אותיות הקודש בפירוש פרשני המקרא לפי מיון ראשי ומיון משני: שם האות ושם הפרשן

טבלה מסכמת

לשם הכנת הטבלאות ומסדי הנתונים המופיעים כאן, נעזרנו בפירושי פרשני המקרא, כפי המובאים ב"מאגר תורת אמת" –  מאגר תורני חופשי לכבוד השם יתברך. קישור למאגר: http://www.ateret4u.com/online/ קישור לתנאי זכויות היוצרים ותנאי רשיון CC2.5: http://www.toratemetfreeware.com/?home;2; 

פרשן/פירוש חומש פרשה פרק פסוק אות
רש"י בראשית לך לך טו יז אל"ף
רש"י בראשית חיי שרה כד כא אל"ף
רש"י בראשית חיי שרה כה ג אל"ף
רש"י בראשית ויצא כט ו אל"ף
רש"י בראשית מקץ מא לה אל"ף
רש"י בראשית ויגש מו כו אל"ף
רש"י בראשית ויחי מט י אל"ף
רש"י שמות בא י כא אל"ף
רש"י שמות יתרו יח ח אל"ף
רש"י במדבר מטות לב כד אל"ף
רמב"ן בראשית בראשית א א אל"ף
רמב"ן בראשית לך לך יז א אל"ף
רמב"ן בראשית לך לך יז יח אל"ף
רמב"ן בראשית וירא יח ג אל"ף
רמב"ן בראשית וירא יח כג אל"ף
רמב"ן בראשית חיי שרה כד א אל"ף
רמב"ן בראשית וישלח לב כג אל"ף
רמב"ן בראשית מקץ מג כ אל"ף
רמב"ן במדבר שלח לך יד יז אל"ף
רמב"ן דברים ואתחנן ג כד אל"ף
רמב"ן דברים עקב ט כה אל"ף
רמב"ן דברים כי תצא כא יד אל"ף
אור החיים שמות משפטים כא ח אל"ף
אור החיים שמות משפטים כא יא אל"ף
אור החיים שמות משפטים כא יא אל"ף
אבן עזרא בראשית בראשית א א אל"ף
אבן עזרא בראשית בראשית ב י אל"ף
אבן עזרא בראשית נח ז יא אל"ף
אבן עזרא בראשית נח יא א אל"ף
אבן עזרא בראשית לך לך יג ה אל"ף
אבן עזרא בראשית לך לך יג ט אל"ף
אבן עזרא בראשית לך לך טז יא אל"ף
אבן עזרא בראשית וירא יח כא אל"ף
אבן עזרא בראשית וירא יט ב אל"ף
אבן עזרא בראשית וירא כב א אל"ף
אבן עזרא בראשית חיי שרה כג ו אל"ף
אבן עזרא בראשית תולדות כז יט אל"ף
אבן עזרא בראשית תולדות כז כה אל"ף
אבן עזרא בראשית תולדות כז לז אל"ף
אבן עזרא בראשית ויצא כט ב אל"ף
אבן עזרא בראשית ויצא ל יא אל"ף
אבן עזרא בראשית וישלח לב ה אל"ף
אבן עזרא בראשית וישלח לו כד אל"ף
אבן עזרא בראשית וישב לז כה אל"ף
אבן עזרא בראשית וישב לח כה אל"ף
אבן עזרא בראשית מקץ מא מג אל"ף
אבן עזרא בראשית מקץ מב יא אל"ף
אבן עזרא בראשית ויגש מה יד אל"ף
אבן עזרא שמות שמות א ב אל"ף
אבן עזרא שמות שמות א ג אל"ף
אבן עזרא שמות שמות א טז אל"ף
אבן עזרא שמות שמות א יז אל"ף
אבן עזרא שמות שמות ב ט אל"ף
אבן עזרא שמות שמות ג טו אל"ף
אבן עזרא שמות שמות ג יח אל"ף
אבן עזרא שמות שמות ה ז אל"ף
אבן עזרא שמות שמות ה טז אל"ף
אבן עזרא שמות וארא ו ג אל"ף
אבן עזרא שמות וארא ז א אל"ף
אבן עזרא שמות וארא ז יד אל"ף
אבן עזרא שמות וארא ח יח אל"ף
אבן עזרא שמות וארא ט ט אל"ף
אבן עזרא שמות וארא ט כח אל"ף
אבן עזרא שמות בא י ד אל"ף
אבן עזרא שמות בא י כא אל"ף
אבן עזרא שמות בא יג יד אל"ף
אבן עזרא שמות בשלח יד כד אל"ף
אבן עזרא שמות יתרו יט יג אל"ף
אבן עזרא שמות משפטים כא יח אל"ף
אבן עזרא שמות ויקהל לו יב אל"ף
אבן עזרא ויקרא ויקרא ב ב אל"ף
אבן עזרא ויקרא שמיני יא מג אל"ף
אבן עזרא ויקרא תזריע יג כ אל"ף
אבן עזרא ויקרא אחרי מות טז ח אל"ף
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח יז אל"ף
אבן עזרא ויקרא אמור כג יז אל"ף
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו טז אל"ף
אבן עזרא במדבר נשא ו יג אל"ף
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא ה אל"ף
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא יא אל"ף
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כ אל"ף
אבן עזרא במדבר חקת כא א אל"ף
אבן עזרא במדבר חקת כא ל אל"ף
אבן עזרא במדבר בלק כג ג אל"ף
אבן עזרא במדבר מטות לב כד אל"ף
אבן עזרא במדבר מטות לב לב אל"ף
אבן עזרא במדבר מסעי לד י אל"ף
אבן עזרא דברים דברים ג ד אל"ף
אבן עזרא דברים עקב יא יב אל"ף
אבן עזרא דברים כי תצא כב ו אל"ף
אבן עזרא דברים כי תצא כג יד אל"ף
אבן עזרא דברים כי תצא כג יט אל"ף
אבן עזרא דברים כי תצא כד כ אל"ף
אבן עזרא דברים כי תבוא כח סו אל"ף
אבן עזרא דברים האזינו לב כו אל"ף
אבן עזרא דברים האזינו לב לג אל"ף
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג כא אל"ף
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג כה אל"ף
כלי יקר בראשית נח ו טו אל"ף
כלי יקר בראשית וישלח לב כה אל"ף
כלי יקר ויקרא ויקרא א א אל"ף
כלי יקר ויקרא ויקרא א א אל"ף
כלי יקר ויקרא שמיני יא מד אל"ף
כלי יקר במדבר נשא ה ב אל"ף
כלי יקר במדבר שלח לך טו כד אל"ף
ספורנו בראשית תולדות כז לג אל"ף
בעל הטורים בראשית וישב לח כה אל"ף
בעל הטורים שמות וארא ט ד אל"ף
בעל הטורים שמות יתרו כ יג אל"ף
בעל הטורים ויקרא ויקרא א א אל"ף
בעל הטורים במדבר בהעלתך יא יא אל"ף
בעל הטורים במדבר בהעלתך יא כ אל"ף
בעל הטורים במדבר מטות לא ד אל"ף
בעל הטורים דברים ואתחנן ד לד אל"ף
בעל הטורים דברים ראה יא כז אל"ף
בעל הטורים דברים שופטים יח יג אל"ף
בעל הטורים דברים כי תצא כא יז אל"ף
בעל הטורים דברים כי תצא כה ה אל"ף
בעל הטורים דברים וזאת הברכה לג כ אל"ף
בעל הטורים דברים וזאת הברכה לד ו אל"ף
שפתי חכמים בראשית בראשית א ח אל"ף
שפתי חכמים בראשית וירא כא ב אל"ף
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כג ו אל"ף
שפתי חכמים בראשית תולדות כה כג אל"ף
שפתי חכמים בראשית תולדות כו י אל"ף
שפתי חכמים בראשית מקץ מב א אל"ף
שפתי חכמים בראשית ויגש מז יג אל"ף
שפתי חכמים שמות תרומה כה יא אל"ף
שפתי חכמים שמות תצוה כח טו אל"ף
שפתי חכמים ויקרא ויקרא א טז אל"ף
שפתי חכמים במדבר בהעלתך יא כ אל"ף
שפתי חכמים במדבר קרח טז יא אל"ף
שפתי חכמים במדבר מטות לב כד אל"ף
שפתי חכמים דברים דברים א טז אל"ף
שפתי חכמים דברים ואתחנן ד לא אל"ף
שפתי חכמים דברים כי תצא כה ה אל"ף
שפתי חכמים דברים האזינו לב כז אל"ף
רש"י בראשית וירא יח כ בי"ת
רש"י בראשית חיי שרה כד כז בי"ת
רש"י בראשית ויצא כט ו בי"ת
רש"י בראשית וישלח לה ז בי"ת
רש"י בראשית מקץ מב כא בי"ת
רש"י בראשית ויגש מו כו בי"ת
רש"י שמות שמות ד ד בי"ת
רש"י שמות שמות ה ט בי"ת
רש"י שמות משפטים כב יט בי"ת
רש"י ויקרא קדושים יט טז בי"ת
רמב"ן בראשית בראשית א א בי"ת
רמב"ן בראשית ויצא ל כ בי"ת
רמב"ן בראשית מקץ מא ב בי"ת
רמב"ן בראשית מקץ מג כ בי"ת
רמב"ן ויקרא ויקרא א יז בי"ת
רמב"ן ויקרא ויקרא ד כב בי"ת
רמב"ן ויקרא צו ח לב בי"ת
רמב"ן ויקרא קדושים יט כ בי"ת
רמב"ן ויקרא אמור כג יא בי"ת
רמב"ן במדבר קרח יח י בי"ת
רמב"ן דברים ואתחנן ו ג בי"ת
רמב"ן דברים שופטים יז ח בי"ת
אבן עזרא בראשית בראשית א א בי"ת
אבן עזרא בראשית בראשית ב ב בי"ת
אבן עזרא בראשית בראשית ב ח בי"ת
אבן עזרא בראשית בראשית ג טו בי"ת
אבן עזרא בראשית נח ח יא בי"ת
אבן עזרא בראשית נח ט ב בי"ת
אבן עזרא בראשית לך לך יב יג בי"ת
אבן עזרא בראשית חיי שרה כד א בי"ת
אבן עזרא בראשית ויצא כח יא בי"ת
אבן עזרא בראשית ויצא כט לב בי"ת
אבן עזרא בראשית וישב לז ז בי"ת
אבן עזרא בראשית וישב לז י בי"ת
אבן עזרא בראשית וישב לז כה בי"ת
אבן עזרא בראשית וישב לח יא בי"ת
אבן עזרא בראשית מקץ מא ב בי"ת
אבן עזרא בראשית ויחי מט ה בי"ת
אבן עזרא בראשית ויחי נ כו בי"ת
אבן עזרא שמות שמות א ב בי"ת
אבן עזרא שמות שמות א ה בי"ת
אבן עזרא שמות שמות א ז בי"ת
אבן עזרא שמות שמות א יד בי"ת
אבן עזרא שמות שמות ג טו בי"ת
אבן עזרא שמות שמות ג יח בי"ת
אבן עזרא שמות וארא ו ג בי"ת
אבן עזרא שמות וארא ז ט בי"ת
אבן עזרא שמות בשלח טו כב בי"ת
אבן עזרא שמות בשלח טו כו בי"ת
אבן עזרא שמות בשלח טז כג בי"ת
אבן עזרא שמות בשלח יז יד בי"ת
אבן עזרא שמות יתרו יט יח בי"ת
אבן עזרא שמות יתרו כ יג בי"ת
אבן עזרא שמות יתרו כ כג בי"ת
אבן עזרא שמות משפטים כא כ בי"ת
אבן עזרא שמות משפטים כא כד בי"ת
אבן עזרא שמות תרומה כה כט בי"ת
אבן עזרא שמות תרומה כו ד בי"ת
אבן עזרא שמות ויקהל לח ח בי"ת
אבן עזרא ויקרא צו ו יג בי"ת
אבן עזרא ויקרא אמור כג לט בי"ת
אבן עזרא ויקרא אמור כד כ בי"ת
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו כא בי"ת
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו מג בי"ת
אבן עזרא במדבר בהעלתך יב א בי"ת
אבן עזרא במדבר שלח לך טו לד בי"ת
אבן עזרא דברים ואתחנן ו ג בי"ת
אבן עזרא דברים ואתחנן ו טז בי"ת
אבן עזרא דברים כי תצא כה ד בי"ת
אבן עזרא דברים נצבים כט יא בי"ת
אבן עזרא דברים האזינו לב כח בי"ת
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג ו בי"ת
כלי יקר בראשית בראשית א א בי"ת
כלי יקר בראשית בראשית ד ג בי"ת
כלי יקר שמות וארא ט יד בי"ת
כלי יקר שמות תרומה כה א בי"ת
כלי יקר שמות ויקהל לה ה בי"ת
כלי יקר ויקרא ויקרא א א בי"ת
כלי יקר ויקרא בחקתי כו מ בי"ת
כלי יקר במדבר נשא ו יא בי"ת
כלי יקר במדבר בהעלתך י י בי"ת
כלי יקר במדבר שלח לך יג יח בי"ת
כלי יקר דברים דברים א יג בי"ת
כלי יקר דברים שופטים כ א בי"ת
כלי יקר דברים כי תצא כא י בי"ת
כלי יקר דברים וזאת הברכה לד יב בי"ת
ספורנו שמות וארא ו ג בי"ת
ספורנו במדבר פינחס כח כו בי"ת
בעל הטורים בראשית ויחי מט ח בי"ת
בעל הטורים שמות תצוה כח ו בי"ת
בעל הטורים ויקרא אמור כא יג בי"ת
בעל הטורים דברים עקב י כב בי"ת
בעל הטורים דברים כי תצא כא יז בי"ת
שפתי חכמים בראשית נח ו יז בי"ת
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כג יח בי"ת
שפתי חכמים בראשית ויצא ל לז בי"ת
שפתי חכמים בראשית וישלח לד לא בי"ת
שפתי חכמים בראשית וישב לט כג בי"ת
שפתי חכמים שמות תרומה כה יא בי"ת
שפתי חכמים שמות תצוה כח טו בי"ת
שפתי חכמים שמות תצוה כט ד בי"ת
שפתי חכמים שמות תצוה ל א בי"ת
שפתי חכמים שמות תצוה ל ד בי"ת
שפתי חכמים שמות כי תשא לד יט בי"ת
שפתי חכמים ויקרא תזריע יג נב בי"ת
שפתי חכמים ויקרא מצורע יד נז בי"ת
שפתי חכמים ויקרא אחרי מות טז ד בי"ת
שפתי חכמים ויקרא קדושים יט יד בי"ת
שפתי חכמים ויקרא אמור כג טז בי"ת
שפתי חכמים במדבר במדבר ג א בי"ת
שפתי חכמים במדבר במדבר ד יב בי"ת
שפתי חכמים במדבר בהעלתך יב ח בי"ת
שפתי חכמים במדבר קרח יח ל בי"ת
שפתי חכמים במדבר חקת יט יג בי"ת
שפתי חכמים דברים כי תצא כב כא בי"ת
שפתי חכמים דברים כי תצא כה ב בי"ת
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח מז בי"ת
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח נב בי"ת
רש"י ויקרא קדושים יט טז גימ"ל
רמב"ן בראשית מקץ מא מז גימ"ל
אבן עזרא בראשית נח ח ב גימ"ל
אבן עזרא שמות שמות ג טו גימ"ל
אבן עזרא שמות בשלח טז יד גימ"ל
כלי יקר שמות תרומה כה לא גימ"ל
כלי יקר דברים ראה טו י גימ"ל
כלי יקר דברים ראה טו י גימ"ל
בעל הטורים ויקרא תזריע יג לג גימ"ל
שפתי חכמים בראשית ויחי מט ה גימ"ל
שפתי חכמים שמות תרומה כה יא גימ"ל
שפתי חכמים דברים דברים א טז גימ"ל
רש"י במדבר נשא ז כ דל"ת
רמב"ן בראשית לך לך יז א דל"ת
רמב"ן בראשית וירא יח ג דל"ת
רמב"ן בראשית וירא יח כג דל"ת
רמב"ן במדבר שלח לך יד יז דל"ת
רמב"ן דברים ואתחנן ג כד דל"ת
רמב"ן דברים ואתחנן ו ד דל"ת
רמב"ן דברים עקב ט כה דל"ת
רמב"ן דברים וזאת הברכה לג כה דל"ת
אור החיים שמות תרומה כו א דל"ת
אור החיים שמות תרומה כו טו דל"ת
אבן עזרא בראשית נח יא א דל"ת
אבן עזרא שמות שמות ג טו דל"ת
אבן עזרא שמות וארא ז ה דל"ת
אבן עזרא שמות וארא ט כח דל"ת
אבן עזרא שמות בשלח טו יז דל"ת
אבן עזרא שמות יתרו יח ט דל"ת
אבן עזרא שמות תרומה כו ח דל"ת
אבן עזרא במדבר פנחס כח יד דל"ת
אבן עזרא דברים וילך לא יט דל"ת
כלי יקר שמות כי תשא לג יח דל"ת
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד דל"ת
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד דל"ת
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד דל"ת
ספורנו דברים ואתחנן ו ד דל"ת
בעל הטורים בראשית חיי שרה כד יב דל"ת
בעל הטורים בראשית וישלח לה יא דל"ת
בעל הטורים במדבר במדבר ב יח דל"ת
בעל הטורים דברים ואתחנן ו ד דל"ת
שפתי חכמים בראשית נח ט יב דל"ת
שפתי חכמים בראשית לך לך טז יא דל"ת
שפתי חכמים בראשית וירא יט לו דל"ת
שפתי חכמים שמות תרומה כה ב דל"ת
שפתי חכמים ויקרא תזריע יב ב דל"ת
רש"י בראשית בראשית א לא ה"א
רש"י בראשית בראשית ב ד ה"א
רש"י בראשית בראשית ד ט ה"א
רש"י בראשית נח ז כג ה"א
רש"י בראשית נח יא ז ה"א
רש"י בראשית לך לך יד י ה"א
רש"י בראשית וירא יח כה ה"א
רש"י בראשית חיי שרה כד כז ה"א
רש"י בראשית תולדות כז לח ה"א
רש"י בראשית תולדות כח ב ה"א
רש"י בראשית ויצא לא יג ה"א
רש"י בראשית וישלח לב ד ה"א
רש"י בראשית וישלח לג יד ה"א
רש"י בראשית וישלח לה כז ה"א
רש"י בראשית מקץ מא לח ה"א
רש"י בראשית מקץ מב טז ה"א
רש"י בראשית ויגש מו א ה"א
רש"י שמות שמות ב י ה"א
רש"י שמות וארא ט לא ה"א
רש"י שמות בשלח טו כג ה"א
רש"י שמות משפטים כא יג ה"א
רש"י שמות משפטים כב יט ה"א
רש"י שמות משפטים כג כז ה"א
רש"י ויקרא תזריע יב ד ה"א
רש"י במדבר פינחס כו ה ה"א
רש"י במדבר פינחס כו לו ה"א
רש"י במדבר מטות לב כד ה"א
רש"י במדבר מטות לב מב ה"א
רש"י דברים וזאת הברכה לג כג ה"א
רש"י דברים וזאת הברכה לג כז ה"א
רמב"ן בראשית בראשית א ה ה"א
רמב"ן בראשית בראשית א יח ה"א
רמב"ן בראשית בראשית ב ד ה"א
רמב"ן בראשית וירא יח כג ה"א
רמב"ן בראשית ויצא כט כא ה"א
רמב"ן בראשית ויצא לא יג ה"א
רמב"ן בראשית ויחי מט יב ה"א
רמב"ן ויקרא ויקרא א ט ה"א
רמב"ן ויקרא ויקרא ב יד ה"א
רמב"ן ויקרא שמיני י ו ה"א
רמב"ן ויקרא מצורע יד ד ה"א
רמב"ן ויקרא אמור כא יב ה"א
רמב"ן ויקרא אמור כב טו ה"א
רמב"ן ויקרא בהר כה ג ה"א
רמב"ן ויקרא בהר כה ה ה"א
רמב"ן ויקרא בהר כה ז ה"א
רמב"ן ויקרא בהר כה כג ה"א
רמב"ן ויקרא בחקתי כו טז ה"א
רמב"ן במדבר בהעלתך יא יט ה"א
רמב"ן במדבר שלח לך יג כב ה"א
רמב"ן במדבר קרח טז יא ה"א
רמב"ן במדבר חקת כ י ה"א
רמב"ן במדבר מטות ל יד ה"א
רמב"ן במדבר מטות לב מב ה"א
רמב"ן דברים דברים ג יג ה"א
רמב"ן דברים ואתחנן ג כד ה"א
רמב"ן דברים ואתחנן ו י ה"א
רמב"ן דברים עקב ט כה ה"א
רמב"ן דברים עקב י א ה"א
רמב"ן דברים עקב י ו ה"א
רמב"ן דברים ראה יג טז ה"א
רמב"ן דברים ראה יד כב ה"א
רמב"ן דברים ראה טו ג ה"א
רמב"ן דברים שופטים יז טז ה"א
רמב"ן דברים שופטים כ י ה"א
רמב"ן דברים שופטים כא ד ה"א
רמב"ן דברים כי תצא כא יד ה"א
רמב"ן דברים כי תצא כב ו ה"א
רמב"ן דברים כי תצא כב יז ה"א
רמב"ן דברים כי תבוא כו יד ה"א
רמב"ן דברים וזאת הברכה לג ג ה"א
רמב"ן דברים וזאת הברכה לג יב ה"א
אור החיים שמות וארא ו ו ה"א
אור החיים שמות וארא ז ד ה"א
אור החיים שמות בשלח יג כא ה"א
אור החיים שמות בשלח יג כא ה"א
אור החיים שמות יתרו יט ה ה"א
אור החיים שמות תרומה כו א ה"א
אור החיים שמות תרומה כו טו ה"א
אור החיים שמות תצוה כח י ה"א
אור החיים שמות תצוה כח י ה"א
אור החיים שמות תצוה כח לו ה"א
אור החיים שמות כי תשא לב לב ה"א
אור החיים במדבר נשא ז א ה"א
אור החיים במדבר בהעלתך יא יב ה"א
אור החיים במדבר קרח טז לג ה"א
אור החיים במדבר חקת כ ד ה"א
אור החיים במדבר פינחס כה טו ה"א
אור החיים במדבר פינחס כו ה ה"א
אור החיים במדבר פינחס כו ה ה"א
אור החיים במדבר פינחס כו יט ה"א
אור החיים במדבר פינחס כו כג ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית א א ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית א א ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית א ב ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית א ה ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית ב ח ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית ב יד ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית ב כג ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית ג כג ה"א
אבן עזרא בראשית נח ט כא ה"א
אבן עזרא בראשית נח ט כו ה"א
אבן עזרא בראשית נח יא ו ה"א
אבן עזרא בראשית לך לך טז ב ה"א
אבן עזרא בראשית וירא יח כא ה"א
אבן עזרא בראשית וירא כא כט ה"א
אבן עזרא בראשית וירא כב א ה"א
אבן עזרא בראשית חיי שרה כג ו ה"א
אבן עזרא בראשית חיי שרה כד ה ה"א
אבן עזרא בראשית ויצא כט ב ה"א
אבן עזרא בראשית ויצא ל ל ה"א
אבן עזרא בראשית ויצא ל לד ה"א
אבן עזרא בראשית מקץ מא מג ה"א
אבן עזרא בראשית מקץ מג יב ה"א
אבן עזרא בראשית ויגש מה יב ה"א
אבן עזרא בראשית ויגש מז טז ה"א
אבן עזרא בראשית ויחי מט י ה"א
אבן עזרא בראשית ויחי מט כב ה"א
אבן עזרא שמות שמות א א ה"א
אבן עזרא שמות שמות א ה ה"א
אבן עזרא שמות שמות א ט ה"א
אבן עזרא שמות שמות א טז ה"א
אבן עזרא שמות שמות ב ב ה"א
אבן עזרא שמות שמות ב ג ה"א
אבן עזרא שמות שמות ב ד ה"א
אבן עזרא שמות שמות ב ט ה"א
אבן עזרא שמות שמות ג ב ה"א
אבן עזרא שמות שמות ג טו ה"א
אבן עזרא שמות שמות ג יח ה"א
אבן עזרא שמות וארא ז כב ה"א
אבן עזרא שמות וארא ח יג ה"א
אבן עזרא שמות וארא ח יח ה"א
אבן עזרא שמות וארא ח כב ה"א
אבן עזרא שמות וארא ח כה ה"א
אבן עזרא שמות בשלח טז יד ה"א
אבן עזרא שמות יתרו יח ז ה"א
אבן עזרא שמות יתרו יח יח ה"א
אבן עזרא שמות יתרו יט יג ה"א
אבן עזרא שמות משפטים כא ח ה"א
אבן עזרא שמות תרומה כה ט ה"א
אבן עזרא שמות תרומה כה יח ה"א
אבן עזרא שמות תצוה כט לח ה"א
אבן עזרא שמות תצוה ל ד ה"א
אבן עזרא שמות כי תשא לב יט ה"א
אבן עזרא שמות כי תשא לג טז ה"א
אבן עזרא שמות ויקהל לו ב ה"א
אבן עזרא שמות ויקהל לו ח ה"א
אבן עזרא שמות ויקהל לו יב ה"א
אבן עזרא ויקרא ויקרא ב ה ה"א
אבן עזרא ויקרא ויקרא ה כא ה"א
אבן עזרא ויקרא צו ו ב ה"א
אבן עזרא ויקרא צו ח ב ה"א
אבן עזרא ויקרא שמיני י יט ה"א
אבן עזרא ויקרא תזריע יב ד ה"א
אבן עזרא ויקרא תזריע יג כ ה"א
אבן עזרא ויקרא מצורע טו לא ה"א
אבן עזרא ויקרא אחרי מות טז א ה"א
אבן עזרא ויקרא אמור כג לט ה"א
אבן עזרא ויקרא בהר כה נ ה"א
אבן עזרא ויקרא בחקתי כז ב ה"א
אבן עזרא במדבר נשא ה כב ה"א
אבן עזרא במדבר נשא ו יג ה"א
אבן עזרא במדבר בהעלתך י לו ה"א
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כ ה"א
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כז ה"א
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כט ה"א
אבן עזרא במדבר שלח לך טו ג ה"א
אבן עזרא במדבר שלח לך טו טו ה"א
אבן עזרא במדבר קרח טז יא ה"א
אבן עזרא במדבר קרח טז לה ה"א
אבן עזרא במדבר קרח יח ט ה"א
אבן עזרא במדבר חקת כא טו ה"א
אבן עזרא במדבר בלק כב ו ה"א
אבן עזרא במדבר בלק כג ח ה"א
אבן עזרא במדבר פנחס כח ד ה"א
אבן עזרא במדבר מסעי לד כח ה"א
אבן עזרא דברים דברים א יג ה"א
אבן עזרא דברים דברים א לג ה"א
אבן עזרא דברים דברים ב יט ה"א
אבן עזרא דברים דברים ב לא ה"א
אבן עזרא דברים ואתחנן ו יט ה"א
אבן עזרא דברים עקב ח יג ה"א
אבן עזרא דברים שופטים כ יט ה"א
אבן עזרא דברים שופטים כא ז ה"א
אבן עזרא דברים כי תצא כד י ה"א
אבן עזרא דברים וילך לא יט ה"א
אבן עזרא דברים האזינו לב ה ה"א
אבן עזרא דברים האזינו לב יג ה"א
אבן עזרא דברים האזינו לב יח ה"א
אבן עזרא דברים האזינו לב לו ה"א
אבן עזרא דברים האזינו לב מג ה"א
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג ג ה"א
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג טז ה"א
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לד ז ה"א
כלי יקר בראשית בראשית א לא ה"א
כלי יקר בראשית בראשית א לא ה"א
כלי יקר בראשית בראשית ב ד ה"א
כלי יקר בראשית נח ו טו ה"א
כלי יקר בראשית נח ו טו ה"א
כלי יקר בראשית לך לך יז טו ה"א
כלי יקר בראשית לך לך יז יט ה"א
כלי יקר בראשית תולדות כז כב ה"א
כלי יקר בראשית וישלח לג יט ה"א
כלי יקר בראשית וישב לז ב ה"א
כלי יקר בראשית וישב לח יח ה"א
כלי יקר בראשית מקץ מא א ה"א
כלי יקר בראשית ויגש מז כג ה"א
כלי יקר בראשית ויחי מט ג ה"א
כלי יקר בראשית ויחי מט כב ה"א
כלי יקר שמות שמות ד ב ה"א
כלי יקר שמות בא יא ד ה"א
כלי יקר שמות יתרו יח יג ה"א
כלי יקר שמות יתרו כ יט ה"א
כלי יקר שמות משפטים כב כד ה"א
כלי יקר שמות תרומה כו טו ה"א
כלי יקר שמות פקודי לח כא ה"א
כלי יקר שמות פקודי לח כא ה"א
כלי יקר ויקרא צו ו ט ה"א
כלי יקר ויקרא קדושים יט טו ה"א
כלי יקר ויקרא אמור כא ב ה"א
כלי יקר ויקרא אמור כא ה ה"א
כלי יקר ויקרא בהר כה ב ה"א
כלי יקר במדבר נשא ו כו ה"א
כלי יקר במדבר פינחס כו ב ה"א
כלי יקר במדבר פינחס כו סד ה"א
כלי יקר במדבר מסעי לו ד ה"א
כלי יקר דברים ראה יא כז ה"א
כלי יקר דברים כי תבוא כז יב ה"א
כלי יקר דברים האזינו לב א ה"א
כלי יקר דברים האזינו לב ו ה"א
כלי יקר דברים וזאת הברכה לד יב ה"א
ספורנו בראשית תולדות כז לג ה"א
בעל הטורים בראשית וירא יט כג ה"א
בעל הטורים בראשית תולדות כו ה ה"א
בעל הטורים בראשית תולדות כו כח ה"א
בעל הטורים בראשית תולדות כז ג ה"א
בעל הטורים בראשית ויגש מו ד ה"א
בעל הטורים בראשית ויחי מט ח ה"א
בעל הטורים שמות שמות ד יז ה"א
בעל הטורים שמות שמות ה ג ה"א
בעל הטורים שמות וארא ו ג ה"א
בעל הטורים שמות וארא ט ד ה"א
בעל הטורים שמות בא יג יא ה"א
בעל הטורים שמות בא יג טז ה"א
בעל הטורים שמות יתרו יח יג ה"א
בעל הטורים שמות כי תשא לב יז ה"א
בעל הטורים ויקרא צו ז ל ה"א
בעל הטורים ויקרא אמור כא ה ה"א
בעל הטורים ויקרא בהר כה לו ה"א
בעל הטורים במדבר במדבר ב לא ה"א
בעל הטורים במדבר נשא ה לא ה"א
בעל הטורים במדבר בהעלתך ט י ה"א
בעל הטורים במדבר בהעלתך י לו ה"א
בעל הטורים במדבר בהעלתך יא יב ה"א
בעל הטורים במדבר בהעלתך יא טז ה"א
בעל הטורים במדבר בהעלתך יב ח ה"א
בעל הטורים במדבר שלח לך יג ל ה"א
בעל הטורים במדבר שלח לך טו כ ה"א
בעל הטורים במדבר בלק כב ו ה"א
בעל הטורים במדבר בלק כב לג ה"א
בעל הטורים במדבר בלק כג כד ה"א
בעל הטורים במדבר פנחס כז יג ה"א
בעל הטורים במדבר פנחס כז יט ה"א
בעל הטורים במדבר פנחס כח ג ה"א
בעל הטורים במדבר מטות לב מב ה"א
בעל הטורים דברים דברים ג יא ה"א
בעל הטורים דברים עקב י יד ה"א
בעל הטורים דברים עקב יא כד ה"א
בעל הטורים דברים ראה יא כז ה"א
בעל הטורים דברים ראה יא ל ה"א
בעל הטורים דברים שופטים יז יד ה"א
בעל הטורים דברים שופטים כא ז ה"א
בעל הטורים דברים כי תצא כב טו ה"א
בעל הטורים דברים האזינו לב א ה"א
שפתי חכמים בראשית בראשית א כ ה"א
שפתי חכמים בראשית בראשית א כא ה"א
שפתי חכמים בראשית בראשית ב ד ה"א
שפתי חכמים בראשית בראשית ב יד ה"א
שפתי חכמים בראשית בראשית ד יג ה"א
שפתי חכמים בראשית נח יא ז ה"א
שפתי חכמים בראשית לך לך יד ג ה"א
שפתי חכמים בראשית וירא יח כה ה"א
שפתי חכמים בראשית וירא כב ו ה"א
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כג ו ה"א
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כד כא ה"א
שפתי חכמים בראשית תולדות כה יט ה"א
שפתי חכמים בראשית תולדות כו כח ה"א
שפתי חכמים בראשית תולדות כו לה ה"א
שפתי חכמים בראשית וישלח לג יב ה"א
שפתי חכמים בראשית וישלח לה כז ה"א
שפתי חכמים בראשית מקץ מא א ה"א
שפתי חכמים בראשית מקץ מב טז ה"א
שפתי חכמים בראשית מקץ מב כז ה"א
שפתי חכמים בראשית ויגש מז יג ה"א
שפתי חכמים בראשית ויחי מח טז ה"א
שפתי חכמים שמות בא י א ה"א
שפתי חכמים שמות בא יב ט ה"א
שפתי חכמים שמות בא יב יד ה"א
שפתי חכמים שמות בא יב טו ה"א
שפתי חכמים שמות בא יב יח ה"א
שפתי חכמים שמות בא יב מט ה"א
שפתי חכמים שמות בא יג ה ה"א
שפתי חכמים שמות יתרו יח יא ה"א
שפתי חכמים שמות יתרו יח טז ה"א
שפתי חכמים שמות משפטים כב יב ה"א
שפתי חכמים שמות משפטים כד ז ה"א
שפתי חכמים שמות פקודי לח כא ה"א
שפתי חכמים ויקרא ויקרא א ד ה"א
שפתי חכמים ויקרא צו ו ה ה"א
שפתי חכמים ויקרא שמיני ט א ה"א
שפתי חכמים ויקרא שמיני יא ב ה"א
שפתי חכמים ויקרא מצורע יד מא ה"א
שפתי חכמים ויקרא מצורע יד מג ה"א
שפתי חכמים ויקרא אמור כג מב ה"א
שפתי חכמים במדבר במדבר א יז ה"א
שפתי חכמים במדבר במדבר ב ג ה"א
שפתי חכמים במדבר במדבר ג כט ה"א
שפתי חכמים במדבר נשא ה יט ה"א
שפתי חכמים במדבר בהעלתך יא כ ה"א
שפתי חכמים במדבר קרח יז כח ה"א
שפתי חכמים במדבר בלק כב ה ה"א
שפתי חכמים במדבר בלק כב כד ה"א
שפתי חכמים במדבר בלק כד ח ה"א
שפתי חכמים במדבר פינחס כו ה ה"א
שפתי חכמים במדבר פינחס כו יג ה"א
שפתי חכמים במדבר מסעי לד ד ה"א
שפתי חכמים במדבר מסעי לד טו ה"א
שפתי חכמים דברים דברים א לג ה"א
שפתי חכמים דברים שופטים יט טו ה"א
שפתי חכמים דברים שופטים כ יא ה"א
שפתי חכמים דברים שופטים כ יח ה"א
שפתי חכמים דברים כי תצא כא יג ה"א
שפתי חכמים דברים כי תצא כב יג ה"א
שפתי חכמים דברים כי תצא כד יד ה"א
שפתי חכמים דברים כי תצא כה ה ה"א
שפתי חכמים דברים כי תבוא כו א ה"א
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח כב ה"א
שפתי חכמים דברים נצבים כט כח ה"א
שפתי חכמים דברים האזינו לב ד ה"א
שפתי חכמים דברים האזינו לב יד ה"א
שפתי חכמים דברים האזינו לב כג ה"א
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג א ה"א
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג טו ה"א
רמב"ן בראשית בראשית א א ו"ו
רמב"ן בראשית בראשית א א ו"ו
רמב"ן בראשית ויצא כט כז ו"ו
רמב"ן בראשית ויצא ל כ ו"ו
כלי יקר בראשית בראשית א לא ו"ו
כלי יקר בראשית חיי שרה כד כב ו"ו
כלי יקר שמות יתרו כ ח ו"ו
כלי יקר שמות משפטים כא יב ו"ו
כלי יקר שמות תרומה כה א ו"ו
כלי יקר דברים האזינו לב יג ו"ו
בעל הטורים ויקרא בחקתי כז לד ו"ו
רש"י שמות בשלח טו כג וא"ו
רמב"ן בראשית תולדות כז כח וא"ו
רמב"ן ויקרא צו ז טז וא"ו
רמב"ן ויקרא צו ח יז וא"ו
רמב"ן במדבר חקת יט טז וא"ו
רמב"ן במדבר מסעי לה לא וא"ו
אור החיים שמות שמות א א וא"ו
אור החיים שמות שמות א טז וא"ו
אור החיים שמות שמות א טז וא"ו
אור החיים שמות וארא ו ג וא"ו
אור החיים שמות וארא ו י וא"ו
אור החיים שמות וארא ט כא וא"ו
אור החיים שמות בשלח יג יז וא"ו
אור החיים שמות בשלח יג יז וא"ו
אור החיים שמות בשלח יג יז וא"ו
אור החיים שמות בשלח טז ו וא"ו
אור החיים שמות יתרו יח כא וא"ו
אור החיים שמות יתרו יט ה וא"ו
אור החיים שמות יתרו יט ה וא"ו
אור החיים שמות משפטים כא ג וא"ו
אור החיים שמות משפטים כא ז וא"ו
אור החיים שמות משפטים כא ח וא"ו
אור החיים שמות תרומה כה ב וא"ו
אור החיים שמות תרומה כה ב וא"ו
אור החיים שמות תרומה כה ט וא"ו
אור החיים שמות תרומה כה ט וא"ו
אור החיים שמות תרומה כה טו וא"ו
אור החיים שמות תרומה כו א וא"ו
אור החיים שמות תצוה כז כ וא"ו
אור החיים שמות כי תשא ל יב וא"ו
אור החיים שמות כי תשא ל יב וא"ו
אור החיים שמות כי תשא לא ב וא"ו
אור החיים שמות כי תשא לא יג וא"ו
אור החיים שמות כי תשא לא טז וא"ו
אור החיים שמות כי תשא לג כ וא"ו
אור החיים שמות ויקהל לה ה וא"ו
אור החיים שמות ויקהל לה ה וא"ו
אור החיים שמות ויקהל לה יג וא"ו
אור החיים במדבר במדבר ב ג וא"ו
אור החיים במדבר במדבר ג מז וא"ו
אור החיים במדבר נשא ה כח וא"ו
אור החיים במדבר נשא ו ט וא"ו
אור החיים במדבר נשא ז א וא"ו
אור החיים במדבר נשא ז יג וא"ו
אור החיים במדבר בהעלתך יא יח וא"ו
אור החיים במדבר בהעלתך יא כה וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד ט וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד יג וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד יג וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד טו וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד כד וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד כה וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד לא וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך טו לח וא"ו
אור החיים במדבר קרח יז ב וא"ו
אור החיים במדבר קרח יז יז וא"ו
אור החיים במדבר חקת יט ב וא"ו
אור החיים במדבר חקת כא ח וא"ו
אור החיים במדבר בלק כג יח וא"ו
אור החיים במדבר בלק כג יח וא"ו
אור החיים במדבר בלק כג יט וא"ו
אור החיים במדבר פינחס כו כג וא"ו
אור החיים במדבר פינחס כז א וא"ו
אור החיים במדבר מטות לב כ וא"ו
אור החיים במדבר מטות לב ל וא"ו
אור החיים במדבר מסעי לה ג וא"ו
אבן עזרא בראשית תולדות כז ג וא"ו
אבן עזרא שמות שמות א טז וא"ו
ספורנו בראשית ויצא כח כא וא"ו
ספורנו בראשית ויגש מה כג וא"ו
בעל הטורים בראשית וירא יט לג וא"ו
בעל הטורים בראשית תולדות כו כח וא"ו
בעל הטורים שמות שמות א א וא"ו
בעל הטורים שמות שמות ב ב וא"ו
בעל הטורים שמות משפטים כא כו וא"ו
בעל הטורים ויקרא ויקרא ה א וא"ו
בעל הטורים ויקרא אמור כב יג וא"ו
שפתי חכמים שמות יתרו יח א וא"ו
שפתי חכמים שמות משפטים כא א וא"ו
שפתי חכמים שמות משפטים כא טו וא"ו
שפתי חכמים שמות משפטים כא לו וא"ו
שפתי חכמים שמות תרומה כה כב וא"ו
שפתי חכמים שמות תרומה כו א וא"ו
שפתי חכמים שמות תצוה כט לג וא"ו
שפתי חכמים שמות פקודי לח כא וא"ו
שפתי חכמים ויקרא ויקרא א י וא"ו
שפתי חכמים ויקרא צו ו ח וא"ו
שפתי חכמים ויקרא צו ז טז וא"ו
שפתי חכמים ויקרא שמיני י יא וא"ו
שפתי חכמים ויקרא תזריע יב ב וא"ו
שפתי חכמים ויקרא תזריע יג לא וא"ו
שפתי חכמים ויקרא תזריע יג לב וא"ו
שפתי חכמים ויקרא אמור כא יד וא"ו
שפתי חכמים במדבר במדבר ג לב וא"ו
שפתי חכמים במדבר נשא ד כה וא"ו
שפתי חכמים במדבר נשא ד לב וא"ו
שפתי חכמים במדבר בהעלתך ח יז וא"ו
שפתי חכמים במדבר שלח לך יד ב וא"ו
רש"י ויקרא קדושים יט טז זי"ן
רמב"ן ויקרא אחרי מות טז ח זי"ן
אבן עזרא בראשית בראשית א יד זי"ן
אבן עזרא שמות שמות א ב זי"ן
אבן עזרא שמות שמות ג טו זי"ן
אבן עזרא שמות יתרו כ א זי"ן
אבן עזרא ויקרא אחרי מות טז ח זי"ן
אבן עזרא במדבר בלק כג ז זי"ן
בעל הטורים ויקרא בחקתי כו לג זי"ן
בעל הטורים ויקרא בחקתי כו מג זי"ן
שפתי חכמים שמות בשלח יד ה זי"ן
כלי יקר שמות יתרו כ ח זיי"ן
שפתי חכמים שמות בשלח טו ב זיי"ן
שפתי חכמים שמות יתרו כ ח זיי"ן
שפתי חכמים ויקרא תזריע יב ב זיי"ן
רמב"ן בראשית וישלח לב כג חי"ת
רמב"ן דברים דברים ב כג חי"ת
אבן עזרא בראשית בראשית ד כו חי"ת
אבן עזרא בראשית נח ח כא חי"ת
אבן עזרא בראשית נח יא ו חי"ת
אבן עזרא בראשית וירא כב יג חי"ת
אבן עזרא שמות שמות ג טו חי"ת
אבן עזרא שמות יתרו יח ט חי"ת
אבן עזרא שמות תצוה כט כה חי"ת
אבן עזרא ויקרא שמיני יא יח חי"ת
כלי יקר בראשית וירא כב יג חי"ת
כלי יקר ויקרא צו ו ט חי"ת
בעל הטורים במדבר שלח לך יד טז חי"ת
בעל הטורים במדבר מטות לב א חי"ת
שפתי חכמים בראשית מקץ מב כד חי"ת
שפתי חכמים שמות שמות א טז חי"ת
שפתי חכמים במדבר נשא ה יט חי"ת
שפתי חכמים במדבר פינחס כו יג חי"ת
שפתי חכמים במדבר מטות ל ג חי"ת
שפתי חכמים דברים האזינו לב יד חי"ת
רש"י בראשית מקץ מד טז טי"ת
רמב"ן ויקרא קדושים יט יט טי"ת
אבן עזרא בראשית מקץ מד טז טי"ת
אבן עזרא שמות בא יג טז טי"ת
אבן עזרא שמות בשלח טו יז טי"ת
אבן עזרא ויקרא שמיני יא כד טי"ת
אבן עזרא ויקרא מצורע יד ד טי"ת
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח כד טי"ת
אבן עזרא ויקרא אמור כא א טי"ת
אבן עזרא במדבר בלק כד ו טי"ת
אבן עזרא דברים ואתחנן ו ח טי"ת
אבן עזרא דברים כי תצא כד ד טי"ת
כלי יקר במדבר נשא ה יב טי"ת
בעל הטורים שמות שמות ב ב טי"ת
בעל הטורים שמות שמות ד יז טי"ת
בעל הטורים דברים ואתחנן ה טז טי"ת
שפתי חכמים ויקרא אמור כד ו טי"ת
רש"י בראשית בראשית ב ד יו"ד
רש"י בראשית נח ז כג יו"ד
רש"י בראשית לך לך יז ה יו"ד
רש"י בראשית ויחי מט י יו"ד
רש"י שמות שמות א כ יו"ד
רש"י שמות שמות ב י יו"ד
רש"י שמות שמות ג יח יו"ד
רש"י שמות וארא ט יח יו"ד
רש"י שמות בשלח טו א יו"ד
רש"י שמות בשלח טו ה יו"ד
רש"י שמות בשלח טו ו יו"ד
רש"י שמות בשלח טז ז יו"ד
רש"י שמות משפטים כג ב יו"ד
רש"י במדבר נשא ז יט יו"ד
רש"י במדבר פינחס כו ה יו"ד
רש"י במדבר פינחס כט יח יו"ד
רש"י דברים דברים א יג יו"ד
רש"י דברים ראה טו יא יו"ד
רמב"ן בראשית לך לך יז א יו"ד
רמב"ן בראשית וירא יח כג יו"ד
רמב"ן בראשית ויחי מט י יו"ד
רמב"ן ויקרא ויקרא א ט יו"ד
רמב"ן במדבר שלח לך טו לב יו"ד
רמב"ן דברים ואתחנן ג כד יו"ד
רמב"ן דברים עקב ט כה יו"ד
רמב"ן דברים כי תצא כא יד יו"ד
אור החיים שמות תרומה כו א יו"ד
אור החיים שמות תצוה כח י יו"ד
אור החיים שמות תצוה כח לו יו"ד
אור החיים שמות כי תשא לד כט יו"ד
אור החיים במדבר נשא ה ט יו"ד
אור החיים במדבר נשא ז יט יו"ד
אור החיים במדבר שלח לך יג טז יו"ד
אור החיים במדבר פינחס כו ה יו"ד
אור החיים במדבר פינחס כו ה יו"ד
אור החיים במדבר פינחס כו יט יו"ד
אור החיים במדבר פינחס כו כג יו"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ב ז יו"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ב כג יו"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ג כ יו"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ד כ יו"ד
אבן עזרא בראשית נח ו טז יו"ד
אבן עזרא בראשית נח ח יב יו"ד
אבן עזרא בראשית לך לך יב ז יו"ד
אבן עזרא בראשית לך לך יב ח יו"ד
אבן עזרא בראשית לך לך טו ב יו"ד
אבן עזרא בראשית וירא יט יט יו"ד
אבן עזרא בראשית תולדות כה כה יו"ד
אבן עזרא בראשית ויצא כט ב יו"ד
אבן עזרא בראשית ויצא לא לט יו"ד
אבן עזרא בראשית וישלח לב ח יו"ד
אבן עזרא בראשית וישלח לג יד יו"ד
אבן עזרא בראשית וישלח לו כד יו"ד
אבן עזרא בראשית וישב לז יז יו"ד
אבן עזרא בראשית וישב לח ב יו"ד
אבן עזרא בראשית ויגש מה יב יו"ד
אבן עזרא בראשית ויחי מט י יו"ד
אבן עזרא בראשית ויחי מט יא יו"ד
אבן עזרא שמות שמות א ב יו"ד
אבן עזרא שמות שמות א ה יו"ד
אבן עזרא שמות שמות א טז יו"ד
אבן עזרא שמות שמות א יט יו"ד
אבן עזרא שמות שמות א כ יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ב ד יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ב ז יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ב ט יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ג טו יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ג יח יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ה ז יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ה ט יו"ד
אבן עזרא שמות וארא ו ג יו"ד
אבן עזרא שמות וארא ז ה יו"ד
אבן עזרא שמות וארא ט ג יו"ד
אבן עזרא שמות בא י ח יו"ד
אבן עזרא שמות בא יב ז יו"ד
אבן עזרא שמות בשלח טו ב יו"ד
אבן עזרא שמות בשלח טו ו יו"ד
אבן עזרא שמות בשלח טו טו יו"ד
אבן עזרא שמות יתרו יט יג יו"ד
אבן עזרא שמות יתרו יט יח יו"ד
אבן עזרא שמות משפטים כא ב יו"ד
אבן עזרא שמות משפטים כג ד יו"ד
אבן עזרא שמות משפטים כג כב יו"ד
אבן עזרא שמות תרומה כה לא יו"ד
אבן עזרא שמות תצוה כח ט יו"ד
אבן עזרא שמות פקודי לח כז יו"ד
אבן עזרא ויקרא צו ו כ יו"ד
אבן עזרא ויקרא שמיני י יט יו"ד
אבן עזרא ויקרא אחרי מות טז י יו"ד
אבן עזרא ויקרא אחרי מות טז כא יו"ד
אבן עזרא ויקרא קדושים יט כ יו"ד
אבן עזרא ויקרא אמור כא כ יו"ד
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו ד יו"ד
אבן עזרא במדבר חקת כא יד יו"ד
אבן עזרא במדבר בלק כב יג יו"ד
אבן עזרא במדבר בלק כג ג יו"ד
אבן עזרא במדבר פנחס כו יב יו"ד
אבן עזרא במדבר פנחס כח יא יו"ד
אבן עזרא במדבר מטות לב יד יו"ד
אבן עזרא במדבר מטות לב ל יו"ד
אבן עזרא דברים דברים א לו יו"ד
אבן עזרא דברים ואתחנן ד א יו"ד
אבן עזרא דברים עקב ז כה יו"ד
אבן עזרא דברים עקב ח יג יו"ד
אבן עזרא דברים כי תצא כה ז יו"ד
אבן עזרא דברים האזינו לב יג יו"ד
אבן עזרא דברים האזינו לב יח יו"ד
כלי יקר בראשית בראשית ב ד יו"ד
כלי יקר בראשית בראשית ג כ יו"ד
כלי יקר בראשית נח ו טו יו"ד
כלי יקר בראשית נח ו טו יו"ד
כלי יקר בראשית נח ט כ יו"ד
כלי יקר בראשית לך לך יג יז יו"ד
כלי יקר בראשית לך לך יז טו יו"ד
כלי יקר בראשית וירא כב יד יו"ד
כלי יקר בראשית וישלח לג יט יו"ד
כלי יקר בראשית וישב לח יח יו"ד
כלי יקר בראשית מקץ מא א יו"ד
כלי יקר בראשית ויחי מז לא יו"ד
כלי יקר שמות וארא ו ג יו"ד
כלי יקר שמות בא יב כו יו"ד
כלי יקר שמות יתרו כ יט יו"ד
כלי יקר שמות תרומה כה א יו"ד
כלי יקר שמות תרומה כה כג יו"ד
כלי יקר שמות כי תשא לג יח יו"ד
כלי יקר שמות ויקהל לה כז יו"ד
כלי יקר שמות ויקהל לה כז יו"ד
כלי יקר במדבר נשא ו כד יו"ד
כלי יקר במדבר חקת כ ב יו"ד
כלי יקר במדבר פינחס כו ב יו"ד
כלי יקר במדבר פינחס כו סד יו"ד
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד יו"ד
כלי יקר דברים שופטים כ א יו"ד
כלי יקר דברים כי תצא כא י יו"ד
כלי יקר דברים כי תצא כא י יו"ד
כלי יקר דברים האזינו לב יג יו"ד
כלי יקר דברים וזאת הברכה לד יב יו"ד
ספורנו שמות בא יב כב יו"ד
בעל הטורים בראשית חיי שרה כד מז יו"ד
בעל הטורים בראשית תולדות כה כג יו"ד
בעל הטורים בראשית תולדות כו ה יו"ד
בעל הטורים בראשית וישלח לב י יו"ד
בעל הטורים בראשית וישלח לב יא יו"ד
בעל הטורים בראשית וישלח לה יא יו"ד
בעל הטורים בראשית וישב לז א יו"ד
בעל הטורים בראשית ויגש מה כו יו"ד
בעל הטורים בראשית ויחי מט ח יו"ד
בעל הטורים שמות וארא ו ג יו"ד
בעל הטורים שמות בא יג ט יו"ד
בעל הטורים שמות בשלח טו א יו"ד
בעל הטורים שמות בשלח טו יז יו"ד
בעל הטורים שמות בשלח טז א יו"ד
בעל הטורים שמות בשלח יז טז יו"ד
בעל הטורים שמות יתרו יח כ יו"ד
בעל הטורים שמות יתרו יט ג יו"ד
בעל הטורים שמות יתרו כ יב יו"ד
בעל הטורים שמות כי תשא לב יט יו"ד
בעל הטורים שמות ויקהל לו ח יו"ד
בעל הטורים ויקרא שמיני יא ד יו"ד
בעל הטורים ויקרא קדושים יט טז יו"ד
בעל הטורים ויקרא אמור כא יג יו"ד
בעל הטורים ויקרא בהר כה ט יו"ד
בעל הטורים במדבר שלח לך יד יז יו"ד
בעל הטורים במדבר קרח טז ב יו"ד
בעל הטורים במדבר חקת כ טז יו"ד
בעל הטורים במדבר פנחס כה יב יו"ד
בעל הטורים במדבר מטות לא ב יו"ד
בעל הטורים במדבר מסעי לג יא יו"ד
בעל הטורים במדבר מסעי לד כא יו"ד
בעל הטורים דברים דברים א ט יו"ד
בעל הטורים דברים דברים א יג יו"ד
בעל הטורים דברים דברים א כ יו"ד
בעל הטורים דברים דברים א לב יו"ד
בעל הטורים דברים ואתחנן ד כו יו"ד
בעל הטורים דברים ואתחנן ה כח יו"ד
בעל הטורים דברים עקב ז יב יו"ד
בעל הטורים דברים ראה טו יד יו"ד
בעל הטורים דברים שופטים יח טו יו"ד
בעל הטורים דברים כי תצא כא י יו"ד
בעל הטורים דברים כי תצא כא יז יו"ד
בעל הטורים דברים כי תצא כא כ יו"ד
בעל הטורים דברים כי תצא כב יד יו"ד
בעל הטורים דברים כי תבוא כו ט יו"ד
בעל הטורים דברים כי תבוא כח מט יו"ד
בעל הטורים דברים נצבים כט כז יו"ד
בעל הטורים דברים האזינו לב א יו"ד
בעל הטורים דברים האזינו לב יג יו"ד
בעל הטורים דברים האזינו לב יח יו"ד
בעל הטורים דברים האזינו לב לג יו"ד
שפתי חכמים בראשית בראשית א כא יו"ד
שפתי חכמים בראשית בראשית ב ד יו"ד
שפתי חכמים בראשית נח ז כג יו"ד
שפתי חכמים בראשית נח ח יז יו"ד
שפתי חכמים בראשית לך לך טז ה יו"ד
שפתי חכמים בראשית לך לך יז ה יו"ד
שפתי חכמים בראשית לך לך יז יא יו"ד
שפתי חכמים בראשית לך לך יז יט יו"ד
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כד כא יו"ד
שפתי חכמים בראשית תולדות כה כג יו"ד
שפתי חכמים בראשית ויצא לא ז יו"ד
שפתי חכמים בראשית ויחי מט י יו"ד
שפתי חכמים שמות שמות א טז יו"ד
שפתי חכמים שמות וארא ו כה יו"ד
שפתי חכמים שמות בא י א יו"ד
שפתי חכמים שמות יתרו כ יב יו"ד
שפתי חכמים שמות יתרו כ טו יו"ד
שפתי חכמים שמות משפטים כא א יו"ד
שפתי חכמים שמות תרומה כה לא יו"ד
שפתי חכמים שמות ויקהל לה א יו"ד
שפתי חכמים במדבר במדבר ג כט יו"ד
שפתי חכמים במדבר נשא ה יט יו"ד
שפתי חכמים במדבר שלח לך טו לט יו"ד
שפתי חכמים במדבר חקת כא א יו"ד
שפתי חכמים במדבר פינחס כו ה יו"ד
שפתי חכמים דברים דברים ב לג יו"ד
שפתי חכמים דברים ראה יא ל יו"ד
שפתי חכמים דברים כי תצא כג טו יו"ד
שפתי חכמים דברים כי תצא כה ה יו"ד
שפתי חכמים דברים כי תצא כה יח יו"ד
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח מב יו"ד
שפתי חכמים דברים האזינו לב כז יו"ד
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג ג יו"ד
רש"י בראשית ויגש מה כג כ"ף
רש"י שמות תצוה כט ב כ"ף
רש"י שמות תצוה כט ז כ"ף
רש"י שמות תצוה כט לו כ"ף
רש"י שמות כי תשא ל כו כ"ף
רש"י ויקרא קדושים יט טז כ"ף
רמב"ן בראשית תולדות כה לא כ"ף
רמב"ן בראשית וישלח לה טז כ"ף
רמב"ן בראשית וישב לט יט כ"ף
רמב"ן בראשית וישב מ י כ"ף
רמב"ן בראשית מקץ מא מז כ"ף
רמב"ן בראשית ויגש מה כג כ"ף
רמב"ן ויקרא ויקרא ד כב כ"ף
רמב"ן ויקרא אמור כג כח כ"ף
אור החיים שמות שמות א יז כ"ף
אור החיים שמות בא יא ד כ"ף
אבן עזרא בראשית נח ו יד כ"ף
אבן עזרא בראשית נח ח א כ"ף
אבן עזרא בראשית נח ח ב כ"ף
אבן עזרא בראשית לך לך יג י כ"ף
אבן עזרא בראשית וירא יח כז כ"ף
אבן עזרא בראשית וישלח לה טז כ"ף
אבן עזרא בראשית וישלח לו ב כ"ף
אבן עזרא בראשית ויחי מט ט כ"ף
אבן עזרא בראשית ויחי מט יא כ"ף
אבן עזרא בראשית ויחי מט יח כ"ף
אבן עזרא שמות שמות א ב כ"ף
אבן עזרא שמות שמות ג טו כ"ף
אבן עזרא שמות יתרו כ א כ"ף
אבן עזרא שמות תרומה כה יח כ"ף
אבן עזרא ויקרא שמיני יא יח כ"ף
אבן עזרא ויקרא בחקתי כז ב כ"ף
אבן עזרא דברים ואתחנן ד כד כ"ף
כלי יקר בראשית וירא יח א כ"ף
כלי יקר בראשית חיי שרה כג ב כ"ף
כלי יקר בראשית חיי שרה כג ב כ"ף
כלי יקר שמות בא יא ד כ"ף
כלי יקר שמות יתרו כ ח כ"ף
כלי יקר במדבר בהעלתך יא א כ"ף
כלי יקר במדבר שלח לך יד לד כ"ף
כלי יקר דברים שופטים כ א כ"ף
כלי יקר דברים שופטים כ א כ"ף
כלי יקר דברים כי תצא כב ח כ"ף
כלי יקר דברים כי תצא כד יג כ"ף
בעל הטורים בראשית חיי שרה כג ב כ"ף
בעל הטורים בראשית וישב לז א כ"ף
בעל הטורים שמות יתרו כ יג כ"ף
בעל הטורים ויקרא אמור כג מג כ"ף
בעל הטורים דברים ואתחנן ד לד כ"ף
בעל הטורים דברים עקב ז יג כ"ף
בעל הטורים דברים עקב ז יד כ"ף
בעל הטורים דברים ראה יב כא כ"ף
בעל הטורים דברים כי תצא כא יז כ"ף
שפתי חכמים בראשית לך לך טז ה כ"ף
שפתי חכמים בראשית תולדות כה כה כ"ף
שפתי חכמים בראשית וישלח לג י כ"ף
שפתי חכמים בראשית וישב מ י כ"ף
שפתי חכמים בראשית ויחי מט ה כ"ף
שפתי חכמים שמות תרומה כה יח כ"ף
שפתי חכמים שמות תצוה כח יא כ"ף
שפתי חכמים שמות תצוה כט לו כ"ף
שפתי חכמים שמות כי תשא ל כו כ"ף
שפתי חכמים ויקרא ויקרא א ה כ"ף
שפתי חכמים ויקרא בחקתי כז ג כ"ף
שפתי חכמים במדבר קרח טז יא כ"ף
שפתי חכמים במדבר בלק כג כג כ"ף
שפתי חכמים במדבר פינחס כח ו כ"ף
שפתי חכמים דברים דברים א טז כ"ף
שפתי חכמים דברים עקב י טו כ"ף
רש"י בראשית לך לך יד י למ"ד
רש"י בראשית חיי שרה כד ז למ"ד
רש"י בראשית חיי שרה כד כז למ"ד
רש"י בראשית חיי שרה כה ג למ"ד
רש"י בראשית תולדות כח ב למ"ד
רש"י בראשית וישלח לב ד למ"ד
רש"י בראשית וישלח לב יח למ"ד
רש"י בראשית וישלח לג יד למ"ד
רש"י בראשית ויגש מו א למ"ד
רש"י שמות שמות ד כו למ"ד
רש"י שמות בשלח יד כח למ"ד
רש"י שמות בשלח טו כג למ"ד
רש"י שמות יתרו יח ח למ"ד
רש"י שמות משפטים כב יט למ"ד
רש"י ויקרא קדושים יט טז למ"ד
רש"י במדבר בהעלתך יא ח למ"ד
רש"י דברים וזאת הברכה לג כז למ"ד
רמב"ן בראשית בראשית ב ז למ"ד
רמב"ן בראשית בראשית ב יט למ"ד
רמב"ן בראשית חיי שרה כה ג למ"ד
רמב"ן בראשית ויצא כט ט למ"ד
רמב"ן בראשית וישלח לו יב למ"ד
רמב"ן בראשית ויחי מט יב למ"ד
רמב"ן במדבר שלח לך יד יד למ"ד
רמב"ן במדבר בלק כב לג למ"ד
רמב"ן במדבר פינחס כו נד למ"ד
רמב"ן דברים שופטים יז ח למ"ד
אור החיים שמות שמות א ו למ"ד
אור החיים שמות שמות ב יא למ"ד
אור החיים שמות פקודי לט א למ"ד
אור החיים במדבר נשא ז יב למ"ד
אור החיים במדבר בהעלתך יא יא למ"ד
אור החיים במדבר קרח טז לג למ"ד
אור החיים במדבר פינחס כו נו למ"ד
אבן עזרא בראשית בראשית א ז למ"ד
אבן עזרא בראשית בראשית א יד למ"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ב יט למ"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ג יא למ"ד
אבן עזרא בראשית לך לך יב טו למ"ד
אבן עזרא בראשית חיי שרה כה טז למ"ד
אבן עזרא בראשית תולדות כז כו למ"ד
אבן עזרא שמות שמות א ב למ"ד
אבן עזרא שמות שמות ג ב למ"ד
אבן עזרא שמות שמות ג יח למ"ד
אבן עזרא שמות בא י ו למ"ד
אבן עזרא שמות בשלח יד יד למ"ד
אבן עזרא שמות בשלח טו כו למ"ד
אבן עזרא שמות בשלח טז יד למ"ד
אבן עזרא שמות יתרו יח א למ"ד
אבן עזרא שמות יתרו יח כו למ"ד
אבן עזרא שמות יתרו כ יז למ"ד
אבן עזרא שמות משפטים כא ב למ"ד
אבן עזרא שמות משפטים כב ל למ"ד
אבן עזרא שמות משפטים כג כא למ"ד
אבן עזרא שמות תרומה כז ג למ"ד
אבן עזרא שמות כי תשא לב יא למ"ד
אבן עזרא שמות כי תשא לב לא למ"ד
אבן עזרא שמות כי תשא לג ג למ"ד
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח יז למ"ד
אבן עזרא ויקרא קדושים יט יח למ"ד
אבן עזרא ויקרא אמור כא ג למ"ד
אבן עזרא ויקרא בהר כה לו למ"ד
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו ה למ"ד
אבן עזרא במדבר נשא ה כב למ"ד
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא ח למ"ד
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כח למ"ד
אבן עזרא במדבר שלח לך יד יד למ"ד
אבן עזרא במדבר בלק כב ב למ"ד
אבן עזרא במדבר פנחס כח טו למ"ד
אבן עזרא במדבר מטות לב יא למ"ד
אבן עזרא דברים דברים א לג למ"ד
אבן עזרא דברים דברים ב יט למ"ד
אבן עזרא דברים ואתחנן ד לב למ"ד
אבן עזרא דברים עקב ט ז למ"ד
אבן עזרא דברים כי תצא כד ה למ"ד
אבן עזרא דברים האזינו לב ה למ"ד
אבן עזרא דברים האזינו לב יג למ"ד
אבן עזרא דברים האזינו לב יז למ"ד
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג ד למ"ד
כלי יקר בראשית בראשית א ג למ"ד
כלי יקר בראשית נח ח יא למ"ד
כלי יקר בראשית נח ט כ למ"ד
כלי יקר בראשית וירא יח א למ"ד
כלי יקר בראשית חיי שרה כד ס למ"ד
כלי יקר שמות בשלח יג יז למ"ד
כלי יקר שמות בשלח טו כב למ"ד
כלי יקר ויקרא שמיני י א למ"ד
כלי יקר ויקרא שמיני י א למ"ד
כלי יקר ויקרא בחקתי כו ג למ"ד
כלי יקר במדבר במדבר ג א למ"ד
כלי יקר במדבר נשא ו ב למ"ד
כלי יקר במדבר נשא ו כג למ"ד
כלי יקר במדבר שלח לך יג לב למ"ד
כלי יקר דברים ואתחנן ד ט למ"ד
כלי יקר דברים נצבים כט כא למ"ד
כלי יקר דברים וזאת הברכה לד יב למ"ד
בעל הטורים בראשית בראשית א כט למ"ד
בעל הטורים בראשית נח ה טז למ"ד
בעל הטורים שמות שמות א יד למ"ד
בעל הטורים שמות שמות ב ג למ"ד
בעל הטורים שמות משפטים כא ל למ"ד
בעל הטורים שמות תרומה כו כד למ"ד
בעל הטורים שמות תצוה כח ו למ"ד
בעל הטורים שמות פקודי מ לג למ"ד
בעל הטורים ויקרא צו ו ה למ"ד
בעל הטורים ויקרא שמיני יא מז למ"ד
בעל הטורים ויקרא אמור כא כב למ"ד
בעל הטורים ויקרא אמור כד י למ"ד
בעל הטורים ויקרא בחקתי כו יג למ"ד
בעל הטורים במדבר במדבר א כב למ"ד
בעל הטורים במדבר בהעלתך י לו למ"ד
בעל הטורים במדבר שלח לך יג כד למ"ד
בעל הטורים במדבר שלח לך יד מד למ"ד
בעל הטורים במדבר קרח טז כא למ"ד
בעל הטורים במדבר חקת כ י למ"ד
בעל הטורים במדבר פנחס כז יא למ"ד
בעל הטורים דברים כי תצא כא יז למ"ד
בעל הטורים דברים נצבים כט כז למ"ד
שפתי חכמים בראשית בראשית ב כא למ"ד
שפתי חכמים בראשית בראשית ג א למ"ד
שפתי חכמים בראשית נח ו ט למ"ד
שפתי חכמים בראשית נח ח כב למ"ד
שפתי חכמים בראשית לך לך טז יא למ"ד
שפתי חכמים בראשית וירא יח ט למ"ד
שפתי חכמים בראשית וירא יח י למ"ד
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כד כא למ"ד
שפתי חכמים בראשית תולדות כו לה למ"ד
שפתי חכמים בראשית וישלח לג יד למ"ד
שפתי חכמים בראשית וישלח לד טו למ"ד
שפתי חכמים בראשית וישב לח ל למ"ד
שפתי חכמים שמות שמות א טו למ"ד
שפתי חכמים שמות בשלח יג יז למ"ד
שפתי חכמים שמות יתרו יח יג למ"ד
שפתי חכמים שמות משפטים כד יד למ"ד
שפתי חכמים שמות משפטים כד טז למ"ד
שפתי חכמים שמות תרומה כז ג למ"ד
שפתי חכמים שמות כי תשא לא יא למ"ד
שפתי חכמים שמות ויקהל לו ז למ"ד
שפתי חכמים ויקרא תזריע יג מח למ"ד
שפתי חכמים ויקרא אמור כג יח למ"ד
שפתי חכמים במדבר במדבר ב ג למ"ד
שפתי חכמים במדבר נשא ה כא למ"ד
שפתי חכמים במדבר נשא ו ה למ"ד
שפתי חכמים במדבר נשא ז יב למ"ד
שפתי חכמים במדבר בהעלתך ט טו למ"ד
שפתי חכמים במדבר בהעלתך יב ח למ"ד
שפתי חכמים במדבר שלח לך יג טז למ"ד
שפתי חכמים במדבר שלח לך יד טז למ"ד
שפתי חכמים במדבר קרח טז יא למ"ד
שפתי חכמים במדבר קרח טז כד למ"ד
שפתי חכמים במדבר חקת יט יג למ"ד
שפתי חכמים במדבר בלק כב ה למ"ד
שפתי חכמים במדבר בלק כב כו למ"ד
שפתי חכמים במדבר בלק כג כ למ"ד
שפתי חכמים במדבר בלק כד יח למ"ד
שפתי חכמים במדבר פינחס כה יב למ"ד
שפתי חכמים במדבר מטות לא ח למ"ד
שפתי חכמים במדבר מסעי לד ד למ"ד
שפתי חכמים במדבר מסעי לד טו למ"ד
שפתי חכמים במדבר מסעי לה לב למ"ד
שפתי חכמים דברים דברים א לג למ"ד
שפתי חכמים דברים האזינו לב יג למ"ד
שפתי חכמים דברים האזינו לב יד למ"ד
רש"י שמות שמות ב ה מ"ם
רש"י שמות משפטים כג כז מ"ם
רש"י שמות תצוה כח כב מ"ם
רש"י ויקרא בחקתי כו לד מ"ם
רש"י ויקרא בחקתי כו לו מ"ם
רש"י במדבר בהעלתך יא ח מ"ם
רש"י במדבר פינחס כט יח מ"ם
רש"י דברים עקב ז כג מ"ם
רש"י דברים וזאת הברכה לג ג מ"ם
רמב"ן בראשית בראשית א ח מ"ם
רמב"ן בראשית נח ח כא מ"ם
רמב"ן בראשית חיי שרה כד סד מ"ם
רמב"ן בראשית תולדות כז כח מ"ם
רמב"ן בראשית ויחי מט כד מ"ם
רמב"ן ויקרא צו ח לב מ"ם
רמב"ן דברים וזאת הברכה לג כד מ"ם
אור החיים שמות וארא ט ו מ"ם
אור החיים שמות כי תשא לב טו מ"ם
אבן עזרא בראשית בראשית א ב מ"ם
אבן עזרא בראשית בראשית ג כג מ"ם
אבן עזרא בראשית נח ז ד מ"ם
אבן עזרא בראשית נח יא ג מ"ם
אבן עזרא בראשית לך לך יד כ מ"ם
אבן עזרא בראשית וירא יח יג מ"ם
אבן עזרא בראשית וירא יח יד מ"ם
אבן עזרא בראשית וירא יט ב מ"ם
אבן עזרא בראשית וירא יט יז מ"ם
אבן עזרא בראשית תולדות כז כח מ"ם
אבן עזרא בראשית ויצא כט ד מ"ם
אבן עזרא בראשית ויצא לא מב מ"ם
אבן עזרא בראשית וישב לח כד מ"ם
אבן עזרא בראשית מקץ מא ה מ"ם
אבן עזרא בראשית ויחי מט כ מ"ם
אבן עזרא בראשית ויחי מט כה מ"ם
אבן עזרא שמות שמות א א מ"ם
אבן עזרא שמות שמות א ז מ"ם
אבן עזרא שמות שמות א ט מ"ם
אבן עזרא שמות שמות א יד מ"ם
אבן עזרא שמות שמות ב ה מ"ם
אבן עזרא שמות שמות ב יז מ"ם
אבן עזרא שמות שמות ג ג מ"ם
אבן עזרא שמות שמות ג כא מ"ם
אבן עזרא שמות שמות ד י מ"ם
אבן עזרא שמות וארא ו ג מ"ם
אבן עזרא שמות וארא ז יד מ"ם
אבן עזרא שמות וארא ח יג מ"ם
אבן עזרא שמות בא י ו מ"ם
אבן עזרא שמות בא י כא מ"ם
אבן עזרא שמות יתרו יח כא מ"ם
אבן עזרא שמות יתרו כ כג מ"ם
אבן עזרא שמות משפטים כא ב מ"ם
אבן עזרא שמות משפטים כג יט מ"ם
אבן עזרא שמות כי תשא לב טו מ"ם
אבן עזרא שמות ויקהל לה ה מ"ם
אבן עזרא שמות ויקהל לה ו מ"ם
אבן עזרא שמות ויקהל לה ז מ"ם
אבן עזרא שמות ויקהל לו ה מ"ם
אבן עזרא שמות ויקהל לו ז מ"ם
אבן עזרא שמות ויקהל לח ח מ"ם
אבן עזרא ויקרא צו ו יג מ"ם
אבן עזרא ויקרא צו ו כא מ"ם
אבן עזרא ויקרא תזריע יג מה מ"ם
אבן עזרא ויקרא תזריע יג נא מ"ם
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח כד מ"ם
אבן עזרא ויקרא אמור כב כה מ"ם
אבן עזרא ויקרא בהר כה לה מ"ם
אבן עזרא ויקרא בהר כה לו מ"ם
אבן עזרא במדבר במדבר ג יז מ"ם
אבן עזרא במדבר במדבר ג מט מ"ם
אבן עזרא במדבר נשא ו כז מ"ם
אבן עזרא במדבר נשא ז ג מ"ם
אבן עזרא במדבר נשא ז פט מ"ם
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא יג מ"ם
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כט מ"ם
אבן עזרא במדבר בהעלתך יב ד מ"ם
אבן עזרא במדבר חקת כא ל מ"ם
אבן עזרא במדבר בלק כד ח מ"ם
אבן עזרא דברים כי תצא כג יא מ"ם
כלי יקר בראשית בראשית א ג מ"ם
כלי יקר בראשית בראשית ג יד מ"ם
כלי יקר בראשית וירא יח כח מ"ם
כלי יקר בראשית חיי שרה כד כב מ"ם
כלי יקר בראשית ויצא כט ל מ"ם
כלי יקר בראשית וישלח לה ז מ"ם
כלי יקר שמות וארא ז ט מ"ם
כלי יקר שמות בשלח טו יא מ"ם
כלי יקר שמות בשלח טו יא מ"ם
כלי יקר שמות בשלח טו כב מ"ם
כלי יקר שמות בשלח טז טו מ"ם
כלי יקר שמות בשלח טז טו מ"ם
כלי יקר שמות יתרו כ ח מ"ם
כלי יקר שמות משפטים כא א מ"ם
כלי יקר שמות משפטים כא יב מ"ם
כלי יקר שמות תצוה כז כ מ"ם
כלי יקר ויקרא שמיני יא א מ"ם
כלי יקר דברים כי תצא כב ח מ"ם
בעל הטורים בראשית נח ה יג מ"ם
בעל הטורים בראשית וישלח לב טו מ"ם
בעל הטורים בראשית ויחי מט ח מ"ם
בעל הטורים שמות בשלח יד טו מ"ם
בעל הטורים שמות תצוה כח ט מ"ם
בעל הטורים ויקרא אמור כד ג מ"ם
בעל הטורים ויקרא בחקתי כז לד מ"ם
בעל הטורים במדבר שלח לך יג לא מ"ם
בעל הטורים במדבר שלח לך טו כא מ"ם
בעל הטורים דברים עקב ח ד מ"ם
בעל הטורים דברים עקב ח ה מ"ם
בעל הטורים דברים עקב ט כד מ"ם
שפתי חכמים בראשית נח ז כג מ"ם
שפתי חכמים בראשית לך לך יב ח מ"ם
שפתי חכמים בראשית לך לך טז ח מ"ם
שפתי חכמים בראשית וירא כא טז מ"ם
שפתי חכמים בראשית תולדות כה כג מ"ם
שפתי חכמים בראשית וישלח לד טו מ"ם
שפתי חכמים שמות שמות ב ה מ"ם
שפתי חכמים שמות בשלח יג יז מ"ם
שפתי חכמים שמות בשלח טו ד מ"ם
שפתי חכמים שמות משפטים כב טו מ"ם
שפתי חכמים שמות כי תשא לב טו מ"ם
שפתי חכמים שמות כי תשא לג ט מ"ם
שפתי חכמים שמות ויקהל לו ה מ"ם
שפתי חכמים ויקרא שמיני י יט מ"ם
שפתי חכמים ויקרא תזריע יג נב מ"ם
שפתי חכמים ויקרא אחרי מות יח יז מ"ם
שפתי חכמים דברים ואתחנן ד י מ"ם
שפתי חכמים דברים ואתחנן ז ח מ"ם
שפתי חכמים דברים ראה טז י מ"ם
שפתי חכמים דברים כי תצא כב כב מ"ם
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח מז מ"ם
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח סא מ"ם
שפתי חכמים דברים האזינו לב כה מ"ם
שפתי חכמים דברים האזינו לב מב מ"ם
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג ב מ"ם
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג ג מ"ם
רש"י בראשית נח יא ז נו"ן
רש"י בראשית נח יא לב נו"ן
רש"י בראשית לך לך יז יא נו"ן
רש"י בראשית חיי שרה כה ג נו"ן
רש"י בראשית וישלח לג יא נו"ן
רש"י בראשית וישלח לג יב נו"ן
רש"י בראשית וישלח לד טז נו"ן
רש"י בראשית וישלח לה יח נו"ן
רש"י בראשית ויחי מט י נו"ן
רש"י שמות שמות ג כב נו"ן
רש"י שמות וארא ט לא נו"ן
רש"י שמות בשלח יד יא נו"ן
רש"י שמות תצוה כט ב נו"ן
רש"י ויקרא תזריע יג מה נו"ן
רש"י ויקרא קדושים יט טז נו"ן
רש"י במדבר מטות לב כד נו"ן
רש"י דברים ראה יב ל נו"ן
רמב"ן בראשית חיי שרה כה ג נו"ן
רמב"ן בראשית ויחי מט כב נו"ן
אור החיים במדבר נשא ז יב נו"ן
אור החיים במדבר פינחס כו יט נו"ן
אבן עזרא בראשית בראשית א כ נו"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ב יט נו"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ג יד נו"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ג טז נו"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ג כב נו"ן
אבן עזרא בראשית נח ו יז נו"ן
אבן עזרא בראשית נח ט יד נו"ן
אבן עזרא בראשית נח יא ז נו"ן
אבן עזרא בראשית לך לך יב ז נו"ן
אבן עזרא בראשית לך לך יב ח נו"ן
אבן עזרא בראשית לך לך יב יג נו"ן
אבן עזרא בראשית לך לך טו יא נו"ן
אבן עזרא בראשית לך לך יז יא נו"ן
אבן עזרא בראשית וירא יח יג נו"ן
אבן עזרא בראשית חיי שרה כד נג נו"ן
אבן עזרא בראשית תולדות כז כה נו"ן
אבן עזרא בראשית ויצא ל ו נו"ן
אבן עזרא בראשית ויצא ל כח נו"ן
אבן עזרא בראשית מקץ מא לח נו"ן
אבן עזרא בראשית מקץ מא מ נו"ן
אבן עזרא בראשית ויגש מה יד נו"ן
אבן עזרא שמות שמות א ט נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ב ב נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ב יז נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ג ה נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ג יא נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ג טו נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ד לא נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ה ט נו"ן
אבן עזרא שמות וארא ט טו נו"ן
אבן עזרא שמות בא יב לז נו"ן
אבן עזרא שמות בא יב מ נו"ן
אבן עזרא שמות בשלח יד ג נו"ן
אבן עזרא שמות בשלח טו כד נו"ן
אבן עזרא שמות בשלח טז יב נו"ן
אבן עזרא שמות תצוה כח ט נו"ן
אבן עזרא ויקרא צו ו כ נו"ן
אבן עזרא ויקרא שמיני יא יד נו"ן
אבן עזרא ויקרא תזריע יב ג נו"ן
אבן עזרא ויקרא תזריע יג כ נו"ן
אבן עזרא ויקרא מצורע טו לא נו"ן
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח כד נו"ן
אבן עזרא ויקרא קדושים יט כח נו"ן
אבן עזרא ויקרא אמור כא כ נו"ן
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו ל נו"ן
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו לו נו"ן
אבן עזרא במדבר במדבר ג יז נו"ן
אבן עזרא במדבר במדבר ג מט נו"ן
אבן עזרא במדבר בהעלתך ח ז נו"ן
אבן עזרא במדבר בהעלתך י לה נו"ן
אבן עזרא במדבר בלק כב יג נו"ן
אבן עזרא במדבר בלק כג יג נו"ן
אבן עזרא במדבר בלק כד ו נו"ן
אבן עזרא במדבר פנחס כה יא נו"ן
אבן עזרא במדבר פנחס כח ז נו"ן
אבן עזרא דברים דברים א לז נו"ן
אבן עזרא דברים דברים ב לג נו"ן
אבן עזרא דברים ואתחנן ו ח נו"ן
אבן עזרא דברים ואתחנן ז א נו"ן
אבן עזרא דברים עקב ח ג נו"ן
אבן עזרא דברים ראה טו ב נו"ן
אבן עזרא דברים ראה טז י נו"ן
אבן עזרא דברים כי תצא כג יט נו"ן
אבן עזרא דברים כי תבוא כח סג נו"ן
אבן עזרא דברים נצבים כט יד נו"ן
אבן עזרא דברים נצבים כט כז נו"ן
כלי יקר בראשית בראשית ד ג נו"ן
כלי יקר בראשית נח ט כ נו"ן
כלי יקר בראשית חיי שרה כד כב נו"ן
כלי יקר שמות שמות א ט נו"ן
כלי יקר שמות וארא ז ט נו"ן
כלי יקר שמות בשלח טז טו נו"ן
כלי יקר שמות בשלח טז טו נו"ן
כלי יקר שמות משפטים כא יב נו"ן
כלי יקר שמות תרומה כה א נו"ן
כלי יקר במדבר בהעלתך י לג נו"ן
כלי יקר במדבר בהעלתך יא א נו"ן
כלי יקר במדבר בהעלתך יא א נו"ן
כלי יקר במדבר בהעלתך יא א נו"ן
בעל הטורים שמות משפטים כב כב נו"ן
בעל הטורים במדבר שלח לך יג ג נו"ן
בעל הטורים במדבר שלח לך יג לא נו"ן
בעל הטורים במדבר מטות לב לב נו"ן
בעל הטורים דברים שופטים יח טו נו"ן
שפתי חכמים בראשית נח יא ז נו"ן
שפתי חכמים בראשית לך לך טז ה נו"ן
שפתי חכמים בראשית ויצא ל לז נו"ן
שפתי חכמים בראשית וישלח לג יב נו"ן
שפתי חכמים בראשית מקץ מא לח נו"ן
שפתי חכמים שמות שמות ג כב נו"ן
שפתי חכמים שמות תרומה כז י נו"ן
שפתי חכמים שמות כי תשא ל כו נו"ן
שפתי חכמים ויקרא שמיני י יט נו"ן
שפתי חכמים ויקרא מצורע טו לא נו"ן
שפתי חכמים במדבר במדבר א נ נו"ן
שפתי חכמים במדבר במדבר ג לב נו"ן
שפתי חכמים במדבר בהעלתך י לה נו"ן
שפתי חכמים במדבר מטות לב כד נו"ן
שפתי חכמים במדבר מסעי לה לב נו"ן
שפתי חכמים דברים ואתחנן ז ב נו"ן
שפתי חכמים דברים האזינו לב ו נו"ן
רש"י בראשית מקץ מד טז סמ"ך
רש"י שמות וארא ט יז סמ"ך
רמב"ן בראשית בראשית א כד סמ"ך
אור החיים שמות כי תשא לב טו סמ"ך
אבן עזרא בראשית בראשית א כא סמ"ך
אבן עזרא בראשית נח ח ב סמ"ך
אבן עזרא בראשית וירא כב א סמ"ך
אבן עזרא בראשית וישב מ ב סמ"ך
אבן עזרא שמות בא י כא סמ"ך
אבן עזרא שמות בא יב לז סמ"ך
אבן עזרא שמות בשלח יד כה סמ"ך
אבן עזרא שמות כי תשא לב טו סמ"ך
אבן עזרא שמות כי תשא לג כב סמ"ך
אבן עזרא ויקרא ויקרא ב יד סמ"ך
אבן עזרא במדבר פנחס כח ז סמ"ך
אבן עזרא דברים ראה טז י סמ"ך
אבן עזרא דברים כי תבוא כח כז סמ"ך
אבן עזרא דברים האזינו לב יז סמ"ך
כלי יקר בראשית בראשית ב כא סמ"ך
כלי יקר שמות תצוה כז כ סמ"ך
כלי יקר דברים כי תצא כב ח סמ"ך
בעל הטורים בראשית ויצא ל יד סמ"ך
בעל הטורים שמות תרומה כה לא סמ"ך
בעל הטורים ויקרא קדושים יט ט סמ"ך
בעל הטורים ויקרא בחקתי כו יב סמ"ך
בעל הטורים דברים דברים ב ג סמ"ך
שפתי חכמים שמות כי תשא לב טו סמ"ך
שפתי חכמים דברים ראה טז י סמ"ך
שפתי חכמים דברים האזינו לב ב סמ"ך
רש"י במדבר חקת כא יא עי"ן
רמב"ן בראשית ויחי מט יז עי"ן
רמב"ן דברים דברים ב כג עי"ן
רמב"ן דברים כי תצא כא יד עי"ן
אור החיים במדבר נשא ז א עי"ן
אבן עזרא בראשית נח ז ד עי"ן
אבן עזרא בראשית נח ח א עי"ן
אבן עזרא בראשית ויגש מז א עי"ן
אבן עזרא שמות שמות א ז עי"ן
אבן עזרא שמות שמות א יא עי"ן
אבן עזרא שמות שמות ב ז עי"ן
אבן עזרא שמות שמות ב ט עי"ן
אבן עזרא שמות שמות ג טו עי"ן
אבן עזרא שמות וארא ז א עי"ן
אבן עזרא שמות וארא ח כז עי"ן
אבן עזרא שמות בא יב לז עי"ן
אבן עזרא שמות בשלח טו כד עי"ן
אבן עזרא שמות בשלח טז יד עי"ן
אבן עזרא שמות יתרו כ כג עי"ן
אבן עזרא שמות תצוה כח יד עי"ן
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו לז עי"ן
אבן עזרא במדבר בלק כג ז עי"ן
אבן עזרא דברים ואתחנן ד א עי"ן
אבן עזרא דברים האזינו לב כא עי"ן
כלי יקר בראשית חיי שרה כג טז עי"ן
כלי יקר שמות כי תשא לג יח עי"ן
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד עי"ן
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד עי"ן
ספורנו דברים ואתחנן ו ד עי"ן
בעל הטורים בראשית ויצא ל יד עי"ן
בעל הטורים במדבר נשא ה יז עי"ן
בעל הטורים במדבר בלק כד ו עי"ן
בעל הטורים במדבר בלק כד ח עי"ן
בעל הטורים דברים ואתחנן ו ד עי"ן
בעל הטורים דברים נצבים כט כח עי"ן
שפתי חכמים בראשית מקץ מא יט עי"ן
שפתי חכמים בראשית ויגש מה כז עי"ן
שפתי חכמים שמות בשלח טו יח עי"ן
שפתי חכמים ויקרא ויקרא א טז עי"ן
שפתי חכמים דברים כי תצא כה ה עי"ן
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח סא עי"ן
שפתי חכמים דברים נצבים כט כח עי"ן
רש"י ויקרא קדושים יט טז פ"א
אבן עזרא בראשית בראשית א ב פ"א
אבן עזרא בראשית בראשית א כ פ"א
אבן עזרא בראשית בראשית ב ז פ"א
אבן עזרא בראשית נח ז ד פ"א
אבן עזרא בראשית נח ח כא פ"א
אבן עזרא בראשית לך לך יב ח פ"א
אבן עזרא בראשית וירא יט טז פ"א
אבן עזרא בראשית וירא כ טז פ"א
אבן עזרא בראשית וישלח לד כב פ"א
אבן עזרא בראשית וישלח לו כד פ"א
אבן עזרא בראשית ויגש מו ג פ"א
אבן עזרא שמות שמות ב ב פ"א
אבן עזרא שמות שמות ב ג פ"א
אבן עזרא שמות שמות ב ד פ"א
אבן עזרא שמות שמות ג טו פ"א
אבן עזרא שמות וארא ט יז פ"א
אבן עזרא שמות בשלח יג יז פ"א
אבן עזרא שמות בשלח טז יד פ"א
אבן עזרא שמות יתרו יח ז פ"א
אבן עזרא שמות יתרו יח כג פ"א
אבן עזרא שמות תרומה כה כח פ"א
אבן עזרא ויקרא צו ז טז פ"א
אבן עזרא ויקרא שמיני יא מד פ"א
אבן עזרא ויקרא תזריע יב ב פ"א
אבן עזרא ויקרא בהר כה לג פ"א
אבן עזרא ויקרא בהר כה נא פ"א
אבן עזרא ויקרא בחקתי כז יט פ"א
אבן עזרא במדבר בהעלתך ח ז פ"א
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כד פ"א
אבן עזרא במדבר מטות לב כט פ"א
אבן עזרא דברים דברים א לז פ"א
אבן עזרא דברים כי תצא כג יט פ"א
כלי יקר דברים ואתחנן ג כד פ"א
בעל הטורים בראשית ויחי נ כד פ"א
בעל הטורים שמות בשלח טו כו פ"א
בעל הטורים שמות כי תשא לא יז פ"א
בעל הטורים ויקרא בהר כו א פ"א
בעל הטורים במדבר בלק כג ג פ"א
בעל הטורים במדבר פנחס כו לט פ"א
בעל הטורים דברים דברים א ז פ"א
בעל הטורים דברים דברים א יז פ"א
בעל הטורים דברים ואתחנן ה ד פ"א
בעל הטורים דברים ואתחנן ה כח פ"א
בעל הטורים דברים ואתחנן ו כה פ"א
בעל הטורים דברים עקב ז יב פ"א
בעל הטורים דברים עקב ז כ פ"א
בעל הטורים דברים עקב ט ז פ"א
בעל הטורים דברים ראה יג ו פ"א
בעל הטורים דברים ראה טו ח פ"א
בעל הטורים דברים ראה טז טז פ"א
בעל הטורים דברים שופטים יז ו פ"א
בעל הטורים דברים שופטים יז ח פ"א
שפתי חכמים בראשית נח יא ז פ"א
שפתי חכמים בראשית לך לך יז יא פ"א
שפתי חכמים ויקרא קדושים יט יד פ"א
רש"י בראשית מקץ מד טז צד"י
רש"י שמות שמות ג כב צד"י
רש"י ויקרא קדושים יט טז צד"י
רש"י במדבר מטות לב כד צד"י
אבן עזרא בראשית תולדות כה כב צד"י
אבן עזרא בראשית וישלח לב כ צד"י
אבן עזרא בראשית מקץ מד טז צד"י
אבן עזרא שמות תרומה כה כט צד"י
אבן עזרא במדבר בהעלתך י ב צד"י
בעל הטורים ויקרא בחקתי כז לד צד"י
שפתי חכמים בראשית ויחי מט כו צד"י
שפתי חכמים שמות שמות ג כב צד"י
רש"י ויקרא קדושים יט טז קו"ף
רש"י במדבר נשא ז כ קו"ף
רמב"ן בראשית מקץ מא מז קו"ף
אבן עזרא בראשית בראשית ב כג קו"ף
אבן עזרא בראשית נח ו יד קו"ף
אבן עזרא בראשית ויצא ל כח קו"ף
אבן עזרא בראשית ויצא ל לז קו"ף
אבן עזרא שמות שמות ב ג קו"ף
אבן עזרא שמות בשלח טו יז קו"ף
אבן עזרא ויקרא מצורע טו ח קו"ף
כלי יקר בראשית בראשית ד ג קו"ף
בעל הטורים בראשית וירא יח ז קו"ף
בעל הטורים בראשית תולדות כז מו קו"ף
בעל הטורים ויקרא בחקתי כו יג קו"ף
בעל הטורים במדבר פנחס כה יא קו"ף
בעל הטורים דברים ואתחנן ד ד קו"ף
בעל הטורים דברים ואתחנן ו ז קו"ף
בעל הטורים דברים עקב י יא קו"ף
בעל הטורים דברים כי תבוא כו טו קו"ף
בעל הטורים דברים וילך לא טז קו"ף
בעל הטורים דברים האזינו לב מז קו"ף
שפתי חכמים שמות כי תשא לא יא קו"ף
שפתי חכמים דברים האזינו לב ו קו"ף
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג יט קו"ף
רש"י בראשית לך לך יז ה רי"ש
רש"י בראשית וירא יח כ רי"ש
רש"י שמות תצוה כח כב רי"ש
רש"י במדבר בלק כג כ רי"ש
רש"י במדבר מטות לב לט רי"ש
רש"י דברים ואתחנן ד מא רי"ש
רש"י דברים וזאת הברכה לג כג רי"ש
אבן עזרא בראשית נח ח יא רי"ש
אבן עזרא בראשית נח ח כא רי"ש
אבן עזרא בראשית לך לך יב ז רי"ש
אבן עזרא בראשית לך לך טז ח רי"ש
אבן עזרא בראשית לך לך יז ה רי"ש
אבן עזרא בראשית תולדות כז כז רי"ש
אבן עזרא בראשית וישב לז לג רי"ש
אבן עזרא בראשית וישב מ ב רי"ש
אבן עזרא שמות שמות א ז רי"ש
אבן עזרא שמות שמות ג יח רי"ש
אבן עזרא שמות בא יב לז רי"ש
אבן עזרא שמות בשלח טו ב רי"ש
אבן עזרא שמות יתרו יח י רי"ש
אבן עזרא שמות יתרו כ א רי"ש
אבן עזרא ויקרא צו ו כא רי"ש
אבן עזרא דברים עקב יא ח רי"ש
אבן עזרא דברים ראה יג ו רי"ש
אבן עזרא דברים כי תצא כג יט רי"ש
כלי יקר בראשית בראשית ד ג רי"ש
כלי יקר שמות יתרו כ ח רי"ש
בעל הטורים ויקרא שמיני ט ז רי"ש
בעל הטורים במדבר בהעלתך יב יג רי"ש
בעל הטורים במדבר חקת כא ל רי"ש
בעל הטורים דברים ואתחנן ג כד רי"ש
בעל הטורים דברים ואתחנן ו ד רי"ש
בעל הטורים דברים עקב ח ט רי"ש
בעל הטורים דברים כי תצא כא יז רי"ש
שפתי חכמים בראשית נח ט יב רי"ש
שפתי חכמים בראשית מקץ מא ה רי"ש
שפתי חכמים שמות כי תשא ל כה רי"ש
שפתי חכמים במדבר נשא ו ה רי"ש
שפתי חכמים דברים ואתחנן ד לא רי"ש
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג יט רי"ש
רש"י בראשית וירא כא כ שי"ן
רש"י בראשית חיי שרה כד כא שי"ן
רש"י בראשית ויצא כט כז שי"ן
רש"י בראשית מקץ מד טז שי"ן
רש"י שמות יתרו יט יח שי"ן
רש"י במדבר בהעלתך יא ח שי"ן
רש"י במדבר חקת כא ל שי"ן
רמב"ן בראשית בראשית א ח שי"ן
רמב"ן במדבר חקת יט יג שי"ן
אור החיים במדבר נשא ז א שי"ן
אבן עזרא בראשית בראשית א כא שי"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ב כג שי"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ב כה שי"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ו ג שי"ן
אבן עזרא בראשית נח ח ב שי"ן
אבן עזרא בראשית לך לך טו יא שי"ן
אבן עזרא בראשית וירא כב א שי"ן
אבן עזרא בראשית תולדות כז כא שי"ן
אבן עזרא בראשית מקץ מא מ שי"ן
אבן עזרא שמות שמות א ג שי"ן
אבן עזרא שמות שמות ג טו שי"ן
אבן עזרא שמות שמות ד י שי"ן
אבן עזרא שמות וארא ו ג שי"ן
אבן עזרא שמות בא י כא שי"ן
אבן עזרא שמות בא יב ט שי"ן
אבן עזרא שמות בא יב כא שי"ן
אבן עזרא שמות בשלח טז יד שי"ן
אבן עזרא שמות יתרו יט יח שי"ן
אבן עזרא שמות כי תשא לג כב שי"ן
אבן עזרא דברים האזינו לב ב שי"ן
כלי יקר שמות וארא ו ג שי"ן
כלי יקר שמות יתרו כ ח שי"ן
כלי יקר שמות כי תשא לג יח שי"ן
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד שי"ן
בעל הטורים בראשית וירא יח כז שי"ן
בעל הטורים בראשית ויצא כח י שי"ן
בעל הטורים בראשית וישלח לה יא שי"ן
בעל הטורים בראשית ויגש מו ב שי"ן
בעל הטורים בראשית ויחי מט ח שי"ן
בעל הטורים שמות יתרו כ ו שי"ן
בעל הטורים שמות תצוה כח ט שי"ן
בעל הטורים במדבר בלק כג ט שי"ן
בעל הטורים דברים ואתחנן ו ד שי"ן
בעל הטורים דברים כי תבוא כח י שי"ן
שפתי חכמים בראשית בראשית א כח שי"ן
שפתי חכמים בראשית בראשית ג ח שי"ן
שפתי חכמים בראשית בראשית ו ג שי"ן
שפתי חכמים בראשית ויצא לא נב שי"ן
שפתי חכמים בראשית וישלח לג ד שי"ן
שפתי חכמים בראשית וישלח לג יב שי"ן
שפתי חכמים בראשית ויגש מה ב שי"ן
שפתי חכמים שמות שמות ד יא שי"ן
שפתי חכמים שמות בא י א שי"ן
שפתי חכמים שמות משפטים כב ד שי"ן
שפתי חכמים שמות כי תשא לג ו שי"ן
שפתי חכמים במדבר מטות לא ח שי"ן
שפתי חכמים דברים כי תצא כד ה שי"ן
שפתי חכמים דברים כי תבוא כו יב שי"ן
שפתי חכמים דברים כי תבוא כז א שי"ן
שפתי חכמים דברים האזינו לב ב שי"ן
שפתי חכמים דברים האזינו לב טו שי"ן
שפתי חכמים דברים האזינו לב כט שי"ן
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג כו שי"ן
רש"י בראשית חיי שרה כד כא תי"ו
רש"י בראשית תולדות כו כו תי"ו
רש"י בראשית מקץ מד טז תי"ו
רש"י בראשית ויחי מט כב תי"ו
רש"י שמות שמות ג ב תי"ו
רש"י שמות וארא ט יז תי"ו
רש"י שמות בשלח טו ד תי"ו
רש"י שמות בשלח טו כג תי"ו
רש"י שמות יתרו יח ח תי"ו
רש"י שמות משפטים כג כז תי"ו
רש"י שמות משפטים כג לא תי"ו
רש"י שמות כי תשא לד יט תי"ו
רמב"ן דברים וזאת הברכה לג ג תי"ו
אור החיים שמות ויקהל לה ב תי"ו
אבן עזרא בראשית בראשית ב יד תי"ו
אבן עזרא בראשית לך לך יב יג תי"ו
אבן עזרא בראשית וירא יט ו תי"ו
אבן עזרא בראשית וירא יט יט תי"ו
אבן עזרא בראשית חיי שרה כד כא תי"ו
אבן עזרא בראשית חיי שרה כד מט תי"ו
אבן עזרא בראשית חיי שרה כד סה תי"ו
אבן עזרא בראשית ויצא לא ז תי"ו
אבן עזרא בראשית וישלח לה ה תי"ו
אבן עזרא בראשית מקץ מד טז תי"ו
אבן עזרא בראשית ויחי מט כב תי"ו
אבן עזרא שמות שמות א א תי"ו
אבן עזרא שמות שמות א יד תי"ו
אבן עזרא שמות שמות א טז תי"ו
אבן עזרא שמות שמות ב ב תי"ו
אבן עזרא שמות שמות ב ד תי"ו
אבן עזרא שמות שמות ה ט תי"ו
אבן עזרא שמות שמות ה טז תי"ו
אבן עזרא שמות וארא ח כה תי"ו
אבן עזרא שמות בשלח טז כג תי"ו
אבן עזרא שמות יתרו יח ז תי"ו
אבן עזרא שמות יתרו יח ח תי"ו
אבן עזרא שמות משפטים כא יט תי"ו
אבן עזרא שמות תרומה כו ח תי"ו
אבן עזרא שמות תצוה כט לה תי"ו
אבן עזרא שמות ויקהל לו ח תי"ו
אבן עזרא שמות ויקהל לו יב תי"ו
אבן עזרא ויקרא ויקרא ב ה תי"ו
אבן עזרא ויקרא צו ו יד תי"ו
אבן עזרא ויקרא צו ו כ תי"ו
אבן עזרא ויקרא שמיני יא כד תי"ו
אבן עזרא ויקרא מצורע יד ד תי"ו
אבן עזרא ויקרא אחרי מות טז א תי"ו
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח כג תי"ו
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח כד תי"ו
אבן עזרא ויקרא אמור כא א תי"ו
אבן עזרא ויקרא אמור כא ט תי"ו
אבן עזרא ויקרא אמור כא כ תי"ו
אבן עזרא ויקרא אמור כב כה תי"ו
אבן עזרא ויקרא בהר כה כג תי"ו
אבן עזרא ויקרא בהר כה לו תי"ו
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו לז תי"ו
אבן עזרא במדבר נשא ו ג תי"ו
אבן עזרא במדבר נשא ז פט תי"ו
אבן עזרא במדבר בהעלתך ח ז תי"ו
אבן עזרא במדבר קרח יח יא תי"ו
אבן עזרא דברים שופטים כא ח תי"ו
אבן עזרא דברים כי תצא כד ד תי"ו
אבן עזרא דברים האזינו לב יד תי"ו
אבן עזרא דברים האזינו לב יח תי"ו
אבן עזרא דברים האזינו לב לו תי"ו
אבן עזרא דברים האזינו לב מג תי"ו
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג ג תי"ו
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג טז תי"ו
כלי יקר במדבר נשא ה יב תי"ו
בעל הטורים ויקרא בחקתי כז לד תי"ו
בעל הטורים דברים ואתחנן ג כד תי"ו
בעל הטורים דברים ראה יא כז תי"ו
בעל הטורים דברים שופטים יח יג תי"ו
בעל הטורים דברים וזאת הברכה לג כ תי"ו
שפתי חכמים בראשית בראשית ב יד תי"ו
שפתי חכמים בראשית לך לך טז יא תי"ו
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כג ט תי"ו
שפתי חכמים בראשית תולדות כו לה תי"ו
שפתי חכמים בראשית ויצא ל לג תי"ו
שפתי חכמים בראשית ויחי מט כב תי"ו
שפתי חכמים שמות בא י כב תי"ו
שפתי חכמים שמות כי תשא לב ג תי"ו
שפתי חכמים ויקרא קדושים יט יג תי"ו
שפתי חכמים דברים האזינו לב ו תי"ו
רש"י דברים וזאת הברכה לג כג אלפא ביתא
כלי יקר דברים וזאת הברכה לד יב אלפא ביתא
בעל הטורים דברים ואתחנן ד לד אלפא ביתא
בעל הטורים דברים עקב ז יט אלפא ביתא
בעל הטורים דברים וזאת הברכה לג כ אלפא ביתא
כלי יקר בראשית נח ט כ אלפ"א ביתא
כלי יקר בראשית וישלח לב כה אלפ"א ביתא
כלי יקר בראשית מקץ מא א אלפ"א ביתא
בעל הטורים שמות בשלח טז טז אלפ"א ביתא
כלי יקר בראשית בראשית ד יז אלפ"א בית"א
כלי יקר בראשית ויחי מט ח אלפ"א בית"א
כלי יקר שמות יתרו כ יט אלפ"א בית"א
כלי יקר שמות תרומה כה לא אלפ"א בית"א
כלי יקר במדבר נשא ה יב אלפ"א בית"א
בעל הטורים ויקרא בחקתי כו יב אלפ"א בית"א