דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה חומש דברים, לפי דפוס ווילנא

דיבורי המתחיל בפרשת דברים

 

דיבורי המתחיל בפרשת עקב

 

דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים פעמיים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים 3 פעמים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים 4 פעמים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים 9 פעמים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים 10 פעמים בתורה

 

מספר המילים הרב ביותר בדיבורי המתחיל בחומש דברים

 

הפסוקים בעלי דיבורי המתחיל הרבים ביותר

דיבורי המתחיל בפרשת דברים

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספור ד"ה בפסוק שכיחות ד"ה בתורה מספר מילים בד"ה
דברים דברים א א אלה הדברים 1 2 2
דברים דברים א א אל כל ישראל 2 1 3
דברים דברים א א במדבר 3 1 1
דברים דברים א א בערבה 4 2 1
דברים דברים א א מול סוף 5 1 2
דברים דברים א א בין פארן ובין תפל ולבן 6 1 5
דברים דברים א א וחצרות 7 1 1
דברים דברים א א ודי זהב 8 1 2
דברים דברים א ב אחד עשר יום מחורב 1 1 4
דברים דברים א ג ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש 1 1 8
דברים דברים א ד אחרי הכותו 1 1 2
דברים דברים א ד סיחון וגו' אשר יושב וגו' 2 1 5
דברים דברים א ד אשר יושב בעשתרות 3 1 3
דברים דברים א ד עשתרות 4 1 1
דברים דברים א ד באדרעי 5 1 1
דברים דברים א ה הואיל 1 1 1
דברים דברים א ה באר את התורה 2 1 3
דברים דברים א ו רב לכם שבת 1 1 3
דברים דברים א ז פנו וסעו לכם 1 1 3
דברים דברים א ז ובאו הר האמורי 2 1 3
דברים דברים א ז ואל כל שכניו 3 1 3
דברים דברים א ז בערבה 4 2 1
דברים דברים א ז בהר 5 1 1
דברים דברים א ז ובשפלה 6 1 1
דברים דברים א ז ובנגב ובחוף הים 7 1 3
דברים דברים א ז עד הנהר הגדול 8 1 3
דברים דברים א ח ראה נתתי 1 1 2
דברים דברים א ח באו ורשו 2 1 2
דברים דברים א ח לאבתיכם 3 1 1
דברים דברים א ט ואומר אליכם בעת ההוא לאמר 1 1 5
דברים דברים א ט לא אוכל לבדי וגו' 2 1 4
דברים דברים א י והנכם היום ככוכבי השמים 1 1 4
דברים דברים א יא יוסף עליכם ככם אלף פעמים 1 1 5
דברים דברים א יב איכה אשא לבדי 1 1 3
דברים דברים א יב טרחכם 2 1 1
דברים דברים א יב ומשאכם 3 1 1
דברים דברים א יב וריבכם 4 1 1
דברים דברים א יג הבו לכם 1 1 2
דברים דברים א יג אנשים 2 3 1
דברים דברים א יג חכמים 3 1 1
דברים דברים א יג ונבונים 4 1 1
דברים דברים א יג וידועים לשבטיכם 5 1 2
דברים דברים א יג בראשיכם 6 1 1
דברים דברים א יג ואשמם 7 1 1
דברים דברים א יד ותענו אותי וגו' 1 1 3
דברים דברים א יד לעשות 2 1 1
דברים דברים א טו ואקח את ראשי שבטיכם 1 1 4
דברים דברים א טו אנשים חכמים וידועים 2 1 3
דברים דברים א טו ראשים עליכם 3 1 2
דברים דברים א טו שרי אלפים 4 2 2
דברים דברים א טו שרי מאות 5 2 2
דברים דברים א טו ושוטרים 6 2 1
דברים דברים א טז ואצוה את שפטיכם 1 1 3
דברים דברים א טז בעת ההוא 2 3 2
דברים דברים א טז שמוע 3 1 1
דברים דברים א טז ובין גרו 4 1 2
דברים דברים א יז לא תכירו פנים במשפט 1 1 4
דברים דברים א יז כקטן כגדול תשמעון 2 1 3
דברים דברים א יז לא תגורו מפני איש 3 1 4
דברים דברים א יז כי המשפט לאלהים הוא 4 1 4
דברים דברים א יז תקרבון אלי 5 1 2
דברים דברים א יח את כל הדברים אשר תעשון 1 1 5
דברים דברים א יט המדבר הגדול והנורא 1 1 3
דברים דברים א כב ותקרבון אלי כלכם 1 1 3
דברים דברים א כב וישיבו אתנו דבר 2 1 3
דברים דברים א כב את הדרך וגו' 3 1 3
דברים דברים א כב ואת הערים אשר נבוא אליהן 4 1 5
דברים דברים א כג וייטב בעיני הדבר 1 1 3
דברים דברים א כג ואקח מכם 2 1 2
דברים דברים א כג שנים עשר אנשים איש אחד לשבט 3 1 6
דברים דברים א כד עד נחל אשכול 1 1 3
דברים דברים א כד וירגלו אותה 2 1 2
דברים דברים א כה ויורדו אלינו 1 1 2
דברים דברים א כה ויאמרו טובה הארץ 2 1 3
דברים דברים א כו ותמרו 1 1 1
דברים דברים א כז ותרגנו 1 1 1
דברים דברים א כז בשנאת ה' אתנו 2 1 3
דברים דברים א כז בשנאת ה' אתנו הוציאנו מארץ מצרים 3 1 6
דברים דברים א כח ערים גדולות ובצורות בשמים 1 1 4
דברים דברים א כט לא תערצון 1 1 2
דברים דברים א ל ילחם לכם 1 1 2
דברים דברים א לא ובמדבר אשר ראית 1 1 3
דברים דברים א לא כאשר ישא איש את בנו 2 1 5
דברים דברים א לב ובדבר הזה 1 1 2
דברים דברים א לג לראותכם 1 1 1
דברים דברים א לו אשר דרך בה 1 1 3
דברים דברים א לז התאנף 1 2 1
דברים דברים א מ פנו לכם 1 2 2
דברים דברים א מ פנו לכם 2 2 2
דברים דברים א מא ותהינו 1 1 1
דברים דברים א מב לא תעלו 1 1 2
דברים דברים א מד כאשר תעשינה הדבורים 1 1 3
דברים דברים א מה ולא שמע ה' בקולכם 1 1 4
דברים דברים א מו ותשבו בקדש ימים רבים 1 1 4
דברים דברים ב א ונפן ונסע המדברה 1 1 3
דברים דברים ב א ונסב את הר שעיר 2 1 4
דברים דברים ב ג פנו לכם צפנה 1 1 3
דברים דברים ב ד ונשמרתם מאד 1 1 2
דברים דברים ב ה עד מדרך כף רגל 1 1 4
דברים דברים ב ה ירשה לעשו 2 1 2
דברים דברים ב ו תכרו 1 1 1
דברים דברים ב ז כי ה' אלהיך ברכך 1 1 4
דברים דברים ב ח ונפן ונעבור 1 1 2
דברים דברים ב ט ואל תתגר וגו' 1 1 3
דברים דברים ב ט ער 2 1 1
דברים דברים ב י האמים לפנים וגו' 1 1 3
דברים דברים ב יא רפאים יחשבו וגו' 1 1 3
דברים דברים ב יא אמים 2 1 1
דברים דברים ב יב יירשום 1 1 1
דברים דברים ב טו היתה בם 1 1 2
דברים דברים ב טז ויהי כאשר תמו וגו' 1 1 4
דברים דברים ב יז וידבר ה' אלי וגו' 1 1 4
דברים דברים ב יז אנשי המלחמה 2 1 2
דברים דברים ב יח אתה עובר היום את גבול מואב וגו' וקרבת מול בני עמון וגו' 1 1 12
דברים דברים ב כ ארץ רפאים תחשב 1 1 3
דברים דברים ב כג והעוים היושבים בחצרים וגו' 1 1 4
דברים דברים ב כה תחת כל השמים 1 1 3
דברים דברים ב כו ממדבר קדמות 1 1 2
דברים דברים ב כט כאשר עשו לי בני עשו 1 1 5
דברים דברים ב כט עד אשר אעבור את הירדן 2 1 5
דברים דברים ב לא החלתי תת לפניך 1 1 3
דברים דברים ב לב ויצא סיחון 1 1 2
דברים דברים ב לג ואת בניו 1 1 2
דברים דברים ב לד מתם 1 1 1
דברים דברים ב לז כל יד נחל יבק 1 1 4
דברים דברים ב לז וכל אשר צוה ה' אלהינו 2 1 2
דברים דברים ג א ונפן ונעל 1 1 2
דברים דברים ג ב אל תירא אותו 1 2 3
דברים דברים ג ד חבל ארגב 1 1 2
דברים דברים ג ה מערי הפרזי 1 1 2
דברים דברים ג ו החרם 1 1 1
דברים דברים ג ח מיד 1 1 1
דברים דברים ג ט צידנים יקראו לחרמון וגו' 1 1 4
דברים דברים ג ט שניר 2 1 1
דברים דברים ג יא מיתר הרפאים 1 1 2
דברים דברים ג יא באמת איש 2 1 2
דברים דברים ג יב ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא 1 1 6
דברים דברים ג יב מערער אשר על נחל ארנון 2 1 5
דברים דברים ג יג ההוא יקרא ארץ רפאים 1 1 4
דברים דברים ג טז תוך הנחל וגבול 1 1 3
דברים דברים ג יז מכנרת 1 1 1
דברים דברים ג יח ואצו אתכם 1 1 2
דברים דברים ג יח לפני אחיכם 2 1 2

דיבורי המתחיל בפרשת עקב

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספור ד"ה בפסוק שכיחות ד"ה בתורה מספר מילים בד"ה
דברים עקב ז יב והיה עקב תשמעון 1 1 3
דברים עקב ז יב ושמר ה' וגו' 2 1 3
דברים עקב ז יג שגר אלפיך 1 2 2
דברים עקב ז יג ועשתרות צאנך 2 2 2
דברים עקב ז יד עקר 1 1 1
דברים עקב ז יז כי תאמר בלבבך 1 1 3
דברים עקב ז יט המסות 1 1 1
דברים עקב ז יט והאותות 2 1 1
דברים עקב ז יט המפותים 3 1 1
דברים עקב ז יט והיד החזקה 4 1 2
דברים עקב ז יט והזרוע הנטויה 5 1 2
דברים עקב ז כ הצרעה 1 2 1
דברים עקב ז כב פן תרבה עליך חית השדה 1 1 5
דברים עקב ז כג והמם 1 1 1
דברים עקב ח א כל המצוה 1 1 2
דברים עקב ח ב התשמור מצותיו 1 1 2
דברים עקב ח ד שמלתך לא בלתה 1 1 3
דברים עקב ח ד לא בצקה 2 1 2
דברים עקב ח ח זית שמן 1 2 2
דברים עקב ט א גדולים ועצומים ממך 1 1 3
דברים עקב ט ד אל תאמר בלבבך 1 1 3
דברים עקב ט ה לא בצדקתך וגו' אתה בא לרשת וגו' כי ברשעת הגוים 1 1 10
דברים עקב ט ט ואשב בהר 1 1 2
דברים עקב ט י לחת 1 2 1
דברים עקב ט יח ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום 1 1 6
דברים עקב ט כ ובאהרן התאנף ה' 1 1 3
דברים עקב ט כ להשמידו 2 1 1
דברים עקב ט כ ואתפלל גםד בעד אהרן 3 1 4
דברים עקב ט כא טחון 1 1 1
דברים עקב ט כה ואתנפל וגו' 1 1 2
דברים עקב י א בעת ההיא 1 2 2
דברים עקב י ו ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה 1 1 7
דברים עקב י ז ומן הגדגדה וגו' 1 1 3
דברים עקב י ח בעת ההוא הבדיל ה' וגו' 1 1 5
דברים עקב י ח בעת ההוא 2 3 2
דברים עקב י ח לשאת את ארון 3 1 3
דברים עקב י ח לעמוד לפני ה' לשרתו ולברך בשמו 4 1 6
דברים עקב י ט על כן לא היה ללוי חלק 1 1 6
דברים עקב י ט ה' הוא נחלתו 2 1 3
דברים עקב י י ואנכי עמדתי בהר 1 1 3
דברים עקב י י כימים הראשונים 2 1 2
דברים עקב י יא ויאמר ה' אלי וגו' 1 1 4
דברים עקב י יב ועתה ישראל 1 1 2
דברים עקב י יב כי אם ליראה וגו' 2 1 4
דברים עקב י יג לשמור את מצות ה' 1 1 4
דברים עקב י יד הן לה' אלהיך 1 1 3
דברים עקב י טו בכם 1 1 1
דברים עקב י טז ערלת לבבכם 1 1 2
דברים עקב י יז ואדוני האדונים 1 1 2
דברים עקב י יז לא ישא פנים 2 1 3
דברים עקב י יז ולא יקח שחד 3 1 3
דברים עקב י יח עשה משפט יתום ואלמנה 1 1 4
דברים עקב י יח ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה 2 1 6
דברים עקב י יט כי גרים הייתם 1 3 3
דברים עקב י כ את ה' אלהיך תירא 1 1 4
דברים עקב יא ב וידעתם היום 1 1 2
דברים עקב יא ב כי לא את בניכם 2 1 4
דברים עקב יא ו בקרב כל ישראל 1 1 3
דברים עקב יא ו ואת כל היקום אשר ברגליהם 2 1 5
דברים עקב יא ז כי עיניכם הרואות 1 1 3
דברים עקב יא י לא כארץ מצרים היא 1 1 4
דברים עקב יא י אשר יצאתם משם 2 1 3
דברים עקב יא י והשקית ברגלך 3 1 2
דברים עקב יא י כגן הירק 4 1 2
דברים עקב יא יא ארץ הרים ובקעות 1 1 3
דברים עקב יא יא ובקעות 2 1 1
דברים עקב יא יב אשר ה' אלהיך דורש אותה 1 1 5
דברים עקב יא יב תמיד עיני ה' אלהיך בה 2 1 5
דברים עקב יא יב מרשית השנה 3 1 2
דברים עקב יא יג והיה אם שמוע 1 1 3
דברים עקב יא יג והיה אם שמוע תשמעו 2 1 4
דברים עקב יא יג מצוה אתכם היום 3 1 3
דברים עקב יא יג לאהבה את ה' 4 1 3
דברים עקב יא יג ולעבדו בכל לבבכם 5 1 3
דברים עקב יא יג בכל לבבכם ובכל נפשכם 6 1 4
דברים עקב יא יד ונתתי מטר ארצכם 1 1 3
דברים עקב יא יד בעתו 2 1 1
דברים עקב יא יד יורה 3 1 1
דברים עקב יא יד ומלקוש 4 1 1
דברים עקב יא יד ואספת דגנך 5 1 2
דברים עקב יא טו ונתתי עשב בשדך 1 1 3
דברים עקב יא טו ואכלת ושבעת 2 1 2
דברים עקב יא טז השמרו לכם 1 1 2
דברים עקב יא טז וסרתם 2 1 1
דברים עקב יא טז אלהים אחרים 3 2 2
דברים עקב יא יז את יבולה 1 1 2
דברים עקב יא יז ואבדתם מהרה 2 1 2
דברים עקב יא יז מהרה 3 1 1
דברים עקב יא יח ושמתם את דברי 1 1 3
דברים עקב יא יט לדבר בם 1 1 2
דברים עקב יא כא למען ירבו ימיכם וימי בניכם 1 1 5
דברים עקב יא כא לתת להם 2 1 2
דברים עקב יא כב שמר תשמרון 1 1 2
דברים עקב יא כב ללכת בכל דרכיו 2 1 3
דברים עקב יא כב ולדבקה בו 3 1 2
דברים עקב יא כג והוריש ה' 1 1 2
דברים עקב יא כג ועצמים מכם 2 1 2
דברים עקב יא כה לא יתיצב איש וגו' 1 1 4
דברים עקב יא כה פחדכם ומוראכם 2 1 2
דברים עקב יא כה פחד 3 1 1
דברים עקב יא כה מורא 4 1 1
דברים עקב יא כה כאשר דבר לכם 5 1 3

דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים פעמיים בתורה

דיבורי המתחיל המוצגים בטבלה הם אלו אשר מופיעים פעם אחת בחומש דברים ופעם נוספת בפסוק נוסף בתורה, בין אם בחומש דברים עצמו או בפסוק מחומש אחר. ניתן לצפות ברשימה המלאה להצגת כל מראי המקום במדור דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה בחמשת חומשי התורה.

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
דברים דברים א א אלה הדברים 2
דברים דברים א א בערבה 2
דברים דברים א ז בערבה 2
דברים דברים א טו שרי אלפים 2
דברים דברים א טו שרי מאות 2
דברים דברים א טו ושוטרים 2
דברים דברים א לז התאנף 2
דברים דברים א מ פנו לכם 2
דברים דברים א מ פנו לכם 2
דברים דברים ג ב אל תירא אותו 2
דברים ואתחנן ג כג בעת ההיא 2
דברים ואתחנן ג כד ה' אלהים 2
דברים ואתחנן ד ו ושמרתם 2
דברים ואתחנן ד ו ועשיתם 2
דברים ואתחנן ד י ילמדון 2
דברים ואתחנן ד י ילמדון 2
דברים ואתחנן ד כא התאנף 2
דברים ואתחנן ד כד אל קנא 2
דברים ואתחנן ד לא לא ירפך 2
דברים ואתחנן ה ז על פני 2
דברים ואתחנן ה יב שמור 2
דברים ואתחנן ה טו וזכרת כי עבד היית וגו' 2
דברים ואתחנן ו יב מבית עבדים 2
דברים ואתחנן ו כ כי ישאלך בנך מחר 2
דברים ואתחנן ז ז כי אתם המעט 2
דברים ואתחנן ז ז כי אתם המעט 2
דברים עקב ז יג שגר אלפיך 2
דברים עקב ז יג ועשתרות צאנך 2
דברים עקב ז כ הצרעה 2
דברים עקב ח ח זית שמן 2
דברים עקב ט י לחת 2
דברים עקב י א בעת ההיא 2
דברים עקב יא טז אלהים אחרים 2
דברים ראה יב יג השמר לך 2
דברים ראה יב טו כצבי וכאיל 2
דברים ראה יב טו כצבי וכאיל 2
דברים ראה יב יז לא תוכל 2
דברים ראה יב יז לא תוכל 2
דברים ראה יב יט השמר לך 2
דברים ראה יב כד לא תאכלנו 2
דברים ראה יב כה לא תאכלנו 2
דברים ראה יב כה למען ייטב לך וגו' 2
דברים ראה יב כח שמור 2
דברים ראה יג ב ונתן אליך אות 2
דברים ראה יג ב או מופת 2
דברים ראה יג ב ונתן אליך אות 2
דברים ראה יג ב או מופת 2
דברים ראה יג ט לא תחוס עינך עליו 2
דברים ראה יד ו מפרסת 2
דברים ראה יד ו בבהמה 2
דברים ראה יד ח ובנבלתם לא תגעו 2
דברים ראה יד יג התנשמת 2
דברים ראה יד יט שרץ העוף 2
דברים ראה טו א מקץ שבע שנים 2
דברים ראה טו ד אביון 2
דברים ראה טו ו כאשר דבר לך 2
דברים ראה טו ח לו 2
דברים ראה טו ט והיה בך חטא 2
דברים ראה טו י לו 2
דברים ראה טו כ שנה בשנה 2
דברים ראה טו כ שנה בשנה 2
דברים ראה טז יב וזכרת כי עבד היית וגו' 2
דברים שופטים טז יח ושוטרים 2
דברים שופטים טז יח לשבטיך 2
דברים שופטים טז יח לשבטיך 2
דברים שופטים טז יט דברי צדיקים 2
דברים שופטים יט יג לא תחוס עינך עליו 2
דברים שופטים כ א כי תצא למלחמה 2
דברים שופטים כ יד והטף 2
דברים כי תצא כא י כי תצא למלחמה 2
דברים כי תצא כא יח ויסרו אותו 2
דברים כי תצא כב ז למען ייטב לך וגו' 2
דברים כי תצא כב יח ויסרו אותו 2
דברים כי תצא כב כב גם 2
דברים כי תצא כג ה בדרך 2
דברים כי תצא כד יד אביון 2
דברים כי תצא כד טו והיה בך חטא 2
דברים כי תצא כד כא לא תעולל 2
דברים כי תצא כה ח ואמר 2
דברים כי תצא כה יד לא יהיה לך 2
דברים כי תבא כו ב מראשית 2
דברים כי תבא כו ב זית שמן 2
דברים כי תבא כו ב מראשית 2
דברים כי תבא כו יח כאשר דבר לך 2
דברים כי תבא כח ד שגר אלפיך 2
דברים כי תבא כח ד ועשתרות צאנך 2
דברים וילך לא ו לא ירפך 2
דברים וילך לא י מקץ שבע שנים 2
דברים וילך לא יב והטף 2
דברים וילך לא כו לקח 2
דברים האזינו לב ה בניו מומם 2
דברים האזינו לב ה בניו מומם 2
דברים האזינו לב יד חמר 2
דברים האזינו לב יד חמר 2
דברים האזינו לב טו כשית 2
דברים האזינו לב טו כשית 2
דברים האזינו לב כה ומחדרים אימה 2
דברים האזינו לב כה ומחדרים אימה 2
דברים האזינו לב לב כי מגפן סדום גפנם 2
דברים האזינו לב לב כי מגפן סדום גפנם 2
דברים האזינו לב לה לעת תמוט רגלם 2
דברים האזינו לב לה לעת תמוט רגלם 2
דברים האזינו לב לו כי ידין ה' עמו 2
דברים האזינו לב לו כי ידין ה' עמו 2
דברים האזינו לב לז ואמר 2
דברים האזינו לב לט ואין מידי מציל 2
דברים האזינו לב לט ואין מידי מציל 2
דברים האזינו לב מ כי אשא אל שמים ידי 2
דברים האזינו לב מ כי אשא אל שמים ידי 2
דברים האזינו לב מא אם שנותי ברק חרבי 2
דברים האזינו לב מא אם שנותי ברק חרבי 2
דברים וזאת הברכה לג ב ואתה 2
דברים וזאת הברכה לג ג והם תכו לרגלך 2
דברים וזאת הברכה לג ג והם תכו לרגלך 2
דברים וזאת הברכה לג טז נזיר אחיו 2
דברים וזאת הברכה לג יט כי שפע ימים יינקו 2
דברים וזאת הברכה לג יט כי שפע ימים יינקו 2
דברים וזאת הברכה לד א עד דן 2

דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים 3 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
דברים דברים א יג אנשים 3
דברים דברים א טז בעת ההוא 3
דברים ואתחנן ה יב כאשר צוך 3
דברים ואתחנן ה טז כאשר צוך 3
דברים ואתחנן ו יט כאשר דבר 3
דברים עקב י ח בעת ההוא 3
דברים עקב י יט כי גרים הייתם 3
דברים ראה יג יד אנשים 3
דברים ראה יד ו פרסה 3
דברים ראה טו יא על כן 3
דברים שופטים יז ד נכון 3
דברים שופטים יז ח כי יפלא 3
דברים שופטים כ יז כאשר צוך 3
דברים שופטים כ יט ימים 3
דברים כי תבא כח כז גרב 3
דברים נצבים כט יב היום 3

דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים 4 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
דברים ראה יד כא לא תבשל גדי 4
דברים ראה יד כא לא תבשל גדי 4
דברים כי תצא כג יג מחוץ למחנה 4
דברים וזאת הברכה לג ה ויהי 4
דברים וזאת הברכה לד ה על פי ה' 4

דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים 9 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
דברים ראה יב יח לפני ה' 9
דברים שופטים יט יז לפני ה' 9

דיבורי המתחיל בחומש דברים המופיעים 10 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
דברים ואתחנן ג כג לאמר 10
דברים ואתחנן ה ה לאמר 10
דברים ראה טו יא לאמר 10

מספר המילים הרב ביותר בדיבורי המתחיל בחומש דברים

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספר מילים בד"ה
דברים דברים ב יח אתה עובר היום את גבול מואב וגו' וקרבת מול בני עמון וגו' 12
דברים עקב ט ה לא בצדקתך וגו' אתה בא לרשת וגו' כי ברשעת הגוים 10
דברים ראה טז ד ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר 10
דברים שופטים טז כא לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך 10
דברים ראה יא כח מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת וגו' 9
דברים שופטים כ ג אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו 9
דברים כי תבא כו יב כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית 9
דברים דברים א ג ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש 8
דברים ואתחנן ד ט רק השמר לך וגו' פן תשכח את הדברים 8
דברים שופטים יז ה והוצאת את האיש ההוא וגו' אל שעריך וגו' 8
דברים ואתחנן ד יד ואתי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם 7
דברים עקב י ו ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה 7
דברים ראה יב ב את כל המקומות אשר עבדו שם וגו' 7
דברים ראה יב ח לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים וגו' 7
דברים ראה טו יט לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז וגו' 7
דברים שופטים כ יב ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה 7
דברים כי תצא כג ט בנים אשר יולדו להם דור שלישי וגו' 7
דברים כי תצא כד ט זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים 7
דברים כי תבא כח נג ואכלת פרי בטנך בשר בניך וגו' במצור 7
דברים נצבים כט טו כי אתם ידעתם וגו' ותראו את שקוציהם 7
דברים נצבים ל יט העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ 7
דברים האזינו לב ל אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם 7
דברים האזינו לב מח וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה 7

הפסוקים בעלי דיבורי המתחיל הרבים ביותר

הדיבור המתחיל המצוין הוא הדיבור המתחיל האחרון בפסוק.

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספר ד"ה בפסוק
דברים האזינו לב יד חמר 13
דברים כי תבא כח כב עד אבדך 9
דברים דברים א א ודי זהב 8
דברים דברים א ז עד הנהר הגדול 8
דברים האזינו לב יג חלמיש צור 8
דברים וזאת הברכה לג ב אש דת 8
דברים וזאת הברכה לג ג ישא מדברותיך 8
דברים וזאת הברכה לג יז והם אלפי מנשה 8