דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה חומש שמות, לפי דפוס ווילנא

 

דיבורי המתחיל בפרשת שמות

 

דיבורי המתחיל בפרשת משפטים

 

דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים פעמיים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 3 פעמים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 4 פעמים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 6 פעמים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 9 פעמים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 10 פעמים בתורה

 

מספר המילים הרב ביותר בדיבורי המתחיל בחומש שמות

 

הפסוקים בעלי דיבורי המתחיל הרבים ביותר

דיבורי המתחיל בפרשת שמות

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספור ד"ה בפסוק שכיחות ד"ה בתורה מספר מילים בד"ה
שמות שמות א א ואלה שמות בני ישראל 1 1 4
שמות שמות א ה ויוסף היה במצרים 1 1 3
שמות שמות א ז וישרצו 1 1 1
שמות שמות א ח ויקם מלך חדש 1 1 3
שמות שמות א ח ואשרי לא ידע 2 1 3
שמות שמות א י הבה נתחכמה לו 1 1 3
שמות שמות א י נתחכמה לו 2 1 2
שמות שמות א י ועלה מן הארץ 3 1 3
שמות שמות א יא עליו 1 1 1
שמות שמות א יא מסים 2 1 1
שמות שמות א יא למען ענותו בסבלתם 3 1 3
שמות שמות א יא ערי מסכנות 4 1 2
שמות שמות א יא את פתום ואת רעמסס 5 1 4
שמות שמות א יב וכאשר יענו אותו 1 1 3
שמות שמות א יב ויקצו 2 1 1
שמות שמות א יג בפרך 1 1 1
שמות שמות א טו למילדות 1 1 1
שמות שמות א טו שפרה 2 1 1
שמות שמות א טו פועה 3 2 1
שמות שמות א טו פועה 4 2 1
שמות שמות א טז בילדכן 1 1 1
שמות שמות א טז על האבנים 2 1 2
שמות שמות א טז אם בן הוא וגו' 3 1 4
שמות שמות א טז וחיה 4 1 1
שמות שמות א יז ותחיין את הילדים 1 1 3
שמות שמות א יט כי חיות הנה 1 1 3
שמות שמות א כ וייטב 1 1 1
שמות שמות א כ וייטב אלהים למילדת 2 1 3
שמות שמות א כא ויעש להם בתים 1 1 3
שמות שמות א כב לכל עמו 1 1 2
שמות שמות ב א ויקח את בת לוי 1 1 4
שמות שמות ב ב כי טוב הוא 1 1 3
שמות שמות ב ג ולא יכלה עוד הצפינו 1 1 4
שמות שמות ב ג גמא 2 1 1
שמות שמות ב ג בחמר ובזפת 3 1 2
שמות שמות ב ג ותשם בסוף 4 1 2
שמות שמות ב ה לרחץ על היאור 1 1 3
שמות שמות ב ה על יד היאור 2 1 3
שמות שמות ב ה את אמתה 3 1 2
שמות שמות ב ו ותפתח ותראהו 1 1 2
שמות שמות ב ו והנה נער בוכה 2 1 3
שמות שמות ב ז מן העבריות 1 1 2
שמות שמות ב ח ותלך העלמה 1 1 2
שמות שמות ב ט היליכי 1 1 1
שמות שמות ב י משיתהו 1 1 1
שמות שמות ב יא ויגדל משה 1 1 2
שמות שמות ב יא וירא בסבלותם 2 1 2
שמות שמות ב יא איש מצרי 3 1 2
שמות שמות ב יא מכה איש עברי 4 1 3
שמות שמות ב יב ויפן כה וכה 1 1 3
שמות שמות ב יב וירא כי אין איש 2 1 4
שמות שמות ב יג שני אנשים עברים 1 1 3
שמות שמות ב יג נצים 2 1 1
שמות שמות ב יג למה תכה 3 1 2
שמות שמות ב יג רעך 4 1 1
שמות שמות ב יד מי שמך לאיש 1 1 3
שמות שמות ב יד הלהרגני אתה אומר 2 1 3
שמות שמות ב יד ויירא משה 3 1 2
שמות שמות ב יד אכן נודע הדבר 4 1 3
שמות שמות ב טו וישמע פרעה 1 1 2
שמות שמות ב טו ויבקש להרוג את משה 2 1 4
שמות שמות ב טו וישב בארץ מדין 3 1 3
שמות שמות ב טו וישב על הבאר 4 1 3
שמות שמות ב טז ולכהן מדין 1 1 2
שמות שמות ב טז את הרהטים 2 1 2
שמות שמות ב יז ויגרשום 1 1 1
שמות שמות ב כ למה זה עזבתן 1 1 3
שמות שמות ב כ ויאכל לחם 2 1 2
שמות שמות ב כא ויואל 1 1 1
שמות שמות ב כג ויהי בימים הרבים ההם 1 1 4
שמות שמות ב כג וימת מלך מצרים 2 1 3
שמות שמות ב כד נאקתם 1 1 1
שמות שמות ב כד את בריתו את אברהם 2 1 4
שמות שמות ב כה וידע אלהים 1 1 2
שמות שמות ג א אחר המדבר 1 1 2
שמות שמות ג א אל הר האלהים 2 1 3
שמות שמות ג ב בלבת אש 1 1 2
שמות שמות ג ב מתוך הסנה 2 1 2
שמות שמות ג ב אכל 3 1 1
שמות שמות ג ג אסורה נא 1 1 2
שמות שמות ג ה של 1 1 1
שמות שמות ג ה אדמת קודש הוא 2 1 3
שמות שמות ג ז כי ידעתי את מכאוביו 1 1 4
שמות שמות ג י ועתה לכה ואשלחך אל פרעה 1 1 5
שמות שמות ג יא מי אנכי 1 1 2
שמות שמות ג יא וכי אוציא את בני ישראל 2 1 5
שמות שמות ג יב ויאמר כי אהיה עמך 1 1 4
שמות שמות ג יד אהיה אשר אהיה 1 1 3
שמות שמות ג טו זה שמי לעלם 1 1 3
שמות שמות ג טו וזה זכרי 2 1 2
שמות שמות ג טז את זקני ישראל 1 1 3
שמות שמות ג יח ושמעו לקולך 1 1 2
שמות שמות ג יח אלהי העבריים 2 1 2
שמות שמות ג יח נקרה עלינו 3 1 2
שמות שמות ג יט לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך 1 1 6
שמות שמות ג יט לא יתן 2 2 2
שמות שמות ג כב ומגרת ביתה 1 1 2
שמות שמות ג כב ונצלתם 2 1 1
שמות שמות ד ב מזה בידך 1 1 2
שמות שמות ד ג ויהי לנחש 1 1 2
שמות שמות ד ד ויחזק בו 1 1 2
שמות שמות ד ו מצורעת כשלג 1 1 2
שמות שמות ד ז ויוציאה מחיקו והנה שבה וגו' 1 1 5
שמות שמות ד ח והאמינו לקול האות האחרון 1 1 4
שמות שמות ד ט ולקחת ממימי היאור 1 1 3
שמות שמות ד ט והיו המים וגו' 2 1 3
שמות שמות ד י גם מתמול וגו' 1 1 3
שמות שמות ד י כבד פה 2 1 2
שמות שמות ד יא מי שם פה וגו' 1 1 4
שמות שמות ד יא או מי ישום אלם 2 1 4
שמות שמות ד יא הלא אנכי 3 1 2
שמות שמות ד יג ביד תשלח 1 1 2
שמות שמות ד יד ויחר אף 1 1 2
שמות שמות ד יד הנה הוא יצא לקראתך 2 1 4
שמות שמות ד יד וראך ושמח בלבו 3 1 3
שמות שמות ד טז ודבר הוא לך 1 1 3
שמות שמות ד טז יהיה לך לפה 2 1 3
שמות שמות ד טז לאלהים 3 2 1
שמות שמות ד יח וישב אל יתר חתנו 1 1 4
שמות שמות ד יט כי מתו כל האנשים 1 1 4
שמות שמות ד כ על החמור 1 1 2
שמות שמות ד כ וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה 2 1 7
שמות שמות ד כא בלכתך לשוב מצרימה וגו' 1 1 4
שמות שמות ד כא אשר שמתי בידך 2 1 3
שמות שמות ד כב ואמרת אל פרעה 1 1 3
שמות שמות ד כב בני בכרי 2 1 2
שמות שמות ד כג ואומר אליך 1 1 2
שמות שמות ד כג שלח את בני וגו'. הנה אנכי הרג וגו' 2 1 8
שמות שמות ד כד ויהי בדרך במלון 1 1 3
שמות שמות ד כד ויבקש המיתו 2 1 2
שמות שמות ד כה ותגע לרגליו 1 1 2
שמות שמות ד כה ותאמר 2 1 1
שמות שמות ד כה כי חתן דמים אתה לי 3 1 5
שמות שמות ד כו וירף 1 1 1
שמות שמות ד כו אמרה חתן דמים למולת 2 1 4
שמות שמות ד כו למולת 3 1 1
שמות שמות ה א ואחר באו משה ואהרן וגו' 1 1 5
שמות שמות ה ג פן יפגענו 1 1 2
שמות שמות ה ד תפריעו את העם ממעשיו 1 1 4
שמות שמות ה ד לכו לסבלותיכם 2 1 2
שמות שמות ה ה הן רבים עתה עם הארץ 1 1 5
שמות שמות ה ו הנוגשים 1 1 1
שמות שמות ה ז תבן 1 1 1
שמות שמות ה ז לבנים 2 2 1
שמות שמות ה ז כתמול שלשם 3 1 2
שמות שמות ה ז וקששו 4 1 1
שמות שמות ה ח ואת מתכנת הלבנים 1 1 3
שמות שמות ה ח כי נרפים 2 1 2
שמות שמות ה ח מתכנת 3 1 1
שמות שמות ה ח נרפים 4 1 1
שמות שמות ה ט ואל ישעו בדברי שקר 1 1 4
שמות שמות ה יא אתם לכו קחו לכם תבן 1 1 5
שמות שמות ה יב לקשש קש לתבן 1 1 3
שמות שמות ה יב קש 2 1 1
שמות שמות ה יג אצים 1 1 1
שמות שמות ה יג דבר יום ביומו 2 4 3
שמות שמות ה יד ויכו שטרי בני ישראל 1 2 4
שמות שמות ה יד ויכו שטרי בני ישראל 2 2 4
שמות שמות ה יד ויכו 3 1 1
שמות שמות ה טז ולבנים אומרים לנו עשו 1 1 4
שמות שמות ה טז וחטאת עמך 2 1 2
שמות שמות ה יח ותכן לבנים 1 1 2
שמות שמות ה יט ויראו שוטרי בני ישראל 1 1 4
שמות שמות ה יט ברע 2 2 1
שמות שמות ה כ ויפגעו 1 1 1
שמות שמות ה כב למה הרעתם לעם הזה 1 1 4
שמות שמות ה כג הרע 1 1 1
שמות שמות ו א עתה תראה וגו' 1 1 3
שמות שמות ו א כי ביד חזקה ישלחם 2 1 4
שמות שמות ו א וביד חזקה יגרשם מארצו 3 1 4

דיבורי המתחיל בפרשת משפטים

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספור ד"ה בפסוק שכיחות ד"ה בתורה מספר מילים בד"ה
שמות משפטים כא א ואלה המשפטים 1 1 2
שמות משפטים כא א אשר תשים לפניהם 2 1 3
שמות משפטים כא א לפניהם 3 1 1
שמות משפטים כא ב כי תקנה עבד עברי 1 1 4
שמות משפטים כא ב כי תקנה 2 1 2
שמות משפטים כא ב לחפשי 3 1 1
שמות משפטים כא ג אם בגפו יבא 1 1 3
שמות משפטים כא ג בגפו יצא 2 1 2
שמות משפטים כא ג אם בעל אשה הוא 3 1 4
שמות משפטים כא ג ויצאה אשתו עמו 4 1 3
שמות משפטים כא ד אם אדניו יתן לו אשה 1 1 5
שמות משפטים כא ה את אשתי 1 1 2
שמות משפטים כא ו אל האלהים 1 1 2
שמות משפטים כא ו אל הדלת או אל המזוזה 2 1 5
שמות משפטים כא ו ורצע אדוניו את אזנו במרצע 3 1 5
שמות משפטים כא ו ועבדו לעולם 4 1 2
שמות משפטים כא ז וכי ימכר איש את בתו לאמה 1 1 6
שמות משפטים כא ז לא תצא כצאת העבדים 2 1 4
שמות משפטים כא ח אם רעה בעיני אדניה 1 1 4
שמות משפטים כא ח אשר לא יעדה 2 1 3
שמות משפטים כא ח והפדה 3 1 1
שמות משפטים כא ח לעם נכרי לא ימשל למכרה 4 1 5
שמות משפטים כא ח בבגדו בה 5 1 2
שמות משפטים כא ט ואם לבנו ייעדנה 1 1 3
שמות משפטים כא ט כמשפט הבנות 2 1 2
שמות משפטים כא י אם אחרת יקח לו 1 1 4
שמות משפטים כא י שארה כסותה ועונתה לא יגרע 2 1 5
שמות משפטים כא י שארה 3 1 1
שמות משפטים כא י כסותה 4 1 1
שמות משפטים כא י ענתה 5 1 1
שמות משפטים כא יא ואם שלש אלה לא יעשה לה 1 1 6
שמות משפטים כא יא ויצאה חנם 2 1 2
שמות משפטים כא יב מכה איש ומת 1 2 3
שמות משפטים כא יב מכה איש ומת 2 2 3
שמות משפטים כא יג ואשר לא צדה 1 1 3
שמות משפטים כא יג והאלהים אנה לידו 2 2 3
שמות משפטים כא יג והאלהים אנה לידו 3 2 3
שמות משפטים כא יג ושמתי לך מקום 4 1 3
שמות משפטים כא יד וכי יזיד 1 1 2
שמות משפטים כא יד מעם מזבחי 2 1 2
שמות משפטים כא טו ומכה אביו ואמו 1 1 3
שמות משפטים כא טו אביו ואמו 2 1 2
שמות משפטים כא טו מות יומת 3 6 2
שמות משפטים כא טז וגנב איש ומכרו 1 1 3
שמות משפטים כא טז ונמצא בידו 2 1 2
שמות משפטים כא טז מות יומת 3 6 2
שמות משפטים כא יז ומקלל אביו ואמו 1 1 3
שמות משפטים כא יז מות יומת 2 6 2
שמות משפטים כא יח וכי יריבון אנשים 1 1 3
שמות משפטים כא יח ונפל למשכב 2 1 2
שמות משפטים כא יט על משענתו 1 1 2
שמות משפטים כא יט ונקה המכה 2 1 2
שמות משפטים כא יט רק שבתו 3 1 2
שמות משפטים כא יט ורפא ירפא 4 1 2
שמות משפטים כא כ וכי יכה איש את עבדו או את אמתו 1 1 8
שמות משפטים כא כ בשבט 2 1 1
שמות משפטים כא כ נקם ינקם 3 1 2
שמות משפטים כא כא אך אם יום או יומים יעמוד לא יוקם 1 1 8
שמות משפטים כא כא לא יוקם כי כספו הוא 2 1 5
שמות משפטים כא כב וכי ינצו אנשים 1 1 3
שמות משפטים כא כב ונגפו 2 1 1
שמות משפטים כא כב ולא יהיה אסון 3 1 3
שמות משפטים כא כב ענוש יענש 4 1 2
שמות משפטים כא כב ענש יענש 5 1 2
שמות משפטים כא כב כאשר ישית עליו וגו' 6 1 4
שמות משפטים כא כב ונתן 7 1 1
שמות משפטים כא כב בפללים 8 1 1
שמות משפטים כא כג ואם אסון יהיה 1 1 3
שמות משפטים כא כג ונתת נפש תחת נפש 2 1 4
שמות משפטים כא כד עין תחת עין 1 1 3
שמות משפטים כא כה כויה תחת כויה 1 1 3
שמות משפטים כא כה פצע 2 1 1
שמות משפטים כא כה חבורה 3 1 1
שמות משפטים כא כו את עין עבדו 1 1 3
שמות משפטים כא כו תחת עינו 2 1 2
שמות משפטים כא כח וכי יגח שור 1 1 3
שמות משפטים כא כח ולא יאכל את בשרו 2 1 4
שמות משפטים כא כט מתמל שלשום 1 1 2
שמות משפטים כא כט והועד בבעליו 2 1 2
שמות משפטים כא כט והמית איש וגו' 3 1 3
שמות משפטים כא כט וגם בעליו יומת 4 1 3
שמות משפטים כא ל אם כופר יושת עליו 1 1 4
שמות משפטים כא ל ונתן פדיון נפשו 2 1 3
שמות משפטים כא לא או בן יגח 1 1 3
שמות משפטים כא לא או בת 2 1 2
שמות משפטים כא לב אם עבד או אמה 1 1 4
שמות משפטים כא לב שלשים שקלים יתן 2 1 3
שמות משפטים כא לג וכי יפתח איש בור 1 1 4
שמות משפטים כא לג או כי יכרה 2 1 3
שמות משפטים כא לג ולא יכסנו 3 1 2
שמות משפטים כא לג שור או חמור 4 1 3
שמות משפטים כא לד בעל הבור 1 1 2
שמות משפטים כא לד כסף ישיב לבעליו 2 1 3
שמות משפטים כא לד והמת יהיה לו 3 2 3
שמות משפטים כא לה וכי יגוף 1 1 2
שמות משפטים כא לה שור איש 2 1 2
שמות משפטים כא לה ומכרו את השור וגו' 3 1 4
שמות משפטים כא לו או נודע 1 1 2
שמות משפטים כא לו שלם ישלם שור 2 1 3
שמות משפטים כא לו והמת יהיה לו 3 2 3
שמות משפטים כא לז חמשה בקר וגו' 1 1 3
שמות משפטים כא לז תחת השור תחת השה 2 1 4
שמות משפטים כב א אם במחתרת 1 1 2
שמות משפטים כב א אין לו דמים 2 1 3
שמות משפטים כב ב אם זרחה השמש עליו 1 1 4
שמות משפטים כב ב דמים לו 2 1 2
שמות משפטים כב ב שלם ישלם 3 1 2
שמות משפטים כב ג אם המצא תמצא בידו 1 1 4
שמות משפטים כב ג משור עד חמור 2 1 3
שמות משפטים כב ג חיים שנים ישלם 3 1 3
שמות משפטים כב ד כי יבער. את בעירה. ובער 1 1 5
שמות משפטים כב ד כי יבער 2 1 2
שמות משפטים כב ד בשדה אחר 3 1 2
שמות משפטים כב ד מיטב שדהו ישלם 4 1 3
שמות משפטים כב ה כי תצא אש 1 1 3
שמות משפטים כב ה ומצאה קוצים 2 1 2
שמות משפטים כב ה ונאכל גדיש 3 1 2
שמות משפטים כב ה או השדה 4 1 2
שמות משפטים כב ה שלם ישלם המבעיר 5 1 3
שמות משפטים כב ו וגנב מבית האיש 1 1 3
שמות משפטים כב ו אם ימצא הגנב 2 1 3
שמות משפטים כב ז אם לא ימצא הגנב 1 1 4
שמות משפטים כב ז ונקרב 2 1 1
שמות משפטים כב ח על כל דבר פשע 1 1 4
שמות משפטים כב ח ישלם שנים לרעהו 2 1 3
שמות משפטים כב ח אשר יאמר כי הוא זה 3 1 5
שמות משפטים כב ט כי יתן איש אל רעהו חמור או שור 1 1 8
שמות משפטים כב י שבעת ה' תהיה 1 1 3
שמות משפטים כב י ולקח בעליו 2 1 2
שמות משפטים כב י ולא ישלם 3 1 2
שמות משפטים כב יב אם טרף יטרף 1 1 3
שמות משפטים כב יב יבאהו עד 2 1 2
שמות משפטים כב יב הטרפה לא ישלם 3 1 3
שמות משפטים כב יג וכי ישאל 1 1 2
שמות משפטים כב יג בעליו אין עמו 2 1 3
שמות משפטים כב יד אם בעליו עמו 1 1 3
שמות משפטים כב יד אם שכיר הוא 2 1 3
שמות משפטים כב טו וכי יפתה 1 1 2
שמות משפטים כב טו מהר ימהרנה 2 1 2
שמות משפטים כב טז כמהר הבתולות 1 1 2
שמות משפטים כב יז מכשפה לא תחיה 1 1 3
שמות משפטים כב יח כל שוכב עם בהמה מות יומת 1 1 6
שמות משפטים כב יט לאלהים 1 2 1
שמות משפטים כב יט יחרם 2 1 1
שמות משפטים כב כ וגר לא תונה 1 1 3
שמות משפטים כב כ ולא תלחצנו 2 1 2
שמות משפטים כב כ כי גרים הייתם 3 3 3
שמות משפטים כב כא כל אלמנה ויתום לא תענון 1 1 5
שמות משפטים כב כב אם ענה תענה אתו 1 1 4
שמות משפטים כב כג והיו נשיכם אלמנות 1 1 3
שמות משפטים כב כד אם כסף תלוה את עמי 1 1 5
שמות משפטים כב כד את עמי 2 1 2
שמות משפטים כב כד לא תהיה לו כנשה 3 1 4
שמות משפטים כב כד נשך 4 1 1
שמות משפטים כב כה אם חבול תחבל 1 1 3
שמות משפטים כב כה עד בא השמש תשיבנו לו 2 1 5
שמות משפטים כב כו כי הוא כסותה 1 1 3
שמות משפטים כב כו שמלתו 2 1 1
שמות משפטים כב כו במה ישכב 3 1 2
שמות משפטים כב כז אלהים לא תקלל 1 1 3
שמות משפטים כב כח מלאתך 1 1 1
שמות משפטים כב כח ודמעך 2 1 1
שמות משפטים כב כח לא תאחר 3 1 2
שמות משפטים כב כח בכור בניך תתן לי 4 1 4
שמות משפטים כב כט שבעת ימים יהיה עם אמו 1 1 5
שמות משפטים כב כט ביום השמיני תתנו לי 2 1 4
שמות משפטים כב ל ואנשי קודש תהיון לי 1 1 4
שמות משפטים כב ל ובשר בשדה טרפה 2 1 3
שמות משפטים כב ל לכלב תשליכון אתו 3 1 3
שמות משפטים כג א לא תשא שמע שוא 1 1 4
שמות משפטים כג א אל תשת ידך עם רשע 2 1 5
שמות משפטים כג ב לא תהיה אחרי רבים לרעות 1 2 5
שמות משפטים כג ב לא תהיה אחרי רבים לרעת 2 1 5
שמות משפטים כג ב ולא תענה על רב 3 1 4
שמות משפטים כג ב אחרי רבים להטת 4 1 3
שמות משפטים כג ב לא תהיה אחרי רבים לרעות 5 2 5
שמות משפטים כג ב ולא תענה על ריב לנטות וגו' 6 1 6
שמות משפטים כג ג לא תהדר 1 1 2
שמות משפטים כג ה כי תראה חמור שונאך וגו' 1 1 5
שמות משפטים כג ה וחדלת מעזוב לו 2 1 3
שמות משפטים כג ה עזב תעזב עמו 3 2 3
שמות משפטים כג ה עזב תעזב עמו 4 2 3
שמות משפטים כג ו אבינך 1 1 1
שמות משפטים כג ז ונקי וצדיק אל תהרג 1 1 4
שמות משפטים כג ז כי לא אצדיק רשע 2 1 4
שמות משפטים כג ח ושחד לא תקח 1 1 3
שמות משפטים כג ח יעור פקחים 2 1 2
שמות משפטים כג ח ויסלף 3 1 1
שמות משפטים כג ח דברי צדיקים 4 2 2
שמות משפטים כג ט וגר לא תלחץ 1 1 3
שמות משפטים כג ט את נפש הגר 2 1 3
שמות משפטים כג י ואספת את תבואתה 1 1 3
שמות משפטים כג יא תשמטנה 1 1 1
שמות משפטים כג יא ונטשתה 2 1 1
שמות משפטים כג יא ויתרם תאכל חית השדה 3 1 4
שמות משפטים כג יא כן תעשה לכרמך 4 1 3
שמות משפטים כג יב וביום השביעי תשבת 1 1 3
שמות משפטים כג יב למען ינוח שורך וחמורך 2 1 4
שמות משפטים כג יב בן אמתך 3 1 2
שמות משפטים כג יב והגר 4 1 1
שמות משפטים כג יג ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו 1 1 5
שמות משפטים כג יג לא תזכירו 2 1 2
שמות משפטים כג יג לא ישמע 3 1 2
שמות משפטים כג יג על פיך 4 1 2
שמות משפטים כג יד רגלים 1 1 1
שמות משפטים כג טו חדש האביב 1 2 2
שמות משפטים כג טו ולא יראו פני ריקם 2 2 4
שמות משפטים כג טז וחג הקציר 1 1 2
שמות משפטים כג טז בכורי מעשיך 2 1 2
שמות משפטים כג טז וחג האסיף 3 2 2
שמות משפטים כג טז באספך את מעשיך 4 1 3
שמות משפטים כג יז שלש פעמים וגו' 1 1 3
שמות משפטים כג יז כל זכורך 2 2 2
שמות משפטים כג יח לא תזבח על חמץ וגו' 1 1 5
שמות משפטים כג יח ולא ילין חלב חגי וגו' 2 1 5
שמות משפטים כג יח עד בקר 3 2 2
שמות משפטים כג יח ולא ילין 4 2 2
שמות משפטים כג יט ראשית בכורי אדמתך 1 2 3
שמות משפטים כג יט לא תבשל גדי 2 4 3
שמות משפטים כג כ הנה אנכי שולח מלאך 1 1 4
שמות משפטים כג כ אשר הכנותי 2 1 2
שמות משפטים כג כא אל תמר בו 1 1 3
שמות משפטים כג כא כי לא ישא לפשעכם 2 1 4
שמות משפטים כג כא כי שמי בקרבו 3 1 3
שמות משפטים כג כב וצרתי 1 1 1
שמות משפטים כג כד הרס תהרסם 1 1 2
שמות משפטים כג כד מצבותיהם 2 1 1
שמות משפטים כג כו לא תהיה משכלה 1 1 3
שמות משפטים כג כו משכלה 2 1 1
שמות משפטים כג כז והמותי 1 1 1
שמות משפטים כג כז עורף 2 2 1
שמות משפטים כג כח הצרעה 1 2 1
שמות משפטים כג כח והחתי והכנעני 2 1 2
שמות משפטים כג כט שממה 1 1 1
שמות משפטים כג כט ורבה עליך 2 1 2
שמות משפטים כג ל עד אשר תפרה 1 1 3
שמות משפטים כג לא ושתי 1 1 1
שמות משפטים כג לא עד הנהר 2 1 2
שמות משפטים כג לא וגרשתמו 3 1 1
שמות משפטים כג לג כי תעבד וגו' 1 1 3
שמות משפטים כד א ואל משה אמר 1 1 3
שמות משפטים כד ב ונגש משה לבדו 1 1 3
שמות משפטים כד ג ויבא משה ויספר לעם 1 1 4
שמות משפטים כד ג את כל דברי ה' 2 1 4
שמות משפטים כד ג ואת כל המשפטים 3 1 3
שמות משפטים כד ד ויכתוב משה 1 1 2
שמות משפטים כד ד וישכם בבקר 2 1 2
שמות משפטים כד ה את נערי 1 1 2
שמות משפטים כד ו ויקח משה חצי הדם 1 1 4
שמות משפטים כד ו באגנות 2 1 1
שמות משפטים כד ז ספר הברית 1 1 2
שמות משפטים כד ח ויזרוק 1 1 1
שמות משפטים כד י ויראו את אלהי ישראל 1 1 4
שמות משפטים כד י כמעשה לבנת הספיר 2 1 3
שמות משפטים כד י וכעצם השמים לטהר 3 1 3
שמות משפטים כד י וכעצם 4 1 1
שמות משפטים כד י לטהר 5 1 1
שמות משפטים כד יא ואל אצילי 1 1 2
שמות משפטים כד יא לא שלח ידו 2 1 3
שמות משפטים כד יא ויחזו את האלהים 3 1 3
שמות משפטים כד יב ויאמר ה' אל משה 1 2 4
שמות משפטים כד יב עלה אלי ההרה והיה שם 2 1 5
שמות משפטים כד יב את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם 3 1 8
שמות משפטים כד יג ויקם משה ויהושע משרתו 1 1 4
שמות משפטים כד יד ואל הזקנים אמר 1 1 3
שמות משפטים כד יד שבו לנו בזה 2 1 3
שמות משפטים כד יד חור 3 3 1
שמות משפטים כד יד מי בעל דברים 4 1 3
שמות משפטים כד טז ויכסהו הענן 1 2 2
שמות משפטים כד טז ויכסהו הענן 2 2 2
שמות משפטים כד טז ויקרא אל משה ביום השביעי 3 1 5
שמות משפטים כד יח בתוך הענן 1 1 2

דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים פעמיים בתורה

דיבורי המתחיל המוצגים בטבלה הם אלו אשר מופיעים פעם אחת בחומש שמות ופעם נוספת בפסוק נוסף בתורה, בין אם בחומש שמות עצמו או בפסוק מחומש אחר. ניתן לצפות ברשימה המלאה להצגת כל מראי המקום במדור דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה בחמשת חומשי התורה.

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
שמות שמות א טו פועה 2
שמות שמות א טו פועה 2
שמות שמות ג יט לא יתן 2
שמות שמות ד טז לאלהים 2
שמות שמות ה ז לבנים 2
שמות שמות ה יד ויכו שטרי בני ישראל 2
שמות שמות ה יד ויכו שטרי בני ישראל 2
שמות שמות ה יט ברע 2
שמות וארא ו ו לכן 2
שמות וארא ז טז עד כה 2
שמות וארא ז יט אמר אל אהרן 2
שמות וארא ח יב אמר אל אהרן 2
שמות וארא ט ט שחין 2
שמות בא יא ה עד בכור השבי 2
שמות בא יב ב הזה 2
שמות בא יב ג הזה 2
שמות בא יב ה תמים 2
שמות בא יב ו בין הערבים 2
שמות בא יב יד לזכרון 2
שמות בא יב טז מקרא קדש 2
שמות בא יב כט עד בכור השבי 2
שמות בא יב ל לילה 2
שמות בא יב לא גם אתם 2
שמות בא יג יא ונתנה לך 2
שמות בא יג יג תפדה בשה 2
שמות בא יג יג וערפתו 2
שמות בא יג יד כי ישאלך בנך מחר 2
שמות בשלח יד ח ביד רמה 2
שמות בשלח טו ח נערמו מים 2
שמות בשלח טו ח נערמו מים 2
שמות בשלח טז טז עומר 2
שמות בשלח טז לה ארבעים שנה 2
שמות יתרו יח יב עולה 2
שמות יתרו יח יח גם אתה 2
שמות יתרו יח כא אנשי חיל 2
שמות יתרו יח כא שרי אלפים 2
שמות יתרו יח כא שרי מאות 2
שמות יתרו יח כב ושפטו 2
שמות יתרו יח כו ושפטו 2
שמות יתרו יט ג כה תאמר 2
שמות יתרו יט ד אתם ראיתם 2
שמות יתרו יט ו אלה הדברים 2
שמות יתרו יט י ויאמר ה' אל משה 2
שמות יתרו יט י וקדשתם 2
שמות יתרו יט כד לך רד 2
שמות יתרו כ ב מבית עבדים 2
שמות יתרו כ ג לא יהיה לך 2
שמות יתרו כ ג אלהים אחרים 2
שמות יתרו כ ג על פני 2
שמות יתרו כ ה אל קנא 2
שמות יתרו כ ו נוצר חסד 2
שמות יתרו כ יט כה תאמר 2
שמות יתרו כ יט אתם ראיתם 2
שמות יתרו כ כ לא תעשו לכם 2
שמות משפטים כא יב מכה איש ומת 2
שמות משפטים כא יב מכה איש ומת 2
שמות משפטים כא יג והאלהים אנה לידו 2
שמות משפטים כא יג והאלהים אנה לידו 2
שמות משפטים כא לד והמת יהיה לו 2
שמות משפטים כא לו והמת יהיה לו 2
שמות משפטים כב יט לאלהים 2
שמות משפטים כג ב לא תהיה אחרי רבים לרעות 2
שמות משפטים כג ב לא תהיה אחרי רבים לרעות 2
שמות משפטים כג ה עזב תעזב עמו 2
שמות משפטים כג ה עזב תעזב עמו 2
שמות משפטים כג ח דברי צדיקים 2
שמות משפטים כג טו חדש האביב 2
שמות משפטים כג טו ולא יראו פני ריקם 2
שמות משפטים כג טז וחג האסיף 2
שמות משפטים כג יז כל זכורך 2
שמות משפטים כג יח עד בקר 2
שמות משפטים כג יח ולא ילין 2
שמות משפטים כג יט ראשית בכורי אדמתך 2
שמות משפטים כג כז עורף 2
שמות משפטים כג כח הצרעה 2
שמות משפטים כד יב ויאמר ה' אל משה 2
שמות משפטים כד טז ויכסהו הענן 2
שמות משפטים כד טז ויכסהו הענן 2
שמות תרומה כה יח כרבים 2
שמות תרומה כה כז לבתים לבדים 2
שמות תרומה כו לא מעשה חושב 2
שמות תרומה כו לא כרבים 2
שמות תרומה כז יט יתדות 2
שמות תצוה כח ו מעשה חושב 2
שמות תצוה כח יב לזכרון 2
שמות תצוה כח יד מעשה עבות 2
שמות תצוה כח כב על החושן 2
שמות תצוה כח כב מעשה עבות 2
שמות תצוה כח כג על החושן 2
שמות תצוה כח כג על שני קצות החושן 2
שמות תצוה כח כו על שני קצות החושן 2
שמות תצוה כח לו ציץ 2
שמות תצוה כח מג בבואם אל אהל מועד 2
שמות תצוה כח מג ומתו 2
שמות תצוה כט א לקח 2
שמות תצוה כט ז ומשחת אותו 2
שמות תצוה כט יא פתח אהל מועד 2
שמות תצוה כט יג על הכבד 2
שמות תצוה כט טז סביב 2
שמות תצוה כט יח ריח ניחוח 2
שמות תצוה כט כ תנוך 2
שמות תצוה כט כג וחלת לחם שמן 2
שמות תצוה כט כד תנופה 2
שמות תצוה כט כה לריח ניחוח 2
שמות תצוה כט כו תנופה 2
שמות תצוה כט כט למשחה 2
שמות תצוה כט לא במקום קדש 2
שמות תצוה כט לב פתח אהל מועד 2
שמות תצוה כט לו ומשחת אותו 2
שמות תצוה כט מא לריח ניחוח 2
שמות תצוה ל ד והיה 2
שמות תצוה ל ד לבתים לבדים 2
שמות תצוה ל י קדש קדשים 2
שמות כי תשא ל יג עשרים גרה השקל 2
שמות כי תשא ל יג גרה 2
שמות כי תשא ל יג עשרים גרה השקל 2
שמות כי תשא ל כ בבואם אל אהל מועד 2
שמות כי תשא ל כ ולא ימותו 2
שמות כי תשא ל כ אל המזבח 2
שמות כי תשא ל כא ולא ימותו 2
שמות כי תשא ל כד הין 2
שמות כי תשא לא ח הטהורה 2
שמות כי תשא לא י בגדי השרד 2
שמות כי תשא לא טו שבת שבתון 2
שמות כי תשא לא טו שבת שבתון 2
שמות כי תשא לא טו קדש לה' 2
שמות כי תשא לא יח לדבר אתו 2
שמות כי תשא לא יח לדבר אתו 2
שמות כי תשא לא יח לחת 2
שמות כי תשא לב ז לך רד 2
שמות כי תשא לב כה פרוע 2
שמות כי תשא לג ח והיה 2
שמות כי תשא לג יא ושב אל המחנה 2
שמות כי תשא לג יא ושב אל המחנה 2
שמות כי תשא לד א פסל לך 2
שמות כי תשא לד א פסל לך 2
שמות כי תשא לד ז נוצר חסד 2
שמות כי תשא לד יח חדש האביב 2
שמות כי תשא לד כ תפדה בשה 2
שמות כי תשא לד כ וערפתו 2
שמות כי תשא לד כ ולא יראו פני ריקם 2
שמות כי תשא לד כב וחג האסיף 2
שמות כי תשא לד כג כל זכורך 2
שמות כי תשא לד כה ולא ילין 2
שמות כי תשא לד כו ראשית בכורי אדמתך 2
שמות ויקהל לה ב ששת ימים 2
שמות ויקהל לה יח יתדות 2
שמות ויקהל לה יט בגדי השרד 2
שמות ויקהל לה כב וכומז 2
שמות ויקהל לו ו ויכלא 2
שמות פקודי לח כד ככר 2
שמות פקודי לח כו בקע 2
שמות פקודי מ כט ואת המנחה 2

דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 3 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
שמות וארא ח יא כאשר דבר ה' 3
שמות וארא ח טו כאשר דבר ה' 3
שמות בא י כו פרסה 3
שמות בא יב כה כאשר דבר 3
שמות בא יג יב והעברת 3
שמות בשלח יד ב וישבו 3
שמות בשלח טז כג למשמרת 3
שמות בשלח טז לב למשמרת 3
שמות בשלח יז י חור 3
שמות יתרו יט ה ועתה 3
שמות משפטים כב כ כי גרים הייתם 3
שמות משפטים כד יד חור 3
שמות תרומה כה יא זר זהב 3
שמות תרומה כה כד זר זהב 3
שמות תרומה כז ח נבוב לוחות 3
שמות תצוה כז כ תמיד 3
שמות תצוה כח לה ולא ימות 3
שמות תצוה כט א פר אחד 3
שמות תצוה כט יח אשה 3
שמות תצוה כט כה על העולה 3
שמות תצוה כט כה אשה 3
שמות תצוה כט מב תמיד 3
שמות תצוה ל ג זר זהב 3
שמות כי תשא לג ה ועתה 3
שמות כי תשא לג יג ועתה 3
שמות כי תשא לד ב נכון 3
שמות ויקהל לה ל חור 3
שמות ויקהל לח ז נבוב לוחות 3
שמות ויקהל לח ז נבוב לוחות 3

דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 4 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
בראשית בראשית ד יז ויהי 4
בראשית נח ט כו ויהי 4
בראשית ויחי מט טו ויהי 4

דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 6 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
שמות משפטים כא טו מות יומת 6
שמות משפטים כא טז מות יומת 6
שמות משפטים כא יז מות יומת 6
שמות כי תשא לא יד מות יומת 6

דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 9 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
שמות וארא ו כט אני ה' 9

דיבורי המתחיל בחומש שמות המופיעים 10 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
שמות יתרו יט יב לאמר 10
שמות יתרו כ א לאמר 10

מספר המילים הרב ביותר בדיבורי המתחיל בחומש שמות

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספר מילים בד"ה
שמות פקודי לח כב ובצלאל בן אורי וגו' עשה אל כל אשר צוה ה' את משה 12
שמות כי תשא לד לה והשיב משה את המסוה על פניו עד בואו לדבר אתו 10
שמות בא יב מא ויהי מקץ שלשים שנה וגו' ויהי בעצם היום הזה 9
שמות שמות ד כג שלח את בני וגו'. הנה אנכי הרג וגו' 8
שמות משפטים כא כ וכי יכה איש את עבדו או את אמתו 8
שמות משפטים כא כא אך אם יום או יומים יעמוד לא יוקם 8
שמות משפטים כב ט כי יתן איש אל רעהו חמור או שור 8
שמות משפטים כד יב את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם 8
שמות תרומה כה כב ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל 8
שמות תצוה כט כז וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה וגו' 8
שמות שמות ד כ וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה 7
שמות וארא ו יח ושני חיי קהת. ושני חיי עמרם וגו' 7
שמות וארא ח יח למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ 7
שמות בא י א ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה 7
שמות בא יב ג אל כל עדת ישראל וגו' בעשור לחדש 7
שמות בא יב ל כי אין בית אשר אין שם מת 7
שמות בשלח יד כח ויכסו את הרכב וגו' לכל חיל פרעה 7
שמות בשלח טז ו וידעתם כי ה' הוציא אתכם מארץ מצרים 7
שמות תרומה כו ד וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית 7
שמות תרומה כז א ועשית את המזבח וגו'. ושלש אמות קומתו 7
שמות תצוה כח ו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר 7
שמות תצוה כח כו על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה 7
שמות כי תשא לג יא ודבר ה' אל משה פנים אל פנים 7
שמות פקודי מ לה ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד 7
שמות שמות ג יט לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך 6
שמות וארא ו יג וידבר ה' אל משה ואל אהרן 6
שמות וארא ט טו כי עתה שלחתי את ידי וגו' 6
שמות בא י כב ויהי חשך אפלה שלשת ימים וגו' 6
שמות בא יב א ויאמר ה' אל משה ואל אהרן 6
שמות בא יב ז על הבתים אשר יאכלו אותו בהם 6
שמות בא יב כח כאשר צוה ה' את משה ואהרן 6
שמות בשלח יג יז ויהי בשלח פרעה וגו' ולא נחם 6
שמות בשלח יד יג כי אשר ראיתם את מצרים וגו' 6
שמות בשלח יז ה ומטך אשר הכית בו את היאור 6
שמות יתרו יט ח וישב משה את דברי העם וגו' 6
שמות יתרו כ כא בכל המקום אשר אזכיר את שמי 6
שמות משפטים כא ז וכי ימכר איש את בתו לאמה 6
שמות משפטים כא יא ואם שלש אלה לא יעשה לה 6
שמות משפטים כב יח כל שוכב עם בהמה מות יומת 6
שמות משפטים כג ב ולא תענה על ריב לנטות וגו' 6
שמות תרומה כו א שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני 6
שמות תצוה כט ב ולחם מצות וחלת מצת ורקיקי מצות 6
שמות כי תשא ל טז ונתת אותו על עבודת אהל מועד 6
שמות פקודי מ לח לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם 6

הפסוקים בעלי דיבורי המתחיל הרבים ביותר

הדיבור המתחיל המצוין הוא הדיבור המתחיל האחרון בפסוק.

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספר ד"ה בפסוק
שמות תרומה כה לא ממנה יהיו 9
שמות יתרו יח כא שרי עשרות 8
שמות משפטים כא כב בפללים 8
שמות בשלח טו ח בלב ים 7
שמות תרומה כז ג לכל כליו 7
שמות תצוה כח ד בגדי קדש 7
שמות משפטים כג ב ולא תענה על ריב לנטות וגו' 6
שמות יתרו יח א כי הוציא ה' וגו' 6
שמות כי תשא לג ז יצא אל אהל מועד 6
שמות כי תשא ל יג עשרים גרה השקל 6
שמות כי תשא ל לד בד בבד יהיה 6
שמות וארא ז יט ובעצים ובאבנים 6