יב,י 1
בראשית יב,יא 1
בראשית יב,טז 1
בראשית יג,ב 1
בראשית יג,ג 1
בראשית יג,י 1
בראשית יג,יב 1
בראשית יג,יג 1
בראשית יד,יח 1
בראשית טו,א 1
בראשית טו,ח 1
בראשית טו,יד 1
בראשית טו,טו 1
בראשית טו,כ 1
בראשית טז,ד 1
בראשית טז,ז 1
בראשית טז,יא 1
בראשית טז,טז 1
בראשית יז,ט 1
בראשית יז,יא 1
בראשית יז,כה 1
בראשית יח,א-ב 1
בראשית יח,יז 1
בראשית יח,כג 1
בראשית יט,ב 1
בראשית יט,ג 1
בראשית יט,ח 1
בראשית יט,טו 1
בראשית כ,א 1
בראשית כ,ו 1
בראשית כ,יג 1
בראשית כ,יח 1
בראשית כא,ד 1
בראשית כא,יב 1
בראשית כא,כג 1
בראשית כא,ל 1
בראשית כב,ט 1
בראשית כב,יג 1
בראשית כב,יז 1
בראשית כב,יח 1
בראשית כב,כ 1
בראשית כב,כג 1
בראשית כג,יז-יט 1
בראשית כג,יז 1
בראשית כג,כ 1
בראשית כד,א 1
בראשית כד,כג 1
בראשית כד,כה 1
בראשית כד,לא 1
בראשית כד,לה 1
בראשית כד,נג 1
בראשית כד,נד 1
בראשית כד,סה 1
בראשית כה,יב 1
בראשית כה,יט 1
בראשית כה,כו 1
בראשית כה,לד 1
בראשית כו,ג 1
בראשית כו,ו 1
בראשית כו,ח 1
בראשית כו,י 1
בראשית כו,כד 1
בראשית כו,כה 1
בראשית כו,לא 1
בראשית כו,לד 1
בראשית כז,א 1
בראשית כז,א-ב 1
בראשית כז,יד 1
בראשית כז,כה 1
בראשית כז,כט 1
בראשית כז,לו 1
בראשית כח,יד 1
בראשית כח,טו 1
בראשית כח,יח 1
בראשית כח,כב 1
בראשית כט,ל 1
בראשית כט,לב 1
בראשית כט,לג 1
בראשית ל,כג 1
בראשית ל,כד 1
בראשית ל,כה 1
בראשית ל,לו 1
בראשית ל,לז 1
בראשית לא,ב 1
בראשית לא,ז 1
בראשית לא,יג 1
בראשית לא,לה 1
בראשית לא,לו 1
בראשית לא,מו 1
בראשית לא,מז 1
בראשית לב,ג 1
בראשית לב,ט 1
בראשית לב,יד 1
בראשית לב,כו 1
בראשית לב,לא 1
בראשית לג,יא 1
בראשית לג,יד 1
בראשית לד,ב 1
בראשית לד,יב 1
בראשית לה,כו-כז 1
בראשית לו,ו 1
בראשית לו,ט 1
בראשית לו,כ 1
בראשית לו,לט 1
בראשית לו,מג 1
בראשית לז,יא 1
בראשית לז,יד 1
בראשית לז,יט 1
בראשית לז,כב 1
בראשית לז,כו 1
בראשית לז,כז 1
בראשית לז,לב 1
בראשית לז,לג 1
בראשית לח,יא 1
בראשית לח,יד 1
בראשית לח,טז 1
בראשית לח,כא 1
בראשית לח,כג 1
בראשית לח,כה 1
בראשית לט,ד 1
בראשית לט,יב 1
בראשית לט,יד 1
בראשית לט,יז 1
בראשית מ,ד 1
בראשית מ,כ 1
בראשית מ,כב 1
בראשית מא,א 1
בראשית מא,כא 1
בראשית מא,מ 1
בראשית מא,מג 1
בראשית מא,מד 1
בראשית מא,מט 1
בראשית מא,נ 1
בראשית מב,ג 1
בראשית מב,יז 1
בראשית מב,כג 1
בראשית מג,ז 1
בראשית מג,י 1
בראשית מג,יב 1
בראשית מג,לא 1
בראשית מד,טו 1
בראשית מד,טז 1
בראשית מה,ד 1
בראשית מה,ו 1
בראשית מה,ח 1
בראשית מה,כא 1
בראשית מה,כו 1
בראשית מה,כח 1
בראשית מו,לד 1
בראשית מז,ו 1
בראשית מז,כז 1
בראשית מח,ב 1
בראשית מח,ה 1
בראשית מח,ו 1
בראשית מח,י 1
בראשית מח,יט 1
בראשית מט,א 1
בראשית מט,ח 1
בראשית מט,יא 1
בראשית מט,יב 1
בראשית מט,כג 1
בראשית מט,לג 1
בראשית נ,כ 1
שמות א,ז 1
שמות א,י 1
שמות א,יא 1
שמות א,יט 1
שמות ב,ג 1
שמות ב,ו 1
שמות ב,יד 1
שמות ב,טו 1
שמות ב,כג 1
שמות ב,כד 1
שמות ג,ב 1
שמות ג,ט 1
שמות ג,יב 1
שמות ג,יז 1
שמות ג,יח 1
שמות ג,כב 1
שמות ד,ו 1
שמות ד,יג 1
שמות ד,כא 1
שמות ד,לא 1
שמות ה,א 1
שמות ה,כא 1
שמות ו,ד 1
שמות ו,יב 1
שמות ו,יד 1
שמות ז,יג 1
שמות ז,יד 1
שמות ז,יח 1
שמות ז,כד 1
שמות ח,ד 1
שמות ח,יא 1
שמות ח,כח 1
שמות ט,ז 1
שמות ט,כח 1
שמות ט,כט 1
שמות ט,לד 1
שמות י,ב 1
שמות י,ה 1
שמות י,י 1
שמות י,כט 1
שמות יא,ד 1
שמות יב,א-ב 1
שמות יב,ו 1
שמות יב,ז 1
שמות יב,י 1
שמות יב,יב 1
שמות יב,טז 1
שמות יב,ל-לא 1
שמות יב,לג 1
שמות יב,לז 1
שמות יב,לט 1
שמות יב,מ 1
שמות יב,מד 1
שמות יב,מו 1
שמות יג,ב 1
שמות יג,ג 1
שמות יג,י 1
שמות יג,טז 1
שמות יג,יז 1
שמות יג,יח 1
שמות יג,כב 1
שמות יד,ב 1
שמות יד,י 1
שמות יד,יא 1
שמות יד,טו 1
שמות יד,טז 1
שמות יד,כו 1
שמות יד,לא 1
שמות טו,א 1
שמות טו,טו 1
שמות טו,כה 1
שמות טז,ה 1
שמות טז,יד 1
שמות טז,יח 1
שמות טז,לד 1
שמות יז,ו 1
שמות יז,יג 1
שמות יז,יד 1
שמות יז,טו 1
שמות יח,ד 1
שמות יח,ה 1
שמות יח,טו 1
שמות יח,יט 1
שמות יח,כג 1
שמות יט,א 1
שמות יט,א-ב 1
שמות יט,ג 1
שמות יט,ד 1
שמות יט,ח 1
שמות יט,ט 1
שמות יט,יז 1
שמות יט,כג 1
שמות כ,ב 1
שמות כ,ז 1
שמות כ,יא 1
שמות כ,יז 1
שמות כ,יז-יח 1
שמות כ,כב 1
שמות כא,א 1
שמות כא,ד 1
שמות כא,ז 1
שמות כא,יא 1
שמות כא,יג 1
שמות כא,טז 1
שמות כא,כב 1
שמות כב,ב 1
שמות כב,ט 1
שמות כב,יט 1
שמות כב,כא 1
שמות כב,כב 1
שמות כב,כד 1
שמות כב,כז 1
שמות כב,כח 1
שמות כב,ל 1
שמות כג,ה 1
שמות כג,ט 1
שמות כג,יט 1
שמות כג,כא 1
שמות כג,כה 1
שמות כג,לא 1
שמות כד,א 1
שמות כד,ד 1
שמות כד,ה 1
שמות כד,יב 1
שמות כד,טז 1
שמות כה,ח 1
שמות כה,כח 1
שמות כה,לה 1
שמות כו,לו 1
שמות כח,לו 1
שמות כט,ב 1
שמות ל,יב 1
שמות ל,טז 1
שמות ל,כט 1
שמות ל,לד 1
שמות לב,יד 1
שמות לב,יח 1
שמות לב,כד 1
שמות לב,כה 1
שמות לב,כו 1
שמות לג,ו 1
שמות לג,יד 1
שמות לג,יט 1
שמות לג,כ 1
שמות לג,כא 1
שמות לד,א 1
שמות לד,ח 1
שמות לד,יא 1
שמות לד,כד 1
שמות לד,לה 1
שמות לה,כה 1
שמות לח,כה 1
שמות לח,כז 1
שמות לט,לב 1
שמות מ,כד 1
שמות מ,לה 1
ויקרא א,ז 1
ויקרא א,יא 1
ויקרא א,טו 1
ויקרא ב,ו 1
ויקרא ב,יג 1
ויקרא ג,א 1
ויקרא ד,ו 1
ויקרא ה,יח 1
ויקרא ה,כב 1
ויקרא ו,כא 1
ויקרא ז,טז 1
ויקרא ח,יד 1
ויקרא ט,ב 1
ויקרא ט,ד 1
ויקרא י,א-ב 1
ויקרא י,ד 1
ויקרא יא,לד 1
ויקרא יא,לט 1
ויקרא יג,כא 1
ויקרא יג,כט 1
ויקרא יג,לו 1
ויקרא יג,לז 1
ויקרא יג,מה 1
ויקרא יד,ז 1
ויקרא יד,מ 1
ויקרא יד,מג 1
ויקרא טו,ג 1
ויקרא טו,יז 1
ויקרא טו,כח 1
ויקרא טז,ג 1
ויקרא טז,יא 1
ויקרא טז,יב 1
ויקרא טז,יח 1
ויקרא טז,כ 1
ויקרא טז,כא 1
ויקרא יז,ז 1
ויקרא יח,ו 1
ויקרא יח,כט 1
ויקרא יט,ו 1
ויקרא יט,טו 1
ויקרא יט,לג 1
ויקרא כ,טז 1
ויקרא כא,ד 1
ויקרא כא,יד 1
ויקרא כא,טו 1
ויקרא כא,יז 1
ויקרא כב,ג 1
ויקרא כב,ח 1
ויקרא כב,טו-טז 1
ויקרא כב,כה 1
ויקרא כב,כח 1
ויקרא כג,י 1
ויקרא כג,טז 1
ויקרא כג,לח 1
ויקרא כג,מ 1
ויקרא כג,מג 1
ויקרא כד,ה 1
ויקרא כד,ז 1
ויקרא כה,יד 1
ויקרא כה,כא 1
ויקרא כה,כט 1
ויקרא כה,כט-ל 1
ויקרא כה,לב 1
ויקרא כה,לה 1
ויקרא כה,לט 1
ויקרא כו,טו 1
ויקרא כו,לד 1
ויקרא כו,לה 1
ויקרא כו,מו 1
ויקרא כז,ט 1
ויקרא כז,כו 1
ויקרא כז,לג 1
במדבר א,ב 1
במדבר א,טז 1
במדבר א,מט 1
במדבר א,נ 1
במדבר ב,כ 1
במדבר ג,ב 1
במדבר ג,ד 1
במדבר ג,כז 1
במדבר ג,מז 1
במדבר ד,ה-טו 1
במדבר ד,ו 1
במדבר ד,ז 1
במדבר ד,ח 1
במדבר ד,יג 1
במדבר ד,כ 1
במדבר ד,כה 1
במדבר ה,ח 1
במדבר ה,יח 1
במדבר ו,ז 1
במדבר ו,כד 1
במדבר ו,כז 1
במדבר ז,א 1
במדבר ז,יב 1
במדבר ט,א 1
במדבר ט,ו 1
במדבר י,ט 1
במדבר י,יב 1
במדבר י,יז 1
במדבר י,כב 1
במדבר יא,ו 1
במדבר יא,ז 1
במדבר יא,טו 1
במדבר יא,יח 1
במדבר יא,כ 1
במדבר יא,כב 1
במדבר יא,לה 1
במדבר יב,ו-ז 1
במדבר יב,יד 1
במדבר יב,טו 1
במדבר יב,טז 1
במדבר יג,ב 1
במדבר יג,ח 1
במדבר יג,כו 1
במדבר יג,כט 1
במדבר יג,לג 1
במדבר יד,ג 1
במדבר יד,ד 1
במדבר יד,כ 1
במדבר יד,כד 1
במדבר יד,מג 1
במדבר יד,מה 1
במדבר טו,לא 1
במדבר טז,א 1
במדבר טז,יג 1
במדבר טז,יז 1
במדבר טז,כא 1
במדבר טז,לג 1
במדבר יז,ד 1
במדבר יז,ו 1
במדבר יז,כג 1
במדבר יז,כה 1
במדבר יח,טז 1
במדבר יח,כו 1
במדבר יח,ל 1
במדבר יט,יד 1
במדבר כ,י 1
במדבר כ,יא 1
במדבר כ,יג 1
במדבר כ,כ 1
במדבר כא,א 1
במדבר כא,ב 1
במדבר כא,ד-ה 1
במדבר כא,ט 1
במדבר כא,יז 1
במדבר כא,כו 1
במדבר כא,כח 1
במדבר כב,ג 1
במדבר כב,ט 1
במדבר כב,כב 1
במדבר כב,כד 1
במדבר כב,כה 1
במדבר כב,כז 1
במדבר כג,ט 1
במדבר כג,יח 1
במדבר כד,ג 1
במדבר כד,ה 1
במדבר כד,ז 1
במדבר כה,ז 1
במדבר כה,יז 1
במדבר כה,יח 1
במדבר כו,ג 1
במדבר כו,י 1
במדבר כו,יא 1
במדבר כו,כא 1
במדבר כו,כט-לב 1
במדבר כו,מ 1
במדבר כו,מו 1
במדבר כו,נג-נה 1
במדבר כו,נח 1
במדבר כז,א 1
במדבר כז,ז 1
במדבר כז,כ 1
במדבר כז,כא 1
במדבר כט,א 1
במדבר כט,לט 1
במדבר ל,ז 1
במדבר לא,ב 1
במדבר לא,ו 1
במדבר לא,טז 1
במדבר לא,כח 1
במדבר לא,לז 1
במדבר לא,מב 1
במדבר לא,נ 1
במדבר לב,יב 1
במדבר לב,כט 1
במדבר לג,טו 1
במדבר לג,לא 1
במדבר לג,מח 1
במדבר לד,ג 1
במדבר לד,ח 1
במדבר לד,י 1
במדבר לה,יד 1
במדבר לה,טז-יח 1
במדבר לה,לג 1
במדבר לט,נד 1
דברים א,ב 1
דברים א,י 1
דברים א,לו 1
דברים א,מא 1
דברים א,מב 1
דברים א,מג 1
דברים ב,א-ז 1
דברים ב,ו 1
דברים ב,יב 1
דברים ב,יד 1
דברים ב,כה 1
דברים ב,כח 1
דברים ג,ב 1
דברים ג,יג 1
דברים ג,יח 1
דברים ג,כ 1
דברים ג,כז 1
דברים ד,ג-ד 1
דברים ד,יד 1
דברים ד,לג 1
דברים ד,מא 1
דברים ד,מב 1
דברים ד,מד 1
דברים ד,מה-מו 1
דברים ד,מט 1
דברים ה,ד 1
דברים ה,ו 1
דברים ז,ח 1
דברים ז,יא 1
דברים ח,ג 1
דברים ח,ז-יח 1
דברים ח,ח 1
דברים ח,יט 1
דברים ח,ב-ג 1
דברים ט,ג 1
דברים ט,ה 1
דברים ט,ז-ח 1
דברים ט,ט 1
דברים ט,כ 1
דברים ט,כה-כו 1
דברים ט,כז-כח 1
דברים ט,כח 1
דברים י,ד 1
דברים י,יז 1
דברים יא,יז 1
דברים יא,כו 1
דברים יא,כט 1
דברים יב,ח 1
דברים יב,ט 1
דברים יב,יז 1
דברים יג,ד 1
דברים יג,י 1
דברים יג,טו 1
דברים יד,כג 1
דברים יד,כח-כט 1
דברים טו,ז-ח 1
דברים טו,י 1
דברים טז,יג 1
דברים טז,יח 1
דברים טז,כא 1
דברים יז,ח 1
דברים יז,טו 1
דברים יח,ג 1
דברים יח,י-יג 1
דברים יט,ב 1
דברים יט,ג 1
דברים יט,ה 1
דברים יט,ח 1
דברים יט,ט 1
דברים יט,יא 1
דברים כ,ח 1
דברים כא,ז-ח 1
דברים כא,יח 1
דברים כב,ט 1
דברים כב,כט 1
דברים כג,ג 1
דברים כג,ה 1
דברים כג,יח 1
דברים כג,כב 1
דברים כג,כד 1
דברים כד,ז 1
דברים כד,י 1
דברים כד,יא 1
דברים כה,א 1
דברים כה,ז 1
דברים כה,יט 1
דברים כו,ב 1
דברים כו,ה 1
דברים כו,יא 1
דברים כז,ה 1
דברים כז,ו 1
דברים כז,יט 1
דברים כז,כב 1
דברים כח,ה 1
דברים כח,כ 1
דברים כח,כח 1
דברים כח,כט 1
דברים כח,מ 1
דברים כח,נב 1
דברים כח,נו-נז 1
דברים כח,נט 1
דברים כח,סה 1
דברים כח,סח 1
דברים כט,א 1
דברים כט,כג-כז 1
דברים לא,יב 1
דברים לא,יד 1
דברים לא,יט 1
דברים לא,ל 1
דברים לב,א 1
דברים לב,ד 1
דברים לב,ה 1
דברים לב,ז-ח 1
דברים לב,י 1
דברים לב,יא 1
דברים לב,יד 1
דברים לב,כג 1
דברים לב,כד 1
דברים לב,כו 1
דברים לב,לב 1
דברים לב,מ 1
דברים לב,מב 1
דברים לב,מג 1
דברים לב,מט 1
דברים לג,א 1
דברים לג,יז 1
דברים לט,לב 1
יהושע א,ח 1
יהושע א,יד 1
יהושע ב,ה 1
יהושע ג,טז 1
יהושע ה,ב 1
יהושע ה,ו 1
יהושע ה,יב 1
יהושע ה,יד 1
יהושע ו,ד 1
יהושע ו,ז 1
יהושע ו,ט 1
יהושע ט,יב 1
יהושע י,א 1
יהושע יא,ו 1
יהושע יג,ז-ח 1
יהושע יג,כב 1
יהושע טו,יג 1
יהושע יט,מז 1
יהושע כא,יב 1
יהושע כד,א 1
יהושע כד,ב 1
יהושע כד,יג 1
יהושע כד,כו 1
שופטים ג,כד 1
שופטים ג,כה 1
שופטים ד,ד 1
שופטים ד,ה 1
שופטים ד,יח 1
שופטים ה,ד 1
שופטים ה,יב 1
שופטים ו,יד 1
שופטים ז,ב 1
שופטים יא,ג 1
שופטים יא,כה 1
שופטים יא,כט 1
שופטים יב,ו 1
שופטים יג,ח 1
שופטים יג,כב 1
שופטים יד,ה 1
שופטים טו,ו 1
שופטים טז,כא 1
שופטים טז,כח 1
שופטים יט,ט 1
שופטים יט,יח 1
שמואל א' א,ו 1
שמואל א' א,כב 1
שמואל א' א,כג 1
שמואל א' א,כד 1
שמואל א' ב,טו 1
שמואל א' ב,לו 1
שמואל א' ג,ב 1
שמואל א' ד,יב 1
שמואל א' ו,א 1
שמואל א' ו,יב 1
שמואל א' ז,טז 1
שמואל א' י,כד 1
שמואל א' יד,כט 1
שמואל א' יד,מז 1
שמואל א' טו,ח 1
שמואל א' יז,מז 1
שמואל א' כ,כח 1
שמואל א' כא,ג 1
שמואל א' כא,ח 1
שמואל א' כא,יד 1
שמואל א' כב,כב 1
שמואל א' כד,יא 1
שמואל א' כד,יז 1
שמואל א' כו,יא 1
שמואל א' לא,ח 1
שמואל ב' א,כא 1
שמואל ב' ב,יד 1
שמואל ב' ו,טז 1
שמואל ב' יב,כו 1
שמואל ב' יג,כ 1
שמואל ב' יג,לט 1
שמואל ב' יד,ב 1
שמואל ב' טז,ה-ו 1
שמואל ב' טז,יג 1
שמואל ב' יז,יא 1
שמואל ב' יז,כא-כד 1
שמואל ב' יט,כז 1
שמואל ב' כא,ה 1
שמואל ב' כא,ו 1
שמואל ב' כב,יד 1
שמואל ב' כב,טו 1
שמואל ב' כב,כו 1
שמואל ב' כב,כז 1
שמואל ב' כג,כא 1
מלכים א' א,א 1
מלכים א' א,ה 1
מלכים א' א,כא 1
מלכים א' ב,א 1
מלכים א' ג,כו 1
מלכים א' ד,כ 1
מלכים א' ה,ד 1
מלכים א' ה,ה 1
מלכים א' ה,י 1
מלכים א' ה,יא 1
מלכים א' ו,א 1
מלכים א' ו,יח 1
מלכים א' ו,לב 1
מלכים א' ז,מו 1
מלכים א' ח,יא 1
מלכים א' ח,יג 1
מלכים א' ח,כח 1
מלכים א' ח,סד 1
מלכים א' ט,טז 1
מלכים א' יא,כז 1
מלכים א' יא,כח 1
מלכים א' יב,יא 1
מלכים א' יב,טו 1
מלכים א' יג,כח 1
מלכים א' יד,כד 1
מלכים א' יז,כא 1
מלכים א' יח,כה 1
מלכים א' יח,כח 1
מלכים א' יט,ג 1
מלכים א' יט,י 1
מלכים א' כ,יא 1
מלכים א' כא,יט 1
מלכים א' כא,כה 1
מלכים א' כב,ח 1
מלכים א' כב,יט-כב 1
מלכים ב' ג,כ 1
מלכים ב' ג,כב 1
מלכים ב' ד,א 1
מלכים ב' ד,טז 1
מלכים ב' ה,כג 1
מלכים ב' ו,כז 1
מלכים ב' י,ב 1
מלכים ב' יב,ה 1
מלכים ב' יב,ו 1
מלכים ב' יב,יד 1
מלכים ב' יד,ו 1
מלכים ב' יד,ח 1
מלכים ב' יח,לב 1
מלכים ב' יט,ג 1
מלכים ב' כ,א 1
מלכים ב' כ,ט 1
מלכים ב' כד,י 1
מלכים ב' כה,כט 1
ישעיה א,יח 1
ישעיה א,כא 1
ישעיה ב,ט 1
ישעיה ב,יז 1
ישעיה ג,ט 1
ישעיה ג,יב 1
ישעיה ד,א 1
ישעיה ד,ג 1
ישעיה ה,כא 1
ישעיה ו,א-ב 1
ישעיה ו,א 1
ישעיה ו,ד 1
ישעיה ו,ח 1
ישעיה ו,יא 1
ישעיה ז,יד 1
ישעיה ז,טז 1
ישעיה ט,ג 1
ישעיה ט,טו 1
ישעיה ט,טז 1
ישעיה י,ו 1
ישעיה י,יג 1
ישעיה י,לא 1
ישעיה י,לג 1
ישעיה יב,ד 1
ישעיה יב,ו 1
ישעיה יג,יז 1
ישעיה יד,יז 1
ישעיה יד,ל 1
ישעיה טז,יא 1
ישעיה טז,יב 1
ישעיה טז,יד 1
ישעיה יז,ד 1
ישעיה יז,ח 1
ישעיה יט,ז 1
ישעיה יט,ט 1
ישעיה כא,טז 1
ישעיה כב,ו 1
ישעיה כב,טו 1
ישעיה כב,יט 1
ישעיה כג,ד 1
ישעיה כג,ח 1
ישעיה כד,טז 1
ישעיה כז,א 1
ישעיה כז,י 1
ישעיה כח,ב 1
ישעיה כח,כ 1
ישעיה ל,ז 1
ישעיה ל,יד 1
ישעיה ל,כג 1
ישעיה ל,כו 1
ישעיה לב,יא 1
ישעיה לב,כ 1
ישעיה לג,כא 1
ישעיה לה,ג 1
ישעיה מ,כב 1
ישעיה מב,יז 1
ישעיה מד,ד 1
ישעיה מד,יב 1
ישעיה מד,יב-יג 1
ישעיה מד,כא 1
ישעיה מו,ז 1
ישעיה מח,ה 1
ישעיה נ,א 1
ישעיה נא,יז 1
ישעיה נא,כא 1
ישעיה נב,י 1
ישעיה נז,יט 1
ישעיה נח,ב 1
ישעיה נח,ד 1
ישעיה נח,ה-ו 1
ישעיה נח,יג 1
ישעיה סב,ג 1
ישעיה סב,י 1
ישעיה סג,ב 1
ישעיה סג,ג 1
ישעיה סה,ה 1
ישעיה סה,יא 1
ישעיה סו,ג 1
ישעיה סו,ד 1
ישעיה סו,כ 1
ירמיה א,יד 1
ירמיה ב,יב 1
ירמיה ד,ד 1
ירמיה ד,כג 1
ירמיה ד,כה 1
ירמיה ד,ל 1
ירמיה ה,א 1
ירמיה ה,יג 1
ירמיה ו,א 1
ירמיה ו,ב 1
ירמיה ו,ח 1
ירמיה ו,ט 1
ירמיה ו,י 1
ירמיה ו,טו 1
ירמיה ז,לב 1
ירמיה ח,יח 1
ירמיה ט,ב 1
ירמיה ט,ט 1
ירמיה ט,כג 1
ירמיה י,ב 1
ירמיה י,כ 1
ירמיה יג,טז 1
ירמיה יד,ח 1
ירמיה טו,א 1
ירמיה טו,ח 1
ירמיה טז,ה 1
ירמיה טז,כא 1
ירמיה יז,ד 1
ירמיה יח,ג 1
ירמיה יח,כג 1
ירמיה יט,ח 1
ירמיה כ,ט 1
ירמיה כא,ד 1
ירמיה כא,ז 1
ירמיה כו,יח 1
ירמיה כז,ב 1
ירמיה לא,כא 1
ירמיה לד,יא 1
ירמיה לד,יח 1
ירמיה לו,ט 1
ירמיה לז,טז-יז 1
ירמיה מא,ה 1
ירמיה מד,כא 1
ירמיה מח,לו 1
ירמיה מט,טז 1
ירמיה מט,כא 1
ירמיה נ,כד 1
ירמיה נא,לא 1
יחזקאל ג,ד-ו 1
יחזקאל ג,יז 1
יחזקאל ד,ז 1
יחזקאל ד,יא 1
יחזקאל ד,טז 1
יחזקאל י,ד 1
יחזקאל יד,כב 1
יחזקאל טז,ג 1
יחזקאל טז,מט 1
יחזקאל יח,ב 1
יחזקאל יח,טז 1
יחזקאל יט,ב 1
יחזקאל כא,כו-כז 1
יחזקאל כא,לב 1
יחזקאל כב,כב 1
יחזקאל כד,טז-יז 1
יחזקאל כד,כא 1
יחזקאל כה,ד 1
יחזקאל כו,ג 1
יחזקאל כז,ז 1
יחזקאל כח,יד 1
יחזקאל כח,יז 1
יחזקאל כח,כד 1
יחזקאל לג,לב 1
יחזקאל לה,יג 1
יחזקאל לז,ז 1
יחזקאל לח,כג 1
יחזקאל מא,יג 1
יחזקאל מג,יא 1
יחזקאל מד,ט 1
יחזקאל מז,ח 1
הושע א,ב 1
הושע ב,ח 1
הושע ג,ד 1
הושע ד,ח 1
הושע ה,ב 1
הושע י,יד 1
הושע יא,א 1
הושע יב,ד 1
הושע יב,ה 1
הושע יב,ח 1
הושע יג,ט 1
יואל ב,ו 1
יואל ג,ג 1
עמוס ג,יב 1
עמוס ה,טו 1
עמוס ה,טז 1
עמוס ו,יב 1
עמוס ט,ט 1
עובדיה א,ח 1
עובדיה א,יח 1
יונה ב,ח 1
יונה ג,י 1
יונה ד,ח 1
יונה ד,יא 1
מיכה א,ו 1
מיכה ג,ג 1
מיכה ד,ח 1
מיכה ד,יא 1
מיכה ה,א 1
מיכה ה,יב 1
מיכה ה,יג 1
מיכה ו,ב 1
מיכה ו,ד 1
מיכה ז,י 1
נחום ב,ד 1
נחום ג,ו 1
חבקוק א,טז 1
חבקוק ב,ט 1
חבקוק ב,טז 1
חבקוק ג,ג 1
חבקוק ג,ד 1
חבקוק ג,ו 1
חבקוק ג,ז 1
חבקוק ג,יג 1
צפניה ב,ד 1
צפניה ג,א 1
חגי א,ו 1
זכריה ב,יב 1
זכריה ג,ד 1
זכריה ו,ג 1
זכריה י,ב 1
מלאכי א,ד 1
מלאכי א,ו 1
מלאכי א,ח 1
מלאכי א,י 1
מלאכי א,יא 1
מלאכי א,יד 1
מלאכי ב,ב-ג 1
מלאכי ב,ג 1
מלאכי ב,יד 1
תהלים ד,ה 1
תהלים ח,ז 1
תהלים ט,יז 1
תהלים י,ב 1
תהלים יא,ו 1
תהלים יז,ח 1
תהלים יח,יז 1
תהלים כב,יג 1
תהלים כה,ו 1
תהלים כו,ב 1
תהלים כז,ג 1
תהלים לב,ד 1
תהלים לב,ט 1
תהלים לד,א 1
תהלים לד,ח 1
תהלים לח,ו 1
תהלים לט,יא 1
תהלים מא,ט 1
תהלים מה,יח 1
תהלים מו,ד 1
תהלים מח,יג 1
תהלים מט,יג 1
תהלים נה,ג 1
תהלים נה,ד 1
תהלים נה,ט 1
תהלים נה,כג 1
תהלים נח,ה 1
תהלים נח,ו 1
תהלים נט,י 1
תהלים סה,ה 1
תהלים סה,יד 1
תהלים סו,ג 1
תהלים סח,ב 1
תהלים סח,לא 1
תהלים עג,ז 1
תהלים עג,יט 1
תהלים עד,יח 1
תהלים עה,יא 1
תהלים עו,ד 1
תהלים עו,ז 1
תהלים עו,י 1
תהלים עח,כח 1
תהלים עח,מה 1
תהלים פד,ג 1
תהלים פט,ד 1
תהלים צא,ה 1
תהלים צא,ו 1
תהלים צא,יא 1
תהלים צב,י 1
תהלים צב,יא 1
תהלים צג,י 1
תהלים צד,ב 1
תהלים צד,ד 1
תהלים צד,כא 1
תהלים צה,ד 1
תהלים ק,ה 1
תהלים קד,יט 1
תהלים קה,טו 1
תהלים קה,כה 1
תהלים קו,ד 1
תהלים קו,ל 1
תהלים קו,לה 1
תהלים קו,מג 1
תהלים קז,ח 1
תהלים קט,יא 1
תהלים קי,ד 1
תהלים קיד,ג 1
תהלים קיד,ח 1
תהלים קיז,א 1
תהלים קיז,ב 1
תהלים קיח,טז 1
תהלים קיח,כב-כד 1
תהלים קיט,סג 1
תהלים קיט,צ 1
תהלים קיט,קנד 1
תהלים קכג,א 1
תהלים קל,ד 1
תהלים קל,ז 1
תהלים קלב,א 1
תהלים קלה,יז 1
תהלים קמה,ח 1
תהלים קמח,יא 1
משלי א,כה 1
משלי ג,ט 1
משלי ג,י 1
משלי ו,כז 1
משלי ז,טז 1
משלי ח,יג 1
משלי יא,י 1
משלי יב,יא 1
משלי יב,כו 1
משלי יג,ז 1
משלי יד,י 1
משלי יד,לד 1
משלי טו,כה 1
משלי טז,לב 1
משלי יז,ה 1
משלי יז,יד 1
משלי יח,ח 1
משלי יח,כד 1
משלי כב,כו 1
משלי כג,כט-ל 1
משלי כג,לב 1
משלי כד,טז 1
משלי כה,ד 1
משלי כה,י 1
משלי כה,יג 1
משלי כה,יז 1
משלי כו,ג 1
משלי כו,יט 1
משלי כז,ז 1
משלי כז,כז 1
משלי כח,יט 1
משלי ל,ו 1
משלי ל,כ 1
איוב א,ו 1
איוב א,ז 1
איוב ב,ג 1
איוב ג,כד 1
איוב ד,יב 1
איוב ד,טו 1
איוב ה,ה 1
איוב ה,ז 1
איוב ה,כו 1
איוב ח,יא 1
איוב ח,יב 1
איוב ט,ו 1
איוב ט,לג 1
איוב י,י 1
איוב יא,יא 1
איוב יא,יב 1
איוב יד,יט 1
איוב יז,ז 1
איוב יח,טז 1
איוב כ,ה 1
איוב כ,יט 1
איוב כב,כח 1
איוב כג,טז 1
איוב כז,ח 1
איוב כח,יא 1
איוב כט,טו 1
איוב ל,ו 1
איוב ל,יב 1
איוב לא,כז 1
איוב לב,ב 1
איוב לד,כג 1
איוב לד,כד 1
איוב לז,יב 1
איוב לז,כא 1
איוב לח,טז 1
איוב מ,כה 1
איוב מא,ט 1
איוב מא,כג 1
שיר השירים ב,יג 1
שיר השירים ד,טז 1
שיר השירים ה,א 1
שיר השירים ה,טו 1
שיר השירים ו,יא 1
שיר השירים ז,ג 1
שיר השירים ז,י 1
שיר השירים ז,יד 1
שיר השירים ח,יג 1
רות א,יט 1
רות ב,ח 1
רות ב,טז 1
רות ב,כג 1
רות ג,ב 1
רות ג,יא 1
רות ד,א 1
רות ד,יח 1
איכה ב,ב 1
איכה ב,ה 1
איכה ב,ט 1
איכה ב,יח 1
איכה ב,כב 1
איכה ג,טז 1
איכה ג,יז 1
איכה ג,כט 1
איכה ג,לב 1
איכה ד,א 1
איכה ד,ה 1
איכה ד,ז 1
איכה ה,ו 1
איכה ה,יח 1
קהלת א,ב 1
קהלת א,ג 1
קהלת א,ה 1
קהלת א,ז 1
קהלת א,ט 1
קהלת א,יא 1
קהלת ב,טו 1
קהלת ב,כב 1
קהלת ו,ו 1
קהלת ז,כ 1
קהלת ט,ז 1
קהלת י,ו 1
קהלת י,י 1
קהלת י,כ 1
קהלת יא,ט 1
קהלת יב,ב 1
אסתר ב,ג 1
אסתר ב,ט 1
אסתר ב,כא 1
אסתר ג,א 1
אסתר ד,טז 1
אסתר ו,ח 1
אסתר ו,י 1
אסתר ז,י 1
אסתר ט,כו 1
דניאל א,יב 1
דניאל ב,ג 1
דניאל ב,ט 1
דניאל ג,ח 1
דניאל ד,יא 1
דניאל ד,יב 1
דניאל ה,א 1
דניאל ה,ו 1
דניאל ה,יב 1
דניאל ח,כב 1
דניאל ט,כד 1
דניאל יא,כא 1
דניאל יב,יג 1
נחמיה ט,ו 1
דברי הימים א' א,יז 1
דברי הימים א' א,כח 1
דברי הימים א' א,לב 1
דברי הימים א' א,לד 1
דברי הימים א' א,לו 1
דברי הימים א' א,לט 1
דברי הימים א' א,מ 1
דברי הימים א' ה,א-ב 1
דברי הימים א' ח,לה-לו 1
דברי הימים א' ט,מא-מב 1
דברי הימים א' יב,ט 1
דברי הימים א' טז,כז 1
דברי הימים א' כג,יג-יד 1
דברי הימים א' כט,כה 1
דברי הימים ב' ו,מב 1
דברי הימים ב' י,א 1
דברי הימים ב' יג,ה 1
דברי הימים ב' יג,י 1
דברי הימים ב' יח,ב 1
דברי הימים ב' כ,לג 1
דברי הימים ב' כד,טו 1
דברי הימים ב' כו,יט 1
דברי הימים ב' לה,ג 1
מסכת פסחים ב,א 1
מסכת עדויות ב,ט 1
מסכת פסחים ג,א 1
מסכת בבא בתרא ד,א 1
משנה ראש השנה ד,ט 1
מסכת כתובות ה,ב 1
משנה עבודה זרה ה,ג 1
משנה יומא ח,א 1
מסכת נידה ח,ב 1
משנה בבא בתרא ט,א 1
מסכת מכות יא,א-ב 1
בראשית רבה יב,ט 1
מסכת סוכה יד,ב 1
מסכת סוטה טז,א 1
מסכת מגילה יז,א 1
מסכת תענית כד,א 1
מסכת חולין כה,א 1
מסכת ברכות כח,ב 1
מסכת בכורות כח,ב 1
מסכת סוטה לו,א 1
מסכת נזיר לז,א 1
מסכת יבמות סד,א 1
מסכת שבת סז,א 1
מסכת בבא מציעא ע,א 1
מסכת חולין עו,א 1
מסכת יבמות פ,ב 1
מסכת בבא מציעא פד,א 1
מסכת מנחות פו,א 1
מסכת זבחים קב,א 1
מסכת חולין קיג,א-ב 1
מסכת בבא בתרא קיח,א 1
משנה אבות ו,ד 1
בראשית רבה כו,ב 1
מסכת חולין ס,ב 1
סה"כ 1872

 

פסוקים שהם גם מבוארים וגם מצוטטים

פסוקים מבוארים וגם מצוטטים
בראשית א,ב
בראשית א,ד
בראשית א,ט
בראשית א,כב
בראשית א,כח
בראשית י,ט
בראשית יח,יז
בראשית יח,כג
בראשית יט,טו
בראשית כ,יג
בראשית כא,יב
בראשית כב,יג
בראשית כד,א
בראשית כד,כג
בראשית כד,כה
בראשית כד,לה
בראשית כד,נג
בראשית כד,סה
בראשית כה,יב
בראשית כה,יט
בראשית כה,כג
בראשית כה,לד
בראשית כו,ג
בראשית כו,ח
בראשית כו,לד
בראשית כז,א
בראשית כז,כט
בראשית כז,לו
בראשית כח,ט
בראשית כח,טו
בראשית כח,יח
בראשית כט,כה
בראשית כט,ל
בראשית כט,לב
בראשית ל,א
בראשית ל,כג
בראשית ל,כד
בראשית ל,לז
בראשית לא,ז
בראשית לב,ט
בראשית לב,כו
בראשית לה,כב
בראשית לו,כ
בראשית לו,כב
בראשית לז,יא
בראשית לז,יט
בראשית לח,יד
בראשית לח,כא
בראשית מ,ד
בראשית מא,א
בראשית מא,ז
בראשית מא,מ
בראשית מא,מג
בראשית מא,מד
בראשית מא,מה
בראשית מא,נ
בראשית מג,לד
בראשית מד,טו
בראשית מה,כו
בראשית מה,כח
בראשית מו,לד
בראשית מז,ו
בראשית מח,ה
בראשית מח,ו
בראשית מט,ד
בראשית מט,ח
בראשית מט,יא
בראשית מט,יב
בראשית מט,כג
בראשית מט,לג
שמות א,ז
שמות א,י
שמות א,יא
שמות ב,ב
שמות ב,ו
שמות ב,כג
שמות ג,כב
שמות ד,יד
שמות ד,יט
שמות ז,יד
שמות ח,יג
שמות ח,כב
שמות ט,לד
שמות י,י
שמות י,כא
שמות יא,ד
שמות יב,א-ב
שמות יב,ג
שמות יב,ז
שמות יב,יב
שמות יב,לט
שמות יב,מ
שמות יג,ב
שמות יג,יז
שמות יג,יח
שמות יג,כב
שמות יד,טז
שמות טו,א
שמות טו,ד
שמות טו,ו
שמות טו,כ
שמות טו,כה
שמות טז,ג
שמות טז,ה
שמות טז,לא
שמות יז,יג
שמות יז,טו
שמות יח,יט
שמות יט,ד
שמות יט,ח
שמות יט,כג
שמות כ,ז
שמות כ,יב
שמות כא,יג
שמות כב,ט
שמות כב,יט
שמות כב,כא
שמות כב,כד
שמות כב,כז
שמות כב,ל
שמות כג,ה
שמות כג,יט
שמות כג,כא
שמות כג,כד
שמות כג,לא
שמות כד,א
שמות כה,ח
שמות כה,מ
שמות כו,לו
שמות כח,לו
שמות כט,מג
שמות ל,יב
שמות ל,טז
שמות ל,לד
שמות לב,יח
שמות לב,כד
שמות לב,כה
שמות לג,יד
שמות לג,כג
שמות לד,י
שמות לה,כה
שמות לט,לב
שמות מ,לה
ויקרא א,טו
ויקרא טו,ג
ויקרא כג,ב
ויקרא כג,מג
ויקרא כו,כו
ויקרא כו,לה
ויקרא כו,מו
במדבר א,ב
במדבר ג,א
במדבר ג,כז
במדבר ד,כ
במדבר ח,ז
במדבר י,כט
במדבר י,לג
במדבר יא,ז
במדבר יא,ח
במדבר יא,כ
במדבר יא,לה
במדבר יג,ב
במדבר יג,טז
במדבר יג,לג
במדבר יד,כ
במדבר יד,מג
במדבר טז,א
במדבר טז,יג
במדבר כ,ח
במדבר כ,י
במדבר כא,א
במדבר כב,ג
במדבר כב,כה
במדבר כב,לג
במדבר כג,ג
במדבר כג,ט
במדבר כד,ג
במדבר לא,נ
במדבר לה,יד
דברים א,ב
דברים א,מא
דברים ב,יד
דברים ב,כט
דברים ג,יג
דברים ד,מא
דברים ו,ז
דברים ז,א
דברים ז,ט
דברים ט,ג
דברים ט,כה-כו
דברים יא,כו
דברים יג,ד
דברים טו,ב
דברים טז,יג
דברים טז,כא
דברים יט,ה
דברים כ,ח
דברים כא,יח
דברים כא,כג
דברים כו,ב
דברים כו,ה
דברים כח,כ
דברים כח,מ
דברים כח,נט
דברים לב,א
דברים לב,ד
דברים לב,ה
דברים לב,י
דברים לב,יא
דברים לב,יד
דברים לב,טו
דברים לב,כד
דברים לב,לב
דברים לב,לו
דברים לב,מ
דברים לב,מב
דברים לב,מג
דברים לג,א
דברים לד,י

פסוקים מבוארים שאינם מצוטטים

פסוקים מבוארים בלבד
בראשית א,א
בראשית א,ה
בראשית א,ו
בראשית א,ח
בראשית א,יד
בראשית א,כא
בראשית א,כד
בראשית א,כו
בראשית א,כז
בראשית א,כט
בראשית א,ל
בראשית ד,ג
בראשית ה,לא
בראשית י,טו
בראשית יא,ד
בראשית טו,טז
בראשית יח,א
בראשית יח,ה
בראשית יח,ו
בראשית יח,ח
בראשית יח,ט
בראשית יח,י
בראשית יח,יג
בראשית יח,יד
בראשית יח,טו
בראשית יח,טז
בראשית יח,כ
בראשית יח,כו
בראשית יט,יא
בראשית יט,יג
בראשית יט,יז
בראשית יט,ד
בראשית כ,ז
בראשית כ,טז
בראשית כ,ח
בראשית כא,ח
בראשית כא,כ
בראשית כא,כא
בראשית כב,א
בראשית כב,ב
בראשית כב,ו
בראשית כג,ב
בראשית כג,ד
בראשית כג,ט
בראשית כג,טז
בראשית כג,יח
בראשית כד,ב
בראשית כד,י
בראשית כד,יא
בראשית כד,כ
בראשית כד,כא
בראשית כד,כב
בראשית כד,לב
בראשית כד,נז
בראשית כד,ס
בראשית כד,סב
בראשית כד,סג
בראשית כד,סד
בראשית כה,ח
בראשית כה,יז
בראשית כה,יח
בראשית כה,כ
בראשית כה,כא
בראשית כה,כב
בראשית כה,כד
בראשית כה,כז
בראשית כה,כח
בראשית כה,לא
בראשית כה,לב
בראשית כו,א
בראשית כו,ה
בראשית כו,טו
בראשית כו,כג
בראשית כו,כו
בראשית כו,כח
בראשית כו,כט
בראשית כו,לג
בראשית כז,ג
בראשית כז,ז
בראשית כז,יב
בראשית כז,יג
בראשית כז,יט
בראשית כז,לג
בראשית כז,מ
בראשית כח,יא
בראשית כח,יב
בראשית כח,טז
בראשית כח,כא
בראשית כט,א
בראשית כט,יז
בראשית כט,כז
בראשית כט,לא
בראשית ל,ח
בראשית ל,יא
בראשית ל,יד
בראשית ל,כ
בראשית ל,כא
בראשית ל,ל
בראשית ל,לא-לב
בראשית ל,לח
בראשית לא,א
בראשית לא,יט
בראשית לא,כג
בראשית לא,לט
בראשית לא,מט
בראשית לא,נא
בראשית לב,ב
בראשית לב,ה
בראשית לב,ז
בראשית לב,ח
בראשית לב,י
בראשית לב,יא
בראשית לב,יג
בראשית לב,כא
בראשית לב,כג
בראשית לב,כט
בראשית לב,לב
בראשית לג,יח
בראשית לד,י
בראשית לד,טז
בראשית לד,יט
בראשית לד,ל
בראשית לה,טז
בראשית לה,יז
בראשית לה,יח
בראשית לה,כא
בראשית לו,ב
בראשית לו,יב
בראשית לו,כד
בראשית לו,מ
בראשית לז,ב
בראשית לז,טו
בראשית לז,יח
בראשית לז,כ
בראשית לז,כג
בראשית לז,כד
בראשית לז,כח
בראשית לח,ב
בראשית לח,ט
בראשית לח,טו
בראשית לח,יז
בראשית לח,כו
בראשית לח,ל
בראשית לט,ו
בראשית מ,ח
בראשית מ,י
בראשית מ,יג
בראשית מ,טז
בראשית מא,ב
בראשית מא,ד-ה
בראשית מא,ח
בראשית מא,י
בראשית מא,כג
בראשית מא,ל
בראשית מא,לד
בראשית מא,לה
בראשית מא,מב
בראשית מא,מז
בראשית מא,נא
בראשית מא,נו
בראשית מב,א
בראשית מב,ח
בראשית מב,ט
בראשית מב,יב
בראשית מג,יד
בראשית מג,לב
בראשית מד,ג
בראשית מד,ד
בראשית מד,ה
בראשית מה,א
בראשית מה,יא
בראשית מה,יט
בראשית מה,כג
בראשית מה,כד
בראשית מו,א
בראשית מו,ד
בראשית מו,כו
בראשית מו,כט
בראשית מז,יג
בראשית מז,כא
בראשית מז,כט
בראשית מח,כט
בראשית מח,א-ב
בראשית מח,ג
בראשית מח,ח
בראשית מח,יא
בראשית מח,כ
בראשית מח,כב
בראשית מט,ג
בראשית מט,ה
בראשית מט,ו
בראשית מט,ט
בראשית מט,י
בראשית מט,יג
בראשית מט,יד
בראשית מט,טו
בראשית מט,טז
בראשית מט,יט
בראשית מט,כ
בראשית מט,כא
בראשית מט,כב
בראשית מט,כד
בראשית מט,כה
בראשית מט,כו
בראשית מט,כז
בראשית מט,כח
בראשית נ,ב
בראשית נ,ט
בראשית נ,כג
בראשית נ,כו
שמות א,א
שמות א,יב
שמות א,טז
שמות ב,יז
שמות ב,א
שמות ב,י
שמות ב,טז
שמות ג,ה
שמות ג,יא-יב
שמות ג,טו
שמות ד,ט
שמות ד,י
שמות ד,כה
שמות ד,כו
שמות ד,כז
שמות ה,ד
שמות ה,ו
שמות ה,ט
שמות ה,יג
שמות ו,א
שמות ו,ג
שמות ו,ט
שמות ו,יח
שמות ו,כד
שמות ו,ל
שמות ז,ה
שמות ז,יז
שמות ז,כא
שמות ז,כג
שמות ח,ה
שמות ח,יז
שמות ח,כה
שמות ט,טז
שמות ט,יז
שמות ט,יט
שמות ט,לג
שמות י,א
שמות י,ג
שמות י,יא
שמות יא,א
שמות יא,ב
שמות יא,ה
שמות יא,ו
שמות יא,ח
שמות יב,ד
שמות יב,יד
שמות יב,יז
שמות יב,כא
שמות יב,כב
שמות יב,לד
שמות יב,לו
שמות יב,לח
שמות יב,מב
שמות יב,נא
שמות יג,ד
שמות יג,ח
שמות יג,ט
שמות יג,יג
שמות יג,טו
שמות יד,ג
שמות יד,ה
שמות יד,ז
שמות יד,כד
שמות יד,ל
שמות טו,ב
שמות טו,ג
שמות טו,ה
שמות טו,ז
שמות טו,ח
שמות טו,ט
שמות טו,יא
שמות טו,יב
שמות טו,טז
שמות טו,יז
שמות טו,כב
שמות טז,ד
שמות טז,ו
שמות טז,טו
שמות טז,כב
שמות טז,לה
שמות יז,יב
שמות יז,טז
שמות יח,ב
שמות יח,ט
שמות יח,יג
שמות יח,יח
שמות יח,כא
שמות יח,כו
שמות יט,ב
שמות יט,ו
שמות יט,י
שמות יט,יא
שמות יט,יג
שמות יט,יח
שמות כ,ו
שמות כ,יד
שמות כ,כ
שמות כ,כא
שמות כא,הקדמה
שמות כא,ב
שמות כא,ו
שמות כא,ח
שמות כא,י
שמות כא,יח
שמות כא,כ
שמות כא,כח
שמות כב,ו
שמות כב,יב
שמות כב,טו-טז
שמות כב,כ
שמות כב,כה
שמות כב,כו
שמות כב,כח-כט
שמות כג,א
שמות כג,ג
שמות כג,ז
שמות כג,יז
שמות כג,יח
שמות כג,כ
שמות כג,כז
שמות כד,ז
שמות כד,י
שמות כד,יא
שמות כה,ג
שמות כה,ו
שמות כה,ט
שמות כה,י
שמות כה,טז
שמות כה,יח
שמות כה,כט
שמות כה,ל
שמות כה,לא
שמות כה,לז
שמות כו,לא
שמות כז,לו
שמות כז,ג
שמות כז,ד
שמות כז,ה
שמות כז,ח
שמות כח,ט
שמות כח,כ
שמות כח,ד
שמות כח,ז
שמות כח,ח
שמות כח,יב
שמות כח,טו
שמות כח,לה
שמות כט,כט
שמות ל,י
שמות ל,כג
שמות ל,כה
שמות ל,לו
שמות לא,ו
שמות לב,ד
שמות לב,כ
שמות לב,כט
שמות לב,לב
שמות לג,ג
שמות לג,יב
שמות לג,יח
שמות לד,ה
שמות לד,כא
שמות לד,כז
שמות לד,כח
שמות לד,כט
שמות לד,לב
שמות לד,לד
שמות לה,ג
שמות לו,ו
שמות לו,ז
ויקרא א,א
ויקרא א,ג
ויקרא א,טז
ויקרא ב,א
ויקרא ב,ב
ויקרא ב,יב
ויקרא ב,יד
ויקרא ד,ג
ויקרא ד,יב
ויקרא ד,יז
ויקרא ד,כב
ויקרא ה,ט
ויקרא ה,יז
ויקרא ו,ב
ויקרא ו,ג
ויקרא ו,יד
ויקרא י,א
ויקרא י,ב
ויקרא י,ג
ויקרא י,ז
ויקרא י,יט
ויקרא יא,ח
ויקרא יא,כא
ויקרא יא,כו
ויקרא יא,לו
ויקרא יא,לז
ויקרא יא,מ
ויקרא יב,ב
ויקרא יג,ב
ויקרא יג,ט
ויקרא יג,י
ויקרא יג,לא
ויקרא יג,נא
ויקרא יד,לז
ויקרא יד,מא
ויקרא יד,נו
ויקרא טו,יא
ויקרא טז,ב
ויקרא טז,ו
ויקרא טז,י
ויקרא טז,לב
ויקרא יח,ה
ויקרא יח,יח
ויקרא יט,י
ויקרא יט,יא
ויקרא יט,יג
ויקרא יט,טז
ויקרא יט,יז
ויקרא יט,יח
ויקרא יט,כ
ויקרא יט,כג
ויקרא יט,כד
ויקרא יט,לה
ויקרא כ,יז
ויקרא כא,א
ויקרא כא,ז
ויקרא כג,כד
ויקרא כה,לג
ויקרא כו,א
ויקרא כו,י
ויקרא כו,יג
ויקרא כו,יח
ויקרא כו,יט
ויקרא כו,כא
ויקרא כו,כה
ויקרא כו,כח
ויקרא כו,ל
ויקרא כו,לב
ויקרא כו,לו
ויקרא כו,לט
במדבר א,א
במדבר א,יט
במדבר א,מז
במדבר ג,ט
במדבר ג,יט
במדבר ג,מט
במדבר ד,י
במדבר ד,כב
במדבר ה,ו
במדבר ה,יב
במדבר ו,ג
במדבר ו,כא
במדבר ו,כג
במדבר ו,כו
במדבר ז,ג
במדבר ז,יג
במדבר ח,כא
במדבר י,לא
במדבר י,ז
במדבר יא,יב
במדבר יא,כא
במדבר יא,כח
במדבר יב,יב
במדבר יג,כב
במדבר יד,ט
במדבר יד,יד
במדבר יד,יז
במדבר יד,כב
במדבר יד,לו-לז
במדבר טו,כ
במדבר טו,לח
במדבר טו,לט
במדבר טז,ב
במדבר טז,יב
במדבר טז,טו
במדבר טז,כח
במדבר טז,ל
במדבר טז,לב
במדבר יז,ה
במדבר יז,י
במדבר יז,יז
במדבר יז,כ
במדבר יז,כז
במדבר יז,כח
במדבר יח,א
במדבר יח,ט
במדבר יח,יב
במדבר יח,יט
במדבר יח,כז
במדבר יט,ב
במדבר כא,ה
במדבר כא,יא
במדבר כא,יד
במדבר כא,ל
במדבר כב,ו
במדבר כב,ז
במדבר כג,ז
במדבר כג,ח
במדבר כג,כ
במדבר כג,כא
במדבר כג,כג
במדבר כד,ד
במדבר כד,ו
במדבר כד,ח
במדבר כד,יד
במדבר כד,יח
במדבר כד,יט
במדבר כד,כד
במדבר כה,ד
במדבר כה,ו
במדבר כה,ח
במדבר ל,ב
במדבר ל,ג
במדבר ל,יא
במדבר לא,ה
במדבר לב,יז
במדבר לג,נה
במדבר לג,נו
במדבר לה,כה
דברים א,א
דברים א,כז
דברים ב,ד
דברים ב,ה
דברים ב,כ
דברים ב,כג
דברים ג,יא
דברים ג,כד
דברים ג,כט
דברים ד,ז
דברים ד,יא
דברים ד,טז
דברים ד,כח
דברים ד,לז
דברים ה,ה
דברים ה,ז
דברים ה,יא
דברים ה,יח
דברים ה,כז
דברים ו,ד
דברים ז,ה
דברים ז,ז
דברים ז,יד
דברים ז,כג
דברים ח,ז
דברים ח,ט
דברים ח,כ
דברים ט,ה-ז
דברים י,ו
דברים י,ח
דברים יא,ב
דברים יב,ל
דברים יג,ז
דברים יד,א
דברים טו,ט
דברים טו,יא
דברים טו,יח
דברים טו,יט
דברים טז,ט
דברים טז,כב
דברים יז,יח
דברים יח,ח
דברים יח,יא
דברים יח,טו
דברים יח,כב
דברים יט,ו
דברים יט,יד
דברים כ,יט
דברים כ,כ
דברים כא,ה
דברים כא,יד
דברים כא,יז
דברים כא,כ
דברים כב,ו
דברים כב,ח
דברים כג,א
דברים כג,טו
דברים כד,ח
דברים כד,ט
דברים כד,טו
דברים כד,טז
דברים כה,יח
דברים כו,י
דברים כו,יד
דברים כו,טו
דברים כו,יח
דברים כו,כא
דברים כח,ח
דברים כח,כד
דברים כח,לז
דברים כח,סט
דברים כט,ט
דברים כט,כד
דברים לב,ח
דברים לב,יז
דברים לב,יח
דברים לב,יט-כ
דברים לב,כח
דברים לב,ל
דברים לב,לג
דברים לב,לה
דברים לב,לז
דברים לב,מא
דברים לב,מד
דברים לג,ב
דברים לג,ג
דברים לד,א
דברים לד,ו

פסוקים מצוטטים (בתורה) שאינם מבוארים

פסוקים מצוטטים בלבד (בתורה)
בראשית א,כ
בראשית א,לא
בראשית ב,א
בראשית ב,ד
בראשית ב,ה
בראשית ב,כא
בראשית ג,ח
בראשית ג,ט
בראשית ד,ד
בראשית ד,ח
בראשית ד,יב
בראשית ד,יז
בראשית ד,כ
בראשית ה,ה
בראשית ה,לב
בראשית ו,ד
בראשית ו,ח-ט
בראשית ח,ב
בראשית ח,י
בראשית ח,כ
בראשית ח,כב
בראשית ט,ג
בראשית ט,יז
בראשית ט,יח
בראשית ט,כד
בראשית ט,כז
בראשית י,א
בראשית י,ה
בראשית י,י
בראשית י,יט
בראשית י,כג
בראשית י,כו
בראשית יא,ז
בראשית יא,יב
בראשית יא,כח
בראשית יב,א
בראשית יב,ה
בראשית יב,ז
בראשית יב,ח
בראשית יב,י
בראשית יב,יא
בראשית יב,טז
בראשית יג,ב
בראשית יג,ג
בראשית יג,י
בראשית יג,יב
בראשית יג,יג
בראשית יד,יח
בראשית יד,כב
בראשית טו,א
בראשית טו,ח
בראשית טו,יג
בראשית טו,יד
בראשית טו,טו
בראשית טו,יז
בראשית טו,יח
בראשית טו,כ
בראשית טז,ד
בראשית טז,ז
בראשית טז,יא
בראשית טז,יב
בראשית טז,טז
בראשית יז,ט
בראשית יז,יא
בראשית יז,כה
בראשית יח,א-ב
בראשית יח,יב
בראשית יח,כב
בראשית יט,א
בראשית יט,ב
בראשית יט,ג
בראשית יט,ח
בראשית יט,כג
בראשית יט,כד
בראשית כ,א
בראשית כ,ו
בראשית כ,יח
בראשית כא,ד
בראשית כא,כג
בראשית כא,ל
בראשית כב,ט
בראשית כב,יז
בראשית כב,יח
בראשית כב,כ
בראשית כב,כג
בראשית כג,ו
בראשית כג,יג
בראשית כג,יז-יט
בראשית כג,יז
בראשית כג,כ
בראשית כד,יט
בראשית כד,לא
בראשית כד,נד
בראשית כד,נה
בראשית כה,כו
בראשית כו,ו
בראשית כו,י
בראשית כו,כד
בראשית כו,כה
בראשית כו,לא
בראשית כז,א-ב
בראשית כז,יד
בראשית כז,כה
בראשית כז,מו
בראשית כח,יג
בראשית כח,יד
בראשית כח,כב
בראשית כט,י
בראשית כט,טו
בראשית כט,לג
בראשית ל,כה
בראשית ל,לו
בראשית לא,ב
בראשית לא,יג
בראשית לא,ל
בראשית לא,לה
בראשית לא,לו
בראשית לא,מב
בראשית לא,מו
בראשית לא,מז
בראשית לב,ג
בראשית לב,יד
בראשית לב,יט
בראשית לב,לא
בראשית לג,יא
בראשית לג,יד
בראשית לג,יט
בראשית לד,ב
בראשית לד,יב
בראשית לה,יא
בראשית לה,כו-כז
בראשית לו,ו
בראשית לו,ט
בראשית לו,לט
בראשית לו,מג
בראשית לז,יד
בראשית לז,כב
בראשית לז,כו
בראשית לז,כז
בראשית לז,לב
בראשית לז,לג
בראשית לח,יא
בראשית לח,טז
בראשית לח,כג
בראשית לח,כה
בראשית לט,ד
בראשית לט,יב
בראשית לט,יד
בראשית לט,יז
בראשית מ,כ
בראשית מ,כב
בראשית מא,כא
בראשית מא,מט
בראשית מב,ג
בראשית מב,יז
בראשית מב,כג
בראשית מג,ז
בראשית מג,י
בראשית מג,יב
בראשית מג,לא
בראשית מד,טז
בראשית מה,ד
בראשית מה,ו
בראשית מה,ח
בראשית מה,כא
בראשית מז,כז
בראשית מח,ב
בראשית מח,ז
בראשית מח,י
בראשית מח,יב
בראשית מח,יט
בראשית מט,א
בראשית נ,כ
שמות א,יט
שמות ב,ג
שמות ב,יד
שמות ב,טו
שמות ב,כד
שמות ג,א
שמות ג,ב
שמות ג,ד
שמות ג,ו
שמות ג,ט
שמות ג,יב
שמות ג,יז
שמות ג,יח
שמות ג,כא
שמות ד,ו
שמות ד,יג
שמות ד,כא
שמות ד,כד
שמות ד,לא
שמות ה,א
שמות ה,ב
שמות ה,כא
שמות ו,ד
שמות ו,יב
שמות ו,יד
שמות ז,יג
שמות ז,יח
שמות ז,כד
שמות ח,ד
שמות ח,יא
שמות ח,כח
שמות ט,ז
שמות ט,כז
שמות ט,כח
שמות ט,כט
שמות י,ב
שמות י,ה
שמות י,כט
שמות יב,ו
שמות יב,י
שמות יב,טז
שמות יב,כט
שמות יב,ל-לא
שמות יב,לב
שמות יב,לג
שמות יב,לז
שמות יב,מד
שמות יב,מו
שמות יג,ג
שמות יג,י
שמות יג,טז
שמות יג,כא
שמות יד,ב
שמות יד,י
שמות יד,יא
שמות יד,טו
שמות יד,כא
שמות יד,כו
שמות יד,לא
שמות טו,טו
שמות טז,יד
שמות טז,יח
שמות טז,כג
שמות טז,לד
שמות יז,ו
שמות יז,ז
שמות יז,יד
שמות יח,ד
שמות יח,ה
שמות יח,טו
שמות יח,כב
שמות יח,כג
שמות יט,א
שמות יט,א-ב
שמות יט,ג
שמות יט,ט
שמות יט,יב
שמות יט,יז
שמות יט,כא
שמות יט,כד
שמות כ,ב
שמות כ,ד
שמות כ,י
שמות כ,יא
שמות כ,יז
שמות כ,יז-יח
שמות כ,כב
שמות כא,א
שמות כא,ד
שמות כא,ז
שמות כא,יא
שמות כא,טז
שמות כא,כב
שמות כב,ב
שמות כב,כב
שמות כב,כח
שמות כג,ט
שמות כג,כה
שמות כד,ד
שמות כד,ה
שמות כד,יב
שמות כד,טז
שמות כה,ב
שמות כה,כב
שמות כה,כח
שמות כה,לה
שמות כו,לה
שמות כט,ב
שמות ל,כט
שמות לב,א
שמות לב,יב
שמות לב,יד
שמות לב,כו
שמות לב,לד
שמות לג,ו
שמות לג,טז
שמות לג,יט
שמות לג,כ
שמות לג,כא
שמות לד,א
שמות לד,ו
שמות לד,ח
שמות לד,יא
שמות לד,כג
שמות לד,כד
שמות לד,ל
שמות לד,לה
שמות לח,כה
שמות לח,כז
שמות מ,כד
ויקרא א,ז
ויקרא א,יא
ויקרא ב,ו
ויקרא ב,יג
ויקרא ג,א
ויקרא ד,ו
ויקרא ה,יח
ויקרא ה,כא
ויקרא ה,כב
ויקרא ו,ד
ויקרא ו,כא
ויקרא ז,טז
ויקרא ח,ז
ויקרא ח,יד
ויקרא ט,ב
ויקרא ט,ד
ויקרא ט,כד
ויקרא י,א-ב
ויקרא י,ד
ויקרא יא,לד
ויקרא יא,לט
ויקרא יג,כא
ויקרא יג,כט
ויקרא יג,לו
ויקרא יג,לז
ויקרא יג,מה
ויקרא יד,ז
ויקרא יד,מ
ויקרא יד,מג
ויקרא טו,יז
ויקרא טו,כח
ויקרא טז,ג
ויקרא טז,יא
ויקרא טז,יב
ויקרא טז,יח
ויקרא טז,כ
ויקרא טז,כא
ויקרא יז,ז
ויקרא יח,ו
ויקרא יח,כט
ויקרא יט,ו
ויקרא יט,טו
ויקרא יט,לג
ויקרא כ,טז
ויקרא כא,ד
ויקרא כא,י-יב
ויקרא כא,יד
ויקרא כא,טו
ויקרא כא,יז
ויקרא כב,ג
ויקרא כב,ח
ויקרא כב,טו-טז
ויקרא כב,כה
ויקרא כב,כח
ויקרא כג,י
ויקרא כג,טז
ויקרא כג,לח
ויקרא כג,מ
ויקרא כד,ה
ויקרא כד,ז
ויקרא כה,א
ויקרא כה,יד
ויקרא כה,כא
ויקרא כה,כט
ויקרא כה,כט-ל
ויקרא כה,לב
ויקרא כה,לה
ויקרא כה,לט
ויקרא כה,מ
ויקרא כו,ט
ויקרא כו,טו
ויקרא כו,לד
ויקרא כז,ט
ויקרא כז,כו
ויקרא כז,לב
ויקרא כז,לג
במדבר א,טז
במדבר א,מט
במדבר א,נ
במדבר ב,כ
במדבר ג,ב
במדבר ג,ד
במדבר ג,מז
במדבר ד,ב
במדבר ד,ה-טו
במדבר ד,ו
במדבר ד,ז
במדבר ד,ח
במדבר ד,יג
במדבר ד,כה
במדבר ה,ח
במדבר ה,יח
במדבר ו,ז
במדבר ו,כד
במדבר ו,כז
במדבר ז,א
במדבר ז,יב
במדבר ז,פח
במדבר ז,פט
במדבר ח,ב
במדבר ח,כו
במדבר ט,א
במדבר ט,ו
במדבר י,ט
במדבר י,יא
במדבר י,יב
במדבר י,יז
במדבר י,כב
במדבר יא,א
במדבר יא,ה
במדבר יא,ו
במדבר יא,טו
במדבר יא,יח
במדבר יא,כב
במדבר יב,ו-ז
במדבר יב,יד
במדבר יב,טו
במדבר יב,טז
במדבר יג,ח
במדבר יג,יז
במדבר יג,כג
במדבר יג,כו
במדבר יג,כט
במדבר יד,ג
במדבר יד,ד
במדבר יד,טז
במדבר יד,כד
במדבר יד,מ
במדבר יד,מד
במדבר יד,מה
במדבר טו,לא
במדבר טז,יז
במדבר טז,כא
במדבר טז,לג
במדבר יז,ב
במדבר יז,ד
במדבר יז,ו
במדבר יז,כג
במדבר יז,כה
במדבר יח,ד
במדבר יח,ז
במדבר יח,טז
במדבר יח,כו
במדבר יח,ל
במדבר יט,יד
במדבר כ,יא
במדבר כ,יב
במדבר כ,יג
במדבר כ,כ
במדבר כ,כא
במדבר כא,ב
במדבר כא,ד-ה
במדבר כא,ט
במדבר כא,יז
במדבר כא,כו
במדבר כא,כח
במדבר כב,ט
במדבר כב,כב
במדבר כב,כד
במדבר כב,כז
במדבר כג,טו
במדבר כג,יח
במדבר כד,ה
במדבר כד,ז
במדבר כה,ז
במדבר כה,יז
במדבר כה,יח
במדבר כו,ג
במדבר כו,י
במדבר כו,יא
במדבר כו,כא
במדבר כו,כט-לב
במדבר כו,מ
במדבר כו,מו
במדבר כו,נג-נה
במדבר כו,נח
במדבר כו,נט
במדבר כז,א
במדבר כז,ז
במדבר כז,כ
במדבר כז,כא
במדבר כט,א
במדבר כט,לט
במדבר ל,ז
במדבר לא,ב
במדבר לא,ו
במדבר לא,טז
במדבר לא,כח
במדבר לא,לז
במדבר לא,מב
במדבר לב,יב
במדבר לב,כט
במדבר לג,טו
במדבר לג,לא
במדבר לג,מח
במדבר לד,ג
במדבר לד,ח
במדבר לד,י
במדבר לה,טז-יח
במדבר לה,לג
במדבר לט,נד
דברים א,י
דברים א,יט
דברים א,כח
דברים א,לו
דברים א,מב
דברים א,מג
דברים ב,א
דברים ב,א-ז
דברים ב,ו
דברים ב,ט
דברים ב,יב
דברים ב,יט
דברים ב,כה
דברים ב,כח
דברים ג,ב
דברים ג,יח
דברים ג,כ
דברים ג,כז
דברים ד,ג-ד
דברים ד,יד
דברים ד,כד
דברים ד,לג
דברים ד,מב
דברים ד,מד
דברים ד,מה-מו
דברים ד,מט
דברים ה,ד
דברים ה,ו
דברים ה,כא
דברים ז,ח
דברים ז,יא
דברים ז,יב
דברים ז,כב
דברים ז,כה
דברים ח,ג
דברים ח,ה
דברים ח,ז-יח
דברים ח,ח
דברים ח,יד
דברים ח,יט
דברים ח,ב-ג
דברים ט,ה
דברים ט,ז-ח
דברים ט,ט
דברים ט,כ
דברים ט,כז-כח
דברים ט,כח
דברים י,ד
דברים י,יז
דברים י,כב
דברים יא,יז
דברים יא,כט
דברים יא,לא
דברים יב,ח
דברים יב,ט
דברים יב,יז
דברים יג,י
דברים יג,טו
דברים יד,כא
דברים יד,כג
דברים יד,כח-כט
דברים טו,ז-ח
דברים טו,י
דברים טז,יח
דברים יז,ח
דברים יז,טו
דברים יח,ג
דברים יח,ד
דברים יח,י-יג
דברים יט,ב
דברים יט,ג
דברים יט,ח
דברים יט,ט
דברים יט,יא
דברים כ,טז
דברים כא,ז-ח
דברים כב,ב
דברים כב,ט
דברים כב,כט
דברים כג,ג
דברים כג,ה
דברים כג,יח
דברים כג,כב
דברים כג,כד
דברים כד,ז
דברים כד,י
דברים כד,יא
דברים כה,א
דברים כה,ז
דברים כה,יט
דברים כו,יא
דברים כז,ה
דברים כז,ו
דברים כז,יט
דברים כז,כב
דברים כח,ה
דברים כח,כח
דברים כח,כט
דברים כח,נב
דברים כח,נו-נז
דברים כח,סה
דברים כח,סח
דברים כט,א
דברים כט,כג-כז
דברים כט,כח
דברים לא,יב
דברים לא,יד
דברים לא,יט
דברים לא,ל
דברים לב,ו
דברים לב,ז-ח
דברים לב,כג
דברים לב,כו
דברים לב,כז
דברים לב,מט
דברים לג,י
דברים לג,יז
דברים לג,יח
דברים לט,לב