דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה חומש ויקרא, לפי דפוס ווילנא

דיבורי המתחיל בפרשת ויקרא

 

דיבורי המתחיל בפרשת בחוקותי

 

דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים פעמיים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 3 פעמים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 4 פעמים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 9 פעמים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 10 פעמים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 11 פעמים בתורה

 

מספר המילים הרב ביותר בדיבורי המתחיל בחומש ויקרא

 

הפסוקים בעלי דיבורי המתחיל הרבים ביותר

דיבורי המתחיל בפרשת ויקרא

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספור ד"ה בפסוק שכיחות ד"ה בתורה מספר מילים בד"ה
ויקרא ויקרא א א ויקרא אל משה 1 2 3
ויקרא ויקרא א א ויקרא אל משה 2 2 3
ויקרא ויקרא א א אליו 3 1 1
ויקרא ויקרא א א מאהל מועד 4 1 2
ויקרא ויקרא א א מאהל מועד לאמר 5 1 3
ויקרא ויקרא א א לאמר 6 10 1
ויקרא ויקרא א ב אדם כי יקריב מכם 1 1 4
ויקרא ויקרא א ב אדם 2 1 1
ויקרא ויקרא א ב הבהמה 3 1 1
ויקרא ויקרא א ב מן הבהמה 4 1 2
ויקרא ויקרא א ב מן הבקר 5 1 2
ויקרא ויקרא א ב מן הצאן 6 1 2
ויקרא ויקרא א ב ומן הצאן 7 1 2
ויקרא ויקרא א ב תקריבו 8 1 1
ויקרא ויקרא א ב קרבנכם 9 1 1
ויקרא ויקרא א ג זכר 1 1 1
ויקרא ויקרא א ג תמים 2 2 1
ויקרא ויקרא א ג אל פתח אהל מועד 3 1 4
ויקרא ויקרא א ג יקריב אותו 4 1 2
ויקרא ויקרא א ג לפני ה' וסמך 5 1 3
ויקרא ויקרא א ד על ראש העולה 1 1 3
ויקרא ויקרא א ד העולה 2 1 1
ויקרא ויקרא א ד ונרצה לו 3 1 2
ויקרא ויקרא א ה ושחט והקריבו הכהנים 1 1 3
ויקרא ויקרא א ה לפני ה' 2 9 2
ויקרא ויקרא א ה והקריבו 3 3 1
ויקרא ויקרא א ה בני אהרן 4 4 2
ויקרא ויקרא א ה את הדם וזרקו את הדם 5 1 5
ויקרא ויקרא א ה וזרקו 6 2 1
ויקרא ויקרא א ה אשר פתח אהל מועד 7 1 4
ויקרא ויקרא א ו והפשיט את העולה 1 1 3
ויקרא ויקרא א ו אותה לנתחיה 2 1 2
ויקרא ויקרא א ז ונתנו אש 1 1 2
ויקרא ויקרא א ז בני אהרן הכהן 2 1 3
ויקרא ויקרא א ח בני אהרן הכהנים 1 1 3
ויקרא ויקרא א ח את הנתחים את הראש 2 1 4
ויקרא ויקרא א ח ואת הפדר 3 1 2
ויקרא ויקרא א ח אשר על המזבח 4 1 3
ויקרא ויקרא א ט עולה 1 2 1
ויקרא ויקרא א ט אשה 2 3 1
ויקרא ויקרא א ט ניחוח 3 1 1
ויקרא ויקרא א י ואם מן הצאן 1 1 3
ויקרא ויקרא א י מן הצאן מן הכשבים או מן העזים 2 1 7
ויקרא ויקרא א יא על ירך המזבח 1 1 3
ויקרא ויקרא א יא צפונה לפני ה' 2 1 3
ויקרא ויקרא א יד מן העוף 1 1 2
ויקרא ויקרא א יד תורים 2 1 1
ויקרא ויקרא א יד בני יונה 3 1 2
ויקרא ויקרא א יד מן התורים או מן בני היונה 4 1 6
ויקרא ויקרא א טו והקריבו 1 3 1
ויקרא ויקרא א טו הכהן ומלק 2 1 2
ויקרא ויקרא א טו ונמצה דמו 3 1 2
ויקרא ויקרא א טו ומלק והקטיר ונמצה 4 1 3
ויקרא ויקרא א טז מוראתו 1 1 1
ויקרא ויקרא א טז בנוצתה 2 1 1
ויקרא ויקרא א טז אצל המזבח קדמה 3 1 3
ויקרא ויקרא א טז אל מקום הדשן 4 1 3
ויקרא ויקרא א יז ושסע 1 1 1
ויקרא ויקרא א יז בכנפיו 2 2 1
ויקרא ויקרא א יז בכנפיו 3 2 1
ויקרא ויקרא א יז לא יבדיל 4 1 2
ויקרא ויקרא ב א ונפש כי תקריב 1 1 3
ויקרא ויקרא ב א סלת יהיה קרבנו 2 1 3
ויקרא ויקרא ב א סלת 3 1 1
ויקרא ויקרא ב א ויצק עליה שמן 4 1 3
ויקרא ויקרא ב א ונתן עליה לבונה 5 1 3
ויקרא ויקרא ב א ויצק ונתן והביאה 6 1 3
ויקרא ויקרא ב ב הכהנים וקמץ 1 1 2
ויקרא ויקרא ב ב וקמץ משם 2 1 2
ויקרא ויקרא ב ב מלא קמצו 3 1 2
ויקרא ויקרא ב ב על כל לבונתה 4 1 3
ויקרא ויקרא ב ב לבונתה והקטיר 5 1 2
ויקרא ויקרא ב ב מלא קמצו מסלתה ומשמנה 6 1 4
ויקרא ויקרא ב ב אזכרתה 7 2 1
ויקרא ויקרא ב ג לאהרן ולבניו 1 1 2
ויקרא ויקרא ב ג קדש קדשים 2 2 2
ויקרא ויקרא ב ג מאשי ה' 3 1 2
ויקרא ויקרא ב ד וכי תקריב וגו' 1 1 3
ויקרא ויקרא ב ה ואם מנחה על המחבת 1 1 4
ויקרא ויקרא ב ה סלת בלולה בשמן 2 1 3
ויקרא ויקרא ב ו פתות אותה פתים 1 1 3
ויקרא ויקרא ב ו ויצקת עליה שמן מנחה הוא 2 1 5
ויקרא ויקרא ב ז מרחשת 1 1 1
ויקרא ויקרא ב ח אשר יעשה מאלה 1 1 3
ויקרא ויקרא ב ח והקריבה 2 1 1
ויקרא ויקרא ב ח והגישה 3 1 1
ויקרא ויקרא ב ח אל המזבח 4 2 2
ויקרא ויקרא ב ט את אזכרתה 1 1 2
ויקרא ויקרא ב יא וכל דבש 1 1 2
ויקרא ויקרא ב יב קרבן ראשית תקריבו 1 1 3
ויקרא ויקרא ב יג מלח ברית 1 1 2
ויקרא ויקרא ב יג על כל קרבנך 2 1 3
ויקרא ויקרא ב יד ואם תקריב 1 1 2
ויקרא ויקרא ב יד מנחת בכורים 2 1 2
ויקרא ויקרא ב יד קלוי באש 3 1 2
ויקרא ויקרא ב יד גרש כרמל 4 1 2
ויקרא ויקרא ב יד גרש 5 1 1
ויקרא ויקרא ב יד כרמל 6 1 1
ויקרא ויקרא ג א שלמים 1 2 1
ויקרא ויקרא ג ג ואת כל החלב וגו' 1 1 4
ויקרא ויקרא ג ד הכסלים 1 1 1
ויקרא ויקרא ג ד היותרת 2 1 1
ויקרא ויקרא ג ד על הכבד 3 2 2
ויקרא ויקרא ג ד על הכבד על הכליות 4 1 4
ויקרא ויקרא ג ה על העולה 1 3 2
ויקרא ויקרא ג ז אם כשב 1 1 2
ויקרא ויקרא ג ח וזרקו 1 2 1
ויקרא ויקרא ג ט חלבו 1 1 1
ויקרא ויקרא ג ט לעמת העצה 2 1 2
ויקרא ויקרא ג יא לחם אשה לה' 1 1 3
ויקרא ויקרא ג יא לחם 2 1 1
ויקרא ויקרא ג יז חקת עולם 1 1 2
ויקרא ויקרא ד ב מכל מצות ה' 1 1 3
ויקרא ויקרא ד ב מאחת מהנה 2 1 2
ויקרא ויקרא ד ג אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם 1 1 6
ויקרא ויקרא ד ג פר 2 1 1
ויקרא ויקרא ד ה אל אהל מועד 1 1 3
ויקרא ויקרא ד ו את פני פרכת הקדש 1 1 4
ויקרא ויקרא ד ז ואת כל דם 1 1 3
ויקרא ויקרא ד ח ואת כל חלב פר 1 1 4
ויקרא ויקרא ד ח החטאת 2 1 1
ויקרא ויקרא ד ח ירים ממנו 3 1 2
ויקרא ויקרא ד י כאשר יורם 1 1 2
ויקרא ויקרא ד י על הכבד על הכליות על ראשו ועל כרעיו 2 1 8
ויקרא ויקרא ד יב אל מקום טהור 1 1 3
ויקרא ויקרא ד יב מחוץ למחנה 2 4 2
ויקרא ויקרא ד יב אל שפך הדשן 3 1 3
ויקרא ויקרא ד יב על שפך הדשן ישרף 4 1 4
ויקרא ויקרא ד יג עדת ישראל 1 1 2
ויקרא ויקרא ד יג ונעלם דבר 2 1 2
ויקרא ויקרא ד יג הקהל ועשו 3 1 2
ויקרא ויקרא ד יז את פני הפרכת 1 1 3
ויקרא ויקרא ד יח יסוד מזבח העולה אשר פתח אהל מועד 1 1 7
ויקרא ויקרא ד יט ואת כל חלבו ירים 1 1 4
ויקרא ויקרא ד כ ועשה לפר 1 1 2
ויקרא ויקרא ד כב אשר נשיא יחטא 1 1 3
ויקרא ויקרא ד כג או הודע 1 1 2
ויקרא ויקרא ד כג הודע אליו 2 1 2
ויקרא ויקרא ד כד במקום אשר ישחט את העולה 1 1 5
ויקרא ויקרא ד כד חטאת הוא 2 4 2
ויקרא ויקרא ד כה ואת דמו 1 1 2
ויקרא ויקרא ד כו כחלב זבח השלמים 1 1 3
ויקרא ויקרא ד לא כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים 1 1 6
ויקרא ויקרא ד לג ושחט אותה לחטאת 1 1 3
ויקרא ויקרא ד לה כאשר יוסר חלב הכשב 1 1 4
ויקרא ויקרא ד לה על אשי ה' 2 1 3
ויקרא ויקרא ה א ושמעה קול אלה 1 1 3
ויקרא ויקרא ה ב או נפש אשר תגע וגו' 1 1 5
ויקרא ויקרא ה ב ונעלם ממנו 2 2 2
ויקרא ויקרא ה ב ואשם 3 2 1
ויקרא ויקרא ה ג בטומאת אדם 1 1 2
ויקרא ויקרא ה ג לכל טומאתו 2 2 2
ויקרא ויקרא ה ג אשר יטמא 3 1 2
ויקרא ויקרא ה ג בה 4 1 1
ויקרא ויקרא ה ג ונעלם 5 1 1
ויקרא ויקרא ה ג ואשם 6 2 1
ויקרא ויקרא ה ד בשפתים 1 1 1
ויקרא ויקרא ה ד להרע 2 1 1
ויקרא ויקרא ה ד או להיטיב 3 1 2
ויקרא ויקרא ה ד לכל אשר יבטא 4 1 3
ויקרא ויקרא ה ד ונעלם ממנו 5 2 2
ויקרא ויקרא ה ח והקריב את אשר לחטאת ראשונה 1 1 5
ויקרא ויקרא ה ח ולא יבדיל 2 1 2
ויקרא ויקרא ה ח עורף 3 2 1
ויקרא ויקרא ה ח מול עורף 4 1 2
ויקרא ויקרא ה ט והזה מדם החטאת 1 1 3
ויקרא ויקרא ה ט חטאת הוא 2 4 2
ויקרא ויקרא ה י כמשפט 1 1 1
ויקרא ויקרא ה יא כי חטאת הוא 1 1 3
ויקרא ויקרא ה יב חטאת הוא 1 4 2
ויקרא ויקרא ה יג על חטאתו אשר חטא 1 1 4
ויקרא ויקרא ה יג מאחת מאלה 2 1 2
ויקרא ויקרא ה יג והיתה לכהן כמנחה 3 1 3
ויקרא ויקרא ה טו כי תמעל מעל 1 1 3
ויקרא ויקרא ה טו וחטאה בשגגה מקדשי ה' 2 1 4
ויקרא ויקרא ה טו מקדשי ה' 3 1 2
ויקרא ויקרא ה טו איל 4 2 1
ויקרא ויקרא ה טו בערכך כסף שקלים 5 1 3
ויקרא ויקרא ה טז ואת אשר חטא מן הקדש ישלם 1 1 6
ויקרא ויקרא ה יז ולא ידע ואשם והביא 1 1 4
ויקרא ויקרא ה יז ולא ידע ואשם ונשא עונו 2 1 5
ויקרא ויקרא ה יח בערכך לאשם 1 1 2
ויקרא ויקרא ה יח אשר שגג והוא לא ידע 2 1 5
ויקרא ויקרא ה יט אשם הוא אשם אשם 1 1 4
ויקרא ויקרא ה יט אשם אשם 2 1 2
ויקרא ויקרא ה כא נפש כי תחטא 1 1 3
ויקרא ויקרא ה כא בתשומת יד 2 1 2
ויקרא ויקרא ה כא או בגזל 3 1 2
ויקרא ויקרא ה כא או עשק 4 1 2
ויקרא ויקרא ה כב וכחש בה 1 1 2
ויקרא ויקרא ה כג כי יחטא ואשם 1 1 3
ויקרא ויקרא ה כד בראשו 1 1 1
ויקרא ויקרא ה כד וחמשתיו 2 1 1
ויקרא ויקרא ה כד לאשר הוא לו 3 1 3
ויקרא ויקרא ו כד צו את אהרן 4 1 3
ויקרא ויקרא ו כד זאת תורת העולה וגו' 5 1 4
ויקרא ויקרא ו כד הוא העולה 6 1 2

דיבורי המתחיל בפרשת בחוקותי

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספור ד"ה בפסוק שכיחות ד"ה בתורה מספר מילים בד"ה
ויקרא בחוקותי כו ג אם בחקתי תלכו 1 1 3
ויקרא בחוקותי כו ג ואת מצותי תשמרו 2 1 3
ויקרא בחוקותי כו ד בעתם 1 1 1
ויקרא בחוקותי כו ד ועץ השדה 2 1 2
ויקרא בחוקותי כו ה והשיג לכם דיש את בציר 1 1 5
ויקרא בחוקותי כו ה ואכלתם לחמכם לשבע 2 1 3
ויקרא בחוקותי כו ו ונתתי שלום 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו ו וחרב לא תעבר בארצכם 2 1 4
ויקרא בחוקותי כו ז לפניכם לחרב 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו ח ורדפו מכם 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו ח חמשה מאה ומאה רבבה 2 1 4
ויקרא בחוקותי כו ח ונפלו איביכם וגו' 3 1 3
ויקרא בחוקותי כו ט ופניתי אליכם 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו ט והפריתי אתכם 2 1 2
ויקרא בחוקותי כו ט והרביתי אתכם 3 1 2
ויקרא בחוקותי כו ט והקימתי את בריתי אתכם 4 1 4
ויקרא בחוקותי כו י ואכלתם ישן נושן 1 1 3
ויקרא בחוקותי כו י וישן מפני חדש תוציאו 2 1 4
ויקרא בחוקותי כו יא ונתתי משכני 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו יא ולא תגעל נפשי 2 1 3
ויקרא בחוקותי כו יב והתהלכתי בתוככם 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו יג אני ה' אלהיכם 1 11 3
ויקרא בחוקותי כו יג מטת 2 1 1
ויקרא בחוקותי כו יג קוממיות 3 1 1
ויקרא בחוקותי כו יד ואם לא תשמעו לי 1 1 4
ויקרא בחוקותי כו יד ולא תעשו 2 1 2
ויקרא בחוקותי כו טו ואם בחקתי תמאסו 1 1 3
ויקרא בחוקותי כו טו משפטי תגעל נפשכם 2 1 3
ויקרא בחוקותי כו טו לבלתי עשות 3 1 2
ויקרא בחוקותי כו טו את כל מצותי 4 1 3
ויקרא בחוקותי כו טו להפרכם את בריתי 5 1 3
ויקרא בחוקותי כו טז והפקדתי עליכם 1 2 2
ויקרא בחוקותי כו טז שחפת 2 1 1
ויקרא בחוקותי כו טז קדחת 3 1 1
ויקרא בחוקותי כו טז מכלות עינים ומדיבת נפש 4 1 4
ויקרא בחוקותי כו טז וזרעתם לריק 5 1 2
ויקרא בחוקותי כו יז ונתתי פני 1 2 2
ויקרא בחוקותי כו יז ורדו בכם שנאיכם 2 2 3
ויקרא בחוקותי כו יז אף אני אעשה זאת 3 1 4
ויקרא בחוקותי כו יז והפקדתי עליכם 4 2 2
ויקרא בחוקותי כו יז בהלה 5 1 1
ויקרא בחוקותי כו יז את השחפת 6 1 2
ויקרא בחוקותי כו יז וזרעתם לריק זרעכם 7 1 3
ויקרא בחוקותי כו יז ונתתי פני בכם 8 1 3
ויקרא בחוקותי כו יז ונגפתם לפני איביכם 9 1 3
ויקרא בחוקותי כו יז ורדו בכם שנאיכם 10 2 3
ויקרא בחוקותי כו יז ונסתם 11 1 1
ויקרא בחוקותי כו יז ואין רודף אתכם 12 1 3
ויקרא בחוקותי כו יח ואם עד אלה 1 1 3
ויקרא בחוקותי כו יח ויספתי 2 1 1
ויקרא בחוקותי כו יח שבע על חטאתיכם 3 1 3
ויקרא בחוקותי כו יט ושברתי את גאון עזכם 1 1 4
ויקרא בחוקותי כו יט ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה 2 1 7
ויקרא בחוקותי כו כ ותם לריק כחכם 1 1 3
ויקרא בחוקותי כו כ ולא תתן ארצכם את יבולה 2 1 5
ויקרא בחוקותי כו כ ועץ הארץ 3 1 2
ויקרא בחוקותי כו כ לא יתן 4 2 2
ויקרא בחוקותי כו כ לא יתן פריו 5 1 3
ויקרא בחוקותי כו כא ואם תלכו עמי קרי 1 1 4
ויקרא בחוקותי כו כא שבע כחטאתיכם 2 1 2
ויקרא בחוקותי כו כב והשלחתי 1 1 1
ויקרא בחוקותי כו כב ושכלה אתכם 2 2 2
ויקרא בחוקותי כו כב ושכלה אתכם 3 2 2
ויקרא בחוקותי כו כב והכריתה את בהמתכם 4 1 3
ויקרא בחוקותי כו כב והמעיטה אתכם 5 1 2
ויקרא בחוקותי כו כב ונשמו דרכיכם 6 1 2
ויקרא בחוקותי כו כג לא תוסרו לי 1 1 3
ויקרא בחוקותי כו כה נקם ברית 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו כה ונאספתם 2 1 1
ויקרא בחוקותי כו כה ושלחתי דבר בתוככם 3 1 3
ויקרא בחוקותי כו כו מטה לחם 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו כו בשברי לכם מטה לחם 2 1 4
ויקרא בחוקותי כו כו ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד 3 1 6
ויקרא בחוקותי כו כו והשיבו לחמכם במשקל 4 1 3
ויקרא בחוקותי כו כו ואכלתם ולא תשבעו 5 1 3
ויקרא בחוקותי כו ל במתיכם 1 1 1
ויקרא בחוקותי כו ל חמניכם 2 1 1
ויקרא בחוקותי כו ל ונתתי את פגריכם 3 1 3
ויקרא בחוקותי כו ל וגעלה נפשי אתכם 4 1 3
ויקרא בחוקותי כו לא ונתתי את עריכם חרבה 1 1 4
ויקרא בחוקותי כו לא והשימותי את מקדשיכם 2 1 3
ויקרא בחוקותי כו לב והשמתי אני את הארץ 1 1 4
ויקרא בחוקותי כו לג ואתכם אזרה בגוים 1 1 3
ויקרא בחוקותי כו לג והריקתי 2 1 1
ויקרא בחוקותי כו לג והיתה ארצכם שממה 3 1 3
ויקרא בחוקותי כו לד אז תרצה 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו לד והרצת 2 1 1
ויקרא בחוקותי כו לד כל ימי השמה 3 1 3
ויקרא בחוקותי כו לה את אשר לא שבתה 1 1 4
ויקרא בחוקותי כו לו והבאתי מרך 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו לו ונסו מנסת חרב 2 1 3
ויקרא בחוקותי כו לו עלה נדף 3 1 2
ויקרא בחוקותי כו לז וכשלו איש באחיו 1 1 3
ויקרא בחוקותי כו לז כמפני חרב 2 1 2
ויקרא בחוקותי כו לח ואבדתם בגוים 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו לח ואכלה אתכם 2 1 2
ויקרא בחוקותי כו לט בעונת אבותם אתם 1 1 3
ויקרא בחוקותי כו לט ימקו 2 1 1
ויקרא בחוקותי כו מא והבאתי אתם 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו מא או אז יכנע 2 1 3
ויקרא בחוקותי כו מא ואז ירצו את עונם 3 1 4
ויקרא בחוקותי כו מב וזכרתי את בריתי יעקוב 1 2 4
ויקרא בחוקותי כו מב וזכרתי את בריתי יעקוב 2 2 4
ויקרא בחוקותי כו מג יען וביען 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו מד ואף גם זאת 1 1 3
ויקרא בחוקותי כו מה ברית ראשונים 1 1 2
ויקרא בחוקותי כו מו והתורת 1 1 1
ויקרא בחוקותי כז ב כי יפלא 1 3 2
ויקרא בחוקותי כז ב בערכך נפשת 2 1 2
ויקרא בחוקותי כז ג והיה ערכך וגו' 1 1 3
ויקרא בחוקותי כז ג ערכך 2 1 1
ויקרא בחוקותי כז ה ואם מבן חמש שנים 1 1 4
ויקרא בחוקותי כז ז ואם מבן ששים שנה וגו' 1 1 5
ויקרא בחוקותי כז ח ואם מך הוא 1 1 3
ויקרא בחוקותי כז ח והעמידו 2 1 1
ויקרא בחוקותי כז ח על פי אשר תשיג 3 1 4
ויקרא בחוקותי כז ט כל אשר יתן ממנו 1 1 4
ויקרא בחוקותי כז י טוב ברע 1 1 2
ויקרא בחוקותי כז י או רע בטוב 2 1 3
ויקרא בחוקותי כז יא ואם כל בהמה טמאה 1 1 4
ויקרא בחוקותי כז יב כערכך הכהן כן יהיה 1 1 4
ויקרא בחוקותי כז יג ואם גאל יגאלנה 1 1 3
ויקרא בחוקותי כז טו והיה ערכך לפי זרעו 1 1 4
ויקרא בחוקותי כז יז אם משנת היובל יקדיש וגו' 1 1 5
ויקרא בחוקותי כז יז כערכך יקום 2 1 2
ויקרא בחוקותי כז יח ואם אחר היבל יקדיש 1 1 4
ויקרא בחוקותי כז יח וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות 2 1 9
ויקרא בחוקותי כז יט ואם גאל יגאל 1 1 3
ויקרא בחוקותי כז כ ואם לא יגאל את השדה 1 1 5
ויקרא בחוקותי כז כ ואם מכר 2 1 2
ויקרא בחוקותי כז כ את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד 3 1 7
ויקרא בחוקותי כז כא והיה השדה בצאתו ביבל 1 1 4
ויקרא בחוקותי כז כא קדש לה' 2 2 2
ויקרא בחוקותי כז כה וכל ערכך יהיה בשקל הקדש 1 1 5
ויקרא בחוקותי כז כה עשרים גרה 2 1 2
ויקרא בחוקותי כז כו לא יקדיש איש אתו 1 1 4
ויקרא בחוקותי כז כז ואם בבהמה הטמאה וגו' 1 1 4
ויקרא בחוקותי כז כז ופדה בערכך 2 1 2
ויקרא בחוקותי כז כז ואם לא יגאל 3 1 3
ויקרא בחוקותי כז כז ונמכר בערכך 4 1 2
ויקרא בחוקותי כז כח אך כל חרם וגו' 1 1 4
ויקרא בחוקותי כז כח לא ימכר ולא יגאל 2 1 4
ויקרא בחוקותי כז כח כל חרם קדש קדשים הוא 3 1 5
ויקרא בחוקותי כז כח מאדם 4 1 1
ויקרא בחוקותי כז כט כל חרם אשר יחרם וגו' 1 1 5
ויקרא בחוקותי כז כט מות יומת 2 6 2
ויקרא בחוקותי כז ל וכל מעשר הארץ 1 1 3
ויקרא בחוקותי כז ל מזרע הארץ 2 1 2
ויקרא בחוקותי כז ל מפרי העץ 3 1 2
ויקרא בחוקותי כז ל לה' הוא 4 1 2
ויקרא בחוקותי כז לא ממעשרו 1 1 1
ויקרא בחוקותי כז לב תחת השבט 1 1 2
ויקרא בחוקותי כז לב יהיה קדש 2 1 2
ויקרא בחוקותי כז לג לא יבקר וגו' 1 1 3

דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים פעמיים בתורה

דיבורי המתחיל המוצגים בטבלה הם אלו אשר מופיעים פעם אחת בחומש ויקרא ופעם נוספת בפסוק נוסף בתורה, בין אם בחומש ויקרא עצמו או בפסוק מחומש אחר. ניתן לצפות ברשימה המלאה להצגת כל מראי המקום במדור דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה בחמשת חומשי התורה.

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
ויקרא ויקרא א א ויקרא אל משה 2
ויקרא ויקרא א א ויקרא אל משה 2
ויקרא ויקרא א ג תמים 2
ויקרא ויקרא א ה וזרקו 2
ויקרא ויקרא א ט עולה 2
ויקרא ויקרא א יז בכנפיו 2
ויקרא ויקרא א יז בכנפיו 2
ויקרא ויקרא ב ב אזכרתה 2
ויקרא ויקרא ב ג קדש קדשים 2
ויקרא ויקרא ב ח אל המזבח 2
ויקרא ויקרא ג א שלמים 2
ויקרא ויקרא ג ד על הכבד 2
ויקרא ויקרא ג ח וזרקו 2
ויקרא ויקרא ה ב ונעלם ממנו 2
ויקרא ויקרא ה ב ואשם 2
ויקרא ויקרא ה ג לכל טומאתו 2
ויקרא ויקרא ה ג ואשם 2
ויקרא ויקרא ה ד ונעלם ממנו 2
ויקרא ויקרא ה ח עורף 2
ויקרא ויקרא ה טו איל 2
ויקרא צו ו ט במקום קדש 2
ויקרא צו ו יא יקדש 2
ויקרא צו ו יד מרבכת 2
ויקרא צו ו כ יקדש 2
ויקרא צו ז א קדש קדשים הוא 2
ויקרא צו ז ו קדש קדשים הוא 2
ויקרא צו ז יב מרבכת 2
ויקרא צו ז יח ואם האכל יאכל וגו' 2
ויקרא צו ז יט והבשר 2
ויקרא צו ז יט והבשר 2
ויקרא צו ז כ וטמאתו עליו 2
ויקרא צו ז כו בכל מושבותיכם 2
ויקרא צו ח ה זה הדבר 2
ויקרא צו ח יג ויחבש 2
ויקרא צו ח טו לכפר עליו 2
ויקרא צו ח כו וחלת לחם שמן 2
ויקרא שמיני יא ב זאת החיה 2
ויקרא שמיני יא ב זאת החיה 2
ויקרא שמיני יא ג מפרסת 2
ויקרא שמיני יא ג גרה 2
ויקרא שמיני יא ג בבהמה 2
ויקרא שמיני יא ח מבשרם 2
ויקרא שמיני יא ח ובנבלתם לא תגעו 2
ויקרא שמיני יא י שרץ 2
ויקרא שמיני יא יא מבשרם 2
ויקרא שמיני יא יח התנשמת 2
ויקרא שמיני יא כ שרץ העוף 2
ויקרא שמיני יא מב כל 2
ויקרא תזריע יג ב בהרת 2
ויקרא תזריע יג ח צרעת הוא 2
ויקרא תזריע יג טו צרעת הוא 2
ויקרא תזריע יג יח שחין 2
ויקרא תזריע יג לח בהרת 2
ויקרא תזריע יג מה פרוע 2
ויקרא מצורע יד ג אל מחוץ למחנה 2
ויקרא מצורע יד יד תנוך 2
ויקרא מצורע יד כ ואת המנחה 2
ויקרא מצורע יד מא סביב 2
ויקרא מצורע טו כג בנגעו בו יטמא 2
ויקרא מצורע טו כג בנגעו בו יטמא 2
ויקרא אחרי מות טז י לכפר עליו 2
ויקרא אחרי מות טז כד ויצא 2
ויקרא אחרי מות יז י ונתתי פני 2
ויקרא קדושים יט ד לא תעשו לכם 2
ויקרא קדושים יט ה לרצנכם 2
ויקרא קדושים יט ז ואם האכל יאכל וגו' 2
ויקרא קדושים יט י לא תעולל 2
ויקרא קדושים יט יג עד בקר 2
ויקרא קדושים יט יד ויראת מאלהיך 2
ויקרא קדושים יט טו לא תעשו עול במשפט 2
ויקרא קדושים יט לה לא תעשו עול במשפט 2
ויקרא קדושים יט לו הין 2
ויקרא קדושים יט לו אשר הוצאתי אתכם 2
ויקרא אמור כא יז לחם אלהיו 2
ויקרא אמור כא יח שרוע 2
ויקרא אמור כא כא לחם אלהיו 2
ויקרא אמור כב ג וטמאתו עליו 2
ויקרא אמור כב ה לכל טומאתו 2
ויקרא אמור כב טז והשיאו אותם 2
ויקרא אמור כב טז והשיאו אותם 2
ויקרא אמור כב כג שרוע 2
ויקרא אמור כב כח אתו ואת בנו 2
ויקרא אמור כב כח אתו ואת בנו 2
ויקרא אמור כב כט ביום ההוא יאכל 2
ויקרא אמור כב ל ביום ההוא יאכל 2
ויקרא אמור כב לא ושמרתם 2
ויקרא אמור כב לא ועשיתם 2
ויקרא אמור כג ג ששת ימים 2
ויקרא אמור כג ה בין הערבים 2
ויקרא אמור כג י עומר 2
ויקרא אמור כג יא והניף 2
ויקרא אמור כג יא לרצנכם 2
ויקרא אמור כג יא ממחרת השבת 2
ויקרא אמור כג טו ממחרת השבת 2
ויקרא אמור כג יח ומנחתם ונסכיהם 2
ויקרא אמור כג לה מקרא קדש 2
ויקרא אמור כג לו כל מלאכת עבודה 2
ויקרא אמור כד ב צו את בני ישראל 2
ויקרא אמור כד ז והיתה 2
ויקרא אמור כד ט והיתה 2
ויקרא אמור כד יד כל 2
ויקרא בהר כה י וקדשתם 2
ויקרא בהר כה כח עד שנת היובל 2
ויקרא בהר כה כט והיתה גאלתו 2
ויקרא בהר כה כט והיתה גאלתו 2
ויקרא בהר כה לו ויראת מאלהיך 2
ויקרא בהר כה מ עד שנת היובל 2
ויקרא בהר כה מא הוא ובניו עמו 2
ויקרא בהר כה מא אחזת 2
ויקרא בהר כה נד הוא ובניו עמו 2
ויקרא בחוקותי כו טז והפקדתי עליכם 2
ויקרא בחוקותי כו יז ונתתי פני 2
ויקרא בחוקותי כו יז ורדו בכם שנאיכם 2
ויקרא בחוקותי כו יז והפקדתי עליכם 2
ויקרא בחוקותי כו יז ורדו בכם שנאיכם 2
ויקרא בחוקותי כו כ לא יתן 2
ויקרא בחוקותי כו כב ושכלה אתכם 2
ויקרא בחוקותי כו כב ושכלה אתכם 2
ויקרא בחוקותי כו מב וזכרתי את בריתי יעקוב 2
ויקרא בחוקותי כו מב וזכרתי את בריתי יעקוב 2
ויקרא בחוקותי כז כא קדש לה' 2

דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 3 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
ויקרא ויקרא א ה והקריבו 3
ויקרא ויקרא א ט אשה 3
ויקרא ויקרא א טו והקריבו 3
ויקרא ויקרא ג ה על העולה 3
ויקרא צו ח ב קח את אהרן 3
ויקרא צו ח ב קח את אהרן 3
ויקרא צו ח כח על העולה 3
ויקרא צו ח לה ולא תמותו 3
ויקרא שמיני י ו ולא תמותו 3
ויקרא שמיני י יט היום 3
ויקרא שמיני יא ג פרסה 3
ויקרא תזריע יב ז והקריבו 3
ויקרא מצורע טו כה ימים רבים 3
ויקרא אחרי מות טז ב ולא ימות 3
ויקרא אחרי מות טז יג ולא ימות 3
ויקרא קדושים יט לג כי גרים הייתם 3
ויקרא אמור כא כ גרב 3
ויקרא אמור כב כב גרב 3
ויקרא אמור כד ב תמיד 3
ויקרא בהר כה ט והעברת 3
ויקרא בהר כה כט ימים 3
ויקרא בחוקותי כז ב כי יפלא 3

דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 4 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
ויקרא ויקרא א ה בני אהרן 4
ויקרא ויקרא ד יב מחוץ למחנה 4
ויקרא ויקרא ד כד חטאת הוא 4
ויקרא ויקרא ה ט חטאת הוא 4
ויקרא ויקרא ה יב חטאת הוא 4
ויקרא תזריע יג מו מחוץ למחנה 4
ויקרא אמור כא א בני אהרן 4
ויקרא אמור כא א בני אהרן 4
ויקרא אמור כא א בני אהרן 4
ויקרא אמור כג ח שבעת ימים 4
ויקרא אמור כג לז דבר יום ביומו 4
ויקרא אמור כג לז דבר יום ביומו 4
ויקרא אמור כג לט שבעת ימים 4
ויקרא אמור כד יד כל העדה 4

דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 9 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
ויקרא ויקרא א ה לפני ה' 9
ויקרא צו ו ז לפני ה' 9
ויקרא מצורע יד יא לפני ה' 9
ויקרא מצורע יד טז לפני ה' 9
ויקרא אחרי מות יח ה אני ה' 9
ויקרא אחרי מות יח ו אני ה' 9
ויקרא קדושים יט טז אני ה' 9
ויקרא קדושים יט כה אני ה' 9
ויקרא אמור כב ל אני ה' 9
ויקרא אמור כב לג אני ה' 9
ויקרא בהר כו ב אני ה' 9

דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 10 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
ויקרא ויקרא א א לאמר 10
ויקרא שמיני י טז לאמר 10

דיבורי המתחיל בחומש ויקרא המופיעים 11 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
ויקרא אחרי מות יח ב אני ה' אלהיכם 11
ויקרא קדושים יט ג אני ה' אלהיכם 11
ויקרא קדושים יט י אני ה' אלהיכם 11
ויקרא קדושים יט לא אני ה' אלהיכם 11
ויקרא קדושים יט לג אני ה' אלהיכם 11
ויקרא אמור כג כב אני ה' אלהיכם 11
ויקרא אמור כד כב אני ה' אלהיכם 11
ויקרא בהר כה נה אני ה' אלהיכם 11
ויקרא בחוקותי כו יג אני ה' אלהיכם 11

מספר המילים הרב ביותר בדיבורי המתחיל בחומש ויקרא

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספור ד"ה בפסוק מספר מילים בד"ה
ויקרא אחרי מות טז א וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו' 1 10
ויקרא אחרי מות טז ב ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא 1 10
ויקרא בחוקותי כז יח וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות 2 9
ויקרא ויקרא ד י על הכבד על הכליות על ראשו ועל כרעיו 2 8
ויקרא קדושים יט יא לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו ולא תשבעו 4 8
ויקרא אמור כא יח כי כל איש אשר בו מום לא יקרב 1 8
ויקרא ויקרא א י מן הצאן מן הכשבים או מן העזים 2 7
ויקרא ויקרא ד יח יסוד מזבח העולה אשר פתח אהל מועד 1 7
ויקרא צו ו ח ואת כל הלבונה אשר על המנחה והקטיר 5 7
ויקרא צו ז ח עור העולה אשר הקריב לכהן לו יהיה 1 7
ויקרא שמיני י יז מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש 1 7
ויקרא אמור כא כד אל אהרן וגו' ואל כל בני ישראל 2 7
ויקרא אמור כג ב דבר אל בני ישראל וגו' מועדי ה' 1 7
ויקרא בחוקותי כו יט ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה 2 7
ויקרא בחוקותי כז כ את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד 3 7
ויקרא ויקרא א יד מן התורים או מן בני היונה 4 6
ויקרא ויקרא ד ג אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם 1 6
ויקרא ויקרא ד לא כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים 1 6
ויקרא ויקרא ה טז ואת אשר חטא מן הקדש ישלם 1 6
ויקרא צו ו ג הדשן אשר תאכל האש את העולה 4 6
ויקרא מצורע טו י וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו 1 6
ויקרא מצורע טו יב וכלי חרש אשר יגע בו הזב 1 6
ויקרא אחרי מות טז ח ונתן אהרן על שני השעירים גרלות 1 6
ויקרא אחרי מות יז יד כי נפש כל בשר דמו הוא 2 6
ויקרא אחרי מות יח ל ולא תטמאו בהם אני ה' אלהיכם 2 6
ויקרא קדושים יט ב דבר אל כל עדת בני ישראל 1 6
ויקרא קדושים כ כו ואבדל אתכם מן העמים להיות לי 1 6
ויקרא אמור כב ח נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה 1 6
ויקרא אמור כג טז חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה' 3 6
ויקרא אמור כד ג יערוך אתו אהרן מערב עד בוקר 2 6
ויקרא בהר כה יט ונתנה הארץ וגו' וישבתם לבטח עליה 1 6
ויקרא בהר כה כו ואיש כי לא יהיה לו גואל 1 6
ויקרא בהר כה לג כי בתי ערי הלוים היא אחזתם 4 6
ויקרא בהר כה מז וכי תשיג יד גר ותושב עמך 2 6
ויקרא בחוקותי כו כו ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד 3 6

הפסוקים בעלי דיבורי המתחיל הרבים ביותר

הדיבור המתחיל המצוין הוא הדיבור המתחיל האחרון בפסוק.

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספור ד"ה בפסוק
ויקרא בחוקותי כו יז ואין רודף אתכם 12
ויקרא ויקרא א ב קרבנכם 9
ויקרא אמור כב כד ובארצכם לא תעשו 8
ויקרא בהר כה ה ולשכירך ולתושבך 8
ויקרא ויקרא א ה אשר פתח אהל מועד 7
ויקרא ויקרא ב ב אזכרתה 7
ויקרא שמיני יא ג אתה תאכלו 7
ויקרא אמור כא כ מרוח אשך 7
ויקרא אמור כב כב ואשה לא תתנו 7