אותיות הקודש בפירוש פרשני המקרא לפי מיון ראשי ומיון משני: שם האות וסדר המקראות

טבלה מסכמת

לשם הכנת הטבלאות ומסדי הנתונים המופיעים כאן, נעזרנו בפירושי פרשני המקרא, כפי המובאים ב"מאגר תורת אמת" –  מאגר תורני חופשי לכבוד השם יתברך. קישור למאגר: http://www.ateret4u.com/online/ קישור לתנאי זכויות היוצרים ותנאי רשיון CC2.5: http://www.toratemetfreeware.com/?home;2;

פרשן חומש פרשה פרק פסוק אות
רמב"ן בראשית בראשית א א אל"ף
אבן עזרא בראשית בראשית א א אל"ף
שפתי חכמים בראשית בראשית א ח אל"ף
אבן עזרא בראשית בראשית ב י אל"ף
כלי יקר בראשית נח ו טו אל"ף
אבן עזרא בראשית נח ז יא אל"ף
אבן עזרא בראשית נח יא א אל"ף
רש"י בראשית לך לך טו יז אל"ף
אבן עזרא בראשית לך לך טז יא אל"ף
אבן עזרא בראשית לך לך יג ה אל"ף
אבן עזרא בראשית לך לך יג ט אל"ף
רמב"ן בראשית לך לך יז א אל"ף
רמב"ן בראשית לך לך יז יח אל"ף
רמב"ן בראשית וירא יח ג אל"ף
אבן עזרא בראשית וירא יח כא אל"ף
רמב"ן בראשית וירא יח כג אל"ף
אבן עזרא בראשית וירא יט ב אל"ף
שפתי חכמים בראשית וירא כא ב אל"ף
אבן עזרא בראשית וירא כב א אל"ף
אבן עזרא בראשית חיי שרה כג ו אל"ף
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כג ו אל"ף
רמב"ן בראשית חיי שרה כד א אל"ף
רש"י בראשית חיי שרה כד כא אל"ף
רש"י בראשית חיי שרה כה ג אל"ף
שפתי חכמים בראשית תולדות כה כג אל"ף
שפתי חכמים בראשית תולדות כו י אל"ף
אבן עזרא בראשית תולדות כז יט אל"ף
אבן עזרא בראשית תולדות כז כה אל"ף
ספורנו בראשית תולדות כז לג אל"ף
אבן עזרא בראשית תולדות כז לז אל"ף
אבן עזרא בראשית ויצא כט ב אל"ף
רש"י בראשית ויצא כט ו אל"ף
אבן עזרא בראשית ויצא ל יא אל"ף
אבן עזרא בראשית וישלח לב ה אל"ף
רמב"ן בראשית וישלח לב כג אל"ף
כלי יקר בראשית וישלח לב כה אל"ף
אבן עזרא בראשית וישלח לו כד אל"ף
אבן עזרא בראשית וישב לז כה אל"ף
אבן עזרא בראשית וישב לח כה אל"ף
בעל הטורים בראשית וישב לח כה אל"ף
רש"י בראשית מקץ מא לה אל"ף
אבן עזרא בראשית מקץ מא מג אל"ף
שפתי חכמים בראשית מקץ מב א אל"ף
אבן עזרא בראשית מקץ מב יא אל"ף
רמב"ן בראשית מקץ מג כ אל"ף
אבן עזרא בראשית ויגש מה יד אל"ף
רש"י בראשית ויגש מו כו אל"ף
שפתי חכמים בראשית ויגש מז יג אל"ף
רש"י בראשית ויחי מט י אל"ף
אבן עזרא שמות שמות א ב אל"ף
אבן עזרא שמות שמות א ג אל"ף
אבן עזרא שמות שמות א טז אל"ף
אבן עזרא שמות שמות א יז אל"ף
אבן עזרא שמות שמות ב ט אל"ף
אבן עזרא שמות שמות ג טו אל"ף
אבן עזרא שמות שמות ג יח אל"ף
אבן עזרא שמות שמות ה ז אל"ף
אבן עזרא שמות שמות ה טז אל"ף
אבן עזרא שמות וארא ו ג אל"ף
אבן עזרא שמות וארא ז א אל"ף
אבן עזרא שמות וארא ז יד אל"ף
אבן עזרא שמות וארא ח יח אל"ף
בעל הטורים שמות וארא ט ד אל"ף
אבן עזרא שמות וארא ט ט אל"ף
אבן עזרא שמות וארא ט כח אל"ף
אבן עזרא שמות בא י ד אל"ף
רש"י שמות בא י כא אל"ף
אבן עזרא שמות בא י כא אל"ף
אבן עזרא שמות בא יג יד אל"ף
אבן עזרא שמות בשלח יד כד אל"ף
רש"י שמות יתרו יח ח אל"ף
אבן עזרא שמות יתרו יט יג אל"ף
בעל הטורים שמות יתרו כ יג אל"ף
אור החיים שמות משפטים כא ח אל"ף
אור החיים שמות משפטים כא יא אל"ף
אור החיים שמות משפטים כא יא אל"ף
אבן עזרא שמות משפטים כא יח אל"ף
שפתי חכמים שמות תרומה כה יא אל"ף
שפתי חכמים שמות תצוה כח טו אל"ף
אבן עזרא שמות ויקהל לו יב אל"ף
כלי יקר ויקרא ויקרא א א אל"ף
כלי יקר ויקרא ויקרא א א אל"ף
בעל הטורים ויקרא ויקרא א א אל"ף
שפתי חכמים ויקרא ויקרא א טז אל"ף
אבן עזרא ויקרא ויקרא ב ב אל"ף
אבן עזרא ויקרא שמיני יא מג אל"ף
כלי יקר ויקרא שמיני יא מד אל"ף
אבן עזרא ויקרא תזריע יג כ אל"ף
אבן עזרא ויקרא אחרי מות טז ח אל"ף
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח יז אל"ף
אבן עזרא ויקרא אמור כג יז אל"ף
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו טז אל"ף
כלי יקר במדבר נשא ה ב אל"ף
אבן עזרא במדבר נשא ו יג אל"ף
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא ה אל"ף
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא יא אל"ף
בעל הטורים במדבר בהעלתך יא יא אל"ף
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כ אל"ף
בעל הטורים במדבר בהעלתך יא כ אל"ף
שפתי חכמים במדבר בהעלתך יא כ אל"ף
כלי יקר במדבר שלח לך טו כד אל"ף
רמב"ן במדבר שלח לך יד יז אל"ף
שפתי חכמים במדבר קרח טז יא אל"ף
אבן עזרא במדבר חקת כא א אל"ף
אבן עזרא במדבר חקת כא ל אל"ף
אבן עזרא במדבר בלק כג ג אל"ף
בעל הטורים במדבר מטות לא ד אל"ף
רש"י במדבר מטות לב כד אל"ף
אבן עזרא במדבר מטות לב כד אל"ף
שפתי חכמים במדבר מטות לב כד אל"ף
אבן עזרא במדבר מטות לב לב אל"ף
אבן עזרא במדבר מסעי לד י אל"ף
שפתי חכמים דברים דברים א טז אל"ף
אבן עזרא דברים דברים ג ד אל"ף
רמב"ן דברים ואתחנן ג כד אל"ף
שפתי חכמים דברים ואתחנן ד לא אל"ף
בעל הטורים דברים ואתחנן ד לד אל"ף
רמב"ן דברים עקב ט כה אל"ף
אבן עזרא דברים עקב יא יב אל"ף
בעל הטורים דברים ראה יא כז אל"ף
בעל הטורים דברים שופטים יח יג אל"ף
רמב"ן דברים כי תצא כא יד אל"ף
בעל הטורים דברים כי תצא כא יז אל"ף
אבן עזרא דברים כי תצא כב ו אל"ף
אבן עזרא דברים כי תצא כג יד אל"ף
אבן עזרא דברים כי תצא כג יט אל"ף
אבן עזרא דברים כי תצא כד כ אל"ף
בעל הטורים דברים כי תצא כה ה אל"ף
שפתי חכמים דברים כי תצא כה ה אל"ף
אבן עזרא דברים כי תבוא כח סו אל"ף
אבן עזרא דברים האזינו לב כו אל"ף
שפתי חכמים דברים האזינו לב כז אל"ף
אבן עזרא דברים האזינו לב לג אל"ף
בעל הטורים דברים וזאת הברכה לג כ אל"ף
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג כא אל"ף
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג כה אל"ף
בעל הטורים דברים וזאת הברכה לד ו אל"ף
כלי יקר בראשית בראשית ד יז אלפ"א בית"א
כלי יקר בראשית ויחי מט ח אלפ"א בית"א
כלי יקר שמות יתרו כ יט אלפ"א בית"א
כלי יקר שמות תרומה כה לא אלפ"א בית"א
בעל הטורים ויקרא בחקתי כו יב אלפ"א בית"א
כלי יקר במדבר נשא ה יב אלפ"א בית"א
כלי יקר בראשית נח ט כ אלפ"א ביתא
כלי יקר בראשית וישלח לב כה אלפ"א ביתא
כלי יקר בראשית מקץ מא א אלפ"א ביתא
בעל הטורים שמות בשלח טז טז אלפ"א ביתא
בעל הטורים דברים ואתחנן ד לד אלפא ביתא
בעל הטורים דברים עקב ז יט אלפא ביתא
בעל הטורים דברים וזאת הברכה לג כ אלפא ביתא
רש"י דברים וזאת הברכה לג כג אלפא ביתא
כלי יקר דברים וזאת הברכה לד יב אלפא ביתא
רמב"ן בראשית בראשית א א בי"ת
אבן עזרא בראשית בראשית א א בי"ת
כלי יקר בראשית בראשית א א בי"ת
אבן עזרא בראשית בראשית ב ב בי"ת
אבן עזרא בראשית בראשית ב ח בי"ת
אבן עזרא בראשית בראשית ג טו בי"ת
כלי יקר בראשית בראשית ד ג בי"ת
שפתי חכמים בראשית נח ו יז בי"ת
אבן עזרא בראשית נח ח יא בי"ת
אבן עזרא בראשית נח ט ב בי"ת
אבן עזרא בראשית לך לך יב יג בי"ת
רש"י בראשית וירא יח כ בי"ת
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כג יח בי"ת
אבן עזרא בראשית חיי שרה כד א בי"ת
רש"י בראשית חיי שרה כד כז בי"ת
אבן עזרא בראשית ויצא כח יא בי"ת
רש"י בראשית ויצא כט ו בי"ת
אבן עזרא בראשית ויצא כט לב בי"ת
רמב"ן בראשית ויצא ל כ בי"ת
שפתי חכמים בראשית ויצא ל לז בי"ת
שפתי חכמים בראשית וישלח לד לא בי"ת
רש"י בראשית וישלח לה ז בי"ת
אבן עזרא בראשית וישב לז ז בי"ת
אבן עזרא בראשית וישב לז י בי"ת
אבן עזרא בראשית וישב לז כה בי"ת
אבן עזרא בראשית וישב לח יא בי"ת
שפתי חכמים בראשית וישב לט כג בי"ת
רמב"ן בראשית מקץ מא ב בי"ת
אבן עזרא בראשית מקץ מא ב בי"ת
רש"י בראשית מקץ מב כא בי"ת
רמב"ן בראשית מקץ מג כ בי"ת
רש"י בראשית ויגש מו כו בי"ת
אבן עזרא בראשית ויחי מט ה בי"ת
בעל הטורים בראשית ויחי מט ח בי"ת
אבן עזרא בראשית ויחי נ כו בי"ת
אבן עזרא שמות שמות א ב בי"ת
אבן עזרא שמות שמות א ה בי"ת
אבן עזרא שמות שמות א ז בי"ת
אבן עזרא שמות שמות א יד בי"ת
אבן עזרא שמות שמות ג טו בי"ת
אבן עזרא שמות שמות ג יח בי"ת
רש"י שמות שמות ד ד בי"ת
רש"י שמות שמות ה ט בי"ת
אבן עזרא שמות וארא ו ג בי"ת
ספורנו שמות וארא ו ג בי"ת
אבן עזרא שמות וארא ז ט בי"ת
כלי יקר שמות וארא ט יד בי"ת
אבן עזרא שמות בשלח טו כב בי"ת
אבן עזרא שמות בשלח טו כו בי"ת
אבן עזרא שמות בשלח טז כג בי"ת
אבן עזרא שמות בשלח יז יד בי"ת
אבן עזרא שמות יתרו יט יח בי"ת
אבן עזרא שמות יתרו כ יג בי"ת
אבן עזרא שמות יתרו כ כג בי"ת
אבן עזרא שמות משפטים כא כ בי"ת
אבן עזרא שמות משפטים כא כד בי"ת
רש"י שמות משפטים כב יט בי"ת
כלי יקר שמות תרומה כה א בי"ת
שפתי חכמים שמות תרומה כה יא בי"ת
אבן עזרא שמות תרומה כה כט בי"ת
אבן עזרא שמות תרומה כו ד בי"ת
בעל הטורים שמות תצוה כח ו בי"ת
שפתי חכמים שמות תצוה כח טו בי"ת
שפתי חכמים שמות תצוה כט ד בי"ת
שפתי חכמים שמות תצוה ל א בי"ת
שפתי חכמים שמות תצוה ל ד בי"ת
שפתי חכמים שמות כי תשא לד יט בי"ת
כלי יקר שמות ויקהל לה ה בי"ת
אבן עזרא שמות ויקהל לח ח בי"ת
כלי יקר ויקרא ויקרא א א בי"ת
רמב"ן ויקרא ויקרא א יז בי"ת
רמב"ן ויקרא ויקרא ד כב בי"ת
אבן עזרא ויקרא צו ו יג בי"ת
רמב"ן ויקרא צו ח לב בי"ת
שפתי חכמים ויקרא תזריע יג נב בי"ת
שפתי חכמים ויקרא מצורע יד נז בי"ת
שפתי חכמים ויקרא אחרי מות טז ד בי"ת
רש"י ויקרא קדושים יט טז בי"ת
שפתי חכמים ויקרא קדושים יט יד בי"ת
רמב"ן ויקרא קדושים יט כ בי"ת
בעל הטורים ויקרא אמור כא יג בי"ת
שפתי חכמים ויקרא אמור כג טז בי"ת
רמב"ן ויקרא אמור כג יא בי"ת
אבן עזרא ויקרא אמור כג לט בי"ת
אבן עזרא ויקרא אמור כד כ בי"ת
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו כא בי"ת
כלי יקר ויקרא בחקתי כו מ בי"ת
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו מג בי"ת
שפתי חכמים במדבר במדבר ג א בי"ת
שפתי חכמים במדבר במדבר ד יב בי"ת
כלי יקר במדבר נשא ו יא בי"ת
כלי יקר במדבר בהעלתך י י בי"ת
אבן עזרא במדבר בהעלתך יב א בי"ת
שפתי חכמים במדבר בהעלתך יב ח בי"ת
אבן עזרא במדבר שלח לך טו לד בי"ת
כלי יקר במדבר שלח לך יג יח בי"ת
רמב"ן במדבר קרח יח י בי"ת
שפתי חכמים במדבר קרח יח ל בי"ת
שפתי חכמים במדבר חקת יט יג בי"ת
ספורנו במדבר פנחס כח כו בי"ת
כלי יקר דברים דברים א יג בי"ת
רמב"ן דברים ואתחנן ו ג בי"ת
אבן עזרא דברים ואתחנן ו ג בי"ת
אבן עזרא דברים ואתחנן ו טז בי"ת
בעל הטורים דברים עקב י כב בי"ת
רמב"ן דברים שופטים יז ח בי"ת
כלי יקר דברים שופטים כ א בי"ת
כלי יקר דברים כי תצא כא י בי"ת
בעל הטורים דברים כי תצא כא יז בי"ת
שפתי חכמים דברים כי תצא כב כא בי"ת
שפתי חכמים דברים כי תצא כה ב בי"ת
אבן עזרא דברים כי תצא כה ד בי"ת
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח מז בי"ת
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח נב בי"ת
אבן עזרא דברים נצבים כט יא בי"ת
אבן עזרא דברים האזינו לב כח בי"ת
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג ו בי"ת
כלי יקר דברים וזאת הברכה לד יב בי"ת
אבן עזרא בראשית נח ח ב גימ"ל
רמב"ן בראשית מקץ מא מז גימ"ל
שפתי חכמים בראשית ויחי מט ה גימ"ל
אבן עזרא שמות שמות ג טו גימ"ל
אבן עזרא שמות בשלח טז יד גימ"ל
שפתי חכמים שמות תרומה כה יא גימ"ל
כלי יקר שמות תרומה כה לא גימ"ל
בעל הטורים ויקרא תזריע יג לג גימ"ל
רש"י ויקרא קדושים יט טז גימ"ל
שפתי חכמים דברים דברים א טז גימ"ל
כלי יקר דברים ראה טו י גימ"ל
כלי יקר דברים ראה טו י גימ"ל
שפתי חכמים בראשית נח ט יב דל"ת
אבן עזרא בראשית נח יא א דל"ת
שפתי חכמים בראשית לך לך טז יא דל"ת
רמב"ן בראשית לך לך יז א דל"ת
רמב"ן בראשית וירא יח ג דל"ת
רמב"ן בראשית וירא יח כג דל"ת
שפתי חכמים בראשית וירא יט לו דל"ת
בעל הטורים בראשית חיי שרה כד יב דל"ת
בעל הטורים בראשית וישלח לה יא דל"ת
אבן עזרא שמות שמות ג טו דל"ת
אבן עזרא שמות וארא ז ה דל"ת
אבן עזרא שמות וארא ט כח דל"ת
אבן עזרא שמות בשלח טו יז דל"ת
אבן עזרא שמות יתרו יח ט דל"ת
שפתי חכמים שמות תרומה כה ב דל"ת
אור החיים שמות תרומה כו א דל"ת
אבן עזרא שמות תרומה כו ח דל"ת
אור החיים שמות תרומה כו טו דל"ת
כלי יקר שמות כי תשא לג יח דל"ת
שפתי חכמים ויקרא תזריע יב ב דל"ת
בעל הטורים במדבר במדבר ב יח דל"ת
רש"י במדבר נשא ז כ דל"ת
רמב"ן במדבר שלח לך יד יז דל"ת
אבן עזרא במדבר פנחס כח יד דל"ת
רמב"ן דברים ואתחנן ג כד דל"ת
רמב"ן דברים ואתחנן ו ד דל"ת
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד דל"ת
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד דל"ת
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד דל"ת
ספורנו דברים ואתחנן ו ד דל"ת
בעל הטורים דברים ואתחנן ו ד דל"ת
רמב"ן דברים עקב ט כה דל"ת
אבן עזרא דברים וילך לא יט דל"ת
רמב"ן דברים וזאת הברכה לג כה דל"ת
אבן עזרא בראשית בראשית א א ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית א א ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית א ב ה"א
רמב"ן בראשית בראשית א ה ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית א ה ה"א
רמב"ן בראשית בראשית א יח ה"א
שפתי חכמים בראשית בראשית א כ ה"א
שפתי חכמים בראשית בראשית א כא ה"א
רש"י בראשית בראשית א לא ה"א
כלי יקר בראשית בראשית א לא ה"א
כלי יקר בראשית בראשית א לא ה"א
רש"י בראשית בראשית ב ד ה"א
רמב"ן בראשית בראשית ב ד ה"א
כלי יקר בראשית בראשית ב ד ה"א
שפתי חכמים בראשית בראשית ב ד ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית ב ח ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית ב יד ה"א
שפתי חכמים בראשית בראשית ב יד ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית ב כג ה"א
אבן עזרא בראשית בראשית ג כג ה"א
רש"י בראשית בראשית ד ט ה"א
שפתי חכמים בראשית בראשית ד יג ה"א
כלי יקר בראשית נח ו טו ה"א
כלי יקר בראשית נח ו טו ה"א
רש"י בראשית נח ז כג ה"א
אבן עזרא בראשית נח ט כא ה"א
אבן עזרא בראשית נח ט כו ה"א
אבן עזרא בראשית נח יא ו ה"א
רש"י בראשית נח יא ז ה"א
שפתי חכמים בראשית נח יא ז ה"א
אבן עזרא בראשית לך לך טז ב ה"א
שפתי חכמים בראשית לך לך יד ג ה"א
רש"י בראשית לך לך יד י ה"א
כלי יקר בראשית לך לך יז טו ה"א
כלי יקר בראשית לך לך יז יט ה"א
אבן עזרא בראשית וירא יח כא ה"א
רמב"ן בראשית וירא יח כג ה"א
רש"י בראשית וירא יח כה ה"א
שפתי חכמים בראשית וירא יח כה ה"א
בעל הטורים בראשית וירא יט כג ה"א
אבן עזרא בראשית וירא כא כט ה"א
אבן עזרא בראשית וירא כב א ה"א
שפתי חכמים בראשית וירא כב ו ה"א
אבן עזרא בראשית חיי שרה כג ו ה"א
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כג ו ה"א
אבן עזרא בראשית חיי שרה כד ה ה"א
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כד כא ה"א
רש"י בראשית חיי שרה כד כז ה"א
שפתי חכמים בראשית תולדות כה יט ה"א
בעל הטורים בראשית תולדות כו ה ה"א
בעל הטורים בראשית תולדות כו כח ה"א
שפתי חכמים בראשית תולדות כו כח ה"א
שפתי חכמים בראשית תולדות כו לה ה"א
בעל הטורים בראשית תולדות כז ג ה"א
כלי יקר בראשית תולדות כז כב ה"א
ספורנו בראשית תולדות כז לג ה"א
רש"י בראשית תולדות כז לח ה"א
רש"י בראשית תולדות כח ב ה"א
אבן עזרא בראשית ויצא כט ב ה"א
רמב"ן בראשית ויצא כט כא ה"א
אבן עזרא בראשית ויצא ל ל ה"א
אבן עזרא בראשית ויצא ל לד ה"א
רש"י בראשית ויצא לא יג ה"א
רמב"ן בראשית ויצא לא יג ה"א
רש"י בראשית וישלח לב ד ה"א
שפתי חכמים בראשית וישלח לג יב ה"א
רש"י בראשית וישלח לג יד ה"א
כלי יקר בראשית וישלח לג יט ה"א
רש"י בראשית וישלח לה כז ה"א
שפתי חכמים בראשית וישלח לה כז ה"א
כלי יקר בראשית וישב לז ב ה"א
כלי יקר בראשית וישב לח יח ה"א
כלי יקר בראשית מקץ מא א ה"א
שפתי חכמים בראשית מקץ מא א ה"א
רש"י בראשית מקץ מא לח ה"א
אבן עזרא בראשית מקץ מא מג ה"א
רש"י בראשית מקץ מב טז ה"א
שפתי חכמים בראשית מקץ מב טז ה"א
שפתי חכמים בראשית מקץ מב כז ה"א
אבן עזרא בראשית מקץ מג יב ה"א
אבן עזרא בראשית ויגש מה יב ה"א
רש"י בראשית ויגש מו א ה"א
בעל הטורים בראשית ויגש מו ד ה"א
אבן עזרא בראשית ויגש מז טז ה"א
שפתי חכמים בראשית ויגש מז יג ה"א
כלי יקר בראשית ויגש מז כג ה"א
שפתי חכמים בראשית ויחי מח טז ה"א
כלי יקר בראשית ויחי מט ג ה"א
בעל הטורים בראשית ויחי מט ח ה"א
אבן עזרא בראשית ויחי מט י ה"א
רמב"ן בראשית ויחי מט יב ה"א
אבן עזרא בראשית ויחי מט כב ה"א
כלי יקר בראשית ויחי מט כב ה"א
אבן עזרא שמות שמות א א ה"א
אבן עזרא שמות שמות א ה ה"א
אבן עזרא שמות שמות א ט ה"א
אבן עזרא שמות שמות א טז ה"א
אבן עזרא שמות שמות ב ב ה"א
אבן עזרא שמות שמות ב ג ה"א
אבן עזרא שמות שמות ב ד ה"א
אבן עזרא שמות שמות ב ט ה"א
רש"י שמות שמות ב י ה"א
אבן עזרא שמות שמות ג ב ה"א
אבן עזרא שמות שמות ג טו ה"א
אבן עזרא שמות שמות ג יח ה"א
כלי יקר שמות שמות ד ב ה"א
בעל הטורים שמות שמות ד יז ה"א
בעל הטורים שמות שמות ה ג ה"א
בעל הטורים שמות וארא ו ג ה"א
אור החיים שמות וארא ו ו ה"א
אור החיים שמות וארא ז ד ה"א
אבן עזרא שמות וארא ז כב ה"א
אבן עזרא שמות וארא ח יג ה"א
אבן עזרא שמות וארא ח יח ה"א
אבן עזרא שמות וארא ח כב ה"א
אבן עזרא שמות וארא ח כה ה"א
בעל הטורים שמות וארא ט ד ה"א
רש"י שמות וארא ט לא ה"א
שפתי חכמים שמות בא י א ה"א
כלי יקר שמות בא יא ד ה"א
שפתי חכמים שמות בא יב ט ה"א
שפתי חכמים שמות בא יב טו ה"א
שפתי חכמים שמות בא יב יד ה"א
שפתי חכמים שמות בא יב יח ה"א
שפתי חכמים שמות בא יב מט ה"א
שפתי חכמים שמות בא יג ה ה"א
בעל הטורים שמות בא יג טז ה"א
בעל הטורים שמות בא יג יא ה"א
רש"י שמות בשלח טו כג ה"א
אבן עזרא שמות בשלח טז יד ה"א
אור החיים שמות בשלח יג כא ה"א
אור החיים שמות בשלח יג כא ה"א
אבן עזרא שמות יתרו יח ז ה"א
שפתי חכמים שמות יתרו יח טז ה"א
שפתי חכמים שמות יתרו יח יא ה"א
כלי יקר שמות יתרו יח יג ה"א
בעל הטורים שמות יתרו יח יג ה"א
אבן עזרא שמות יתרו יח יח ה"א
אור החיים שמות יתרו יט ה ה"א
אבן עזרא שמות יתרו יט יג ה"א
כלי יקר שמות יתרו כ יט ה"א
אבן עזרא שמות משפטים כא ח ה"א
רש"י שמות משפטים כא יג ה"א
שפתי חכמים שמות משפטים כב יב ה"א
רש"י שמות משפטים כב יט ה"א
כלי יקר שמות משפטים כב כד ה"א
רש"י שמות משפטים כג כז ה"א
שפתי חכמים שמות משפטים כד ז ה"א
אבן עזרא שמות תרומה כה ט ה"א
אבן עזרא שמות תרומה כה יח ה"א
אור החיים שמות תרומה כו א ה"א
אור החיים שמות תרומה כו טו ה"א
כלי יקר שמות תרומה כו טו ה"א
אור החיים שמות תצוה כח י ה"א
אור החיים שמות תצוה כח י ה"א
אור החיים שמות תצוה כח לו ה"א
אבן עזרא שמות תצוה כט לח ה"א
אבן עזרא שמות תצוה ל ד ה"א
בעל הטורים שמות כי תשא לב יז ה"א
אבן עזרא שמות כי תשא לב יט ה"א
אור החיים שמות כי תשא לב לב ה"א
אבן עזרא שמות כי תשא לג טז ה"א
אבן עזרא שמות ויקהל לו ב ה"א
אבן עזרא שמות ויקהל לו ח ה"א
אבן עזרא שמות ויקהל לו יב ה"א
כלי יקר שמות פקודי לח כא ה"א
כלי יקר שמות פקודי לח כא ה"א
שפתי חכמים שמות פקודי לח כא ה"א
שפתי חכמים ויקרא ויקרא א ד ה"א
רמב"ן ויקרא ויקרא א ט ה"א
אבן עזרא ויקרא ויקרא ב ה ה"א
רמב"ן ויקרא ויקרא ב יד ה"א
אבן עזרא ויקרא ויקרא ה כא ה"א
אבן עזרא ויקרא צו ו ב ה"א
שפתי חכמים ויקרא צו ו ה ה"א
כלי יקר ויקרא צו ו ט ה"א
בעל הטורים ויקרא צו ז ל ה"א
אבן עזרא ויקרא צו ח ב ה"א
שפתי חכמים ויקרא שמיני ט א ה"א
רמב"ן ויקרא שמיני י ו ה"א
אבן עזרא ויקרא שמיני י יט ה"א
שפתי חכמים ויקרא שמיני יא ב ה"א
רש"י ויקרא תזריע יב ד ה"א
אבן עזרא ויקרא תזריע יב ד ה"א
אבן עזרא ויקרא תזריע יג כ ה"א
אבן עזרא ויקרא מצורע טו לא ה"א
רמב"ן ויקרא מצורע יד ד ה"א
שפתי חכמים ויקרא מצורע יד מא ה"א
שפתי חכמים ויקרא מצורע יד מג ה"א
אבן עזרא ויקרא אחרי מות טז א ה"א
כלי יקר ויקרא קדושים יט טו ה"א
כלי יקר ויקרא אמור כא ב ה"א
כלי יקר ויקרא אמור כא ה ה"א
בעל הטורים ויקרא אמור כא ה ה"א
רמב"ן ויקרא אמור כא יב ה"א
רמב"ן ויקרא אמור כב טו ה"א
אבן עזרא ויקרא אמור כג לט ה"א
שפתי חכמים ויקרא אמור כג מב ה"א
כלי יקר ויקרא בהר כה ב ה"א
רמב"ן ויקרא בהר כה ג ה"א
רמב"ן ויקרא בהר כה ה ה"א
רמב"ן ויקרא בהר כה ז ה"א
רמב"ן ויקרא בהר כה כג ה"א
בעל הטורים ויקרא בהר כה לו ה"א
אבן עזרא ויקרא בהר כה נ ה"א
רמב"ן ויקרא בחקתי כו טז ה"א
אבן עזרא ויקרא בחקתי כז ב ה"א
שפתי חכמים במדבר במדבר א יז ה"א
שפתי חכמים במדבר במדבר ב ג ה"א
בעל הטורים במדבר במדבר ב לא ה"א
שפתי חכמים במדבר במדבר ג כט ה"א
שפתי חכמים במדבר נשא ה יט ה"א
אבן עזרא במדבר נשא ה כב ה"א
בעל הטורים במדבר נשא ה לא ה"א
אבן עזרא במדבר נשא ו יג ה"א
כלי יקר במדבר נשא ו כו ה"א
אור החיים במדבר נשא ז א ה"א
בעל הטורים במדבר בהעלתך ט י ה"א
אבן עזרא במדבר בהעלתך י לו ה"א
בעל הטורים במדבר בהעלתך י לו ה"א
בעל הטורים במדבר בהעלתך יא טז ה"א
אור החיים במדבר בהעלתך יא יב ה"א
בעל הטורים במדבר בהעלתך יא יב ה"א
רמב"ן במדבר בהעלתך יא יט ה"א
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כ ה"א
שפתי חכמים במדבר בהעלתך יא כ ה"א
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כז ה"א
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כט ה"א
בעל הטורים במדבר בהעלתך יב ח ה"א
אבן עזרא במדבר שלח לך טו ג ה"א
אבן עזרא במדבר שלח לך טו טו ה"א
בעל הטורים במדבר שלח לך טו כ ה"א
רמב"ן במדבר שלח לך יג כב ה"א
בעל הטורים במדבר שלח לך יג ל ה"א
רמב"ן במדבר קרח טז יא ה"א
אבן עזרא במדבר קרח טז יא ה"א
אור החיים במדבר קרח טז לג ה"א
אבן עזרא במדבר קרח טז לה ה"א
שפתי חכמים במדבר קרח יז כח ה"א
אבן עזרא במדבר קרח יח ט ה"א
אור החיים במדבר חקת כ ד ה"א
רמב"ן במדבר חקת כ י ה"א
אבן עזרא במדבר חקת כא טו ה"א
שפתי חכמים במדבר בלק כב ה ה"א
אבן עזרא במדבר בלק כב ו ה"א
בעל הטורים במדבר בלק כב ו ה"א
שפתי חכמים במדבר בלק כב כד ה"א
בעל הטורים במדבר בלק כב לג ה"א
אבן עזרא במדבר בלק כג ח ה"א
בעל הטורים במדבר בלק כג כד ה"א
שפתי חכמים במדבר בלק כד ח ה"א
אור החיים במדבר פנחס כה טו ה"א
כלי יקר במדבר פנחס כו ב ה"א
רש"י במדבר פנחס כו ה ה"א
אור החיים במדבר פנחס כו ה ה"א
אור החיים במדבר פנחס כו ה ה"א
שפתי חכמים במדבר פנחס כו ה ה"א
שפתי חכמים במדבר פנחס כו יג ה"א
אור החיים במדבר פנחס כו יט ה"א
אור החיים במדבר פנחס כו כג ה"א
רש"י במדבר פנחס כו לו ה"א
כלי יקר במדבר פנחס כו סד ה"א
בעל הטורים במדבר פנחס כז יג ה"א
בעל הטורים במדבר פנחס כז יט ה"א
בעל הטורים במדבר פנחס כח ג ה"א
אבן עזרא במדבר פנחס כח ד ה"א
רמב"ן במדבר מטות ל יד ה"א
רש"י במדבר מטות לב כד ה"א
רש"י במדבר מטות לב מב ה"א
רמב"ן במדבר מטות לב מב ה"א
בעל הטורים במדבר מטות לב מב ה"א
שפתי חכמים במדבר מסעי לד ד ה"א
שפתי חכמים במדבר מסעי לד טו ה"א
אבן עזרא במדבר מסעי לד כח ה"א
כלי יקר במדבר מסעי לו ד ה"א
אבן עזרא דברים דברים א יג ה"א
אבן עזרא דברים דברים א לג ה"א
שפתי חכמים דברים דברים א לג ה"א
אבן עזרא דברים דברים ב יט ה"א
אבן עזרא דברים דברים ב לא ה"א
בעל הטורים דברים דברים ג יא ה"א
רמב"ן דברים דברים ג יג ה"א
רמב"ן דברים ואתחנן ג כד ה"א
רמב"ן דברים ואתחנן ו י ה"א
אבן עזרא דברים ואתחנן ו יט ה"א
אבן עזרא דברים עקב ח יג ה"א
רמב"ן דברים עקב ט כה ה"א
רמב"ן דברים עקב י א ה"א
רמב"ן דברים עקב י ו ה"א
בעל הטורים דברים עקב י יד ה"א
בעל הטורים דברים עקב יא כד ה"א
רמב"ן דברים ראה טו ג ה"א
כלי יקר דברים ראה יא כז ה"א
בעל הטורים דברים ראה יא כז ה"א
בעל הטורים דברים ראה יא ל ה"א
רמב"ן דברים ראה יג טז ה"א
רמב"ן דברים ראה יד כב ה"א
רמב"ן דברים שופטים יז טז ה"א
בעל הטורים דברים שופטים יז יד ה"א
שפתי חכמים דברים שופטים יט טו ה"א
רמב"ן דברים שופטים כ י ה"א
שפתי חכמים דברים שופטים כ יא ה"א
שפתי חכמים דברים שופטים כ יח ה"א
אבן עזרא דברים שופטים כ יט ה"א
רמב"ן דברים שופטים כא ד ה"א
אבן עזרא דברים שופטים כא ז ה"א
בעל הטורים דברים שופטים כא ז ה"א
שפתי חכמים דברים כי תצא כא יג ה"א
רמב"ן דברים כי תצא כא יד ה"א
רמב"ן דברים כי תצא כב ו ה"א
בעל הטורים דברים כי תצא כב טו ה"א
שפתי חכמים דברים כי תצא כב יג ה"א
רמב"ן דברים כי תצא כב יז ה"א
אבן עזרא דברים כי תצא כד י ה"א
שפתי חכמים דברים כי תצא כד יד ה"א
שפתי חכמים דברים כי תצא כה ה ה"א
שפתי חכמים דברים כי תבוא כו א ה"א
רמב"ן דברים כי תבוא כו יד ה"א
כלי יקר דברים כי תבוא כז יב ה"א
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח כב ה"א
שפתי חכמים דברים נצבים כט כח ה"א
אבן עזרא דברים וילך לא יט ה"א
כלי יקר דברים האזינו לב א ה"א
בעל הטורים דברים האזינו לב א ה"א
שפתי חכמים דברים האזינו לב ד ה"א
אבן עזרא דברים האזינו לב ה ה"א
כלי יקר דברים האזינו לב ו ה"א
אבן עזרא דברים האזינו לב יג ה"א
שפתי חכמים דברים האזינו לב יד ה"א
אבן עזרא דברים האזינו לב יח ה"א
שפתי חכמים דברים האזינו לב כג ה"א
אבן עזרא דברים האזינו לב לו ה"א
אבן עזרא דברים האזינו לב מג ה"א
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג א ה"א
רמב"ן דברים וזאת הברכה לג ג ה"א
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג ג ה"א
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג טו ה"א
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג טז ה"א
רמב"ן דברים וזאת הברכה לג יב ה"א
רש"י דברים וזאת הברכה לג כג ה"א
רש"י דברים וזאת הברכה לג כז ה"א
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לד ז ה"א
כלי יקר דברים וזאת הברכה לד יב ה"א
רמב"ן בראשית בראשית א א ו"ו
רמב"ן בראשית בראשית א א ו"ו
כלי יקר בראשית בראשית א לא ו"ו
כלי יקר בראשית חיי שרה כד כב ו"ו
רמב"ן בראשית ויצא כט כז ו"ו
רמב"ן בראשית ויצא ל כ ו"ו
כלי יקר שמות יתרו כ ח ו"ו
כלי יקר שמות משפטים כא יב ו"ו
כלי יקר שמות תרומה כה א ו"ו
בעל הטורים ויקרא בחקתי כז לד ו"ו
כלי יקר דברים האזינו לב יג ו"ו
בעל הטורים בראשית וירא יט לג וא"ו
בעל הטורים בראשית תולדות כו כח וא"ו
אבן עזרא בראשית תולדות כז ג וא"ו
רמב"ן בראשית תולדות כז כח וא"ו
ספורנו בראשית ויצא כח כא וא"ו
ספורנו בראשית ויגש מה כג וא"ו
אור החיים שמות שמות א א וא"ו
בעל הטורים שמות שמות א א וא"ו
אור החיים שמות שמות א טז וא"ו
אור החיים שמות שמות א טז וא"ו
אבן עזרא שמות שמות א טז וא"ו
בעל הטורים שמות שמות ב ב וא"ו
אור החיים שמות וארא ו ג וא"ו
אור החיים שמות וארא ו י וא"ו
אור החיים שמות וארא ט כא וא"ו
רש"י שמות בשלח טו כג וא"ו
אור החיים שמות בשלח טז ו וא"ו
אור החיים שמות בשלח יג יז וא"ו
אור החיים שמות בשלח יג יז וא"ו
אור החיים שמות בשלח יג יז וא"ו
שפתי חכמים שמות יתרו יח א וא"ו
אור החיים שמות יתרו יח כא וא"ו
אור החיים שמות יתרו יט ה וא"ו
אור החיים שמות יתרו יט ה וא"ו
שפתי חכמים שמות משפטים כא א וא"ו
אור החיים שמות משפטים כא ג וא"ו
אור החיים שמות משפטים כא ז וא"ו
אור החיים שמות משפטים כא ח וא"ו
שפתי חכמים שמות משפטים כא טו וא"ו
בעל הטורים שמות משפטים כא כו וא"ו
שפתי חכמים שמות משפטים כא לו וא"ו
אור החיים שמות תרומה כה ב וא"ו
אור החיים שמות תרומה כה ב וא"ו
אור החיים שמות תרומה כה ט וא"ו
אור החיים שמות תרומה כה ט וא"ו
אור החיים שמות תרומה כה טו וא"ו
שפתי חכמים שמות תרומה כה כב וא"ו
אור החיים שמות תרומה כו א וא"ו
שפתי חכמים שמות תרומה כו א וא"ו
אור החיים שמות תצוה כז כ וא"ו
שפתי חכמים שמות תצוה כט לג וא"ו
אור החיים שמות כי תשא ל יב וא"ו
אור החיים שמות כי תשא ל יב וא"ו
אור החיים שמות כי תשא לא ב וא"ו
אור החיים שמות כי תשא לא טז וא"ו
אור החיים שמות כי תשא לא יג וא"ו
אור החיים שמות כי תשא לג כ וא"ו
אור החיים שמות ויקהל לה ה וא"ו
אור החיים שמות ויקהל לה ה וא"ו
אור החיים שמות ויקהל לה יג וא"ו
שפתי חכמים שמות פקודי לח כא וא"ו
שפתי חכמים ויקרא ויקרא א י וא"ו
בעל הטורים ויקרא ויקרא ה א וא"ו
שפתי חכמים ויקרא צו ו ח וא"ו
רמב"ן ויקרא צו ז טז וא"ו
שפתי חכמים ויקרא צו ז טז וא"ו
רמב"ן ויקרא צו ח יז וא"ו
שפתי חכמים ויקרא שמיני י יא וא"ו
שפתי חכמים ויקרא תזריע יב ב וא"ו
שפתי חכמים ויקרא תזריע יג לא וא"ו
שפתי חכמים ויקרא תזריע יג לב וא"ו
שפתי חכמים ויקרא אמור כא יד וא"ו
בעל הטורים ויקרא אמור כב יג וא"ו
אור החיים במדבר במדבר ב ג וא"ו
שפתי חכמים במדבר במדבר ג לב וא"ו
אור החיים במדבר במדבר ג מז וא"ו
שפתי חכמים במדבר נשא ד כה וא"ו
שפתי חכמים במדבר נשא ד לב וא"ו
אור החיים במדבר נשא ה כח וא"ו
אור החיים במדבר נשא ו ט וא"ו
אור החיים במדבר נשא ז א וא"ו
אור החיים במדבר נשא ז יג וא"ו
שפתי חכמים במדבר בהעלתך ח יז וא"ו
אור החיים במדבר בהעלתך יא יח וא"ו
אור החיים במדבר בהעלתך יא כה וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך טו לח וא"ו
שפתי חכמים במדבר שלח לך יד ב וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד ט וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד טו וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד יג וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד יג וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד כד וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד כה וא"ו
אור החיים במדבר שלח לך יד לא וא"ו
אור החיים במדבר קרח יז ב וא"ו
אור החיים במדבר קרח יז יז וא"ו
אור החיים במדבר חקת יט ב וא"ו
רמב"ן במדבר חקת יט טז וא"ו
אור החיים במדבר חקת כא ח וא"ו
אור החיים במדבר בלק כג יח וא"ו
אור החיים במדבר בלק כג יח וא"ו
אור החיים במדבר בלק כג יט וא"ו
אור החיים במדבר פנחס כו כג וא"ו
אור החיים במדבר פנחס כז א וא"ו
אור החיים במדבר מטות לב כ וא"ו
אור החיים במדבר מטות לב ל וא"ו
אור החיים במדבר מסעי לה ג וא"ו
רמב"ן במדבר מסעי לה לא וא"ו
אבן עזרא בראשית בראשית א יד זי"ן
אבן עזרא שמות שמות א ב זי"ן
אבן עזרא שמות שמות ג טו זי"ן
שפתי חכמים שמות בשלח יד ה זי"ן
אבן עזרא שמות יתרו כ א זי"ן
רמב"ן ויקרא אחרי מות טז ח זי"ן
אבן עזרא ויקרא אחרי מות טז ח זי"ן
רש"י ויקרא קדושים יט טז זי"ן
בעל הטורים ויקרא בחקתי כו לג זי"ן
בעל הטורים ויקרא בחקתי כו מג זי"ן
אבן עזרא במדבר בלק כג ז זי"ן
שפתי חכמים שמות בשלח טו ב זיי"ן
כלי יקר שמות יתרו כ ח זיי"ן
שפתי חכמים שמות יתרו כ ח זיי"ן
שפתי חכמים ויקרא תזריע יב ב זיי"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ד כו חי"ת
אבן עזרא בראשית נח ח כא חי"ת
אבן עזרא בראשית נח יא ו חי"ת
אבן עזרא בראשית וירא כב יג חי"ת
כלי יקר בראשית וירא כב יג חי"ת
רמב"ן בראשית וישלח לב כג חי"ת
שפתי חכמים בראשית מקץ מב כד חי"ת
שפתי חכמים שמות שמות א טז חי"ת
אבן עזרא שמות שמות ג טו חי"ת
אבן עזרא שמות יתרו יח ט חי"ת
אבן עזרא שמות תצוה כט כה חי"ת
כלי יקר ויקרא צו ו ט חי"ת
אבן עזרא ויקרא שמיני יא יח חי"ת
שפתי חכמים במדבר נשא ה יט חי"ת
בעל הטורים במדבר שלח לך יד טז חי"ת
שפתי חכמים במדבר פנחס כו יג חי"ת
שפתי חכמים במדבר מטות ל ג חי"ת
בעל הטורים במדבר מטות לב א חי"ת
רמב"ן דברים דברים ב כג חי"ת
שפתי חכמים דברים האזינו לב יד חי"ת
רש"י בראשית מקץ מד טז טי"ת
אבן עזרא בראשית מקץ מד טז טי"ת
בעל הטורים שמות שמות ב ב טי"ת
בעל הטורים שמות שמות ד יז טי"ת
אבן עזרא שמות בא יג טז טי"ת
אבן עזרא שמות בשלח טו יז טי"ת
אבן עזרא ויקרא שמיני יא כד טי"ת
אבן עזרא ויקרא מצורע יד ד טי"ת
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח כד טי"ת
רמב"ן ויקרא קדושים יט יט טי"ת
אבן עזרא ויקרא אמור כא א טי"ת
שפתי חכמים ויקרא אמור כד ו טי"ת
כלי יקר במדבר נשא ה יב טי"ת
אבן עזרא במדבר בלק כד ו טי"ת
בעל הטורים דברים ואתחנן ה טז טי"ת
אבן עזרא דברים ואתחנן ו ח טי"ת
אבן עזרא דברים כי תצא כד ד טי"ת
שפתי חכמים בראשית בראשית א כא יו"ד
רש"י בראשית בראשית ב ד יו"ד
כלי יקר בראשית בראשית ב ד יו"ד
שפתי חכמים בראשית בראשית ב ד יו"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ב ז יו"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ב כג יו"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ג כ יו"ד
כלי יקר בראשית בראשית ג כ יו"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ד כ יו"ד
כלי יקר בראשית נח ו טו יו"ד
כלי יקר בראשית נח ו טו יו"ד
אבן עזרא בראשית נח ו טז יו"ד
רש"י בראשית נח ז כג יו"ד
שפתי חכמים בראשית נח ז כג יו"ד
אבן עזרא בראשית נח ח יב יו"ד
שפתי חכמים בראשית נח ח יז יו"ד
כלי יקר בראשית נח ט כ יו"ד
אבן עזרא בראשית לך לך טו ב יו"ד
שפתי חכמים בראשית לך לך טז ה יו"ד
אבן עזרא בראשית לך לך יב ז יו"ד
אבן עזרא בראשית לך לך יב ח יו"ד
כלי יקר בראשית לך לך יג יז יו"ד
רמב"ן בראשית לך לך יז א יו"ד
רש"י בראשית לך לך יז ה יו"ד
שפתי חכמים בראשית לך לך יז ה יו"ד
כלי יקר בראשית לך לך יז טו יו"ד
שפתי חכמים בראשית לך לך יז יא יו"ד
שפתי חכמים בראשית לך לך יז יט יו"ד
רמב"ן בראשית וירא יח כג יו"ד
אבן עזרא בראשית וירא יט יט יו"ד
כלי יקר בראשית וירא כב יד יו"ד
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כד כא יו"ד
בעל הטורים בראשית חיי שרה כד מז יו"ד
בעל הטורים בראשית תולדות כה כג יו"ד
שפתי חכמים בראשית תולדות כה כג יו"ד
אבן עזרא בראשית תולדות כה כה יו"ד
בעל הטורים בראשית תולדות כו ה יו"ד
אבן עזרא בראשית ויצא כט ב יו"ד
שפתי חכמים בראשית ויצא לא ז יו"ד
אבן עזרא בראשית ויצא לא לט יו"ד
אבן עזרא בראשית וישלח לב ח יו"ד
בעל הטורים בראשית וישלח לב י יו"ד
בעל הטורים בראשית וישלח לב יא יו"ד
אבן עזרא בראשית וישלח לג יד יו"ד
כלי יקר בראשית וישלח לג יט יו"ד
בעל הטורים בראשית וישלח לה יא יו"ד
אבן עזרא בראשית וישלח לו כד יו"ד
בעל הטורים בראשית וישב לז א יו"ד
אבן עזרא בראשית וישב לז יז יו"ד
אבן עזרא בראשית וישב לח ב יו"ד
כלי יקר בראשית וישב לח יח יו"ד
כלי יקר בראשית מקץ מא א יו"ד
אבן עזרא בראשית ויגש מה יב יו"ד
בעל הטורים בראשית ויגש מה כו יו"ד
כלי יקר בראשית ויחי מז לא יו"ד
בעל הטורים בראשית ויחי מט ח יו"ד
רש"י בראשית ויחי מט י יו"ד
רמב"ן בראשית ויחי מט י יו"ד
אבן עזרא בראשית ויחי מט י יו"ד
שפתי חכמים בראשית ויחי מט י יו"ד
אבן עזרא בראשית ויחי מט יא יו"ד
אבן עזרא שמות שמות א ב יו"ד
אבן עזרא שמות שמות א ה יו"ד
אבן עזרא שמות שמות א טז יו"ד
שפתי חכמים שמות שמות א טז יו"ד
אבן עזרא שמות שמות א יט יו"ד
רש"י שמות שמות א כ יו"ד
אבן עזרא שמות שמות א כ יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ב ד יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ב ז יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ב ט יו"ד
רש"י שמות שמות ב י יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ג טו יו"ד
רש"י שמות שמות ג יח יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ג יח יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ה ז יו"ד
אבן עזרא שמות שמות ה ט יו"ד
אבן עזרא שמות וארא ו ג יו"ד
כלי יקר שמות וארא ו ג יו"ד
בעל הטורים שמות וארא ו ג יו"ד
שפתי חכמים שמות וארא ו כה יו"ד
אבן עזרא שמות וארא ז ה יו"ד
אבן עזרא שמות וארא ט ג יו"ד
רש"י שמות וארא ט יח יו"ד
שפתי חכמים שמות בא י א יו"ד
אבן עזרא שמות בא י ח יו"ד
אבן עזרא שמות בא יב ז יו"ד
ספורנו שמות בא יב כב יו"ד
כלי יקר שמות בא יב כו יו"ד
בעל הטורים שמות בא יג ט יו"ד
רש"י שמות בשלח טו א יו"ד
בעל הטורים שמות בשלח טו א יו"ד
אבן עזרא שמות בשלח טו ב יו"ד
רש"י שמות בשלח טו ה יו"ד
רש"י שמות בשלח טו ו יו"ד
אבן עזרא שמות בשלח טו ו יו"ד
אבן עזרא שמות בשלח טו טו יו"ד
בעל הטורים שמות בשלח טו יז יו"ד
בעל הטורים שמות בשלח טז א יו"ד
רש"י שמות בשלח טז ז יו"ד
בעל הטורים שמות בשלח יז טז יו"ד
בעל הטורים שמות יתרו יח כ יו"ד
בעל הטורים שמות יתרו יט ג יו"ד
אבן עזרא שמות יתרו יט יג יו"ד
אבן עזרא שמות יתרו יט יח יו"ד
שפתי חכמים שמות יתרו כ טו יו"ד
בעל הטורים שמות יתרו כ יב יו"ד
שפתי חכמים שמות יתרו כ יב יו"ד
כלי יקר שמות יתרו כ יט יו"ד
שפתי חכמים שמות משפטים כא א יו"ד
אבן עזרא שמות משפטים כא ב יו"ד
רש"י שמות משפטים כג ב יו"ד
אבן עזרא שמות משפטים כג ד יו"ד
אבן עזרא שמות משפטים כג כב יו"ד
כלי יקר שמות תרומה כה א יו"ד
כלי יקר שמות תרומה כה כג יו"ד
אבן עזרא שמות תרומה כה לא יו"ד
שפתי חכמים שמות תרומה כה לא יו"ד
אור החיים שמות תרומה כו א יו"ד
אבן עזרא שמות תצוה כח ט יו"ד
אור החיים שמות תצוה כח י יו"ד
אור החיים שמות תצוה כח לו יו"ד
בעל הטורים שמות כי תשא לב יט יו"ד
כלי יקר שמות כי תשא לג יח יו"ד
אור החיים שמות כי תשא לד כט יו"ד
שפתי חכמים שמות ויקהל לה א יו"ד
כלי יקר שמות ויקהל לה כז יו"ד
כלי יקר שמות ויקהל לה כז יו"ד
בעל הטורים שמות ויקהל לו ח יו"ד
אבן עזרא שמות פקודי לח כז יו"ד
רמב"ן ויקרא ויקרא א ט יו"ד
אבן עזרא ויקרא צו ו כ יו"ד
אבן עזרא ויקרא שמיני י יט יו"ד
בעל הטורים ויקרא שמיני יא ד יו"ד
אבן עזרא ויקרא אחרי מות טז י יו"ד
אבן עזרא ויקרא אחרי מות טז כא יו"ד
בעל הטורים ויקרא קדושים יט טז יו"ד
אבן עזרא ויקרא קדושים יט כ יו"ד
בעל הטורים ויקרא אמור כא יג יו"ד
אבן עזרא ויקרא אמור כא כ יו"ד
בעל הטורים ויקרא בהר כה ט יו"ד
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו ד יו"ד
שפתי חכמים במדבר במדבר ג כט יו"ד
אור החיים במדבר נשא ה ט יו"ד
שפתי חכמים במדבר נשא ה יט יו"ד
כלי יקר במדבר נשא ו כד יו"ד
רש"י במדבר נשא ז יט יו"ד
אור החיים במדבר נשא ז יט יו"ד
רמב"ן במדבר שלח לך טו לב יו"ד
שפתי חכמים במדבר שלח לך טו לט יו"ד
אור החיים במדבר שלח לך יג טז יו"ד
בעל הטורים במדבר שלח לך יד יז יו"ד
בעל הטורים במדבר קרח טז ב יו"ד
כלי יקר במדבר חקת כ ב יו"ד
בעל הטורים במדבר חקת כ טז יו"ד
שפתי חכמים במדבר חקת כא א יו"ד
אבן עזרא במדבר חקת כא יד יו"ד
אבן עזרא במדבר בלק כב יג יו"ד
אבן עזרא במדבר בלק כג ג יו"ד
בעל הטורים במדבר פנחס כה יב יו"ד
כלי יקר במדבר פנחס כו ב יו"ד
רש"י במדבר פנחס כו ה יו"ד
אור החיים במדבר פנחס כו ה יו"ד
אור החיים במדבר פנחס כו ה יו"ד
שפתי חכמים במדבר פנחס כו ה יו"ד
אבן עזרא במדבר פנחס כו יב יו"ד
אור החיים במדבר פנחס כו יט יו"ד
אור החיים במדבר פנחס כו כג יו"ד
כלי יקר במדבר פנחס כו סד יו"ד
אבן עזרא במדבר פנחס כח יא יו"ד
רש"י במדבר פנחס כט יח יו"ד
בעל הטורים במדבר מטות לא ב יו"ד
אבן עזרא במדבר מטות לב יד יו"ד
אבן עזרא במדבר מטות לב ל יו"ד
בעל הטורים במדבר מסעי לג יא יו"ד
בעל הטורים במדבר מסעי לד כא יו"ד
בעל הטורים דברים דברים א ט יו"ד
רש"י דברים דברים א יג יו"ד
בעל הטורים דברים דברים א יג יו"ד
בעל הטורים דברים דברים א כ יו"ד
בעל הטורים דברים דברים א לב יו"ד
אבן עזרא דברים דברים א לו יו"ד
שפתי חכמים דברים דברים ב לג יו"ד
רמב"ן דברים ואתחנן ג כד יו"ד
אבן עזרא דברים ואתחנן ד א יו"ד
בעל הטורים דברים ואתחנן ד כו יו"ד
בעל הטורים דברים ואתחנן ה כח יו"ד
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד יו"ד
בעל הטורים דברים עקב ז יב יו"ד
אבן עזרא דברים עקב ז כה יו"ד
אבן עזרא דברים עקב ח יג יו"ד
רמב"ן דברים עקב ט כה יו"ד
רש"י דברים ראה טו יא יו"ד
בעל הטורים דברים ראה טו יד יו"ד
שפתי חכמים דברים ראה יא ל יו"ד
בעל הטורים דברים שופטים יח טו יו"ד
כלי יקר דברים שופטים כ א יו"ד
כלי יקר דברים כי תצא כא י יו"ד
כלי יקר דברים כי תצא כא י יו"ד
בעל הטורים דברים כי תצא כא י יו"ד
רמב"ן דברים כי תצא כא יד יו"ד
בעל הטורים דברים כי תצא כא יז יו"ד
בעל הטורים דברים כי תצא כא כ יו"ד
בעל הטורים דברים כי תצא כב יד יו"ד
שפתי חכמים דברים כי תצא כג טו יו"ד
שפתי חכמים דברים כי תצא כה ה יו"ד
אבן עזרא דברים כי תצא כה ז יו"ד
שפתי חכמים דברים כי תצא כה יח יו"ד
בעל הטורים דברים כי תבוא כו ט יו"ד
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח מב יו"ד
בעל הטורים דברים כי תבוא כח מט יו"ד
בעל הטורים דברים נצבים כט כז יו"ד
בעל הטורים דברים האזינו לב א יו"ד
אבן עזרא דברים האזינו לב יג יו"ד
כלי יקר דברים האזינו לב יג יו"ד
בעל הטורים דברים האזינו לב יג יו"ד
אבן עזרא דברים האזינו לב יח יו"ד
בעל הטורים דברים האזינו לב יח יו"ד
שפתי חכמים דברים האזינו לב כז יו"ד
בעל הטורים דברים האזינו לב לג יו"ד
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג ג יו"ד
כלי יקר דברים וזאת הברכה לד יב יו"ד
אבן עזרא בראשית נח ו יד כ"ף
אבן עזרא בראשית נח ח א כ"ף
אבן עזרא בראשית נח ח ב כ"ף
שפתי חכמים בראשית לך לך טז ה כ"ף
אבן עזרא בראשית לך לך יג י כ"ף
כלי יקר בראשית וירא יח א כ"ף
אבן עזרא בראשית וירא יח כז כ"ף
כלי יקר בראשית חיי שרה כג ב כ"ף
כלי יקר בראשית חיי שרה כג ב כ"ף
בעל הטורים בראשית חיי שרה כג ב כ"ף
שפתי חכמים בראשית תולדות כה כה כ"ף
רמב"ן בראשית תולדות כה לא כ"ף
שפתי חכמים בראשית וישלח לג י כ"ף
רמב"ן בראשית וישלח לה טז כ"ף
אבן עזרא בראשית וישלח לה טז כ"ף
אבן עזרא בראשית וישלח לו ב כ"ף
בעל הטורים בראשית וישב לז א כ"ף
רמב"ן בראשית וישב לט יט כ"ף
רמב"ן בראשית וישב מ י כ"ף
שפתי חכמים בראשית וישב מ י כ"ף
רמב"ן בראשית מקץ מא מז כ"ף
רש"י בראשית ויגש מה כג כ"ף
רמב"ן בראשית ויגש מה כג כ"ף
שפתי חכמים בראשית ויחי מט ה כ"ף
אבן עזרא בראשית ויחי מט ט כ"ף
אבן עזרא בראשית ויחי מט יא כ"ף
אבן עזרא בראשית ויחי מט יח כ"ף
אבן עזרא שמות שמות א ב כ"ף
אור החיים שמות שמות א יז כ"ף
אבן עזרא שמות שמות ג טו כ"ף
אור החיים שמות בא יא ד כ"ף
כלי יקר שמות בא יא ד כ"ף
אבן עזרא שמות יתרו כ א כ"ף
כלי יקר שמות יתרו כ ח כ"ף
בעל הטורים שמות יתרו כ יג כ"ף
אבן עזרא שמות תרומה כה יח כ"ף
שפתי חכמים שמות תרומה כה יח כ"ף
שפתי חכמים שמות תצוה כח יא כ"ף
רש"י שמות תצוה כט ב כ"ף
רש"י שמות תצוה כט ז כ"ף
רש"י שמות תצוה כט לו כ"ף
שפתי חכמים שמות תצוה כט לו כ"ף
רש"י שמות כי תשא ל כו כ"ף
שפתי חכמים שמות כי תשא ל כו כ"ף
שפתי חכמים ויקרא ויקרא א ה כ"ף
רמב"ן ויקרא ויקרא ד כב כ"ף
אבן עזרא ויקרא שמיני יא יח כ"ף
רש"י ויקרא קדושים יט טז כ"ף
רמב"ן ויקרא אמור כג כח כ"ף
בעל הטורים ויקרא אמור כג מג כ"ף
אבן עזרא ויקרא בחקתי כז ב כ"ף
שפתי חכמים ויקרא בחקתי כז ג כ"ף
כלי יקר במדבר בהעלתך יא א כ"ף
כלי יקר במדבר שלח לך יד לד כ"ף
שפתי חכמים במדבר קרח טז יא כ"ף
שפתי חכמים במדבר בלק כג כג כ"ף
שפתי חכמים במדבר פנחס כח ו כ"ף
שפתי חכמים דברים דברים א טז כ"ף
אבן עזרא דברים ואתחנן ד כד כ"ף
בעל הטורים דברים ואתחנן ד לד כ"ף
בעל הטורים דברים עקב ז יג כ"ף
בעל הטורים דברים עקב ז יד כ"ף
שפתי חכמים דברים עקב י טו כ"ף
בעל הטורים דברים ראה יב כא כ"ף
כלי יקר דברים שופטים כ א כ"ף
כלי יקר דברים שופטים כ א כ"ף
בעל הטורים דברים כי תצא כא יז כ"ף
כלי יקר דברים כי תצא כב ח כ"ף
כלי יקר דברים כי תצא כד יג כ"ף
כלי יקר בראשית בראשית א ג למ"ד
אבן עזרא בראשית בראשית א ז למ"ד
אבן עזרא בראשית בראשית א יד למ"ד
בעל הטורים בראשית בראשית א כט למ"ד
רמב"ן בראשית בראשית ב ז למ"ד
רמב"ן בראשית בראשית ב יט למ"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ב יט למ"ד
שפתי חכמים בראשית בראשית ב כא למ"ד
שפתי חכמים בראשית בראשית ג א למ"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ג יא למ"ד
בעל הטורים בראשית נח ה טז למ"ד
שפתי חכמים בראשית נח ו ט למ"ד
כלי יקר בראשית נח ח יא למ"ד
שפתי חכמים בראשית נח ח כב למ"ד
כלי יקר בראשית נח ט כ למ"ד
שפתי חכמים בראשית לך לך טז יא למ"ד
אבן עזרא בראשית לך לך יב טו למ"ד
רש"י בראשית לך לך יד י למ"ד
כלי יקר בראשית וירא יח א למ"ד
שפתי חכמים בראשית וירא יח ט למ"ד
שפתי חכמים בראשית וירא יח י למ"ד
רש"י בראשית חיי שרה כד ז למ"ד
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כד כא למ"ד
רש"י בראשית חיי שרה כד כז למ"ד
כלי יקר בראשית חיי שרה כד ס למ"ד
רש"י בראשית חיי שרה כה ג למ"ד
רמב"ן בראשית חיי שרה כה ג למ"ד
אבן עזרא בראשית חיי שרה כה טז למ"ד
שפתי חכמים בראשית תולדות כו לה למ"ד
אבן עזרא בראשית תולדות כז כו למ"ד
רש"י בראשית תולדות כח ב למ"ד
רמב"ן בראשית ויצא כט ט למ"ד
רש"י בראשית וישלח לב ד למ"ד
רש"י בראשית וישלח לב יח למ"ד
רש"י בראשית וישלח לג יד למ"ד
שפתי חכמים בראשית וישלח לג יד למ"ד
שפתי חכמים בראשית וישלח לד טו למ"ד
רמב"ן בראשית וישלח לו יב למ"ד
שפתי חכמים בראשית וישב לח ל למ"ד
רש"י בראשית ויגש מו א למ"ד
רמב"ן בראשית ויחי מט יב למ"ד
אבן עזרא שמות שמות א ב למ"ד
אור החיים שמות שמות א ו למ"ד
שפתי חכמים שמות שמות א טו למ"ד
בעל הטורים שמות שמות א יד למ"ד
בעל הטורים שמות שמות ב ג למ"ד
אור החיים שמות שמות ב יא למ"ד
אבן עזרא שמות שמות ג ב למ"ד
אבן עזרא שמות שמות ג יח למ"ד
רש"י שמות שמות ד כו למ"ד
אבן עזרא שמות בא י ו למ"ד
כלי יקר שמות בשלח טו כב למ"ד
רש"י שמות בשלח טו כג למ"ד
אבן עזרא שמות בשלח טו כו למ"ד
אבן עזרא שמות בשלח טז יד למ"ד
כלי יקר שמות בשלח יג יז למ"ד
שפתי חכמים שמות בשלח יג יז למ"ד
אבן עזרא שמות בשלח יד יד למ"ד
רש"י שמות בשלח יד כח למ"ד
אבן עזרא שמות יתרו יח א למ"ד
רש"י שמות יתרו יח ח למ"ד
שפתי חכמים שמות יתרו יח יג למ"ד
אבן עזרא שמות יתרו יח כו למ"ד
אבן עזרא שמות יתרו כ יז למ"ד
אבן עזרא שמות משפטים כא ב למ"ד
בעל הטורים שמות משפטים כא ל למ"ד
רש"י שמות משפטים כב יט למ"ד
אבן עזרא שמות משפטים כב ל למ"ד
אבן עזרא שמות משפטים כג כא למ"ד
שפתי חכמים שמות משפטים כד טז למ"ד
שפתי חכמים שמות משפטים כד יד למ"ד
בעל הטורים שמות תרומה כו כד למ"ד
אבן עזרא שמות תרומה כז ג למ"ד
שפתי חכמים שמות תרומה כז ג למ"ד
בעל הטורים שמות תצוה כח ו למ"ד
שפתי חכמים שמות כי תשא לא יא למ"ד
אבן עזרא שמות כי תשא לב יא למ"ד
אבן עזרא שמות כי תשא לב לא למ"ד
אבן עזרא שמות כי תשא לג ג למ"ד
שפתי חכמים שמות ויקהל לו ז למ"ד
אור החיים שמות פקודי לט א למ"ד
בעל הטורים שמות פקודי מ לג למ"ד
בעל הטורים ויקרא צו ו ה למ"ד
כלי יקר ויקרא שמיני י א למ"ד
כלי יקר ויקרא שמיני י א למ"ד
בעל הטורים ויקרא שמיני יא מז למ"ד
שפתי חכמים ויקרא תזריע יג מח למ"ד
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח יז למ"ד
רש"י ויקרא קדושים יט טז למ"ד
אבן עזרא ויקרא קדושים יט יח למ"ד
אבן עזרא ויקרא אמור כא ג למ"ד
בעל הטורים ויקרא אמור כא כב למ"ד
שפתי חכמים ויקרא אמור כג יח למ"ד
בעל הטורים ויקרא אמור כד י למ"ד
אבן עזרא ויקרא בהר כה לו למ"ד
כלי יקר ויקרא בחקתי כו ג למ"ד
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו ה למ"ד
בעל הטורים ויקרא בחקתי כו יג למ"ד
בעל הטורים במדבר במדבר א כב למ"ד
שפתי חכמים במדבר במדבר ב ג למ"ד
כלי יקר במדבר במדבר ג א למ"ד
שפתי חכמים במדבר נשא ה כא למ"ד
אבן עזרא במדבר נשא ה כב למ"ד
כלי יקר במדבר נשא ו ב למ"ד
שפתי חכמים במדבר נשא ו ה למ"ד
כלי יקר במדבר נשא ו כג למ"ד
אור החיים במדבר נשא ז יב למ"ד
שפתי חכמים במדבר נשא ז יב למ"ד
שפתי חכמים במדבר בהעלתך ט טו למ"ד
בעל הטורים במדבר בהעלתך י לו למ"ד
רש"י במדבר בהעלתך יא ח למ"ד
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא ח למ"ד
אור החיים במדבר בהעלתך יא יא למ"ד
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כח למ"ד
שפתי חכמים במדבר בהעלתך יב ח למ"ד
שפתי חכמים במדבר שלח לך יג טז למ"ד
בעל הטורים במדבר שלח לך יג כד למ"ד
כלי יקר במדבר שלח לך יג לב למ"ד
שפתי חכמים במדבר שלח לך יד טז למ"ד
רמב"ן במדבר שלח לך יד יד למ"ד
אבן עזרא במדבר שלח לך יד יד למ"ד
בעל הטורים במדבר שלח לך יד מד למ"ד
שפתי חכמים במדבר קרח טז יא למ"ד
בעל הטורים במדבר קרח טז כא למ"ד
שפתי חכמים במדבר קרח טז כד למ"ד
אור החיים במדבר קרח טז לג למ"ד
שפתי חכמים במדבר חקת יט יג למ"ד
בעל הטורים במדבר חקת כ י למ"ד
אבן עזרא במדבר בלק כב ב למ"ד
שפתי חכמים במדבר בלק כב ה למ"ד
שפתי חכמים במדבר בלק כב כו למ"ד
רמב"ן במדבר בלק כב לג למ"ד
שפתי חכמים במדבר בלק כג כ למ"ד
שפתי חכמים במדבר בלק כד יח למ"ד
שפתי חכמים במדבר פנחס כה יב למ"ד
רמב"ן במדבר פנחס כו נד למ"ד
אור החיים במדבר פנחס כו נו למ"ד
בעל הטורים במדבר פנחס כז יא למ"ד
אבן עזרא במדבר פנחס כח טו למ"ד
שפתי חכמים במדבר מטות לא ח למ"ד
אבן עזרא במדבר מטות לב יא למ"ד
שפתי חכמים במדבר מסעי לד ד למ"ד
שפתי חכמים במדבר מסעי לד טו למ"ד
שפתי חכמים במדבר מסעי לה לב למ"ד
אבן עזרא דברים דברים א לג למ"ד
שפתי חכמים דברים דברים א לג למ"ד
אבן עזרא דברים דברים ב יט למ"ד
כלי יקר דברים ואתחנן ד ט למ"ד
אבן עזרא דברים ואתחנן ד לב למ"ד
אבן עזרא דברים עקב ט ז למ"ד
רמב"ן דברים שופטים יז ח למ"ד
בעל הטורים דברים כי תצא כא יז למ"ד
אבן עזרא דברים כי תצא כד ה למ"ד
כלי יקר דברים נצבים כט כא למ"ד
בעל הטורים דברים נצבים כט כז למ"ד
אבן עזרא דברים האזינו לב ה למ"ד
אבן עזרא דברים האזינו לב יג למ"ד
שפתי חכמים דברים האזינו לב יג למ"ד
שפתי חכמים דברים האזינו לב יד למ"ד
אבן עזרא דברים האזינו לב יז למ"ד
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג ד למ"ד
רש"י דברים וזאת הברכה לג כז למ"ד
כלי יקר דברים וזאת הברכה לד יב למ"ד
אבן עזרא בראשית בראשית א ב מ"ם
כלי יקר בראשית בראשית א ג מ"ם
רמב"ן בראשית בראשית א ח מ"ם
כלי יקר בראשית בראשית ג יד מ"ם
אבן עזרא בראשית בראשית ג כג מ"ם
בעל הטורים בראשית נח ה יג מ"ם
אבן עזרא בראשית נח ז ד מ"ם
שפתי חכמים בראשית נח ז כג מ"ם
רמב"ן בראשית נח ח כא מ"ם
אבן עזרא בראשית נח יא ג מ"ם
שפתי חכמים בראשית לך לך טז ח מ"ם
שפתי חכמים בראשית לך לך יב ח מ"ם
אבן עזרא בראשית לך לך יד כ מ"ם
אבן עזרא בראשית וירא יח יג מ"ם
אבן עזרא בראשית וירא יח יד מ"ם
כלי יקר בראשית וירא יח כח מ"ם
אבן עזרא בראשית וירא יט ב מ"ם
אבן עזרא בראשית וירא יט יז מ"ם
שפתי חכמים בראשית וירא כא טז מ"ם
כלי יקר בראשית חיי שרה כד כב מ"ם
רמב"ן בראשית חיי שרה כד סד מ"ם
שפתי חכמים בראשית תולדות כה כג מ"ם
רמב"ן בראשית תולדות כז כח מ"ם
אבן עזרא בראשית תולדות כז כח מ"ם
אבן עזרא בראשית ויצא כט ד מ"ם
כלי יקר בראשית ויצא כט ל מ"ם
אבן עזרא בראשית ויצא לא מב מ"ם
בעל הטורים בראשית וישלח לב טו מ"ם
שפתי חכמים בראשית וישלח לד טו מ"ם
כלי יקר בראשית וישלח לה ז מ"ם
אבן עזרא בראשית וישב לח כד מ"ם
אבן עזרא בראשית מקץ מא ה מ"ם
בעל הטורים בראשית ויחי מט ח מ"ם
אבן עזרא בראשית ויחי מט כ מ"ם
רמב"ן בראשית ויחי מט כד מ"ם
אבן עזרא בראשית ויחי מט כה מ"ם
אבן עזרא שמות שמות א א מ"ם
אבן עזרא שמות שמות א ז מ"ם
אבן עזרא שמות שמות א ט מ"ם
אבן עזרא שמות שמות א יד מ"ם
רש"י שמות שמות ב ה מ"ם
אבן עזרא שמות שמות ב ה מ"ם
שפתי חכמים שמות שמות ב ה מ"ם
אבן עזרא שמות שמות ב יז מ"ם
אבן עזרא שמות שמות ג ג מ"ם
אבן עזרא שמות שמות ג כא מ"ם
אבן עזרא שמות שמות ד י מ"ם
אבן עזרא שמות וארא ו ג מ"ם
כלי יקר שמות וארא ז ט מ"ם
אבן עזרא שמות וארא ז יד מ"ם
אבן עזרא שמות וארא ח יג מ"ם
אור החיים שמות וארא ט ו מ"ם
אבן עזרא שמות בא י ו מ"ם
אבן עזרא שמות בא י כא מ"ם
שפתי חכמים שמות בשלח טו ד מ"ם
כלי יקר שמות בשלח טו יא מ"ם
כלי יקר שמות בשלח טו יא מ"ם
כלי יקר שמות בשלח טו כב מ"ם
כלי יקר שמות בשלח טז טו מ"ם
כלי יקר שמות בשלח טז טו מ"ם
שפתי חכמים שמות בשלח יג יז מ"ם
בעל הטורים שמות בשלח יד טו מ"ם
אבן עזרא שמות יתרו יח כא מ"ם
כלי יקר שמות יתרו כ ח מ"ם
אבן עזרא שמות יתרו כ כג מ"ם
כלי יקר שמות משפטים כא א מ"ם
אבן עזרא שמות משפטים כא ב מ"ם
כלי יקר שמות משפטים כא יב מ"ם
שפתי חכמים שמות משפטים כב טו מ"ם
אבן עזרא שמות משפטים כג יט מ"ם
רש"י שמות משפטים כג כז מ"ם
כלי יקר שמות תצוה כז כ מ"ם
בעל הטורים שמות תצוה כח ט מ"ם
רש"י שמות תצוה כח כב מ"ם
אור החיים שמות כי תשא לב טו מ"ם
אבן עזרא שמות כי תשא לב טו מ"ם
שפתי חכמים שמות כי תשא לב טו מ"ם
שפתי חכמים שמות כי תשא לג ט מ"ם
אבן עזרא שמות ויקהל לה ה מ"ם
אבן עזרא שמות ויקהל לה ו מ"ם
אבן עזרא שמות ויקהל לה ז מ"ם
אבן עזרא שמות ויקהל לו ה מ"ם
שפתי חכמים שמות ויקהל לו ה מ"ם
אבן עזרא שמות ויקהל לו ז מ"ם
אבן עזרא שמות ויקהל לח ח מ"ם
אבן עזרא ויקרא צו ו יג מ"ם
אבן עזרא ויקרא צו ו כא מ"ם
רמב"ן ויקרא צו ח לב מ"ם
שפתי חכמים ויקרא שמיני י יט מ"ם
כלי יקר ויקרא שמיני יא א מ"ם
אבן עזרא ויקרא תזריע יג מה מ"ם
אבן עזרא ויקרא תזריע יג נא מ"ם
שפתי חכמים ויקרא תזריע יג נב מ"ם
שפתי חכמים ויקרא אחרי מות יח יז מ"ם
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח כד מ"ם
אבן עזרא ויקרא אמור כב כה מ"ם
בעל הטורים ויקרא אמור כד ג מ"ם
אבן עזרא ויקרא בהר כה לה מ"ם
אבן עזרא ויקרא בהר כה לו מ"ם
רש"י ויקרא בחקתי כו לד מ"ם
רש"י ויקרא בחקתי כו לו מ"ם
בעל הטורים ויקרא בחקתי כז לד מ"ם
אבן עזרא במדבר במדבר ג יז מ"ם
אבן עזרא במדבר במדבר ג מט מ"ם
אבן עזרא במדבר נשא ו כז מ"ם
אבן עזרא במדבר נשא ז ג מ"ם
אבן עזרא במדבר נשא ז פט מ"ם
רש"י במדבר בהעלתך יא ח מ"ם
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא יג מ"ם
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כט מ"ם
אבן עזרא במדבר בהעלתך יב ד מ"ם
בעל הטורים במדבר שלח לך טו כא מ"ם
בעל הטורים במדבר שלח לך יג לא מ"ם
אבן עזרא במדבר חקת כא ל מ"ם
אבן עזרא במדבר בלק כד ח מ"ם
רש"י במדבר פנחס כט יח מ"ם
שפתי חכמים דברים ואתחנן ד י מ"ם
שפתי חכמים דברים ואתחנן ז ח מ"ם
רש"י דברים עקב ז כג מ"ם
בעל הטורים דברים עקב ח ד מ"ם
בעל הטורים דברים עקב ח ה מ"ם
בעל הטורים דברים עקב ט כד מ"ם
שפתי חכמים דברים ראה טז י מ"ם
כלי יקר דברים כי תצא כב ח מ"ם
שפתי חכמים דברים כי תצא כב כב מ"ם
אבן עזרא דברים כי תצא כג יא מ"ם
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח מז מ"ם
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח סא מ"ם
שפתי חכמים דברים האזינו לב כה מ"ם
שפתי חכמים דברים האזינו לב מב מ"ם
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג ב מ"ם
רש"י דברים וזאת הברכה לג ג מ"ם
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג ג מ"ם
רמב"ן דברים וזאת הברכה לג כד מ"ם
אבן עזרא בראשית בראשית א כ נו"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ב יט נו"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ג טז נו"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ג יד נו"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ג כב נו"ן
כלי יקר בראשית בראשית ד ג נו"ן
אבן עזרא בראשית נח ו יז נו"ן
אבן עזרא בראשית נח ט יד נו"ן
כלי יקר בראשית נח ט כ נו"ן
רש"י בראשית נח יא ז נו"ן
אבן עזרא בראשית נח יא ז נו"ן
שפתי חכמים בראשית נח יא ז נו"ן
רש"י בראשית נח יא לב נו"ן
אבן עזרא בראשית לך לך טו יא נו"ן
שפתי חכמים בראשית לך לך טז ה נו"ן
אבן עזרא בראשית לך לך יב ז נו"ן
אבן עזרא בראשית לך לך יב ח נו"ן
אבן עזרא בראשית לך לך יב יג נו"ן
רש"י בראשית לך לך יז יא נו"ן
אבן עזרא בראשית לך לך יז יא נו"ן
אבן עזרא בראשית וירא יח יג נו"ן
כלי יקר בראשית חיי שרה כד כב נו"ן
אבן עזרא בראשית חיי שרה כד נג נו"ן
רש"י בראשית חיי שרה כה ג נו"ן
רמב"ן בראשית חיי שרה כה ג נו"ן
אבן עזרא בראשית תולדות כז כה נו"ן
אבן עזרא בראשית ויצא ל ו נו"ן
אבן עזרא בראשית ויצא ל כח נו"ן
שפתי חכמים בראשית ויצא ל לז נו"ן
רש"י בראשית וישלח לג יא נו"ן
רש"י בראשית וישלח לג יב נו"ן
שפתי חכמים בראשית וישלח לג יב נו"ן
רש"י בראשית וישלח לד טז נו"ן
רש"י בראשית וישלח לה יח נו"ן
אבן עזרא בראשית מקץ מא לח נו"ן
שפתי חכמים בראשית מקץ מא לח נו"ן
אבן עזרא בראשית מקץ מא מ נו"ן
אבן עזרא בראשית ויגש מה יד נו"ן
רש"י בראשית ויחי מט י נו"ן
רמב"ן בראשית ויחי מט כב נו"ן
אבן עזרא שמות שמות א ט נו"ן
כלי יקר שמות שמות א ט נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ב ב נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ב יז נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ג ה נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ג טו נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ג יא נו"ן
רש"י שמות שמות ג כב נו"ן
שפתי חכמים שמות שמות ג כב נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ד לא נו"ן
אבן עזרא שמות שמות ה ט נו"ן
כלי יקר שמות וארא ז ט נו"ן
אבן עזרא שמות וארא ט טו נו"ן
רש"י שמות וארא ט לא נו"ן
אבן עזרא שמות בא יב לז נו"ן
אבן עזרא שמות בא יב מ נו"ן
אבן עזרא שמות בשלח טו כד נו"ן
כלי יקר שמות בשלח טז טו נו"ן
כלי יקר שמות בשלח טז טו נו"ן
אבן עזרא שמות בשלח טז יב נו"ן
אבן עזרא שמות בשלח יד ג נו"ן
רש"י שמות בשלח יד יא נו"ן
כלי יקר שמות משפטים כא יב נו"ן
בעל הטורים שמות משפטים כב כב נו"ן
כלי יקר שמות תרומה כה א נו"ן
שפתי חכמים שמות תרומה כז י נו"ן
אבן עזרא שמות תצוה כח ט נו"ן
רש"י שמות תצוה כט ב נו"ן
שפתי חכמים שמות כי תשא ל כו נו"ן
אבן עזרא ויקרא צו ו כ נו"ן
שפתי חכמים ויקרא שמיני י יט נו"ן
אבן עזרא ויקרא שמיני יא יד נו"ן
אבן עזרא ויקרא תזריע יב ג נו"ן
אבן עזרא ויקרא תזריע יג כ נו"ן
רש"י ויקרא תזריע יג מה נו"ן
אבן עזרא ויקרא מצורע טו לא נו"ן
שפתי חכמים ויקרא מצורע טו לא נו"ן
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח כד נו"ן
רש"י ויקרא קדושים יט טז נו"ן
אבן עזרא ויקרא קדושים יט כח נו"ן
אבן עזרא ויקרא אמור כא כ נו"ן
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו ל נו"ן
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו לו נו"ן
שפתי חכמים במדבר במדבר א נ נו"ן
אבן עזרא במדבר במדבר ג יז נו"ן
שפתי חכמים במדבר במדבר ג לב נו"ן
אבן עזרא במדבר במדבר ג מט נו"ן
אור החיים במדבר נשא ז יב נו"ן
אבן עזרא במדבר בהעלתך ח ז נו"ן
כלי יקר במדבר בהעלתך י לג נו"ן
אבן עזרא במדבר בהעלתך י לה נו"ן
שפתי חכמים במדבר בהעלתך י לה נו"ן
כלי יקר במדבר בהעלתך יא א נו"ן
כלי יקר במדבר בהעלתך יא א נו"ן
כלי יקר במדבר בהעלתך יא א נו"ן
בעל הטורים במדבר שלח לך יג ג נו"ן
בעל הטורים במדבר שלח לך יג לא נו"ן
אבן עזרא במדבר בלק כב יג נו"ן
אבן עזרא במדבר בלק כג יג נו"ן
אבן עזרא במדבר בלק כד ו נו"ן
אבן עזרא במדבר פנחס כה יא נו"ן
אור החיים במדבר פנחס כו יט נו"ן
אבן עזרא במדבר פנחס כח ז נו"ן
רש"י במדבר מטות לב כד נו"ן
שפתי חכמים במדבר מטות לב כד נו"ן
בעל הטורים במדבר מטות לב לב נו"ן
שפתי חכמים במדבר מסעי לה לב נו"ן
אבן עזרא דברים דברים א לז נו"ן
אבן עזרא דברים דברים ב לג נו"ן
אבן עזרא דברים ואתחנן ו ח נו"ן
אבן עזרא דברים ואתחנן ז א נו"ן
שפתי חכמים דברים ואתחנן ז ב נו"ן
אבן עזרא דברים עקב ח ג נו"ן
אבן עזרא דברים ראה טו ב נו"ן
אבן עזרא דברים ראה טז י נו"ן
רש"י דברים ראה יב ל נו"ן
בעל הטורים דברים שופטים יח טו נו"ן
אבן עזרא דברים כי תצא כג יט נו"ן
אבן עזרא דברים כי תבוא כח סג נו"ן
אבן עזרא דברים נצבים כט יד נו"ן
אבן עזרא דברים נצבים כט כז נו"ן
שפתי חכמים דברים האזינו לב ו נו"ן
אבן עזרא בראשית בראשית א כא סמ"ך
רמב"ן בראשית בראשית א כד סמ"ך
כלי יקר בראשית בראשית ב כא סמ"ך
אבן עזרא בראשית נח ח ב סמ"ך
אבן עזרא בראשית וירא כב א סמ"ך
בעל הטורים בראשית ויצא ל יד סמ"ך
אבן עזרא בראשית וישב מ ב סמ"ך
רש"י בראשית מקץ מד טז סמ"ך
רש"י שמות וארא ט יז סמ"ך
אבן עזרא שמות בא י כא סמ"ך
אבן עזרא שמות בא יב לז סמ"ך
אבן עזרא שמות בשלח יד כה סמ"ך
בעל הטורים שמות תרומה כה לא סמ"ך
כלי יקר שמות תצוה כז כ סמ"ך
אור החיים שמות כי תשא לב טו סמ"ך
אבן עזרא שמות כי תשא לב טו סמ"ך
שפתי חכמים שמות כי תשא לב טו סמ"ך
אבן עזרא שמות כי תשא לג כב סמ"ך
אבן עזרא ויקרא ויקרא ב יד סמ"ך
בעל הטורים ויקרא קדושים יט ט סמ"ך
בעל הטורים ויקרא בחקתי כו יב סמ"ך
אבן עזרא במדבר פנחס כח ז סמ"ך
בעל הטורים דברים דברים ב ג סמ"ך
אבן עזרא דברים ראה טז י סמ"ך
שפתי חכמים דברים ראה טז י סמ"ך
כלי יקר דברים כי תצא כב ח סמ"ך
אבן עזרא דברים כי תבוא כח כז סמ"ך
שפתי חכמים דברים האזינו לב ב סמ"ך
אבן עזרא דברים האזינו לב יז סמ"ך
אבן עזרא בראשית נח ז ד עי"ן
אבן עזרא בראשית נח ח א עי"ן
כלי יקר בראשית חיי שרה כג טז עי"ן
בעל הטורים בראשית ויצא ל יד עי"ן
שפתי חכמים בראשית מקץ מא יט עי"ן
שפתי חכמים בראשית ויגש מה כז עי"ן
אבן עזרא בראשית ויגש מז א עי"ן
רמב"ן בראשית ויחי מט יז עי"ן
אבן עזרא שמות שמות א ז עי"ן
אבן עזרא שמות שמות א יא עי"ן
אבן עזרא שמות שמות ב ז עי"ן
אבן עזרא שמות שמות ב ט עי"ן
אבן עזרא שמות שמות ג טו עי"ן
אבן עזרא שמות וארא ז א עי"ן
אבן עזרא שמות וארא ח כז עי"ן
אבן עזרא שמות בא יב לז עי"ן
שפתי חכמים שמות בשלח טו יח עי"ן
אבן עזרא שמות בשלח טו כד עי"ן
אבן עזרא שמות בשלח טז יד עי"ן
אבן עזרא שמות יתרו כ כג עי"ן
אבן עזרא שמות תצוה כח יד עי"ן
כלי יקר שמות כי תשא לג יח עי"ן
שפתי חכמים ויקרא ויקרא א טז עי"ן
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו לז עי"ן
בעל הטורים במדבר נשא ה יז עי"ן
אור החיים במדבר נשא ז א עי"ן
רש"י במדבר חקת כא יא עי"ן
אבן עזרא במדבר בלק כג ז עי"ן
בעל הטורים במדבר בלק כד ו עי"ן
בעל הטורים במדבר בלק כד ח עי"ן
רמב"ן דברים דברים ב כג עי"ן
אבן עזרא דברים ואתחנן ד א עי"ן
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד עי"ן
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד עי"ן
ספורנו דברים ואתחנן ו ד עי"ן
בעל הטורים דברים ואתחנן ו ד עי"ן
רמב"ן דברים כי תצא כא יד עי"ן
שפתי חכמים דברים כי תצא כה ה עי"ן
שפתי חכמים דברים כי תבוא כח סא עי"ן
בעל הטורים דברים נצבים כט כח עי"ן
שפתי חכמים דברים נצבים כט כח עי"ן
אבן עזרא דברים האזינו לב כא עי"ן
אבן עזרא בראשית בראשית א ב פ"א
אבן עזרא בראשית בראשית א כ פ"א
אבן עזרא בראשית בראשית ב ז פ"א
אבן עזרא בראשית נח ז ד פ"א
אבן עזרא בראשית נח ח כא פ"א
שפתי חכמים בראשית נח יא ז פ"א
אבן עזרא בראשית לך לך יב ח פ"א
שפתי חכמים בראשית לך לך יז יא פ"א
אבן עזרא בראשית וירא יט טז פ"א
אבן עזרא בראשית וירא כ טז פ"א
אבן עזרא בראשית וישלח לד כב פ"א
אבן עזרא בראשית וישלח לו כד פ"א
אבן עזרא בראשית ויגש מו ג פ"א
בעל הטורים בראשית ויחי נ כד פ"א
אבן עזרא שמות שמות ב ב פ"א
אבן עזרא שמות שמות ב ג פ"א
אבן עזרא שמות שמות ב ד פ"א
אבן עזרא שמות שמות ג טו פ"א
אבן עזרא שמות וארא ט יז פ"א
בעל הטורים שמות בשלח טו כו פ"א
אבן עזרא שמות בשלח טז יד פ"א
אבן עזרא שמות בשלח יג יז פ"א
אבן עזרא שמות יתרו יח ז פ"א
אבן עזרא שמות יתרו יח כג פ"א
אבן עזרא שמות תרומה כה כח פ"א
בעל הטורים שמות כי תשא לא יז פ"א
אבן עזרא ויקרא צו ז טז פ"א
אבן עזרא ויקרא שמיני יא מד פ"א
אבן עזרא ויקרא תזריע יב ב פ"א
רש"י ויקרא קדושים יט טז פ"א
שפתי חכמים ויקרא קדושים יט יד פ"א
אבן עזרא ויקרא בהר כה לג פ"א
אבן עזרא ויקרא בהר כה נא פ"א
בעל הטורים ויקרא בהר כו א פ"א
אבן עזרא ויקרא בחקתי כז יט פ"א
אבן עזרא במדבר בהעלתך ח ז פ"א
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כד פ"א
בעל הטורים במדבר בלק כג ג פ"א
בעל הטורים במדבר פנחס כו לט פ"א
אבן עזרא במדבר מטות לב כט פ"א
בעל הטורים דברים דברים א ז פ"א
בעל הטורים דברים דברים א יז פ"א
אבן עזרא דברים דברים א לז פ"א
כלי יקר דברים ואתחנן ג כד פ"א
בעל הטורים דברים ואתחנן ה ד פ"א
בעל הטורים דברים ואתחנן ה כח פ"א
בעל הטורים דברים ואתחנן ו כה פ"א
בעל הטורים דברים עקב ז יב פ"א
בעל הטורים דברים עקב ז כ פ"א
בעל הטורים דברים עקב ט ז פ"א
בעל הטורים דברים ראה טו ח פ"א
בעל הטורים דברים ראה טז טז פ"א
בעל הטורים דברים ראה יג ו פ"א
בעל הטורים דברים שופטים יז ו פ"א
בעל הטורים דברים שופטים יז ח פ"א
אבן עזרא דברים כי תצא כג יט פ"א
אבן עזרא בראשית תולדות כה כב צד"י
אבן עזרא בראשית וישלח לב כ צד"י
רש"י בראשית מקץ מד טז צד"י
אבן עזרא בראשית מקץ מד טז צד"י
שפתי חכמים בראשית ויחי מט כו צד"י
רש"י שמות שמות ג כב צד"י
שפתי חכמים שמות שמות ג כב צד"י
אבן עזרא שמות תרומה כה כט צד"י
רש"י ויקרא קדושים יט טז צד"י
בעל הטורים ויקרא בחקתי כז לד צד"י
אבן עזרא במדבר בהעלתך י ב צד"י
רש"י במדבר מטות לב כד צד"י
אבן עזרא בראשית בראשית ב כג קו"ף
כלי יקר בראשית בראשית ד ג קו"ף
אבן עזרא בראשית נח ו יד קו"ף
בעל הטורים בראשית וירא יח ז קו"ף
בעל הטורים בראשית תולדות כז מו קו"ף
אבן עזרא בראשית ויצא ל כח קו"ף
אבן עזרא בראשית ויצא ל לז קו"ף
רמב"ן בראשית מקץ מא מז קו"ף
אבן עזרא שמות שמות ב ג קו"ף
אבן עזרא שמות בשלח טו יז קו"ף
שפתי חכמים שמות כי תשא לא יא קו"ף
אבן עזרא ויקרא מצורע טו ח קו"ף
רש"י ויקרא קדושים יט טז קו"ף
בעל הטורים ויקרא בחקתי כו יג קו"ף
רש"י במדבר נשא ז כ קו"ף
בעל הטורים במדבר פנחס כה יא קו"ף
בעל הטורים דברים ואתחנן ד ד קו"ף
בעל הטורים דברים ואתחנן ו ז קו"ף
בעל הטורים דברים עקב י יא קו"ף
בעל הטורים דברים כי תבוא כו טו קו"ף
בעל הטורים דברים וילך לא טז קו"ף
שפתי חכמים דברים האזינו לב ו קו"ף
בעל הטורים דברים האזינו לב מז קו"ף
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג יט קו"ף
כלי יקר בראשית בראשית ד ג רי"ש
אבן עזרא בראשית נח ח יא רי"ש
אבן עזרא בראשית נח ח כא רי"ש
שפתי חכמים בראשית נח ט יב רי"ש
אבן עזרא בראשית לך לך טז ח רי"ש
אבן עזרא בראשית לך לך יב ז רי"ש
רש"י בראשית לך לך יז ה רי"ש
אבן עזרא בראשית לך לך יז ה רי"ש
רש"י בראשית וירא יח כ רי"ש
אבן עזרא בראשית תולדות כז כז רי"ש
אבן עזרא בראשית וישב לז לג רי"ש
אבן עזרא בראשית וישב מ ב רי"ש
שפתי חכמים בראשית מקץ מא ה רי"ש
אבן עזרא שמות שמות א ז רי"ש
אבן עזרא שמות שמות ג יח רי"ש
אבן עזרא שמות בא יב לז רי"ש
אבן עזרא שמות בשלח טו ב רי"ש
אבן עזרא שמות יתרו יח י רי"ש
אבן עזרא שמות יתרו כ א רי"ש
כלי יקר שמות יתרו כ ח רי"ש
רש"י שמות תצוה כח כב רי"ש
שפתי חכמים שמות כי תשא ל כה רי"ש
אבן עזרא ויקרא צו ו כא רי"ש
בעל הטורים ויקרא שמיני ט ז רי"ש
שפתי חכמים במדבר נשא ו ה רי"ש
בעל הטורים במדבר בהעלתך יב יג רי"ש
בעל הטורים במדבר חקת כא ל רי"ש
רש"י במדבר בלק כג כ רי"ש
רש"י במדבר מטות לב לט רי"ש
בעל הטורים דברים ואתחנן ג כד רי"ש
שפתי חכמים דברים ואתחנן ד לא רי"ש
רש"י דברים ואתחנן ד מא רי"ש
בעל הטורים דברים ואתחנן ו ד רי"ש
בעל הטורים דברים עקב ח ט רי"ש
אבן עזרא דברים עקב יא ח רי"ש
אבן עזרא דברים ראה יג ו רי"ש
בעל הטורים דברים כי תצא כא יז רי"ש
אבן עזרא דברים כי תצא כג יט רי"ש
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג יט רי"ש
רש"י דברים וזאת הברכה לג כג רי"ש
רמב"ן בראשית בראשית א ח שי"ן
אבן עזרא בראשית בראשית א כא שי"ן
שפתי חכמים בראשית בראשית א כח שי"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ב כג שי"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ב כה שי"ן
שפתי חכמים בראשית בראשית ג ח שי"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ו ג שי"ן
שפתי חכמים בראשית בראשית ו ג שי"ן
אבן עזרא בראשית נח ח ב שי"ן
אבן עזרא בראשית לך לך טו יא שי"ן
בעל הטורים בראשית וירא יח כז שי"ן
רש"י בראשית וירא כא כ שי"ן
אבן עזרא בראשית וירא כב א שי"ן
רש"י בראשית חיי שרה כד כא שי"ן
אבן עזרא בראשית תולדות כז כא שי"ן
בעל הטורים בראשית ויצא כח י שי"ן
רש"י בראשית ויצא כט כז שי"ן
שפתי חכמים בראשית ויצא לא נב שי"ן
שפתי חכמים בראשית וישלח לג ד שי"ן
שפתי חכמים בראשית וישלח לג יב שי"ן
בעל הטורים בראשית וישלח לה יא שי"ן
אבן עזרא בראשית מקץ מא מ שי"ן
רש"י בראשית מקץ מד טז שי"ן
שפתי חכמים בראשית ויגש מה ב שי"ן
בעל הטורים בראשית ויגש מו ב שי"ן
בעל הטורים בראשית ויחי מט ח שי"ן
אבן עזרא שמות שמות א ג שי"ן
אבן עזרא שמות שמות ג טו שי"ן
אבן עזרא שמות שמות ד י שי"ן
שפתי חכמים שמות שמות ד יא שי"ן
אבן עזרא שמות וארא ו ג שי"ן
כלי יקר שמות וארא ו ג שי"ן
שפתי חכמים שמות בא י א שי"ן
אבן עזרא שמות בא י כא שי"ן
אבן עזרא שמות בא יב ט שי"ן
אבן עזרא שמות בא יב כא שי"ן
אבן עזרא שמות בשלח טז יד שי"ן
רש"י שמות יתרו יט יח שי"ן
אבן עזרא שמות יתרו יט יח שי"ן
בעל הטורים שמות יתרו כ ו שי"ן
כלי יקר שמות יתרו כ ח שי"ן
שפתי חכמים שמות משפטים כב ד שי"ן
בעל הטורים שמות תצוה כח ט שי"ן
שפתי חכמים שמות כי תשא לג ו שי"ן
כלי יקר שמות כי תשא לג יח שי"ן
אבן עזרא שמות כי תשא לג כב שי"ן
אור החיים במדבר נשא ז א שי"ן
רש"י במדבר בהעלתך יא ח שי"ן
רמב"ן במדבר חקת יט יג שי"ן
רש"י במדבר חקת כא ל שי"ן
בעל הטורים במדבר בלק כג ט שי"ן
שפתי חכמים במדבר מטות לא ח שי"ן
כלי יקר דברים ואתחנן ו ד שי"ן
בעל הטורים דברים ואתחנן ו ד שי"ן
שפתי חכמים דברים כי תצא כד ה שי"ן
שפתי חכמים דברים כי תבוא כו יב שי"ן
שפתי חכמים דברים כי תבוא כז א שי"ן
בעל הטורים דברים כי תבוא כח י שי"ן
אבן עזרא דברים האזינו לב ב שי"ן
שפתי חכמים דברים האזינו לב ב שי"ן
שפתי חכמים דברים האזינו לב טו שי"ן
שפתי חכמים דברים האזינו לב כט שי"ן
שפתי חכמים דברים וזאת הברכה לג כו שי"ן
אבן עזרא בראשית בראשית ב יד תי"ו
שפתי חכמים בראשית בראשית ב יד תי"ו
שפתי חכמים בראשית לך לך טז יא תי"ו
אבן עזרא בראשית לך לך יב יג תי"ו
אבן עזרא בראשית וירא יט ו תי"ו
אבן עזרא בראשית וירא יט יט תי"ו
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כג ט תי"ו
רש"י בראשית חיי שרה כד כא תי"ו
אבן עזרא בראשית חיי שרה כד כא תי"ו
אבן עזרא בראשית חיי שרה כד מט תי"ו
אבן עזרא בראשית חיי שרה כד סה תי"ו
רש"י בראשית תולדות כו כו תי"ו
שפתי חכמים בראשית תולדות כו לה תי"ו
שפתי חכמים בראשית ויצא ל לג תי"ו
אבן עזרא בראשית ויצא לא ז תי"ו
אבן עזרא בראשית וישלח לה ה תי"ו
רש"י בראשית מקץ מד טז תי"ו
אבן עזרא בראשית מקץ מד טז תי"ו
רש"י בראשית ויחי מט כב תי"ו
אבן עזרא בראשית ויחי מט כב תי"ו
שפתי חכמים בראשית ויחי מט כב תי"ו
אבן עזרא שמות שמות א א תי"ו
אבן עזרא שמות שמות א טז תי"ו
אבן עזרא שמות שמות א יד תי"ו
אבן עזרא שמות שמות ב ב תי"ו
אבן עזרא שמות שמות ב ד תי"ו
רש"י שמות שמות ג ב תי"ו
אבן עזרא שמות שמות ה ט תי"ו
אבן עזרא שמות שמות ה טז תי"ו
אבן עזרא שמות וארא ח כה תי"ו
רש"י שמות וארא ט יז תי"ו
שפתי חכמים שמות בא י כב תי"ו
רש"י שמות בשלח טו ד תי"ו
רש"י שמות בשלח טו כג תי"ו
אבן עזרא שמות בשלח טז כג תי"ו
אבן עזרא שמות יתרו יח ז תי"ו
רש"י שמות יתרו יח ח תי"ו
אבן עזרא שמות יתרו יח ח תי"ו
אבן עזרא שמות משפטים כא יט תי"ו
רש"י שמות משפטים כג כז תי"ו
רש"י שמות משפטים כג לא תי"ו
אבן עזרא שמות תרומה כו ח תי"ו
אבן עזרא שמות תצוה כט לה תי"ו
שפתי חכמים שמות כי תשא לב ג תי"ו
רש"י שמות כי תשא לד יט תי"ו
אור החיים שמות ויקהל לה ב תי"ו
אבן עזרא שמות ויקהל לו ח תי"ו
אבן עזרא שמות ויקהל לו יב תי"ו
אבן עזרא ויקרא ויקרא ב ה תי"ו
אבן עזרא ויקרא צו ו יד תי"ו
אבן עזרא ויקרא צו ו כ תי"ו
אבן עזרא ויקרא שמיני יא כד תי"ו
אבן עזרא ויקרא מצורע יד ד תי"ו
אבן עזרא ויקרא אחרי מות טז א תי"ו
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח כג תי"ו
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח כד תי"ו
שפתי חכמים ויקרא קדושים יט יג תי"ו
אבן עזרא ויקרא אמור כא א תי"ו
אבן עזרא ויקרא אמור כא ט תי"ו
אבן עזרא ויקרא אמור כא כ תי"ו
אבן עזרא ויקרא אמור כב כה תי"ו
אבן עזרא ויקרא בהר כה כג תי"ו
אבן עזרא ויקרא בהר כה לו תי"ו
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו לז תי"ו
בעל הטורים ויקרא בחקתי כז לד תי"ו
כלי יקר במדבר נשא ה יב תי"ו
אבן עזרא במדבר נשא ו ג תי"ו
אבן עזרא במדבר נשא ז פט תי"ו
אבן עזרא במדבר בהעלתך ח ז תי"ו
אבן עזרא במדבר קרח יח יא תי"ו
בעל הטורים דברים ואתחנן ג כד תי"ו
בעל הטורים דברים ראה יא כז תי"ו
בעל הטורים דברים שופטים יח יג תי"ו
אבן עזרא דברים שופטים כא ח תי"ו
אבן עזרא דברים כי תצא כד ד תי"ו
שפתי חכמים דברים האזינו לב ו תי"ו
אבן עזרא דברים האזינו לב יד תי"ו
אבן עזרא דברים האזינו לב יח תי"ו
אבן עזרא דברים האזינו לב לו תי"ו
אבן עזרא דברים האזינו לב מג תי"ו
רמב"ן דברים וזאת הברכה לג ג תי"ו
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג ג תי"ו
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג טז תי"ו
בעל הטורים דברים וזאת הברכה לג כ תי"ו