דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה חומש בראשית, לפי דפוס ווילנא

רוב תודות לאהובה מהספרייה העירונית בפתח תקוה. תודה מיוחדת לאבי גרינוולד מהספריה התורנית.  

דיבורי המתחיל בפרשת בראשית

 

דיבורי המתחיל בפרשת מקץ

 

דיבורי המתחיל בחומש בראשית המופיעים פעמיים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש בראשית המופיעים 3 פעמים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש בראשית המופיעים 4 פעמים בתורה

 

דיבורי המתחיל בחומש בראשית המופיעים 9 פעמים בתורה

 

מספר המילים הרב ביותר בדיבורי המתחיל בחומש בראשית

 

הפסוקים בעלי דיבורי המתחיל הרבים ביותר

דיבורי המתחיל בפרשת בראשית

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספור ד"ה בפסוק שכיחות ד"ה בתורה מספר מילים בד"ה
בראשית בראשית א א בראשית 1 1 1
בראשית בראשית א א בראשית ברא 2 1 2
בראשית בראשית א א ברא אלהים 3 1 2
בראשית בראשית א ב תהו ובהו 1 1 2
בראשית בראשית א ב תהו 2 1 1
בראשית בראשית א ב בהו 3 1 1
בראשית בראשית א ב על פני תהום 4 1 3
בראשית בראשית א ב ורוח אלהים מרחפת 5 1 3
בראשית בראשית א ד וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל 1 1 7
בראשית בראשית א ה יום אחד 1 1 2
בראשית בראשית א ו יהי רקיע 1 1 2
בראשית בראשית א ו בתוך המים 2 1 2
בראשית בראשית א ז ויעש אלהים את הרקיע 1 1 4
בראשית בראשית א ז מעל לרקיע 2 1 2
בראשית בראשית א ח ויקרא אלהים לרקיע שמים 1 1 4
בראשית בראשית א ט יקוו המים 1 1 2
בראשית בראשית א י קרא ימים 1 1 2
בראשית בראשית א יא תדשא הארץ דשא עשב 1 1 4
בראשית בראשית א יא תדשא הארץ 2 1 2
בראשית בראשית א יא מזריע זרע 3 1 2
בראשית בראשית א יא עץ פרי 4 1 2
בראשית בראשית א יא אשר זרעו בו 5 1 3
בראשית בראשית א יב ותוצא הארץ וגו' 1 1 3
בראשית בראשית א יד יהי מארת וגו' 1 1 3
בראשית בראשית א יד להבדיל בין היום ובין הלילה 2 1 5
בראשית בראשית א יד והיו לאתת 3 1 2
בראשית בראשית א יד ולמועדים 4 1 1
בראשית בראשית א יד ולימים 5 1 1
בראשית בראשית א יד ושנים 6 1 1
בראשית בראשית א טו והיו למאורת 1 1 2
בראשית בראשית א טז המארת הגדולים 1 1 2
בראשית בראשית א טז ואת הכוכבים 2 1 2
בראשית בראשית א כ נפש חיה 1 2 2
בראשית בראשית א כ שרץ 2 2 1
בראשית בראשית א כא התנינם 1 1 1
בראשית בראשית א כא נפש החיה 2 1 2
בראשית בראשית א כב ויברך אותם 1 1 2
בראשית בראשית א כב פרו 2 1 1
בראשית בראשית א כב ורבו 3 2 1
בראשית בראשית א כד תוצא הארץ 1 1 2
בראשית בראשית א כד נפש חיה 2 2 2
בראשית בראשית א כד ורמש 3 1 1
בראשית בראשית א כה ויעש 1 1 1
בראשית בראשית א כו נעשה אדם 1 2 2
בראשית בראשית א כו נעשה אדם 2 2 2
בראשית בראשית א כו בצלמנו 3 1 1
בראשית בראשית א כו כדמותנו 4 1 1
בראשית בראשית א כו וירדו בדגת הים 5 1 3
בראשית בראשית א כז ויברא אלהים את האדם בצלמו 1 1 5
בראשית בראשית א כז בצלם אלהים ברא אותו 2 1 4
בראשית בראשית א כז זכר ונקבה ברא אותם 3 1 4
בראשית בראשית א כח וכבשה 1 1 1
בראשית בראשית א כט לכם יהיה לאכלה. ולכל חית הארץ 1 1 6
בראשית בראשית א לא יום הששי 1 1 2
בראשית בראשית ב ב ויכל אלהים ביום השביעי 1 1 4
בראשית בראשית ב ג ויברך ויקדש 1 1 2
בראשית בראשית ב ג אשר ברא אלהים לעשות 2 1 4
בראשית בראשית ב ד אלה 1 1 1
בראשית בראשית ב ד תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה' 2 1 7
בראשית בראשית ב ה טרם יהיה בארץ 1 1 3
בראשית בראשית ב ה ה' אלהים 2 2 2
בראשית בראשית ב ו ואד יעלה 1 1 2
בראשית בראשית ב ז וייצר 1 1 1
בראשית בראשית ב ז עפר מן האדמה 2 1 3
בראשית בראשית ב ז ויפח באפיו 3 1 2
בראשית בראשית ב ז לנפש חיה 4 1 2
בראשית בראשית ב ח מקדם 1 2 1
בראשית בראשית ב ט ויצמח 1 1 1
בראשית בראשית ב ט בתוך הגן 2 1 2
בראשית בראשית ב יא פישון 1 1 1
בראשית בראשית ב יג גיחון 1 1 1
בראשית בראשית ב יד חדקל 1 1 1
בראשית בראשית ב יד פרת 2 2 1
בראשית בראשית ב יד כוש ואשור 3 1 2
בראשית בראשית ב יד קדמת אשור 4 1 2
בראשית בראשית ב יד הוא פרת 5 1 2
בראשית בראשית ב טו ויקח 1 1 1
בראשית בראשית ב יח לא טוב היות וגו' 1 1 4
בראשית בראשית ב יח עזר כנגדו 2 1 2
בראשית בראשית ב יט ויצר וגו' מן האדמה 1 1 4
בראשית בראשית ב יט וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה וגו' 2 1 8
בראשית בראשית ב כ ולאדם לא מצא עזר 1 1 4
בראשית בראשית ב כא ויפל ה' אלהים תרדמה 1 1 4
בראשית בראשית ב כא מצלעותיו 2 1 1
בראשית בראשית ב כא ויישן ויקח 3 1 2
בראשית בראשית ב כב ויבן 1 1 1
בראשית בראשית ב כב ויבן את הצלע לאשה 2 1 4
בראשית בראשית ב כג זאת הפעם 1 1 2
בראשית בראשית ב כג לזאת יקרא אשה כי מאיש וגו' 2 1 6
בראשית בראשית ב כד על כן יעזב איש 1 1 4
בראשית בראשית ב כד לבשר אחד 2 1 2
בראשית בראשית ב כה ולא יתבוששו 1 1 2
בראשית בראשית ג א והנחש היה ערום 1 1 3
בראשית בראשית ג א ערום מכל 2 1 2
בראשית בראשית ג א אף כי אמר וגו' 3 1 4
בראשית בראשית ג ג ולא תגעו בו 1 1 3
בראשית בראשית ג ד לא מות תמותון 1 1 3
בראשית בראשית ג ה כי יודע 1 1 2
בראשית בראשית ג ה והייתם כאלהים 2 1 2
בראשית בראשית ג ו ותרא האשה 1 1 2
בראשית בראשית ג ו כי טוב העץ 2 1 3
בראשית בראשית ג ו וכי תאוה הוא לעינים 3 1 4
בראשית בראשית ג ו ונחמד להשכיל 4 1 2
בראשית בראשית ג ו ותתן גם לאישה 5 1 3
בראשית בראשית ג ו גם 6 2 1
בראשית בראשית ג ז ותפקחנה וגו' 1 1 2
בראשית בראשית ג ז וידעו כי עירומים הם 2 1 4
בראשית בראשית ג ז עלה תאנה 3 1 2
בראשית בראשית ג ח וישמעו 1 3 1
בראשית בראשית ג ח וישמעו 2 3 1
בראשית בראשית ג ח לרוח היום 3 1 2
בראשית בראשית ג ט איכה 1 1 1
בראשית בראשית ג יא מי הגיד לך 1 1 3
בראשית בראשית ג יא המן העץ 2 1 2
בראשית בראשית ג יב אשר נתתה עמדי 1 1 3
בראשית בראשית ג יג השיאני 1 1 1
בראשית בראשית ג יד כי עשית זאת 1 1 3
בראשית בראשית ג יד מכל הבהמה ומכל חית השדה 2 1 5
בראשית בראשית ג יד על גחונך תלך 3 1 3
בראשית בראשית ג טו ואיבה אשית 1 1 2
בראשית בראשית ג טו ישופך 2 1 1
בראשית בראשית ג טו ואתה תשופנו עקב 3 1 3
בראשית בראשית ג טז עצבונך 1 1 1
בראשית בראשית ג טז והרנך 2 1 1
בראשית בראשית ג טז בעצב תלדי בנים 3 1 3
בראשית בראשית ג טז ואל אישך תשוקתך 4 1 3
בראשית בראשית ג טז תשוקתך 5 1 1
בראשית בראשית ג יז ארורה האדמה בעבורך 1 1 3
בראשית בראשית ג יח וקוץ ודרדר תצמיח לך 1 1 4
בראשית בראשית ג יח ואכלת את עשב השדה 2 1 4
בראשית בראשית ג יט בזעת אפיך 1 1 2
בראשית בראשית ג כ ויקרא האדם 1 1 2
בראשית בראשית ג כ חוה 2 1 1
בראשית בראשית ג כא כתנות עור 1 1 2
בראשית בראשית ג כב היה כאחד ממנו 1 1 3
בראשית בראשית ג כב ועתה פן ישלח ידו וגו' 2 1 5
בראשית בראשית ג כד מקדם לגן עדן 1 1 3
בראשית בראשית ג כד את הכרובים 2 1 2
בראשית בראשית ג כד החרב המתהפכת 3 1 2
בראשית בראשית ד א והאדם ידע 1 1 2
בראשית בראשית ד א קין 2 1 1
בראשית בראשית ד א את ה' 3 1 2
בראשית בראשית ד א את קין את אחיו את הבל 4 1 6
בראשית בראשית ד ב רועה צאן 1 1 2
בראשית בראשית ד ג מפרי האדמה 1 1 2
בראשית בראשית ד ד וישע 1 2 1
בראשית בראשית ד ד וישע 2 2 1
בראשית בראשית ד ז הלא אם תיטיב 1 1 3
בראשית בראשית ד ז לפתח חטאת רובץ 2 1 3
בראשית בראשית ד ז ואליך תשוקתו 3 1 2
בראשית בראשית ד ז ואתה תמשל בו 4 1 3
בראשית בראשית ד ח ויאמר קין 1 1 2
בראשית בראשית ד ט אי הבל אחיך 1 1 3
בראשית בראשית ד ט לא ידעתי 2 1 2
בראשית בראשית ד ט השומר אחי 3 1 2
בראשית בראשית ד י דמי אחיך 1 1 2
בראשית בראשית ד י מן האדמה 2 1 2
בראשית בראשית ד יא אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך וגו' 1 1 9
בראשית בראשית ד יב נע ונד 1 1 2
בראשית בראשית ד יג גדול עוני מנשוא 1 1 3
בראשית בראשית ד טו לכן כל הורג קין 1 1 4
בראשית בראשית ד טו שבעתים יוקם 2 1 2
בראשית בראשית ד טו וישם ה' לקין אות 3 1 4
בראשית בראשית ד טז ויצא קין 1 1 2
בראשית בראשית ד טז בארץ נוד 2 1 2
בראשית בראשית ד טז קדמת עדן 3 1 2
בראשית בראשית ד יז ויהי 1 4 1
בראשית בראשית ד יח ועירד ילד 1 1 2
בראשית בראשית ד יט ויקח לו למך 1 1 3
בראשית בראשית ד יט שתי נשים 2 1 2
בראשית בראשית ד יט עדה 3 1 1
בראשית בראשית ד יט צלה 4 1 1
בראשית בראשית ד כ אבי ישב אהל ומקנה 1 1 4
בראשית בראשית ד כב תובל קין 1 1 2
בראשית בראשית ד כב לוטש כל חרש נחשת וברזל 2 1 5
בראשית בראשית ד כב נעמה 3 1 1
בראשית בראשית ד כג שמען קולי 1 2 2
בראשית בראשית ד כג שמען קולי 2 2 2
בראשית בראשית ד כג פצעי 3 1 1
בראשית בראשית ד כד כי שבעתים יקם קין 1 1 4
בראשית בראשית ד כד שבעים ושבעה 2 1 2
בראשית בראשית ד כה וידע אדם וגו' 1 1 3
בראשית בראשית ד כו אז הוחל 1 1 2
בראשית בראשית ד א זה ספר תולדות אדם 1 1 4
בראשית בראשית ה א ביום ברא וגו' 2 1 3
בראשית בראשית ה ג שלשים ומאת שנה 1 1 3
בראשית בראשית ה כב ויתהלך חנוך 1 1 2
בראשית בראשית ה כד כי לקח אותו 1 1 3
בראשית בראשית ה כח ויולד בן 1 1 2
בראשית בראשית ה כט זה ינחמנו 1 1 2
בראשית בראשית ה לב בן חמש מאות שנה 1 1 4
בראשית בראשית ה לב את שם את חם ואת יפת 2 1 6
בראשית בראשית ו ב בני האלהים 1 1 2
בראשית בראשית ו ב כי טבת הנה 2 1 3
בראשית בראשית ו ב מכל אשר בחרו 3 1 3
בראשית בראשית ו ג לא ידון רוחי באדם 1 1 4
בראשית בראשית ו ג לעולם 2 1 1
בראשית בראשית ו ג בשגם הוא בשר 3 1 3
בראשית בראשית ו ג והיו ימיו וגו' 4 1 3
בראשית בראשית ו ד הנפילים 1 2 1
בראשית בראשית ו ד בימים ההם 2 1 2
בראשית בראשית ו ד וגם אחרי כן 3 1 3
בראשית בראשית ו ד אשר יבאו 4 1 2
בראשית בראשית ו ד הגבורים 5 1 1
בראשית בראשית ו ד אנשי השם 6 1 2
בראשית בראשית ו ו וינחם ה' כי עשה 1 1 4
בראשית בראשית ו ו ויתעצב 2 1 1
בראשית בראשית ו ו ויתעצב אל לבו 3 1 3
בראשית בראשית ו ז ויאמר ה' אמחה את האדם 1 1 5
בראשית בראשית ו ז מאדם עד בהמה 2 1 3
בראשית בראשית ו ז כי נחמתי כי עשיתם 3 1 4

דיבורי המתחיל בפרשת מקץ

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספור ד"ה בפסוק שכיחות ד"ה בתורה מספר מילים בד"ה
בראשית מקץ מא א ויהי מקץ 1 1 2
בראשית מקץ מא א על היאור 2 1 2
בראשית מקץ מא ב יפות מראה 1 1 2
בראשית מקץ מא ב באחו 2 1 1
בראשית מקץ מא ג ודקות בשר 1 1 2
בראשית מקץ מא ד ותאכלנה 1 1 1
בראשית מקץ מא ה בקנה אחד 1 1 2
בראשית מקץ מא ה בריאות 2 1 1
בראשית מקץ מא ו ושדופות 1 1 1
בראשית מקץ מא ו קדים 2 1 1
בראשית מקץ מא ז הבריאות 1 1 1
בראשית מקץ מא ז והנה חלום 2 1 2
בראשית מקץ מא ח ותפעם רוחו 1 1 2
בראשית מקץ מא ח חרטמי 2 1 1
בראשית מקץ מא ח ואין פותר אותם לפרעה 3 1 4
בראשית מקץ מא יא איש כפתרון חלומו 1 2 3
בראשית מקץ מא יב נער עברי עבד 1 1 3
בראשית מקץ מא יב נער 2 1 1
בראשית מקץ מא יב עברי 3 2 1
בראשית מקץ מא יב עבד 4 1 1
בראשית מקץ מא יב איש כחלומו 5 1 2
בראשית מקץ מא יג השיב על כני 1 1 3
בראשית מקץ מא יד מן הבור 1 1 2
בראשית מקץ מא יד ויגלח 2 1 1
בראשית מקץ מא טו תשמע חלום לפתור אתו 1 1 4
בראשית מקץ מא טו תשמע 2 1 1
בראשית מקץ מא טז בלעדי 1 1 1
בראשית מקץ מא יט דלות 1 1 1
בראשית מקץ מא יט ורקות בשר 2 1 2
בראשית מקץ מא כג צנמות 1 1 1
בראשית מקץ מא כו שבע שנים. ושבע שנים 1 1 4
בראשית מקץ מא ל ונשכח כל השבע 1 1 3
בראשית מקץ מא לא ולא יודע השבע 1 1 3
בראשית מקץ מא לב נכון 1 3 1
בראשית מקץ מא לד וחמש 1 1 1
בראשית מקץ מא לה את כל אכל 1 1 3
בראשית מקץ מא לה תחת יד פרעה 2 1 3
בראשית מקץ מא לו והיה האכל 1 1 2
בראשית מקץ מא לח הנמצא כזה 1 1 2
בראשית מקץ מא לט אין נבון וחכם כמוך 1 1 4
בראשית מקץ מא מ ישק 1 1 1
בראשית מקץ מא מ רק הכסא 2 1 2
בראשית מקץ מא מ כסא 3 1 1
בראשית מקץ מא מא נתתי אתך 1 1 2
בראשית מקץ מא מב ויסר פרעה את טבעתו 1 1 4
בראשית מקץ מא מב בגדי שש 2 1 2
בראשית מקץ מא מב רביד 3 1 1
בראשית מקץ מא מג במרכבת המשנה 1 1 2
בראשית מקץ מא מג אברך 2 1 1
בראשית מקץ מא מד אני פרעה 1 1 2
בראשית מקץ מא מד ובלעדיך 2 1 1
בראשית מקץ מא מד את ידו ואת רגלו 3 1 4
בראשית מקץ מא מה צפנת פענח 1 1 2
בראשית מקץ מא מה פוטי פרע 2 1 2
בראשית מקץ מא מז ותעש הארץ 1 1 2
בראשית מקץ מא מז לקמצים 2 1 1
בראשית מקץ מא מח אכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה 1 1 7
בראשית מקץ מא מט עד כי חדל לספור 1 1 4
בראשית מקץ מא מט כי אין מספר 2 1 3
בראשית מקץ מא נ בטרם תבוא שנת הרעב 1 1 4
בראשית מקץ מא נה ותרעב כל ארץ מצרים 1 1 4
בראשית מקץ מא נה אשר יאמר לכם תעשו 2 1 4
בראשית מקץ מא נו על כל פני הארץ 1 1 4
בראשית מקץ מא נו את כל אשר בהם 2 1 4
בראשית מקץ מא נו וישבר למצרים 3 1 2
בראשית מקץ מא נז וכל הארץ באו מצרימה 1 1 4
בראשית מקץ מב א וירא יעקב כי יש שבר במצרים 1 1 6
בראשית מקץ מב א למה תתראו 2 1 2
בראשית מקץ מב ב רדו שמה 1 1 2
בראשית מקץ מב ג וירדו אחי יוסף 1 1 3
בראשית מקץ מב ג עשרה 2 1 1
בראשית מקץ מב ד פן יקראנו אסון 1 1 3
בראשית מקץ מב ה בתוך הבאים 1 1 2
בראשית מקץ מב ו וישתחוו לו אפים 1 1 3
בראשית מקץ מב ז ויתנכר אליהם 1 1 2
בראשית מקץ מב ח ויכר יוסף וגו' 1 1 3
בראשית מקץ מב ח והם לא הכירוהו 2 1 3
בראשית מקץ מב ט אשר חלם להם 1 1 3
בראשית מקץ מב ט ערות הארץ 2 1 2
בראשית מקץ מב י לא אדני 1 2 2
בראשית מקץ מב יא כלנו בני איש אחד נחנו 1 1 5
בראשית מקץ מב יא כנים 2 1 1
בראשית מקץ מב יב כי ערות הארץ באתם לראות 1 1 5
בראשית מקץ מב יג ויאמרו שנים עשר עבדיך וגו' 1 1 5
בראשית מקץ מב יד הוא אשר דברתי 1 1 3
בראשית מקץ מב טו חי פרעה 1 1 2
בראשית מקץ מב טו אם תצאו מזה 2 1 3
בראשית מקץ מב טז האמת אתכם 1 1 2
בראשית מקץ מב יז משמר 1 1 1
בראשית מקץ מב יט בבית משמרכם 1 1 2
בראשית מקץ מב יט ואתם לכו הביאו 2 1 3
בראשית מקץ מב יט שבר רעבון בתיכם 3 1 3
בראשית מקץ מב כ ויאמנו דבריכם 1 1 2
בראשית מקץ מב כא אבל 1 2 1
בראשית מקץ מב כא באה אלינו 2 1 2
בראשית מקץ מב כב וגם דמו 1 1 2
בראשית מקץ מב כג והם לא ידעו כי שומע יוסף 1 1 6
בראשית מקץ מב כג כי המליץ בינותם 2 1 3
בראשית מקץ מב כג המליץ 3 1 1
בראשית מקץ מב כד ויסב מעליהם 1 1 2
בראשית מקץ מב כד ויבך 2 2 1
בראשית מקץ מב כד את שמעון 3 1 2
בראשית מקץ מב כד ויאסר אתו לעיניהם 4 1 3
בראשית מקץ מב כז ויפתח האחד 1 1 2
בראשית מקץ מב כז במלון 2 1 1
בראשית מקץ מב כז אמתחתו 3 1 1
בראשית מקץ מב כח וגם הנה באמתחתי 1 1 3
בראשית מקץ מב כח מה זאת עשה אלהים לנו 2 1 5
בראשית מקץ מב לד ואת הארץ תסחרו 1 1 3
בראשית מקץ מב לה צרור כספו 1 1 2
בראשית מקץ מב לו אתי שכלתם 1 1 2
בראשית מקץ מב לו שכלתם 2 1 1
בראשית מקץ מב לח לא ירד בני עמכם 1 1 4
בראשית מקץ מג ב כאשר כלו לאכול 1 1 3
בראשית מקץ מג ב כאשר כלו 2 1 2
בראשית מקץ מג ג העד העיד 1 1 2
בראשית מקץ מג ג לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם 2 1 6
בראשית מקץ מג ז לנו ולמולדתנו 1 1 2
בראשית מקץ מג ז ונגד לו 2 1 2
בראשית מקץ מג ז על פי הדברים האלה 3 1 4
בראשית מקץ מג ז כי יאמר 4 1 2
בראשית מקץ מג ח ונחיה 1 1 1
בראשית מקץ מג ח ולא נמות 2 1 2
בראשית מקץ מג ט והצגתיו לפניך 1 1 2
בראשית מקץ מג ט וחטאתי לך כל הימים 2 1 4
בראשית מקץ מג י לולא התמהמהנו 1 1 2
בראשית מקץ מג יא אפוא 1 1 1
בראשית מקץ מג יא מזמרת הארץ 2 1 2
בראשית מקץ מג יא נכאת 3 2 1
בראשית מקץ מג יא בטנים 4 1 1
בראשית מקץ מג יב וכסף משנה 1 1 2
בראשית מקץ מג יב קחו בידכם 2 1 2
בראשית מקץ מג יב אולי משגה הוא 3 1 3
בראשית מקץ מג יד ואל שדי 1 3 2
בראשית מקץ מג יד ואל שדי 2 3 2
בראשית מקץ מג יד ושלח לכם 3 1 2
בראשית מקץ מג יד את אחיכם 4 1 2
בראשית מקץ מג יד אחר 5 2 1
בראשית מקץ מג יד ואני 6 1 1
בראשית מקץ מג יד כאשר שכלתי 7 1 2
בראשית מקץ מג יד שכלתי 8 1 1
בראשית מקץ מג טו ואת בנימין 1 1 2
בראשית מקץ מג טז וטבח טבח והכן 1 1 3
בראשית מקץ מג טז בצהרים 2 1 1
בראשית מקץ מג יח וייראו האנשים 1 1 2
בראשית מקץ מג יח כי הובאו בית יוסף 2 1 4
בראשית מקץ מג יח אנחנו מובאים 3 1 2
בראשית מקץ מג יח להתגולל 4 1 1
בראשית מקץ מג כ בי אדוני 1 1 2
בראשית מקץ מג כ ירד ירדנו 2 1 2
בראשית מקץ מג כג אלהיכם 1 2 1
בראשית מקץ מג כד ויבא האיש 1 1 2
בראשית מקץ מג כה ויכינו 1 1 1
בראשית מקץ מג כו הביתה 1 1 1
בראשית מקץ מג כח ויקדו וישתחוו 1 1 2
בראשית מקץ מג כט אלהים יחנך בני 1 1 3
בראשית מקץ מג ל כי נכמרו רחמיו 1 1 3
בראשית מקץ מג ל נכמרו 2 1 1
בראשית מקץ מג לא ויתאפק 1 1 1
בראשית מקץ מג לב כי תועבה היא 1 1 3
בראשית מקץ מג לג הבכר כבכרתו 1 1 2
בראשית מקץ מג לד משאות 1 1 1
בראשית מקץ מג לד חמש ידות 2 1 2
בראשית מקץ מג לד וישכרו אמו 3 1 2
בראשית מקץ מד ב גביע 1 1 1
בראשית מקץ מד ז חלילה לעבדיך 1 1 2
בראשית מקץ מד ח הן כסף אשר מצאנו 1 1 4
בראשית מקץ מד י גם עתה כדבריכם 1 1 3
בראשית מקץ מד יב בגדול החל 1 1 2
בראשית מקץ מד יג ויעמס איש על חמורו 1 1 4
בראשית מקץ מד יג וישובו העירה 2 1 2
בראשית מקץ מד יד עודנו שם 1 1 2
בראשית מקץ מד טו הלא ידעתם כי נחש ינחש וגו' 1 1 6
בראשית מקץ מד טז האלהים מצא 1 1 2
בראשית מקץ מד טז ומה נצטדק 2 1 2

דיבורי המתחיל בחומש בראשית המופיעים פעמיים בתורה

דיבורי המתחיל המוצגים בטבלה הם אלו אשר מופיעים פעם אחת בחומש בראשית ופעם נוספת בפסוק נוסף בתורה, בין אם בחומש בראשית עצמו או בפסוק מחומש אחר. ניתן לצפות ברשימה המלאה להצגת כל מראי המקום במדור דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה בחמשת חומשי התורה.

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
בראשית בראשית א כ נפש חיה 2
בראשית בראשית א כ שרץ 2
בראשית בראשית א כב ורבו 2
בראשית בראשית א כד נפש חיה 2
בראשית בראשית א כו נעשה אדם 2
בראשית בראשית א כו נעשה אדם 2
בראשית בראשית ב ה ה' אלהים 2
בראשית בראשית ב ח מקדם 2
בראשית בראשית ב יד פרת 2
בראשית בראשית ג ו גם 2
בראשית בראשית ד ד וישע 2
בראשית בראשית ד ד וישע 2
בראשית בראשית ד כג שמען קולי 2
בראשית בראשית ד כג שמען קולי 2
בראשית בראשית ו ד הנפילים 2
בראשית נח ו כב ויעש נח 2
בראשית נח ז ב הטהורה 2
בראשית נח ז ה ויעש נח 2
בראשית נח ז יג בעצם היום הזה 2
בראשית נח ח ב ויכלא 2
בראשית נח ח י ויחל 2
בראשית נח ח כב חום 2
בראשית נח ט כ ויחל 2
בראשית נח ט כא אהלה 2
בראשית נח י ט על כן יאמר 2
בראשית נח יא ג הבה 2
בראשית נח יא ג לבנים 2
בראשית נח יא ז הבה 2
בראשית לך לך יב ז ויבן שם מזבח 2
בראשית לך לך יב ח אהלה 2
בראשית לך לך יב ח ויבן שם מזבח 2
בראשית לך לך יג יא ככר 2
בראשית לך לך יג יא מקדם 2
בראשית לך לך יג יח ממרא 2
בראשית לך לך יד ב ברע 2
בראשית לך לך יד יד עד דן 2
בראשית לך לך יד טו לילה 2
בראשית לך לך יז א אני אל שדי 2
בראשית לך לך יז ט ואתה 2
בראשית לך לך יז יט אבל 2
בראשית לך לך יז כד בהמולו 2
בראשית לך לך יז כד בהמולו 2
בראשית לך לך יז כו בעצם היום הזה 2
בראשית וירא יח א וירא אליו 2
בראשית וירא יט ח האל 2
בראשית וירא יט יח אל נא 2
בראשית וירא כ ה גם היא 2
בראשית וירא כא ב למועד אשר דבר אתו 2
בראשית וירא כא ב למועד אשר דבר אתו 2
בראשית וירא כא טז מנגד 2
בראשית וירא כב א הנני 2
בראשית וירא כב ג ויחבש 2
בראשית וירא כב ד ביום השלישי 2
בראשית וירא כב ה עד כה 2
בראשית וירא כב יג אחר 2
בראשית וירא כב כ גם היא 2
בראשית חיי שרה כג יא לא אדני 2
בראשית חיי שרה כד כא משתאה 2
בראשית חיי שרה כד כא משתאה 2
בראשית חיי שרה כד כב בקע 2
בראשית חיי שרה כד כז בדרך 2
בראשית חיי שרה כד מד גם אתה 2
בראשית תולדות כה כ בן ארבעים שנה 2
בראשית תולדות כה כא ויעתר לו 2
בראשית תולדות כה כא ויעתר לו 2
בראשית תולדות כו ג האל 2
בראשית תולדות כו כו אחזת 2
בראשית תולדות כו לד בן ארבעים שנה 2
בראשית תולדות כז לה במרמה 2
בראשית תולדות כח ט אחות נביות 2
בראשית ויצא כח י ויצא 2
בראשית ויצא כט ג וגללו 2
בראשית ויצא כט ח וגללו 2
בראשית ויצא כט יא ויבך 2
בראשית ויצא כט כז ונתנה לך 2
בראשית ויצא ל לב חום 2
בראשית ויצא לא כב ביום השלישי 2
בראשית ויצא לא לט אנכי אחטנה 2
בראשית ויצא לא לט אנכי אחטנה 2
בראשית ויצא לא מו לאחיו 2
בראשית ויצא לא נד לאחיו 2
בראשית וישלח לג י אל נא 2
בראשית וישלח לד יג במרמה 2
בראשית וישלח לד כא שלמים 2
בראשית וישלח לה יא אני אל שדי 2
בראשית וישלח לה יח בנימין 2
בראשית וישלח לה יח בנימין 2
בראשית וישלח לה כג בכור יעקב 2
בראשית וישלח לה כג בכור יעקב 2
בראשית וישלח לה כז ממרא 2
בראשית וישלח לו ג אחות נביות 2
בראשית וישב לז ב דבה 2
בראשית וישב לז יג הנני 2
בראשית וישב לז כה נכאת 2
בראשית וישב לז לא שעיר עזים 2
בראשית וישב לט יד עברי 2
בראשית וישב מ ה איש כפתרון חלומו 2
בראשית מקץ מא יא איש כפתרון חלומו 2
בראשית מקץ מא יב עברי 2
בראשית מקץ מב י לא אדני 2
בראשית מקץ מב כא אבל 2
בראשית מקץ מב כד ויבך 2
בראשית מקץ מג יא נכאת 2
בראשית מקץ מג יד אחר 2
בראשית מקץ מג כג אלהיכם 2
בראשית ויגש מו כט וירא אליו 2
בראשית ויגש מז ו אנשי חיל 2
בראשית ויגש מז ז ויברך יעקב 2
בראשית ויגש מז י ויברך יעקב 2
בראשית ויחי מח כב בחרבי ובקשתי 2
בראשית ויחי מח כב בחרבי ובקשתי 2
בראשית ויחי מט ו אל תחד כבודי 2
בראשית ויחי מט ו אל תחד כבודי 2
בראשית ויחי מט כא הנתן אמרי שפר 2
בראשית ויחי מט כא הנתן אמרי שפר 2
בראשית ויחי מט כב בנות צעדה עלי שור 2
בראשית ויחי מט כב פרת 2
בראשית ויחי מט כב בנות צעדה עלי שור 2
בראשית ויחי מט כג ורבו 2
בראשית ויחי מט כו נזיר אחיו 2

דיבורי המתחיל בחומש בראשית המופיעים 3 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
בראשית בראשית ג ח וישמעו 3
בראשית בראשית ג ח וישמעו 3
בראשית לך לך טו א אחר הדברים האלה 3
בראשית וירא יח כה חלילה לך 3
בראשית וירא יח כה חלילה לך 3
בראשית וירא יח כה חלילה לך 3
בראשית וירא כא א כאשר דבר 3
בראשית וירא כא לד ימים רבים 3
בראשית וירא כב א אחר הדברים האלה 3
בראשית וירא כב יד היום 3
בראשית חיי שרה כד נה ימים 3
בראשית תולדות כח ג ואל שדי 3
בראשית ויצא כט לד על כן 3
בראשית וישב לז כז וישמעו 3
בראשית וישב לז לד ימים רבים 3
בראשית וישב מ א אחר הדברים האלה 3
בראשית מקץ מא לב נכון 3
בראשית מקץ מג יד ואל שדי 3
בראשית מקץ מג יד ואל שדי 3

דיבורי המתחיל בחומש בראשית המופיעים 4 פעמים בתורה

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
בראשית בראשית ד יז ויהי 4
בראשית נח ט כו ויהי 4
בראשית ויחי מט טו ויהי 4

דיבורי המתחיל בחומש בראשית המופיעים 9 פעמים בתורה

 

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה שכיחות ד"ה בתורה
בראשית נח י ט לפני ה' 9
בראשית תולדות כז ז לפני ה' 9

 

מספר המילים הרב ביותר בדיבורי המתחיל בחומש בראשית

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספר מילים בד"ה
בראשית וישלח לג י אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך וגו' 14
בראשית בראשית ד יא אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך וגו' 9
בראשית חיי שרה כג א ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים 9
בראשית בראשית ב יט וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה וגו' 8
בראשית בראשית א ד וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל 7
בראשית בראשית ב ד תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה' 7
בראשית נח ח כב עוד כל ימי הארץ וגו' לא ישבתו 7
בראשית נח י יד פתרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלשתים 7
בראשית לך לך יג י לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה 7
בראשית חיי שרה כד ז ה' אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי 7
בראשית מקץ מא מח אכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה 7
בראשית ויחי מט כח וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם 7
בראשית בראשית א כט לכם יהיה לאכלה. ולכל חית הארץ 6
בראשית בראשית ב כג לזאת יקרא אשה כי מאיש וגו' 6
בראשית בראשית ד א את קין את אחיו את הבל 6
בראשית בראשית ה לב את שם את חם ואת יפת 6
בראשית נח ו ט אלה תולדת נח נח איש צדיק 6
בראשית נח ט טז בין אלהים ובין כל נפש חיה 6
בראשית לך לך יג ד אשר עשה שם בראשונה ויקרא שם 6
בראשית לך לך טז ה אנכי נתתי שפחתי וגו' ביני וביניך 6
בראשית וירא יח כו אם אמצא בסדום וגו' לכל המקום 6
בראשית וירא יט ד טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדום 6
בראשית וירא יט כב על כן קרא שם העיר צוער 6
בראשית וירא כא כג כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי 6
בראשית חיי שרה כד לו ויתן לו את כל אשר לו 6
בראשית חיי שרה כד לז לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני 6
בראשית חיי שרה כה ז מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים 6
בראשית חיי שרה כה יא ויהי אחרי מות אברהם ויברך וגו' 6
בראשית תולדות כה כ בת בתואל מפדן ארם אחות לבן 6
בראשית ויצא כח כב והאבן הזאת אשר שמתי מצבה וגו' 6
בראשית וישלח לג יד עד אשר אבא אל אדני שעירה 6
בראשית וישב לח יד כי ראתה כי גדל שלה וגו' 6
בראשית מקץ מב א וירא יעקב כי יש שבר במצרים 6
בראשית מקץ מב כג והם לא ידעו כי שומע יוסף 6
בראשית מקץ מג ג לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם 6
בראשית מקץ מד טו הלא ידעתם כי נחש ינחש וגו' 6
בראשית ויגש מד לא והיה כראותו כי אין הנער ומת 6
בראשית ויגש מה א ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים 6
בראשית ויגש מה יד ויפל על צוארי בנימין אחיו ויבך 6
בראשית ויגש מו טו אלה בני לאה ואת דינה בתו 6
בראשית ויגש מו לד כי תועבת מצרים כל רעה צאן 6
בראשית ויחי מח ה הנולדים לך וגו' עד בואי אליך 6
בראשית ויחי מט ד כי עלית משכבי אביך אז חללת 6
בראשית ויחי נ טו ויראו אחי יוסף כי מת אביהם 6
בראשית ויחי נ יז שא נא לפשע עבדי אלהי אביך 6

הפסוקים בעלי דיבורי המתחיל הרבים ביותר

הדיבור המתחיל המצוין הוא הדיבור המתחיל האחרון בפסוק.

חומש פרשה פרק פסוק ד"ה מספר ד"ה בפסוק
בראשית מקץ מג יד שכלתי 8
בראשית ויחי מט כו מידי אביר יעקב 8
בראשית נח ח כב לא ישבתו 7
בראשית בראשית א יד ושנים 6
בראשית בראשית ג ו גם 6
בראשית בראשית ו ד אנשי השם 6
בראשית ויצא ל לז מחשף הלבן 6
בראשית וישלח לג יד עד אשר אבא אל אדני שעירה 6
בראשית וישלח לה יא גוי וקהל גוים 6
בראשית וישב לז ב דבה 6
בראשית ויחי מט ו וברצונם עקרו שור 6
בראשית ויחי מט יא בני אתנו 6
בראשית ויחי מט כב בנות צעדה עלי שור 6